Περίληψη των όρων της Διακήρυξης για τη Δημοπρασία για την εκμίσθωση του χώρου του Αναψυκτηρίου της Πλατείας Κοκκινόπουλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περίληψης των κυριότερων όρων της Διακήρυξης για την δημοπρασία για την εκμίσθωση του χώρου του Αναψυκτηρίου της Πλατείας Κοκκινόπουλου Αγίων Αναργύρων της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Αναργύρων του Δήμου Αγίων Αναργύρων-  Καματερού, εντός του Ο.Τ. 154 στην συμβολή των οδών Κεφαλληνίας και Ψαρών .

Γνωστοποιείται ότι με την υπ’ αριθμ. 499/2023 (ΑΔΑ: 6Κ7ΛΟΡ59-Δ3Ε ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης Δημοτικής εταιρείας με την επωνυμία ΓΑΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε., και  προκειμένου, αυτή εντός του πλαισίου του καταστατικού της σκοπού, να αξιοποιήσει το Δημοτικό Αναψυκτήριο, που βρίσκεται εντός της Πλατείας Κοκκινόπουλου Αγίων Αναργύρων, της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Αναργύρων του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού (Ο.Τ. 154 ), επί της συμβολής των οδών Κεφαλληνίας και Ψαρρών εγκρίθηκαν οι όροι της σχετικής διακήρυξης και προβλέφθηκε η διαδικασία γιο την διενέργεια αυτής .
Ειδικότερα, η διακήρυξη αφορά την εκμίσθωση του χώρου του δημοτικού αναψυκτηρίου της πλατείας Κοκκινόπουλου του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίων Αναργύρων του Δήμου Αγίων Αναργύρων –Καματερού, που βρίσκεται εντός του Ο.Τ.154 και στην διασταύρωση των οδών Κεφαλληνίας και Ψαρρών, με φανερό, προφορικό και πλειοδοτικό διαγωνισμό, από έναν ανάδοχο. Ο εκμισθούμενος χώρος, αποτελείται από ισόγεια αίθουσα επιφάνειας 164,20 τ.μ. περίπου, από πρώτο όροφο επιφάνειας 75,96 τ.μ. περίπου, εξώστη (βεράντα) επιφάνειας, καθώς και περιβάλλοντα εξωτερικό χώρο συνολικού εμβαδού 240 τ.μ. περίπου και όπως οι χώροι αυτοί αποτυπώνονται και εμφαίνονται στο από Ιανουαρίου 2019 Σχέδιο αποτύπωσης του Πολιτικού Μηχανικού Αντωνίου Συνενάκη, θεωρημένο από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού.
Ρητά διευκρινίζεται ότι το επιτευχθησόμενο μίσθωμα θα αφορά μόνο τους ως άνω στεγασμένους χώρους του μισθίου, ενώ για την χρήση των εξωτερικών κοινόχρηστων χώρων, πέριξ του μισθίου, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, θα πρέπει ο ανάδοχος να καταβάλλει επιπλέον το συμφωνηθέν τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων, όπως αυτό έχει ορισθεί, ή θα οριστεί με απόφαση του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου.
Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου ορίζεται  το ποσό των εννιακοσίων (900) Ευρώ μηνιαίως, και το επιτευχθησόμενο μίσθωμα θα ισχύει για το πρώτο μισθωτικό έτος, θα αναπροσαρμόζεται δε ετησίως και για κάθε ένα από τα επόμενα μισθωτικά έτη και μέχρι την λήξη ή τη λύση της μίσθωσης κατά ποσοστό  5% επί του καταβαλλομένου μισθώματος του αμέσως προηγούμενου μισθωτικού έτους.
Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ειδικότερα, ως αναψυκτήριο και κατάστημα εστίασης, υπό τον όρο ότι, ο μισθωτής θα εκτελέσει με μέριμνα, με αποκλειστική ευθύνη και με δαπάνες του, όλες τις αναγκαίες εργασίες και θα προβεί σε όλες τις κατασκευές που απαιτούνται και επιτρέπονται από τις ισχύουσες πολεοδομικές και υγειονομικές διατάξεις, προκειμένου να εκδοθεί με αποκλειστική ευθύνη του άδεια για τη λειτουργία του μισθίου, ως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος αυτού του είδους και με τις διακρίσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ειδικότερα, ο πλειοδότης μισθωτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση κάθε φθοράς και ζημίας που το μίσθιο έχει τυχόν υποστεί από την προηγούμενη χρήση του, βάσει της άδειας δόμησης που θα εκδοθεί με επιμέλεια και δαπάνες του, εφόσον αυτό χρειαστεί .

Η μίσθωση θα έχει διάρκεια (6)  έξι έτη και θα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού της μίσθωσης μεταξύ της εκμισθώτριας εταιρείας και του πλειοδότη, που θα αναδειχθεί από την δημοπρασία, στον οποίο και θα κοινοποιηθεί η απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου της εκμισθώτριας για την έγκριση του πρακτικού ανακήρυξης του πλειοδότη.

Θα μπορεί δε να παρατείνεται μετά τη λήξη του συμβατικού της χρόνου για χρονικό διάστημα τριών (3) επιπλέον ετών, αποκλειστικά και μόνο με νεότερη έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων με το μίσθωμα και με τους ειδικότερους όρους που κατά τον χρόνο εκείνο θα συμφωνηθούν. Αν για το μετά το τέλος της συμβατικής διάρκειας χρονικό διάστημα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΑΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε., προκηρύξει νέα δημοπράτηση του μισθίου, ο αρχικός πλειοδότης μισθωτής έχει το δικαίωμα, αν κατά τη κρίση του Δ.Σ. της ΓΑΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε., ήταν συνεπής με τους όρους του μισθωτηρίου, με δήλωσή του προς αυτήν, αμέσως μετά τη διενέργεια της δημοπρασίας, να προβεί σε ισόποση με αυτήν του τελευταίου πλειοδότη οικονομική προσφορά, οπότε γίνεται σε αυτόν η νέα κατακύρωση και υπογράφεται νέα μισθωτική σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της νέας διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα λάβει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 1 (Εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων) του Ν.3463/2006, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την διάταξη του άρθρου 196 παρ. 1 του Ν.4555/2018, του άρθρου 201 του Ν.3463/2006 και των διατάξεων του ΠΔ 270/1981 (Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων), το οποίο κατά την ρητή διάταξη του άρθρου του 9 παρ. 2 αυτού  εφαρμόζεται και επί εκμισθώσεως ακινήτων και των νομικών προσώπων των Δήμων και Κοινοτήτων,

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΓΑΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. που βρίσκονται στους Αγίους Αναργύρους, Λεωφ. Δημοκρατίας αρ. 208 (α΄ όροφος), την Πέμπτη 20.07.2023 και ειδικότερα:
9.00΄- 9.30΄: παραλαβή δικαιολογητικών
9.30΄- 10.30΄: έλεγχος δικαιολογητικών με σειρά προσέλευσης
10.30΄- 11.00΄: υποβολή προφορικών προσφορών.

Σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 4 του ΠΔ 270/1981 η Διακήρυξη θα δημοσιευτεί δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν την διενέργεια της Δημοπρασίας στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του Δήμου, και αντίγραφο αυτής θα θυροκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, εντός του Δημαρχιακού Καταστήματος, που προβλέπεται για τις δημοσιεύσεις, καθώς επίσης και στα Γραφεία της εκμισθώτριας εταιρείας ΓΑΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ.
Περισσότερες πληροφορίες για την Δημοπρασία και αντίγραφο της σχετικής  Διακήρυξης με δαπάνες τους, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της ΓΑΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Διεύθυνση Λεωφ. Δημοκρατίας αρ.208 στους Αγίους Αναργύρους και στα τηλ. 2132039995, 2132039996, 2132039997. Επιπλέον οι όροι της σχετικής Διακήρυξης θα είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του  Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού www.agan.gov.gr.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

 

Μοιράσου την σελίδα