Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην 51η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 23-11-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1)    Κατανομή Καλλιτεχνικού Προσωπικού και Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, ανά ειδικότητα, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου με αμιγώς αμειβόμενο αντίτιμο, στο Δημοτικό Ωδείο, στα τμήματα δημιουργικής απασχόλησης και στα τμήματα αθλητισμού, για το διάστημα 2022-2023

 

2) Ακύρωση απόφασης αρ. 455/21 Οικονομ.Επιτροπής, που αφορά:  ΄Εγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και σύναψης σύμβασης για την ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, με τίτλο: “Πλήρης υποστήριξη και ασφάλεια διαδικτυακής πύλης”

 

3)  Διαγραφή οφειλών από  Πράξη Εφαρμογής  Γ2

 

4)  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης που αφορά τον κωδικό Κ.Α 00.6433.0001 με τίτλο «Προμήθεια αναμνηστικών δώρων και είδη απονομής».

 

5) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης που αφορά τον κωδικό Κ.Α 00.6443 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) σε εκδηλώσεις του Δήμου"

 

6) ΄Εγκριση πρακτικού γνωμοδότησης για την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης, της με αρ. πρωτ. 13872/18-3-2021 σύμβασης

Μοιράσου την σελίδα