Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 4η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 24-1-2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.  Αποδοχή δωρεάς καθισμάτων από την Eurobank A.E. προς το Δήμο μας

2.  Έγκριση αιτήματος θεραπείας της εταιρείας «ΜΑΡΚΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» για παράταση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ‘Η/ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Δ.Α.Α.Κ.» ενδεικτικού προϋπολογισμού 97.340,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, , Αρ. Μελέτης 92/2021 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 173688

3. Λήψη απόφασης για παροχή εντολής στους Νομικούς Συμβούλους για την εκπροσώπηση του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, όπως παραστούν ενώπιον των δικαστηρίων Αθηνών, κατά τις δικασίμους για τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2023.

4. Ακύρωση της 02/2023 (ΑΔΑ :ΨΦΚ3Ω62 - Ξ6Ρ) με τίτλο, Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” και Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με Α.Π. 43972/01.07.2022 του Υπ. Εσωτερικών
5. Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” και Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με Α.Π. 43972/01.07.2022 του Υπ. Εσωτερικών
6. Συγκρότηση επιτροπών επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού του Π.Δ. 524/1980 για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου με μορφή αντιτίμου μουσικών διαφόρων ειδικοτήτων και χορευτών – χορογράφων

7. Πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου καλλιτεχνικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου ( ΚΔΑΠ)

 

Μοιράσου την σελίδα