Εργα Α.Π.Ε. και ενεργειακή αναβάθμιση 19 κτιρίων του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής και αποσφράγισης προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α 185650

 

Με την υπ’ αριθμ. 6/2022 (ΑΔΑΜ 22PROC010073644, ΑΔΑ Ψ04ΞΩ62-ΕΦΛ) απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου μας εγκρίθηκε η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και αποσφράγισης του (υπο)φακέλου ≪Δικαιολογητικά Συμμετοχής≫ και του (υπο)φακέλου ≪Τεχνική Προσφορά≫  του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α 185650 του έργου “Εργα Α.Π.Ε. και ενεργειακή αναβάθμιση 19 κτιρίων του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ” (α.μ. 65/2021).

Ως νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2022 (28/02/2022), ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:20.

Ως νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  του (υπο)φακέλου ≪Δικαιολογητικά Συμμετοχής≫ και του (υπο)φακέλου ≪Τεχνική Προσφορά≫ ορίζεται η 4η Μαρτίου 2022 (04/03/2022), ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30.

 

Κατεβάστε τη σχετική απόφαση Ο.Ε.


 

Μοιράσου την σελίδα