ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Άγιοι Ανάργυροι 18 /5/ 2016      

            ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         Αρ.Πρωτ: 11765

            ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

                                       

 

 

                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

            Έχοντας υπόψη:

1.      Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011

2.      Τις διατάξεις της υπ’ αρίθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β΄)

3.      Την υπ’ αρίθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4.      Την με αριθ.294/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για το έτος 2016.

5.      Tην ανάγκη ανάδειξης  ενός (1) νέου τακτικού μέλους της επιτροπής για τον Κ.Α 15 του Προϋπολογισμού  (Υπηρεσίες Πολιτισμού-Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής-ΚΑΠΗ-Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών).

6.      Το με αριθ.πρωτ.11021/10-5-2016 έγγραφο του Δ/ντή της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, με το οποίο εισηγείται την αντικατάσταση του κ.Νίκου Κορκοβίλη από τα καθηκοντά του ως μέλους της επιτροπής παραλαβής προμηθειών στον Κ.Α 15  του Προϋπολογισμού (Υπηρεσίες Πολιτισμού-Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής-ΚΑΠΗ-Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών) έτους 2016, λόγω αυξημένων υπηρεσιακών υποχρεώσεων του εν λόγω υπαλλήλου.

           

 Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση  Διοικητικών Υπηρεσιών την Τρίτη 24  Μαίου  2016, ώρα 10.00 π.μ θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη ενός (1) τακτικού μέλους για την επιτροπή παραλαβής  για τον Κ.Α 15 του Προϋπολογισμού (Υπηρεσίες Πολιτισμού-Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής-ΚΑΠΗ-Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών) έτους 2016.

 Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του  Δήμου (www.agan.gov.gr).

 

 

 

                                                                                                          Μ.Ε

                                                                                                  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                

                                                                                  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                                                                    

                                                                                                                                         

 

                                                                                         ΑΝΝΑ  ΣΤΑΣΙΝΟΥ

Μοιράσου την σελίδα