ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                             

Ν.Π.Δ.Δ.                                                                                                                                      

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 
αρ. αποφ. 36/2015/08-09-2015
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι

        Ανοιχτό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου του 11ου Δημοτικού Σχολείου Αγ.Αναργύρων (Μαυρομιχάλη 12 Αγ.Ανάργυροι, τηλ.: 210-2693104 & 210-2693117φαξ ), για έξι (6) χρόνια.

 Τα  δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό είναι:

 α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

 β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο.

γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.

δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.

ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.

ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

η) Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.

η) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή . (20% του ετήσιου μισθώματος καταβάλλεται από τον τελευταίο πλειοδότη με την υπογραφή της σύμβασης).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-προσφορών καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό από τους ενδιαφερόμενους είναι μέχρι και τη Πέμπτη  01/10/2015 και ώρα 12:00 μ.μ., στο γραφείο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού (Κάδμου & Κιλελέρ (πρώην Ολύμπου_ - Καματερό ΤΚ 13451 τηλ.: 2132039950-3).

Η αποσφράγιση  των κλειστών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας  του Διαγωνισμού τη Πέμπτη  01η Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12:30΄  μ.μ. στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής ( Κάδμου & Κιλελέρ (πρώην Ολύμπου) Καματερό, α΄όροφος τηλ.  2132039950-3).

Για την παραλαβή της προκήρυξης και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, να απευθύνονται στη Σχολική Επιτροπή τις εργάσιμες ημέρες και στις ώρες από 9:30΄ π.μ. έως 13:30΄ μ.μ..

 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Α΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 
ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Share this post