ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ: Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα ΤΚ 13561
ΤΗΛ : 2102313338

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
KAMATEΡΟΥ
Η Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού έχοντας υπόψη την υπ’ αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 Απόφαση ΥΠΠΔΒΜ ( ΦΕΚ 1003/30-5-2008/τ.Β΄), που αφορά τη λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Ανοιχτό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καματερού (Γρ. Λαμπράκη & Θεσσαλονίκης (κέντρο) τηλ.: 2102320987), για έξι (6) χρόνια.
 Τα  δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό είναι:
 α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
 β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο.
γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.
δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
η) Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.
η) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή . (20% του ετήσιου μισθώματος καταβάλλεται από τον τελευταίο πλειοδότη με την υπογραφή της σύμβασης).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-προσφορών καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό από τους ενδιαφερόμενους είναι μέχρι και τη Δευτέρα 01/04/2013 και ώρα 14.00΄ μ.μ., στο γραφείο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αγίων Αναργύρων- Καματερού (Λ. Φυλής 52- Καματερό ΤΚ 13451 τηλ.:2102313338 & 2132039950).
Η αποσφράγιση  των κλειστών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας  του Διαγωνισμού τη Δευτέρα 1η Απριλίου 2013 και ώρα 14.30΄ μ.μ.. στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής (Λ. Φυλής 52 Καματερό, 2ος όροφος τηλ. 2102313338 & 2132039950).
Για την παραλαβή της προκήρυξης και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, να απευθύνονται στη Σχολική Επιτροπή τις εργάσιμες ημέρες και στις ώρες από 9:30΄ π.μ. έως 13:30΄ μ.μ..
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Ρέππας Ιωάννης

Share this post