ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Άγιοι Ανάργυροι 15 -12-2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         Αρ. πρωτ.: 50367
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-       ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για τη θέση γιατρού εργασίας στο   ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων- Καματερού προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο γιατρό να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την κάλυψη μιας θέσης γιατρού εργασίας.
Η πρόσληψη γίνεται σύμφωνα με:
1.    Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009
2.    Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΡ.1/48/13861/5-9-2011 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ. 6/15.5.2009 ΠΥΣ (ΦΕΚ 70/Α΄/7.5.2009) «Διαδικασία έγκρισης προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού – Τροποποίηση της ΠΥΣ 33/06 (ΦΕΚ Α’ 22)».
3.    Τις διατάξεις του Ν. 1568/85 όπως επεκτάθηκαν και ισχύουν για το προσωπικού του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ
4.    Τις με αρ. 11/11-1-2011 και 433/18-11-2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων- Καματερού.
Η σύμβαση που θα υπογραφεί είναι σύμβαση έργου, η δε απασχόλησή της θα είναι η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων του Δήμου.
Διάρκεια σύμβασης ένα (1) έτος
Τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη της θέσης είναι:
-        Άδεια άσκησης επαγγέλματος
-        Ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από σήμερα αίτηση με συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
-        Βιογραφικό σημείωμα
-        Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ιατρικής ΑΕΙ ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής
-        Αντίγραφο χορήγησης άδειας τίτλου ιατρικής ειδικότητας ιατρικής της εργασίας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εν ελλείψει  οποιασδήποτε ειδικότητας
-        Αντίγραφο βεβαίωσης ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
-        Αντίγραφο χορήγησης άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος
-        Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων αστυνομικού δελτίου ταυτότητας
Η αίτηση κατατίθεται στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Αγίων Αναργύρων- Καματερού όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από του ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους
Μετά το πέρας της προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών, ο Δήμος θα αποφασίσει σχετικά και θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.
 
                                                                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
                                                                                                           ΝΙΚΟΣ   Α. ΣΑΡΑΝΤΗΣ
 
 
 
 
 
 

Share this post