ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013

 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 
 
 
 
 

 
 
 
     ΕΤΗΣΙΟ
      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
   2013
 

 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ
 
 
 
 
 
28/11/2012
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 

 
 
Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αποτελεί εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου. Προσδιορίζονται και αναλύονται τα Έργα (δράσεις) ή τμήματα πολυετών Έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος που θα υλοποιηθούν από τον Δήμο κατά το επόμενο έτος.
Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης περιλαμβάνει:
·       Την καταγραφή των Στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος και την ιεράρχησή τους
·       Τον καθορισμό των Έργων ανά Άξονα και Στόχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος και την Ιεράρχησή τους
·       Καταγραφή των εκροών που θα παραχθούν με την υλοποίηση των Έργων
·       Τον Προϋπολογισμό του κάθε Έργου
·       Το Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του κάθε Έργου
·       Τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του κάθε Έργου
·       Την χωροθέτηση του κάθε Έργου
Το Νομικό Πλαίσιο που καθορίζει τις απαιτήσεις του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α σύμφωνα με τις οποίες συντάσσεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης είναι το εξής:
·       Υπ’ αριθμ. 18183 Υπουργική απόφαση ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 «δομή και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α»,
·       Τροποποίηση   της   υπ’   αριθμ.   18183/2-4-2007 Υπουργικής Απόφασης, Α.Π. 5694 3/2/2011
·       Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού)
·       ΦΕΚ A 213-29-09-2011: Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ −221Α΄) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού»
 
Οι Στρατηγικοί Στόχοι αποτελούν τα σημαντικότερα δομικά στοιχεία του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου, καθώς εκφράζουν τις πιο κρίσιμες επιδιώξεις που καλείται ο Δήμος να πραγματοποιήσει κατά το επόμενο έτος προκειμένου να υλοποιήσει το Όραμά του. Οι Στόχοι υποστηρίζονται από τις αντίστοιχες δράσεις (έργα) που θα υλοποιηθούν και τους δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας.
Αρχικά καθορίζονται οι Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι που αποτυπώνουν τις γενικότερες κατευθύνσεις του Δήμου και οι Άξονες, οι οποίοι αναλύονται σε Μέτρα, τα οποία στη συνέχεια τα Μέτρα αναλύονται σε Ειδικούς Στόχους.
Οι Άξονες (αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου) καθορίστηκαν μετά από αξιολόγηση της Ομάδας των προτάσεων που διαμορφώθηκαν και αυτοί που επιλέχθηκαν είναι οι εξής:
  1. Καθημερινότητα του Πολίτη-Περιβάλλον
  2. Κοινωνική Μέριμνα / Υγεία & Παιδεία – Πολιτισμός
  3. Διοίκηση - Εξυπηρέτηση Πολίτη
  4. Οικονομική Ανάπτυξη
  5. Ανθρώπινο Δυναμικό
 
1.2 Καθορισμός Μέτρων και Στρατηγικών Στόχων του Δήμου
Έχοντας ως οδηγό το Όραμα και την Αποστολή και τους Άξονες που καθορίστηκαν κατά την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου, προσδιορίστηκαν από την Ομάδα τα Μέτρα και οι κύριοι Στρατηγικοί Στόχοι του Δήμου, οι οποίοι στη συνέχεια, όπως φαίνεται παρακάτω ιεραρχήθηκαν.
Επισημαίνεται, ότι τόσο το Επιχειρησιακό Σχέδιο όσο και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του 2012, σημείωσαν σημαντικές αποκλίσεις ως προς τους στόχους λόγω της έντασης της οικονομικής κρίσης και συνεπακόλουθα, της τεράστιας μείωσης των πόρων στο σύνολο της Αυτοδιοίκησης.
Για τον καθορισμό των στρατηγικών προτεραιοτήτων και την περαιτέρω ανάλυση και επιμερισμό τους χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία Balanced Scorecard σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 1 & 3 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α΄, 11.2.2004), των όσων αναλύθηκαν με ΑΠ: ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.26397/27.12.2005 (Καθιέρωση Συστήματος Διοίκησης μέσω Στόχων) και ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.7323/5.4.2006 (Μεθοδολογία Καθορισμού Δεικτών Μέτρησης της Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.
Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι Άξονες, τα Μέτρα και οι Στόχοι του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, τόσο αυνολικά όσο και κατά το έτος 2013:

 
 
ΑΞΟΝΑΣ
ΜΕΤΡΟ
ΣΤΟΧΟΣ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
1.2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ
1.3. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
1.4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
1.5. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
1.6. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1.7. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
1.8. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
1.9. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.10. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
1.11. ΑΥΞΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
1.12. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
1.13. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
1.14. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
1.15. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
1.16. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ
1.17. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
1.18. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1.19. ΜΕΙΩΣΗ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ
1.20. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
2.1 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
2.1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
2.2. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
2.3. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
2.4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
2.5. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
2.6. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ
2.7. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
2.8. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΠΧ ΚΔΑΠ, ΑΜΕΑ, ΑΣΤΕΓΟΙ)
2.9. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ)
2.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ
2.10. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
2.11. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ
2.12. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
2.13. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2.14. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
2.15. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
2.16. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
2.17. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ
3.1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ / ΦΙΛΙΚΟΤHΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ
3.1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟΤΕΣ - ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ / ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
3.2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
3.2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
3.3. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
3.4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΗ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
3.5. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
3.6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
3.7. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
4.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
4.1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ
4.2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
4.3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ
4.4. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
4.5. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
4.6. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
4.7. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
4.8. ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
4.9. ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
5. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
5.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
5.1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ
5.2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
5.3. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
5.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
5.4. ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
 

 
 
Σύμφωνα με τη μεθοδολογία Balanced Scorecard σχεδιάστηκε ο Στρατηγικός Χάρτης του Δήμου, όπου αποτυπώνεται όλη η κλιμάκωση Στρατηγικών Στόχων. Ο Χάρτης παρατίθεται ανά τμήματα στην επόμενη σελίδα.
 
 

 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
7. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
3. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙΣΤΟΧΟΙΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ 1:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΤΟΥΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ
13. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
14. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
10. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
8.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
12. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
9. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
11. ΑΥΞΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
15. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
5. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
16. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ
17. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
18. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
19. ΜΕΙΩΣΗ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ
20. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙΣΤΟΧΟΙΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
3. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
8. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΠΧ ΚΔΑΠ, ΑΝΕΡΓΟΙ, ΑΜΕΑ, ΑΣΤΕΓΟΙ)
10. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
7. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
13. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
12. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
11. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ
9. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΑΙΑΤΡΕΙΑ)
14. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
5. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
15. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝΟΥΣΙΩΝ
6. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ
16. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
17. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΑΞΟΝΑΣ 2:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
2. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ

 

 
Οι περιγραφές των παραπάνω Στόχων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
 
ΑΞΟΝΑΣ
ΜΕΤΡΟ
ΣΤΟΧΟΙ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού ως ένας πλήρως αστικοποιημένος Δήμος με πυκνή δόμηση έχει άμεση ανάγκη τη δημιουργία χώρων πρασίνου και αναψυχής για τους Δημότες του. Παράλληλα, έχει θέσει ως άμεση προτεραιότητα τη δημιουργία χώρων πρασίνου με παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους, σχολεία, αναπλάσεις (πράσινες διαδρομές, διαμορφώσεις, κλπ) και συντήρηση του υφιστάμενου πρασίνου της πόλης.
1.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ
Η οικολογική – βιολογική συνείδηση αποτελεί παράγοντα ισόρροπης και υγιούς ανάπτυξης για την περιοχή και τους κατοίκους της και βελτίωσης των όρων και των συνθηκών διαβίωσης. Για το λόγο αυτό ο Δήμος έχει προγραμματίσει δράσεις ενίσχυσης και ευαισθητοποίησης της συνείδησης των πολιτών σχετικά με την καθαριότητα μέσω της διαμόρφωσης κατάλληλου υλικού στην ιστοσελίδα του, μέσω διανομής φυλλαδίων, υλοποίησης σχετικών εκδηλώσεων – ημερίδων, μέσω υλοποίησης δράσεων ενημέρωσης μαθητών. Επίσης σχεδιάζει την ανάπτυξη προγράμματος για την περίθαλψη και φροντίδα ζώων. Η ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο ενός σύγχρονου Κανονισμού Καθαριότητας, θα λειτουργήσει στο μέλλον και παιδευτικά και κατασταλτικά.
1.3 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Στις πόλεις καθημερινά καλύπτουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες, σχεδόν αποκλειστικά, από τις συμβατικές πηγές ενέργειας, δηλαδή το πετρέλαιο, τη βενζίνη και τον άνθρακα. Ο ηλεκτρισμός που χρησιμοποιούμε προέρχεται από τις πηγές αυτές, oι οποίες, παρόλη τη σπουδαία συνεισφορά τους στο σύγχρονο πολιτισμό, ρυπαίνουν ανεπανόρθωτα το περιβάλλον και εξαντλούνται με γοργούς ρυθμούς.
Επίσης, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αναπληρώνονται μέσω των φυσικών κύκλων και θεωρούνται πρακτικά ανεξάντλητες. Ο ήλιος, ο άνεμος, η γεωθερμία, τα ποτάμια, οι οργανικές ύλες, όπως το ξύλο και ακόμη τα απορρίμματα οικιακής και γεωργικής προέλευσης, είναι πηγές ενέργειας, που η προσφορά τους δεν εξαντλείται ποτέ. Εξάλλου, η αξιοποίησή τους για την παραγωγή ενέργειας δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Η Ελλάδα διαθέτει αξιόλογο δυναμικό ΑΠΕ, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν μια πραγματική εναλλακτική λύση για την κάλυψη μέρους των ενεργειακών μας αναγκών, συνεισφέροντας στη μείωση της εξάρτησης από συμβατικά καύσιμα, στην ελάττωση του φαινόμενου του Θερμοκηπίου, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Σχολικά και Δημοτικά Κτίρια
Με βάση τα παραπάνω ο Δήμος έχει θέσει ως στόχο την εξοικονόμηση της κατανάλωσης ενέργειας από τα συμβατικά καύσιμα και την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο χώρο του Δήμου. Για το λόγο αυτό εντάσσει στο Επιχειρησιακό του Σχέδιο δράσεις για την ορθολογική χρήση ενεργειακών πόρων, τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματός του και την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών σε Σχολικά κτίρια είναι μια δράση που χρηματοδοτείται και από το ΕΣΠΑ και επομένως μέσα στους στόχους του Δήμου συμπεριλαμβάνεται η πλήρης αξιοποίηση των προγραμμάτων αυτών. Ήδη έχει εγκριθεί σχετικό έργο στο 11ο Δημοτικό Σχολείο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων, καθώς και στο Παλαιό Δημαρχείο, στη Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα. Η εξοικονόμηση ενέργειας όμως καλύπτει και άλλους τομείς όπως καθημερινές πρακτικές στην λειτουργία του δήμου όπως για παράδειγμα το κλείσιμο των ηλεκτρονικών υπολογιστών όταν δεν χρησιμοποιούνται , ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα θέρμανσης και το Σύστημα Κλιματισμού, Αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, η εγκατάσταση φωτοκύτταρων σε χώρους που δεν χρειάζεται συνεχής φωτισμός.
1.4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Η Πάρνηθα-το Ποικίλο όρος – το Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», από τους τελευταίους και σημαντικούς πνεύμονες πρασίνου της Αττικής, διαθέτουν πλούσια βιοποικιλότητα σε χλωρίδα και πανίδα και είναι επιβεβλημένη η πλήρης και εντατική προστασία της, κάτι που προϋποθέτει πολιτική βούληση αλλά και συνεργασία με άλλους δήμους και φορείς.
Βασικό όπλο στην κατεύθυνση της προστασίας της Πάρνηθας για το Δήμο αποτελεί ουσιαστική συνδρομή στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος δασοπυρόσβεσης με συνδυασμένη χρήση όλων των προηγμένων τεχνολογιών με σκοπό τον άμεσο εντοπισμό, την άμεση επέμβαση και την αποτελεσματική κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών.
1.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Στόχος του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού αποτελεί, στα πλαίσια του δυνατού, η βελτίωση της όψης της πόλης, ούτως ώστε να δημιουργήσει μια καλύτερη καθημερινή εικόνα στον κάτοικο και μια καλύτερη πρώτη εντύπωση στον επισκέπτη. Για το λόγο αυτό σχεδιάζει να υλοποιήσει δράσεις εξωραϊσμού κοινόχρηστων χώρων, όπως συντήρηση χώρων πρασίνου, αποψίλωση διαφημιστικών πινακίδων που δημιουργούν μια ακαλαίσθητη εικόνα, κλπ.
1.7 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Γενικά: Για όλους τους στόχους που αφορούν τον Άξονα περιβάλλον είναι αναγκαίο να προσδιορίσει ο Δήμος το Οικολογικό του αποτύπωμα , και στην συνέχεια να σχεδιάσει και να εφαρμόσει με συστηματικό και ελεγχόμενο τρόπο ολοκληρωμένη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν την ποιότητα του περιβάλλοντος και όχι αποσπασματικό , κατά την φιλοσοφία των διεθνών προτύπων περιβαλλοντικής Διαχείρισης, EMAS – ISO 14001 .Αυτή η δομημένη προσέγγιση περιλαμβάνει την καταγραφή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων όλων των δράσεων του Δήμου, το σχεδιασμό δράσεων για την μείωση των επιπτώσεων αυτών, τις δράσεις για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού, καθώς επίσης και ενέργειες για την χρήση ΑΠΕ, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η μείωση της ρύπανσης είναι βασική παράμετρος που επηρεάζει τη βελτίωση του περιβάλλοντος. Η κλειστή τοπογραφία του λεκανοπεδίου Αττικής εμποδίζει την διάχυση των ρύπων, λόγω της ύπαρξης ορεινών όγκων περιμετρικά. Η αύξηση του αριθμού των οχημάτων και η χρήση κεντρικής θέρμανσης με λέβητες πετρελαίου είναι οι σημαντικότεροι λόγοι για την ύπαρξη συγκεκριμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα. Πρέπει να επισημανθεί ότι οι δύο βασικοί άξονες που τέμνουν το Δήμο, η Λεωφόρος Δημοκρατίας και η Λεωφόρος Χασιάς – Φυλής και η Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας, δεχόμενες μεγάλο όγκο οχημάτων επιδεινώνουν την όλη κατάσταση. Η συνεχής προσπάθεια του Δήμου γίνεται στην κατεύθυνση της βελτίωσης της κυκλοφορίας, της αύξησης του πρασίνου, της χρήσης φυσικού αερίου και της συνεργασίας με φορείς για την ενίσχυση των δράσεων και της ευαισθητοποίησης των πολιτών ώστε να γίνεται συστηματικότερα η συντήρηση των καυστήρων κεντρικής θέρμανσης και των αυτοκινήτων αλλά και μέσω των στόχων της εξοικονόμησης Ενέργειας ενισχύεται ο στόχος της μείωσης της ρύπανσης ( πχ Φυσικό Αέριο).
Προωθούνται ηχοπετάσματα στους βασικούς οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.8 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού είναι μια περιοχή που διατρέχεται από μικρά ή μεγαλύτερα ρέματα. Επίσης, η περιοχή του Καματερού ως μια περιοχή στις υπώριες της Πάρνηθας δέχεται μεγάλο όγκο υδάτων. Παράλληλα η πυκνή δόμηση της περιοχής δεν επιτρέπει την επαρκή απορρόφηση – συλλογή των βρόχινων υδάτων με συνέπεια να είναι υπαρκτός ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων.
Για τους λόγους αυτούς ο Δήμος έχει εντάξει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα σημαντικές δράσεις μελέτης και κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων και συντήρησης του υφιστάμενου δικτύου ομβρίων υδάτων. Παράλληλα είναι σε εξέλιξη ένα μεγάλο έργο  στην περιοχή μας που αφορά στην διευθέτηση του ρέματος της Εσχατιάς. Το έργο θα συνεχιστεί και το 2013.
1.9. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Έχοντας ως στόχο τη βελτίωση των υποδομών και την αναβάθμιση της γενικότερης ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης, ο Δήμος προγραμματίζει δράσεις βελτίωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού με επεκτάσεις του Σχεδίου Πόλης, ρυμοτομήσεις, επικαιροποιήσεις μελετών εφαρμογής Πολεοδομικών Μελετών Επέκτασης (Π.Μ.Ε.)
1.10 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
Ο Δήμος επιβαρύνεται καθημερινά με αυξημένη τοπική και υπερτοπική κυκλοφορία οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων οχημάτων μεγάλου όγκου. Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από την υφιστάμενη δομή του οδικού δικτύου. Συνεπώς ο Δήμος έχει ως στόχο την υλοποίηση δράσεων για τη βελτίωση του κυκλοφορικού φόρτου με την υλοποίηση κυκλοφοριακής μελέτης, βελτίωση σήμανσης κλπ.
1.11 ΑΥΞΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Όπως συμβαίνει και σε όλους τους Δήμους του Λεκανοπεδίου το πρόβλημα της στάθμευσης είναι κρίσιμο καθώς επηρεάζει όχι μόνον την ποιότητα της καθημερινότητας μας αλλά συγκεκριμένα συμβάλλει σημαντικά στην ταχύτητα κίνησης των οχημάτων πράγμα που έχει επιπτώσεις και στην Ποιότητα του Περιβάλλοντος . Για τον λόγο αυτό και προς υλοποίηση του συγκεκριμένου στόχου έχουν δρομολογηθεί έργα για την δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης ..
1.12. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Στην βελτίωση των οδοστρωμάτων , πέραν της τακτικής συντήρησης εντάσσεται και η διαπλάτυνση οδών , η κατασκευή ανακατασκευή ασφαλτικών ταπήτων και γενικότερα η αντιμετώπιση προβλημάτων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο, Αλλά υπάρχει και η οικονομική διάσταση καθώς χωρίς σημαντικά έργα επισκευής του οδοστρώματος το κόστος των συχνών μικροεπισκευών, είναι εξαιρετικά αυξημένο σε σχέση με τα προγραμματισμένα έργα συντήρησης. Περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η λειτουργική ολοκλήρωση Κ. Παλαμά –Γούναρη. Επίσης, η διάνοιξη της Λεωφόρου Θηβών προς «Αττική Οδό» θα διευκολύνει σημαντικά, κυρίως, τη Δημοτική Κοινότητα Καματερού. Το έργο υλοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής. Επίσης, έχει προωθηθεί ολοκληρωμένη μελέτη για ένταξη στο ΕΣΠΑ δικτύου δρόμων για διάνοιξη και βελτίωση στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού.
1.13. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
Εξίσου σημαντική προτεραιότητα για την βελτίωση της καθημερινότητας είναι η βελτίωση και η επισκευή πεζοδρομίων με διασφάλιση της βαδισιμότητας για όλους, η κατασκευή νέων πεζοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας για την περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής . Σε ορισμένες περιπτώσεις η παρουσία δένδρων δυσχεραίνει την κίνηση επί των πεζοδρομίων , και γενικά μια ολοκληρωμένη μελέτη για την κατάσταση και τα έργα βελτίωσης που απαιτούνται είναι σημαντική . Ο Δήμος θα πρέπει να υπενθυμίσει και προς τους πολίτες τις δικές τους υποχρεώσεις σχετικά με την φροντίδα των πεζοδρομίων. Έχει ολοκληρωθεί πρόταση για ένταξη με τη μορφή της αυτεπιστασίας και πρόσληψης ανέργων για βελτίωση και αποκατάσταση πεζοδρομίων. 
1.14. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
Διαπιστώνεται γενικά έλλειψη σε ικανοποιητικά εξοπλισμένες παιδικές χαρές. Η έλλειψη αυτή αφορά τόσο στη συνολική έκταση των χώρων αυτών στο δήμο όσο και την επαρκή διασπορά εκτάσεων παιδικών χαρών και παιδότοπων στις γειτονιές του Δήμου. Οι υφιστάμενες παιδικές χαρές - παιδότοποι γενικότερα, έχουν ελλείψεις σε πιστοποιημένο εξοπλισμό καθώς και στην επαρκή συντήρηση του υφισταμένου ανεπαρκούς εξοπλισμού.
Επίσης, τονίζεται ότι ιδιαίτερα οι χώροι αυτοί απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα αναφορικά με την δημιουργία βατών προσβάσεων. Θεωρείται ουσιαστικό στοιχείο της λειτουργικότητάς τους η ύπαρξη προσβάσεων οι οποίες πρέπει να είναι προδιαγραφών ΑΜΕΑ αφού στους χώρους αυτούς προσέρχονται σε μεγάλο ποσοστό μητέρες με καροτσάκια και μικρά παιδιά. Σημειώνεται ότι δημοπρατήθηκε παιδική χαρά στη Δ.Κ.Καματερού η οποία θα ολοκληρωθεί το 2013.
1.15. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
Η φιλοσοφία του Δήμου στην προώθηση της χρησιμοποίησης του ποδηλάτου, είναι σημαντική και για λόγους προληπτικής υγιεινής και για λόγους ευαισθητοποίησης σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Η επέκταση και διαμόρφωση βρόγχου ποδηλατοδρόμων θα συμβάλλει και στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της αστικής περιοχής Μυκονιάτικα Δ.Κ Αγίων Αναργύρων καθώς και η προέκταση του νέου έργου «Διαμόρφωση Πλατειών Πλαπούτα και Ειρήνης». Παρόμοιες μελέτες έχουν ολοκληρωθεί και για την Δημοτική Κοινότητα Καματερού. Οι μελέτες έχουν υποβληθεί και αναμένεται η χρηματοδότησή τους.
1.16. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ
Η είσοδος της Πόλης καθώς διαμορφώνει την πρώτη εντύπωση του επισκέπτη στον Δήμο μας είναι ανάγκη να αναβαθμισθεί περαιτέρω αισθητικά και για τον σκοπό αυτό απαιτείται Αρχιτεκτονική Μελέτη .
 
1.17. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
Η Αστική Ανάπλαση της πόλης είναι απαραίτητη εκτός από την περιγραφείσα ανάπλαση των εισόδων της Πόλης και σε άλλους τομείς όπως η Διαμόρφωση του Πάρκου Αντώνης Τρίτσης που γίνεται με διαδημοτική συνεργασία, Έργα Ανάπλασης στις Οδούς Κων/πόλεως και Μεσολογγίου και διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου Πρασίνου στο Ο.Τ 519 Β, Διάνοιξη και ανακατασκευή τμήματος της Οδού Αίνου, Ενοποίηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων στις γειτονιές και σύνδεσή τους με το Πάρκο Ειρήνης και Πάρκο Αντώνης Τρίτσης στη Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων και στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού, και τέλος η υλοποίηση των τελικών φάσεων ανάπλασης της παρακηφίσιας περιοχής και οδού Λάμπρου Κατσώνη.
Εδώ σημειώνεται ιδιαίτερα, η ανάπλαση της περιοχής πέριξ της Κωνσταντινουπόλεως όπου υπογειοποιήθηκαν οι γραμμές του τρένου. Πρόκειται για έργο σπουδαίας περιβαλλοντικής ανάπτυξης το οποίο ολοκληρώνεται το 2013 σε συνεργασία του Δήμου με την ΕΡΓΟΣΕ.
Έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές μελέτες και έχουν υποβληθεί για χρηματοδότηση.
1.18. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Το μέτρο αυτό αποτελεί από τα σημαντικότερα του Επιχειρησιακού Σχεδίου διότι επηρεάζει άμεσα την βελτίωση του περιβάλλοντος.
Δράσεις για την σωστή χωροθέτηση των κάδων όπως και για τον εξορθολγισμό των δρομολογίων σε συνδυασμό με την καλύτερη συντήρηση των Οχημάτων και συναφή έργα υποδομών μπορεί να μας βοηθήσει στην αποδοτικότερη διαχείριση και άρα την αναβάθμιση του επιπέδου καθαριότητας. Προς τον σκοπό αυτόν θα αξιοποιηθούν σύγχρονες Τεχνολογίες, όπως είναι τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS – Geographical Information Systems) που συνδυάζουν χωρικά δεδομένα με λειτουργικά στοιχεία των υπηρεσιών Καθαριότητας
1.19. ΜΕΙΩΣΗ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ
Η μείωση της ηχορύπανσης είναι σημαντικός στόχος καθόσον συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων και καλύτερη αστυνόμευση ώστε να μη γίνεται κατάχρηση κορναρισμάτων σε συνδυασμό με τη βελτίωση του κυκλοφοριακού, έχει βελτιώσει την κατάσταση και αναμένεται και περαιτέρω ενίσχυση των μέσων για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
1.20. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Η βελτίωση του Ηλεκτροφωτισμού είναι ένας στόχος που θα συμβάλλει στην βελτίωση της ασφάλειας και τη μείωση της παραβατικότητας. Για τον σκοπό αυτό έχει χαρτογραφηθεί η υπάρχουσα κατάσταση ηλεκτροφωτισμού της πόλης και θα γίνει εγκατάσταση του απαραίτητου συμπληρωματικού Ηλεκτροφωτισμού. Σχετική μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2011 θα οδηγήσει όχι μόνο στη βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού, αλλά και στη μείωση της κατανάλωσης, καθώς και στην εξοικονόμηση σημαντικών πόρων από τις δαπάνες του ρεύματος. Άλλωστε αναμένεται μέσω εγκεκριμένου προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» να αρχίσει σταδιακή βελτίωση μέσα στο 2013.
 
 

 
ΑΞΟΝΑΣ
ΜΕΤΡΟ
ΣΤΟΧΟΙ
2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
2.1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δήμου για να παράγει και να υποστηρίζει τον πολιτισμό στην τοπική κοινωνία έχει σχεδιάσει την κατασκευή κτηρίου πολλαπλών χρήσεων για πολιτιστικές δραστηριότητες στο Ο.Τ674 Δ.Κ του Καματερού, η μελέτη του οποίου ολοκληρώθηκε και έχει ήδη υποβληθεί για χρηματοδότηση, αφού έχει εξασφαλιστεί και η σχετική άδεια.
2.2. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Μέσω υποδομών και ένταξης σε Ευρωπαϊκά προγράμματα τύπου CULTURE , ο Δήμος θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει το καλλιτεχνικό δυναμικό του με εκπαίδευση και κατάλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις – επιβραβεύσεις .
 
2.4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Η βελτίωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων θα προέλθει και από την αναβάθμιση των υποδομών αλλά και την βελτίωση της οργανωτικής διαδικασίας που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και αξιολόγηση από τους δημότες ώστε με βάση τα σχετικά αποτελέσματα να έχουμε ποιοτικότερη προσφερόμενη υπηρεσία .
2.5. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Η ανάδειξη και προστασία των αρχαιολογικών χώρων είναι μέσα στον σχεδιασμό του Δήμου και για τον σκοπό αυτό θα επιδιώξει άντληση πόρων από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα .
2.6. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ
Οι σχολικές αίθουσες αποτελούν ένα βασικό μέλημα του Δήμου ο οποίος στηρίζει τη συντήρησή τους και προωθεί την δημιουργία νέων από τον ΟΣΚ, που θα καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες που υπάρχουν. Το Τεχνικό Λύκειο Καματερού ολοκληρώθηκε το 2012 και προωθείται η πλήρης αξιοποίησή του. Στον τομέα αυτό, προωθούνται  και άλλες σημαντικές δράσεις, όπως:
Ανέγερση Νηπιαγωγείων (5ο, 7ο και 10ο) στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού, Ανέγερση 9ου Δημοτικού Σχολείου. Από το 2012, το 12ο Νηπιαγωγείο στεγάζεται σε αναβαθμισμένες λυόμενες αίθουσες μέχρι την οριστική στέγασή του σε οικόπεδο το οποίο έχει ήδη εξασφαλιστεί.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ / ΠΑΙΔΕΙΑ
2.7. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Οι υπάρχουσες κτιριακές υποδομές δεν μπορούν να καλύψουν το σύνολο των αναγκών της περιοχής Για τον λόγο αυτόν σχεδιάστηκε ανέγερση Βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ.108Α Δ.Κ.Καματερού , Κατασκευή Βρεφονηπιακού σταθμού περιοχής Αττάλου και Ωραιούπολης. Ολοκληρώθηκαν οι σχετικές μελέτες εντός του 2012 και αναμένεται η χρηματοδότησή τους. Έχει ήδη δημοπρατηθεί η ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η αναβάθμιση του εξοπλισμού στους ήδη υπάρχοντες παιδικούς σταθμούς.
2.8. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΠΧ ΑΝΕΡΓΟΙ, ΚΔΑΠ, ΑΜΕΑ, ΑΣΤΕΓΟΙ)
Ο Δήμος έχει ως προτεραιότητα την παροχή υπηρεσιών προς τις ευπαθείς κοινωνικά και ηλικιακά ομάδες. Ο στόχος αυτός θα υλοποιηθεί με μια σειρά δράσεων όπως η υλοποίηση Προγράμματος υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑμεΑ, η Κατασκευή Κέντρου Κοινωνικών Υποδομών και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού το οποίο με τις σχετικές άδειες που ολοκληρώνονται το 2012 είναι σε φάση για χρηματοδότηση, η Δημιουργία δομής Κοινωνικού χαρακτήρα ( Κοινωνικό παντοπωλείο , Κοινωνικό φαρμακείο, Ιματιοθήκη).
Παράλληλα θα υπάρχουν δράσεις για προληπτική ιατρική και Ψυχαγωγία
2.9. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ)
Η προληπτική Ιατρική είναι μία πολύτιμη υπηρεσία προς τους Δημότες και ο Δήμος την βελτιώνει με συστηματικές δράσεις ενημέρωσης των πολιτών και υλοποίηση προγραμμάτων σε παιδικούς σταθμούς, σε σχολεία καθώς και με δράσεις προληπτικών ελέγχων προς τους δημότες και μετανάστες.
2.10. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Η προσέγγιση προς τα θέματα του εθελοντισμού πρέπει να γίνει περισσότερο δομημένη και συγκεκριμένα να περιλάβει μία αρχική καταγραφή των ομάδων που έχει ανάγκη ο Δήμος των εθελοντικών τους υπηρεσιών, στην συνέχεια να απευθυνθεί σε όλες αυτές της ομάδες, σε προσωπικό επίπεδο και να οργανώσει τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν.
2.11. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ
Να δοθούν κίνητρα για την ανάπτυξη των ταλέντων των νέων και την εκπαίδευσή τους. Πρέπει να δρομολογηθούν δράσεις στον τομέα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Ο Δήμος μέσω της νέας οργάνωσής του «Καλλικράτη» θα μπορεί να υποστηρίζει δράσεις δια βίου μάθησης που είναι χρήσιμες για την ένταξη της νεολαίας στην παραγωγική διαδικασία ή στην αλλαγή της επαγγελματικής τους καριέρας. Ο Δήμος συμμετέχει σε σχετικά προγράμματα τα οποία θα υλοποιηθούν το 2013.
2.12. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Ο Δήμος μας έχει επιδείξει και στο παρελθόν την ανθρωπιστική του ευαισθησία στα θέματα της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των μεταναστών που σε ορισμένες περιπτώσεις οι συνθήκες αυτές δεν ταιριάζουν στον πολιτισμό μας .Για τις δράσεις αυτές και για να τηρείται η νομιμότητα είναι απαραίτητη η δημιουργία και συντήρηση μητρώου μεταναστών. Οι δομές που προβλέπει ο «Καλλικράτης» θα βοηθήσουν στην κατεύθυνση αυτή.
2.13. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο εμπλουτισμός των προγραμμάτων άθλησης και η χρονική τους επέκταση αποτελούν στόχους για τη βελτίωση των αθλητικών υπηρεσιών ώστε να συμβάλει ο Δήμος στην βελτίωση της καθημερινότητας αλλά και στη υιοθέτηση υγιεινής μορφής διαβίωσης των κατοίκων. Πέρα από τις μικρότερες δράσεις, υπάρχει η μεγάλη επίτευξη ενός σύγχρονου γυμναστηρίου στους Αγίους Αναργύρους, το οποίο ήδη δημοπρατήθηκε το 2012 και αρχίζει η κατασκευή του, με συνολικό προϋπολογισμό, 9.500.000,00€.

2.14. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Σημαντικό τμήμα αυτών των προσπαθειών θα είναι και η παροχή συμβουλών προληπτικής ιατρικής αγωγής σε όλον τον πληθυσμό του Δήμου , με ιδιαίτερη βαρύτητα στην νεολαία , τόσο στον τομέα της πρόληψης ασθενειών όσο και στους τρόπους υγιεινής καθημερινής διαβίωσης , δράσεις για αιμοδοσία και ημερίδες ενημέρωσης .
2.15. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Η μάστιγα των ναρκωτικών για να αντιμετωπισθεί έχει ανάγκη των δράσεων όχι μόνον των αρμοδίων οργανισμών του Υπουργείου Υγείας αλλά και όλων των φορέων που μπορούν να συμβάλλουν . Ο Δήμος σε συνέργεια και με την Εκκλησία μπορεί στον τομέα αυτόν να έχει την συμβολή του μέσω σχετικών ημερίδων και διαπαιδαγώγησης της Νεολαίας.
Εκτός όμως ειδικών τέτοιων δράσεων, προς την κατεύθυνση συμβάλλουν και οι ενέργειες του Δήμου για υποστήριξη της Νεολαίας στην Επαγγελματική Απασχόληση καθώς και η ανάπτυξη υποδομών και Προγραμμάτων για την δημιουργική αξιοποίηση του Ελεύθερου Χρόνου.
2.17. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Ένα Σύστημα Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών περιλαμβάνει συγκεκριμένες λεπτομέρειες που αφορούν τους εμπλεκόμενους σε κάθε περιστατικό έκτακτης ανάγκης, τα στοιχεία επικοινωνίας, τον τόπο συγκέντρωσης και γενικά σχέδια δράσης που εξειδικεύονται κατά περίπτωση, απαιτούμενος Εξοπλισμός όπως πχ Εξοπλισμός πυρόσβεσης. Είναι σημαντικό όλα τα σχέδια έκτακτης ανάγκης να περιλαμβάνουν και Ασκήσεις Ετοιμότητας έτσι ώστε να μην προκύπτουν δυσάρεστες εκπλήξεις κατά την κρίσιμη στιγμή του Εκτάκτου Συμβάντος.
Είναι επίσης σημαντικό τα σχέδια αυτά να επικαιροποιούνται κατά τακτά διαστήματα, πχ κάθε 6 μήνες γιατί αλλάζουν τα δεδομένα και επί πλέον κατά την φάση της Επικαιροποίησης να εξετάζονται και δυνατότητες βελτίωσης των σχετικών σχεδίων.  
3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ / ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ
3.1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟΤΕΣ - ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ / ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
Η ποιότητα της Επικοινωνίας με τους Δημότες καθώς και η ταχύτητα εξυπηρέτησης με την εισαγωγή και των Νέων Τεχνολογιών αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την ικανοποίηση των Δημοτών και την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ Δήμου και Δημοτών. Ο στόχος αυτός συνδέεται και με τον στόχο 5.2.2 που αναλύεται κατωτέρω
ΔΙΟΙΚΗΣΗ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
3.2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Η βελτίωση της Οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου θα βασισθεί σε πρώτη φάση στις Κρίσιμες Διεργασίες του Δήμου ήτοι στις:
  • Διαχείριση Καθαριότητας
·       Διαχείριση Εσόδων
·       Διαχείριση Εξόδων
·       Διαχείριση Έργων
·       Διαχείριση Δράσεων Εξυπηρέτησης Δημοτών
·       Διαχείριση Επικοινωνίας με Δημότες
·       Διαχείριση νέων Τεχνολογιών
·       Διαχείριση Δράσεων – Προγραμμάτων Προστασίας Περιβάλλοντος
·       Διαχείριση Προμηθειών
·       Διαχείριση Δράσεων Προστασίας Ευπαθών Ομάδων
·       Διαχείριση Δράσεων Ανάπτυξης Εθελοντισμού
·       Διαχείριση Δράσεων Στήριξης Επιχειρηματικότητας
·       Διαχείριση Δράσεων Εκπαίδευσης
·       Διαχείριση Δράσεων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
·       Διαχείριση Δράσεων Συντήρησης Οδών, Πεζοδρομίων και Κοινόχρηστων Χώρων
·       Διαχείριση Δράσεων Συντήρησης Σχολείων
·       Διαχείριση Βελτίωσης Διεργασιών Λειτουργίας
Αυτές οι διεργασίες πρέπει να ξανασχεδιασθούν και να ορισθούν ακριβείς διαδικασίες για τον τρόπο υλοποίησης τους καθώς και δείκτες και στόχοι επίτευξης. Τελικώς η πιστοποίηση των Διεργασιών αυτών κατά ISO 9001 είναι ένα ακόμα σημαντικό βήμα, γιατί με τον τρόπο αυτόν θα υφίσταται μια συνεχής επιτήρηση της επιτυχούς λειτουργίας της και μια Οργανωμένη Συνεχής Βελτίωση των δραστηριοτήτων αυτών.
3.3. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ο Δήμος βελτιώνει διαρκώς ένα ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα που έτσι θα διασφαλίζεται η εύκολη επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων και η άμεση ανάσυρση των στοιχείων που κάθε φορά απαιτούνται.
Συμβάλλει στον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών και στην αύξηση της παραγωγικότητας.
Επίσης, βελτιώνει συνεχώς τη Γραμμή του Δημότη και τη σύνδεσή της με όλες τις υπηρεσίες.
3.4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΗ
Η ποιότητα της Επικοινωνίας με τους Δημότες καθώς και η ταχύτητα εξυπηρέτησης με την εισαγωγή και των Νέων Τεχνολογιών αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την ικανοποίηση των Δημοτών και την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ Δήμου και Δημοτών. Η βελτίωση της εξυπηρέτησης είναι σύνθεση της Οργάνωσης , όπως τη περιγράψαμε ανωτέρω, της Εκπαίδευσης των υπαλλήλων και των απαραίτητων υποδομών
3.5. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Η Δημοτική Αστυνομία, περιορισμένη σε προσωπικό και υποδομές, θα λειτουργεί μέσω διαδικασιών έτσι ώστε να έχει συγκεκριμένους στόχους και να αξιολογείται για την απόδοση της. Έτσι θα αναβαθμίσει την αποτελεσματικότητα της.
3.6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Μια από τις αξίες του Δήμου είναι η ενίσχυση της Διαφάνειας. Οι διαδικασίες ανάθεσης προβλέπουν ανάρτηση στο site των σχετικών προκηρύξεων διαγωνισμών, δαπανών και όλων των ενεργειών του Δήμου. Κοινοποιούνται τα κριτήρια, καθώς και τα αποτελέσματα των εκάστοτε επιλογών μέσω του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» .
3.7. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ο Δήμος θα διεκδικήσει χώρους κοινόχρηστους που σήμερα ευρίσκονται στην περιοχή του προκειμένου να τους αξιοποιήσει για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών του .
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
4.1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ
Από την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων μπορεί να αντλήσει και πόρους εκτός από το ΕΣΠΑ και κατ’ ευθείαν από τις Βρυξέλες. Προγράμματα όπως το JESSICA, για παράδειγμα μπορούν να τροφοδοτήσουν πόρους για τις αναπλάσεις περιοχών σε συνδυασμό με Επιχειρηματική Δραστηριότητα Δραστηριότητας. και έτσι να υποστηριχθεί και ο στόχος του Δήμου για ενίσχυση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.
 
4.3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ
Ο Δήμος μέσω εθελοντικών υπηρεσιών έχει σχεδιάσει να παράσχει Τεχνογνωσία , Πληροφόρηση και Εργαλεία Διοίκησης στις Επιχειρήσεις και με δράσεις της Δια βίου μάθησης να εκπαιδεύσει σε ορισμένους τομείς νέους Επιχειρηματίες. Έχουν υποβληθεί ολοκληρωμένα προγράμματα τα οποία προβλέπεται να υλοποιηθούν εντός του 2013.
4.4. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Ο Δήμος προωθώντας και την ενημέρωση για υπάρχοντα προγράμματα γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσω ΕΣΠΑ , και μέσω δημιουργίας Παρατηρητηρίου Απασχόλησης θα μελετήσει και θα υλοποιήσει δράσεις για την ενίσχυση της γυναικείας Επιχειρηματικότητας .
4.5. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο στόχο θα υπάρχει και θα συντηρείται ένα μητρώο Μεταναστών . παράλληλα θα σχεδιασθεί και θα υλοποιηθεί πρόγραμμα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας που θα περιλαμβάνει και δράσεις εκπαίδευσης 
4.6. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Μέσω του δικτύου αυτού θα παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες που θα έχουν σχέση με την ζήτηση των προϊόντων των επιχειρήσεων της περιοχής , με την προβολή των προϊόντων τους , με την ενημέρωση τους για προγράμματα χρηματοδότησης και εκπαίδευσης καθώς και με πληροφορίες, Τεχνολογίες και Εργαλεία . που αφορούν σύγχρονες μορφές Οργάνωσης
4.7. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Η Αξιοποίηση της Περιουσίας του Δήμου γίνεται μέσω της συστηματικής καταγραφής / αποτύπωσης και της συνακόλουθης οργανωμένης επικαιροποίησης και παρακολούθησης, με την τεκμηρίωση (και ενδεχόμενη αναβάθμιση ) της αξίας του «χαρτοφυλακίου ακινήτων» του Δήμου.
Ζητούμενο πάντα είναι η αξιόπιστη, αποδοτική και υψηλού (διοικητικού, επιχειρησιακού και επικοινωνιακού) επιπέδου διαχείριση του χαρτοφυλακίου .Παράλληλα απαιτείται η τεκμηρίωση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων του Δήμου επί των (ενδεχομένως και αμφισβητούμενων) ακινήτων του.
Απαιτείται Επιχειρησιακό επί μέρους σχέδιο ώστε η λήψη αποφάσεων αξιοποίησης να είναι πλήρως τεκμηριωμένη .
4.8. ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Η ορθολογικοποίηση Εξόδων αποτελεί βασικό αιτούμενο για όλους τους Οργανισμούς και ιδιαίτερα για τους Δήμους που μέσω Σχεδιασμένων Δράσεων μπορούν να μειώσουν τα Γενικά τους έξοδα. Βεβαίως στην δομή των εξόδων του Δήμου εμπεριέχονται και παραγωγικά λειτουργικά έξοδα ( π.χ έξοδα για την λειτουργία της Καθαριότητας , επισκευές Οδών Πεζοδρομίων, συντήρηση πράσινου κλπ, ωστόσο το αίτημα της μείωσης των εξόδων αφορά για παράδειγμα τη μείωση του κόστους προμηθειών με εισαγωγή τεχνικών όπως οι ηλεκτρονικές προμήθειες, οι συνέργειες με άλλους δήμους και οι ηλεκτρονικές Δημοπρασίες κατά την διαδικασία των αγορών, αποτελούν εργαλεία με τα οποία ο Δήμος μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικούς πόρους.
Στα πλαίσια αυτά θα συμπεριληφθούν δράσεις μείωσης σπατάλης υλικών , Οργάνωση Αποθήκης < μείωση κόστους αγορών μέσω σύμπραξης με άλλους δήμους , ή μέσω ηλεκτρονικών προμηθειών, μείωση κόστους τηλεφωνικών επικοινωνιών, ρεύματος, κα. 
 
4.9. ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
 Η βελτίωση της διαχείρισης των εσόδων με μία σειρά δράσεων που θα αφορούν κυρίως την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της διαδικασίας είσπραξης- Διαχείρισης τελών για όλες τις περιπτώσεις, όπως πχ τα τέλη που αφορούν Επιχειρήσεις Εστίασης και γενικότερα, Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος .
Μέσα από την οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων θα επιδιωχθεί η χρηματοδότηση δράσεων με την ένταξη σε Ευρωπαϊκά και κρατικά προγράμματα. 
5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 
5.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ
Σημαντική παράμετρος επιτυχίας είναι το ανθρώπινο δυναμικό του δήμου, το οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί με συνεχή εκπαίδευση, η οποία θα αξιολογείται όσον αφορά την αποτελεσματικότητά της και με το σύστημα των ενδομετακινήσεων, το οποίο, όταν γίνεται ορθολογικά, παρέχει κίνητρα ανάπτυξης του προσωπικού.
5.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η δημιουργία κινήτρων στο προσωπικό συνδέεται φυσικά με το γενικότερο θέμα της αξιολόγησης του προσωπικού και το υφιστάμενο σήμερα σχετικό θεσμικό πλαίσιο . Ωστόσο στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Σχεδίου που τίθενται στόχοι υλοποίησης έργων αλλά και αποδοτικότητα των λειτουργιών θα μπορούσε ο Δήμος να καθορίσει ένα πλαίσιο για την αναγνώριση των υπαλλήλων που έχουν διακεκριμένη επίδοση.
5.3 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Η απόκτηση Εξειδικευμένου Προσωπικού , ακόμα και σε συνθήκες αυστηρών μέτρων λιτότητας και περιορισμού προσλήψεων είναι εφικτή μέσω σωστής διαχείρισης των μετατάξεων. Προϋποθέτει μια σωστά δομημένη διαδικασία αναζήτησης προσωπικού από άλλες υπηρεσίες αφού προηγουμένως έχουν με σαφήνεια προσδιοριστεί τα απαιτούμενα προσόντα και η διαδικασία αποδοχής του αιτούμενου την μετάταξη μετά από μια αυστηρή αξιολόγηση .
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
5.3 ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
Σημαντική είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος αξιολόγησης του προσωπικού μέσω του οποίου θα προκύπτουν οι αδυναμίες του προσωπικού προκειμένου να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται οι ενέργειες που θα οδηγούν σε συνεχή βελτίωση και ανταπόκριση του προσωπικού στις εκάστοτε ανάγκες.H εφαρμοσμένη εκπαίδευση σε συνδυασμό με την εισαγωγή Συστήματος Διαδικασιών κατά ISO 9001 και με βάση το κοινό πλαίσιο αξιολόγησης . Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών με υποδομές και την κατάλληλη εκπαίδευση μαζί με τους δείκτες που καθιερώνει το παρόν Επιχειρηματικό σχέδιο Συμβάλλουν ουσιαστικά στην σημαντική βελτίωση της Απόδοσης του προσωπικού
 
 

 
 
Κατά το 2013 έχουν επιλεχθεί να υλοποιηθούν από τις Υπηρεσίες του Δήμου Δράσεις που αντιστοιχούν στους κάτωθι Στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος:
 
ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΡΟ
ΣΤΟΧΟΣ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 
1.1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
1.2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ
1.3. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
1.4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
1.5. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
1.7. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.10. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
1.11. ΑΥΞΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
1.12. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
1.14. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
1.17. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
1.18. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1.19. ΜΕΙΩΣΗ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ
1.20. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
1.8. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
1.9. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
2.1 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
2.1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 
2.4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
2.6. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ
2.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ
2.11. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ
2.12. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
2.13. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2.15. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
2.17. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
2.7. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
2.8. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΠΧ ΑΝΕΡΓΟΙ, ΚΔΑΠ, ΑΜΕΑ, ΑΣΤΕΓΟΙ)
2.9. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ)
3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ
3.2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
3.2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
3.3. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
3.4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΗ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
3.5. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 
4.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
4.2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
4.8. ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
4.9. ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
5. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
5.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
5.1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ
5.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
5.4. ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
 
 
 

 
 
Κατωτέρω ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες των δράσεων του Ετησίου Προγράμματος του 2013 ανά υπηρεσία :
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ
ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΡΟ
ΣΤΟΧΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.10 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
 
1.10.1 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1,00€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ(συνολικός π/υ : 300.000,00€)
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.9. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
1.9.2 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ Ο.Σ.Ε. Β΄ ΚΑΙ Γ' ΦΑΣΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Α΄ & Β΄ ΣΤΑΔΙΟ)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
7.648,00€
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.9. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
1.9.3 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΟΠΙΣΘΕΝ 301 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΗΣ Β΄ ΚΑΙ Γ' ΦΑΣΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Α΄ & Β΄ ΣΤΑΔΙΟ)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
7.648,00€
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.9 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦ. Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 1 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
11.000,00 €
 
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.9 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 1 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
12.000,00 €
 
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.9 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΕΦ. Γ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 1 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
13.500,00 €
 
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.9 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦ. Α & Β ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Μ.Ε. ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 3-4 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
20.000,00 €
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.9 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Μ.Ε. ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 3-4 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΚΕΦ. Γ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1,00 €
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ(συνολικός π/υ : 320.000,00€)
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.9 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1,00 €
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
(συνολικός π/υ : 100.000,00€)
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.9 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
5.000,00 €
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ) ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
10.000,00 €
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.14 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ κ.λ.π.)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
30.000,00 €
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.14 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
20.000,00 €
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.14 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΌ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΕΙΑΣ - ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ - ΚΙΟΣΚΙΑ - ΠΑΓΚΑΚΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
20.000,00 €
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.9 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΘΥΛΑΚΩΝ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Α΄ ΦΑΣΗ)
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
20.000,00 €
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.9 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
9.225,00 €
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.12 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
105.000,00 €
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.12 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
20.000,00 €
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΥΚΛΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
5.000,00 €
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.20 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
10.000,00 €
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
5.000,00 €
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.14 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΕΜΜΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
24.000,00 €
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
10.000,00 €
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ : 354.249,00 €
(αφορά τα εγκεκριμένα για το έτος 2013)
 
ΠΙΝΑΚΑΣ : ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΡΟ
ΣΤΟΧΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.15 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Α.Μ. 100/2009 Δ.Κ.Α.Α.)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
56.580,00 €
 
 
ΕΣΠΑ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.13 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Α.Μ. 37/2011)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
55.200,00 €
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.13 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Α.Μ. 09/2010 Δ.Κ.Α.Α.)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
132.156,00 €
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.12 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ (ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ) (Α.Μ. 15/2010 Δ.Κ.Α.Α.)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
2.096,91 €
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.13 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑμεΑ (Α.Μ. 85/2009 Δ.Κ.Α.Α.)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
37.750,00 €
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΛΛΑΣ ΜΕΡΛΑ                               (Α.Μ. 02/2010 Δ.Κ.Α.Α.)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
43.720,00 €
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.12 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) (Α.Μ. 78/2009 Δ.Κ.Α.Α.)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
33.212,00 €
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.12 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) (Α.Μ. 18/2010 Δ.Κ.Α.Α.)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
31.958,26 €
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.13 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ (Α.Μ. 33/2010 Δ.Κ.Α.Α.)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
2.600,58 €
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.9 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Π.Ε. ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 3-4
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
37.000,00 €
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.12 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ, ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ κ.λ.π. (Α.Μ. 17/2010 Δ.Κ.Κ.)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
24.057,31 €
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.9 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ (Α.Μ. 11/2010 Δ.Κ.Κ.)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
4.053,00 €
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.12 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Α.Μ. 22/2010 Δ.Κ.Κ.)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
4.199,07 €
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (Α.Μ. 09/2010 Δ.Κ.Κ.)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
18.812,25 €
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.12 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Α.Μ. 31/2009 Δ.Κ.Κ.)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
14.213,16€
ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.12 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Α.Μ. 32/2008 Δ.Κ.Α.Α.)
 
3.105,00 €
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ) ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ     (Α.Μ. 11/2008 Δ.Κ.Α.Α.)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1.155,00 €
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.17 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Κ.Α.Α.)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
43.650,00 €
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Α.Μ. 12/2009 Δ.Κ.Α.Α.)
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
188.000,00 €
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.13 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ                            (Α.Μ. 40/2006 Δ.Κ.Α.Α.)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
20.000,00 €
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.13 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΚΕΝΤΡΟ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Α.Μ. 60/2005 Δ.Κ.Α.Α.)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
10.000,00 €
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.9 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ (Δ.Κ.Κ.)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
2.700,00 €
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Δ.Κ.Κ.)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
4.000,00 €
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ (Α.Μ. 08/2010 Δ.Κ.Κ.)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1.295,00 €
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.14 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 181                                    (Α.Μ. 07/2010 Δ.Κ.Κ.)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1.232,59 €
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.12 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (Α.Μ. 04/2010 Δ.Κ.Κ.)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
635,00 €
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.14 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ                                             (Α.Μ. 40/2008 Δ.Κ.Κ.)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
7.642,81€
ΑΣΔΑ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.17 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ, ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ (Α.Μ. 68/2010 Δ.Κ.Α.Α.)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
10.694,24 €
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.9 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΟΠΙΣΘΕΝ 301 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΗΣ                              Β΄ ΦΑΣΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Α΄+Β΄ΣΤΑΔΙΟ)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
7.648,00 €
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 
1.9 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ Ο.Σ.Ε. Β΄ ΦΑΣΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Α΄+Β΄ΣΤΑΔΙΟ)
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 
7.648,00 €
 
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.12 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ                                                (Α.Μ. 12/2010 Δ.Κ.Α.Α.)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
38.000,00 €
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.10 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ                      (Α.Μ. 46/2010 Δ.Κ.Α.Α.)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
36.161,07 €
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
 
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 
1.14 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 205 ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ          (Α.Μ. 51/2012)
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 
96.000,27 €
 
 
ΑΣΔΑ
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: 1.002.603,59 €
 
(αφορά τα εγκεκριμένα για το έτος 2013)
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ : ΝΕΑ ΕΡΓΑ
 
ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΡΟ
ΣΤΟΧΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.17 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ 2,3-4 & 5-6 ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΚΟ "ΕΙΡΗΝΗΣ" ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ "Α. ΤΡΙΤΣΗΣ" (Α.Μ. 81/2011)
 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1,00 €
 
ΕΣΠΑ              (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ : 8.465.000,00€
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.17 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Α.Μ. 20/2012)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1,00 €
 
ΕΣΠΑ              (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ : 2.500.000,00€
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.17 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 543 (Α.Μ. 43/2011)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1,00 €
 
ΕΣΠΑ               (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ : 2.500.000,00€
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.12 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (Α.Μ. 23/2012)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1,00 €
 
ΕΣΠΑ               (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ : 1.540.000,00€)
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.15 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΡΟΓΧΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ - ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΑ, Δ.Κ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Α.Μ. 59/2011)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1,00 €
 
ΕΣΠΑ
(ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ : 8.450.000,00€)
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1,00 €
Υ.ΠΕ.Κ.Α.              Κ.Α.Π.Ε.
(ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ : 5.999.940,00€)
 
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 793 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Α.Μ. 74/2012)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
287.000,00 €
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΟΔΩΝ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΒΙΛΗ) ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ Β: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΕ ΔΡΟΜΟ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝ. ΡΩΜΥΛΙΑΣ ΕΩΣ ΕΛΑΙΩΝ)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1,00 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ : 2.617.878,57€)
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.17 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΥ Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Β΄ ΦΑΣΗ + Γ΄ ΦΑΣΗ)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1,00 €
Α.Σ.Δ.Α.       (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ : 2.500.000,00€)
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.10 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΠΌ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1,00 €
Ε.Σ.Π.Α.              (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ : 1.500.000,00€)
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.10 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Λ. ΦΥΛΗΣ ΣΤΗ Δ. Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1,00 €
Ε.Σ.Π.Α.       (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ : 5.000.000,00€)
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.10 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΔΙΑΝΟΙΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΟΔΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1,00 €
Ε.Σ.Π.Α.              (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ : 1.500.000,00€)
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.14 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 519Β
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1,00 €
Υ.ΠΕ.ΚΑ              (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ : 700.000,00€)
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.12 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1,00€
 
ΑΣΔΑ                  (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ: 200.000,00€)
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.13 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ)                   (Α.Μ. 24/2012)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
150.000,00 €
1,00€
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.10 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ & ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΟΔΩΝ - ΜΠΑΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
10.000,00 €
1,00€
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
100.000,00 €
1,00€
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΥΠΕΚΑ
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.10 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΟΔΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1,00€
ΥΠΕΚΑ               (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ : 1.500.000,00€)
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.3 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1,00 €
Ε.Σ.Π.Α. (Α.Σ.Δ.Α.) (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ : 1.005.00,00€)
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.19 ΜΕΙΩΣΗ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1,00 €
Υ.ΠΕ.Κ.Α.    (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ : 100.000,00€)
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.10 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΟΝΑ Κ. ΠΑΛΑΜΑ - ΓΟΥΝΑΡΗ (ΑΞΟΝΑΣ 33 α)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1,00 €
Υ.ΠΕ.Κ.Α.              (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ : 2.000.000,00€)
 
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.12 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ (ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
100.000,00 €
 
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
 
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 
 
1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 
 
1.10 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
 
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 
 
5.000,00 €
 
 
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ : 652.020,00 €
(αφορά τα εγκεκριμένα για το έτος 2013)
 

 
 

Share this post