ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Άγιοι Ανάργυροι, 20-9-2011           
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αρ. Πρωτ. 39.695
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 
 
 
Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού έχοντας υπόψη :
·         Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/07
·         Τον ΟΕΥ του Δήμου (ΦΕΚ 1093/Β/19-4-2004)
·         Το υπ΄ αρ. πρωτ. 74802/29-12-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με το οποίο κοινοποιείται η εγκύκλιος αρ. 55 της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ
καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μιας (1) θέσης ειδικού συμβούλου για νομικά θέματα του Δήμου.
 
Οι ενδιαφερόμενοι /ες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα του διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο Α.Ε.Ι. νομικής κατεύθυνσης.
Γ) Να έχουν εμπειρία σε θέματα ΟΤΑ η και νομικών προσώπων των ΟΤΑ τριών (3) ετών.
Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το   άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Δ) Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Proficiency)
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο γραφείο προσωπικού του Δήμου εντός πέντε (5) ημερών της δημοσίευσης της παρούσης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η πρόσληψη θα γίνει κατόπιν συνέντευξης και δεν είναι υποχρεωτική για το Δήμο.
        
 
 
                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
 
                                                                              ΝΙΚΟΣ Α. ΣΑΡΑΝΤΗΣ          

Μοιράσου την σελίδα