ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 04.09.2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 
Αρ.Πρωτ.34257
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού για την αντιμετώπιση των αναγκών των παιδικών και βρεφονηπιακών Σταθμών για το έτους 2012.
 
 
Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1παρ. 2εδαφ. ιε του Ν.3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», σύμφωνα με τις οποίες εξαιρείται από την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.4 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/09.09.1999) με αντικείμενο την πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών διμήνου (2) χρονικής διάρκειας.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 και 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Προσωπικού ΟΤΑ».
 6. Το υπ’ αρ. 39106/34912/24.08.2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής – Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοίκησης Τμήμα Τοπ. Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων , που αφορά την πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την αντιμετωπίσει των αναγκών των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.
 7. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 32318/23.08.2012 έγγραφο του Υπουργείου   Εσωτερικών σχετικό με την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση των παροδικών αναγκών των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών των πρωτοβαθμίων ΟΤΑ και ενώ εκκρεμεί για την έγκριση από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 η υπ’αρ. 252/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων – Καματερού.
 8. Την υπ’αρ.288/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων- Καματερού, σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών και δη την πρόσληψη τριάντα τριών (33) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση αναγκών των παιδικών και βρεφονηπιακών.
 9. Το υπ’ αρ. 39903/35580/2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής – Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοίκησης Τμήμα Τοπ. Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων, με το οποίο εγκρίνει την υπ’ αρ. 288/31.08.2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων – Καματερού σχετικά με την πρόσληψη τριάντα τριών (33) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση αναγκών των παιδικών και βρεφονηπιακών
 10. Την υπ’αρ.13/2012 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ.4 του Ν.2190/1994 (συγκροτηθείσα με την πράξη οικ.253/21.05.2012 Αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας).
 11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
Την πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά τριάντα τριών  (33) ατόμων για την αντιμετώπιση   των αναγκών των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών  του Δήμου με τις εξής ειδικότητες , με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : Δέκα (10)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
   Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο, κατά ειδικότητα, πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο, κατά ειδικότητα, πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : Πέντε (5)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ
 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν. 1346/88 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : Έξι (6)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ
 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : Δώδεκα (12)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ
 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.2 του Ν. 2527/97.
 
 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
 1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
 2. Να έχουν Υγεία και φυσική κατάσταση που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για τη οποία προσλαμβάνονται.
 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία στέρηση ή επικουρική δικαστική  συμπαράσταση).
Σημείωση: Η  ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται μόνο με την έκδοση, του κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος, Διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.
 
 
Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής:
 
-1- ΑΙΤΗΣΗ
 1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
 2. Απαιτούμενος τίτλος σπουδών
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας στο Δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένοι.
 4. Υπεύθυνη δήλωση κατά του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού  Κώδικα :  
 
 
α) δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιασδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση     πλαστογραφία απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση , καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα  κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) ότι μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
γ) ότι δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ) ότι δεν τελούν υπό στέρηση ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
 
 1. Χωριστή Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποίανα δηλώνεται  ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12μηνο) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία  ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/94  όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1 του Ν.3812/2009 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχοληθούν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).  
 
 
Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Αγίων Αναργύρων – Καματερού (στη διεύθυνση Δημοκρατίας 61) συντασσομένου κατ’ άρθρο 21 παρ.9 του Ν.2190/1994 (όπως ισχύει), πρακτικού ανάρτησης.
 
Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας Δημοκρατίας 61 και ειδικότερα στο γραφείο προσωπικού εντός προθεσμίας πέντε (5) που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος δηλαδή από 05.09.2012 μέχρι και 10.09.2012
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το έντυπο της αίτησης από το Δήμο στην πιο πάνω διεύθυνση (πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213 2023673-213 2023674).
 
                                                                           Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
 
 
 
 
                                                                        ΝΙΚΟΣ Α.ΣΑΡΑΝΤΗΣ

Μοιράσου την σελίδα