ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣΥΝΑΝΤΗΣΗΜΕΤΟΥΣΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣΤΩΝΔΗΜΟΤΙΚΩΝΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΣΤΟΠΛΑΙΣΙΟΕΝΑΡΞΗΣΔΙΑΛΕΞΕΩΝΓΙΑΤΗΦΙΛΟΖΩΙΚΗΔΡΑΣΗΣΤΟΥΣΜΑΘΗΤΕΣ

ΗανάπτυξητηςφιλοζωικήςδράσηςκαιηπροστασίατουφυσικούπεριβάλλοντοςμέσαστηνπόλητίθενταιστοεπίκεντροτουενδιαφέροντοςτουΔήμουΑγίωνΑναργύρων-Καματερού, μέσααπόσειράδιαλέξεωνπουδιοργανώνεισεδημοτικάσχολείατηςεπικράτειάςτου. Οιδιαλέξειςμεθέμα«Μαθαίνουμεγιατοφυσικόπεριβάλλονκαιταζώαστηνπόλημας»οργανώνονταισεσυνεργασίαμετηνΕλληνικήΚτηνιατρικήΕταιρείαμετηνυποστήριξητουυπουργείουΠαιδείαςκαιΘρησκευμάτωνκαισεσυνεργασίαμεεθελοντέςκτηνιάτρους-μέλητηςΕλληνικήςΚτηνιατρικήςΕταιρίας, πουδραστηριοποιούνταιστοΔήμο.

Στοπλαίσιοαυτά, ηΑντιδήμαρχοςΟικονομικώνκαιΥπεύθυνηΘεμάτωνΦιλοζωικήςΔράσης, καΠαπαναγιωτάκηΜαρίαπραγματοποίησεσήμεραενημερωτικήσυνάντησημετουςΔιευθυντέςτωνΔημοτικώνΣχολείωντουΔήμου, τηνΈνωσηΓονέωνκαιτηνΥπεύθυνηΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσηςκαιΣχολικώνΔραστηριοτήτωντουΥπουργείουΠαιδείαςκαιΘρησκευμάτων. Στησυνάντησηαυτή, έγινεπαρουσίασητουπρογράμματοςκαιτηςσυνεργασίαςπουθαακολουθήσειμεταξύτουΔήμουκαιτωνΔιευθυντώνγιατηνυλοποίησήτουστασχολεία, ενώδιατυπώθηκαναπορίεςαλλάκαιπροτάσειςγιατηνκαλύτερηδυνατήοργάνωσητωνδιαλέξεων.

ΑμέσωςμετάτιςδιακοπέςτουΠάσχα, οιεθελοντέςκτηνίατροιμετάαπόσυνεννόησημετιςυπηρεσίεςτουΔήμουκαιτουςΔιευθυντέςτωνΔημοτικώνΣχολείωνθαεπισκεφθούνσχολείατηςπεριοχήςκαιθαπραγματοποιήσουνδιαδραστικέςπαρουσιάσειςσεμαθητέςσχετικάμετηφροντίδατωνζώωνκαιιδιαίτερατωναδέσποτων.

Οιπαρουσιάσειςθαδιαρκέσουνπερίπουμίαώρα, κατάτηδιάρκειατηςοποίαςθαπαρουσιαστεί οπτικοακουστικόυλικόμεθέματοφυσικόπεριβάλλοντωνπόλεωνκαιταζώα, δίνονταςπερισσότερηέμφασηστααδέσποτα. Στησυνέχεια, οιεθελοντέςθαενθαρρύνουνταπαιδιάνασυμμετάσχουνσεσυζήτησηθέτονταςόλεςτιςαπορίεςπουέχουνγύρωαπότηφροντίδατουπεριβάλλοντοςκαιτωνζώων.
«Για
νακαταπολεμήσουμεταφαινόμεναβίας, κακήςσυμπεριφοράςήεγκατάλειψηςτωνζώων, κυρίωςτωναδέσποτων, αποφασίσαμεότιπρέπειναδημιουργήσουμεενημερωμένουςπολίτες. Καιδημιουργείςενημερωμένουςπολίτεςότανυπάρχειπαιδεία»εξηγείηΑντιδήμαρχοςκαΠαπαναγιωτάκη.

ΕπισημαίνεταιότιείναιηπρώτηφοράπουένατέτοιοπρόγραμμαοργανώνεταισεΔήμοτηςΔυτικήςΑθήνας.

 

Share this post