ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΣΤΟ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Άγιοι Ανάργυροι 27/02/2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’ ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»

 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡ.   07/2015
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Του Διοικητικού Συμβουλίου

Του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολικής Επιτροπής A/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγ.Αναργύρων-Καματερού»

 

            Στις 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥτους έτους 2015 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ στις 10:00πμ στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού του Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού» κατόπιν της με αρ.πρωτ.05/26-02-2015 , νόμιμης πρόσκλησης του Προέδρου, κ. Ιωάννη Ρέππα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του Ν. 3852/2010, προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

 

       Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (15) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα τέσσερα (14) και ονομαστικά οι :

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.      ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

·         ΠΑΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

2.      ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 
3.      ΣΤΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
 

4.      ΔΡΟΣΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

5.      ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 
6.      ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 
7.      ΣΙΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 

8.      ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

9.      ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

 
10. ΚΟΥΝΟΥΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
 
11. ΚΑΡΑΤΟΣΙΟΥ ΕΦΗ
 
12. ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 
13. ΚΑΡΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 
14. ΤΣΑΙΡΗ ΡΟΥΛΑ
 
 
 

ΘΕΜΑ:   “Προκήρυξη για την ανάθεση καθαρισμού με σύμβαση ορισμένου  χρόνου (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) για το Σχολ.Έτος 2014-2015 στο 1o Νηπιαγωγείο Αγ.Αναργύρων .”

 
Η Σχολική Επιτροπή
 

            άκουσε τον Πρόεδρό της που κήρυξε την έναρξη της 3ης έκτακτης συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι,

       Η κ. Πεταρούδα Μαρία   κατέθεσε αίτηση παραίτησης από την θέση της καθαρίστριας (μέσω ΙΝΕΔΙΒΙΜ) στο 1ο Νηπιαγωγείο Αγ.Αναργύρων και    δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει την ανάληψη καθαρισμού του παραπάνω νηπιαγωγείου για το νέο σχολ. έτος 2014-2015 για προσωπικούς λόγους.

   Για την εύρυθμη λειτουργία του Νηπιαγωγείου θα πρέπει άμεσα να καλυφθεί η θέση καθαρισμού   με νέα σύμβαση έργου.

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής σε συνεννόηση με την Δ/ΝΣΗ της Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ, την Προϊσταμένη του νηπιαγωγείου και κάνοντας τις σχετικές διαδικασίες σύμφωνα με την έγκριση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ(Υπ. αριθμ.4457/Δ4/15-01-14 ΚΥΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ , υπ.αριθμ.1655/79/31-01-14 απόφαση του ΔΣ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ , του υπ.αρ. 2/7343/ΔΠΓΚ/27-01-14 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του υπ.αρ. 604/07/16679/12-03-14 εγγράφου ΙΝΕΔΙΒΙΜ) προκηρύσσουν την θέση για την ανάθεση καθαρισμού του 1ου Νηπιαγωγείου Αγ. Αναργύρων  λόγω αποχώρησης της κ. ΠΕΤΑΡΟΥΔΑ ΜΑΡΙΑΣ.

 

   Το Σώμα αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και μετά από διαλογική συζήτηση:

 
Αποφασίζει Ομόφωνα
 

     Αποδέχεταιτην αίτηση παραίτησης της κ. ΠΕΤΑΡΟΥΔΑ ΜΑΡΙΑΣ από την θέση της καθαρίστριας με σύμβαση έργου στο 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  και προβαίνει στην προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικότητας καθαρίστριας (με κοινωνικά κριτήρια) για την σχολική χρονιά 2014-2015 (ΦΕΚ 2543/10-10-2013-Χρηματοδότηση ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και την υπογραφή σύμβασης έργου από 01/03/2015 έως 30/06/2015.

   Ορίζει την έναρξη κατάθεσης δικαιολογητικών από την 02η/03/2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ έως και την 4η/03/2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής α΄θμιας Εκπαίδευσης (Λ.Φυλής 52, Καματερό (παλαιό Δημαρχείο Καματερού) στον β΄όροφο)   με τα εξής προβλεπόμενα:

·         Αίτηση

·          Βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ (εντός των προθεσμιών της προκήρυξης)

·          Εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2014 (αντίγραφο)

·         Αστυνομικής ταυτότητας (αντίγραφο)

·         Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

·          Πιστοποιητικό ελληνομάθειας μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια.

·         Πιστοποιητικό οικογενειακής κατ/σης με έκδοση του τελευταίου διμήνου.

 

Στον κ. Πρόεδρο αναθέτει τις παραπέρα ενέργειες . 

 
 
 
 
 

                 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 07/2015

 
 
 

          Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

 
 
 
           

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ

                                        
 

   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 
 
ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 

Share this post