Παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών σε Νηπιακούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» 2014-2015

Πλαίσιο κειμένου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    ΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ  

 

 


 Πλαίσιο κειμένου: 23/07/2014
 
 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών σε Νηπιακούς και
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
«Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» 2014-2015
Πρόσκληση συμμετοχής για Μητέρες του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού

Το Πρόγραμμα αφορά στην υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από μητέρες για παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας ώστε να εγγράψουν τα παιδιά τους σε Δομές και συγκεκριμένα σε Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ). Η διάθεση των θέσεων στις ωφελούμενες μητέρες θα γίνεται μέσω «Εντολών Τοποθέτησης» από την EETAA ΑΕ. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνσή τους, προκειμένου να εναρμονίζουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Απευθύνεται

Α. σε γυναίκες, που είναι:

·            μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή / και 

·            μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία

Β. Άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι μητέρες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

·         να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή

·         β) να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – Stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης) ή

·         γ) να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ή

·         δ) να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης.

Εξαιρούνται: Οι τακτικοί και αορίστου χρόνου Υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου Υπάλληλοι των ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμού).

Οι μητέρες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • α) να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή
 • β) να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – Stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης) ή
 • γ) να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ή
 • δ) να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης.

Εξαιρούνται: Οι τακτικοί και αορίστου χρόνου Υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου Υπάλληλοι των ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμού).

Όπου ανακύπτει ερώτημα για την υπαγωγή των υπαλλήλων σ’ αυτές τις κατηγορίες, απαιτείται η σχετική βεβαίωση του εργοδότη για την νομική υπόσταση του φορέα του.

Σημειώνεται ότι από το σύνολο των ανωτέρω (α-δ) προϋποθέσεων εξαιρούνται οι υποψήφιες μητέρες με παιδιά ΑΜΕΑ, οι οποίες έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης για τα ΑΜΕΑ τέκνα τους ανεξαρτήτως εργασιακής, κοινωνικοοικονομικής ή άλλης κατάστασης αλλά μόνο σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), καθώς και στα Τμήματα ΑΜΕΑ των Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο γυναίκες που είναι μητέρες βρεφών, νηπίων, παιδιών ή /και νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, που:
 α)  Έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ελληνίδες Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
 β)  Επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στις κάτωθι κατηγορίες Δομών:

 • Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2012) και νήπια και παιδιά από 2,5 ετών συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2012), μέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο).
 • Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας για παιδιά βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση και παιδιά με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών.
 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), για παιδιά από την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα και
 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α.), για παιδιά με αναπηρία, εφήβους, και άτομα  με νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία. Τα ανωτέρω όρια ηλικίας θα εναρμονίζονται με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

γ) Έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 40.000 €. 

Οι πλήρεις όροι και προυποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και όλη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο κείμενο της αναλυτικής πρόσκλησης στα Σχετικά Αρχεία.

Τι χρηματοδοτείται

Στις γυναίκες που θα επιλεγούν (ωφελούμενες) θα προσφέρονται θέσεις φροντίδας και φιλοξενίας για τα τέκνα τους, από τις προαναφερόμενες Δομές. Η διάθεση των θέσεων στις ωφελούμενες θα γίνεται μέσω «Εντολών Τοποθέτησης» από την EETAA ΑΕ.

Καταβάλλονται από την ΕΕΤΑΑ οι δαπάνες για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών ανά θέση και ανά κατηγορία θέσης εκτός από το κόστος των υπηρεσιών μετακίνησης, το οποίο θα βαρύνει τις ωφελούμενες μητέρες, εφόσον επιθυμούν την παροχή των σχετικών υπηρεσιών μετακίνησης.

Περίοδος υποβολής

από 25/07/2014 έως 04/08/2013 (Ώρα 14:00) βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή Εταιρίας ταχυμεταφοράς (courier). Εκπρόθεσμες Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες, δεν θα αξιολογούνται και θα επιστρέφονται.

Η Αίτηση Συμμετοχής των ενδιαφερομένων γυναικών, θα ξεκινήσει να διατίθεται ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ στις ιστοσελίδες της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr), της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (www.epanad.gov.gr) και της Κ.Ε.Δ.Ε. (www.kedke.gr ) από τις 25/7/2014. Στον Δήμο μας, οι αιτήσεις θα διατίθενται από :

α) όλους τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου από 25/07 – 30/07, και

β) το γραφείο Προγραμματισμού στο κτίριο του Δημαρχείου από 25/07-04/08, Λεωφ. Δημοκρατίας 61, κα Λεγάκη Ιωάννα τηλ. 213-2023681.

Η Αίτηση Συμμετοχής συνοδεύεται από τα Παραρτήματα 1 (Αίτηση Συμμετοχής - Δήλωση μητέρων) και 2 (Έντυπο υποβολής ένστασης μητέρων).

Προσοχή:
1) Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου που παίρνει η αίτηση από την ΕΕΤΑΑ. Αιτήσεις ή/και δικαιολογητικά που κατατίθενται ή παραλαμβάνονται μετά τις 04/08/2013, δεν λαμβάνονται υπόψη.

2) Θα λαμβάνεται υπόψη μόνο η πρώτη υποβληθείσα και πρωτοκολλημένη αίτηση.
Για τη συμπλήρωση του εντύπου «Αίτηση συμμετοχής - Δήλωση», απαραίτητη είναι η γνώση από τις ενδιαφερόμενες όλων των όρων, διαδικασιών και στοιχείων συμμετοχής, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην Πρόσκληση, τα οποία οι υποψήφιες θα πρέπει να δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

Η «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση» συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορεί να υποβληθεί, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στα Γραφεία της ΕΕΤΑΑ ΑΕ στην διεύθυνση Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα.

Στην «Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωσή» τους, οι ενδιαφερόμενες έχουν δικαίωμα δήλωσης έως και τεσσάρων (4) εναλλακτικών επιλογών Σταθμών, με σειρά προτεραιότητας, για εγγραφή του τέκνου τους σε Δομές της προτίμησής τους.

Η επιλογή των Δομών θα γίνει από τους Πίνακες των υπαγχθεισών Δομών ανά Νομό, που έχουν αναρτηθεί από τις 24/07/2014 σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες της ΕΕΤΑΑ, www.eetaa.gr και περιλαμβάνουν τις ηλικίες των τέκνων που αντιστοιχούν σε κάθε είδος Δομής την επωνυμία του φορέα, που λειτουργεί τη Δομή και τα στοιχεία της εν λόγω Δομής (επωνυμία, κωδικός, είδος Δομής, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων, το ωράριο λειτουργίας, εξυπηρετούμενες περιοχές).

Οι πλήρεις όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και όλη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο κείμενο της αναλυτικής πρόσκλησης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. www.eetaa.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.agan.gov.gr.


    Barcode :   
 
 
                         
                        Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 
Περιγραφή αιτήματος

Υποβολή αίτησης συμμετοχής – δήλωσης για το Πρόγραμμα

«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» για το σχολικό έτος 2014 – 2015

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (1551/2-7-2014)
Προς :
Ελληνική Εταιρία
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
 

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΑΙΤΟΥΣΑΣ (με κεφαλαία και σύμφωνα με τo αποδεικτικό ταυτότητας)       Στο φύλο επιλέξτε την κατηγορία που ανήκετε με     x  στο αντίστοιχο πεδίο

Α.Φ.Μ.
 
Φύλο
ΓΥΝΑΙΚΑ  
 
ΑΝΔΡΑΣ
 
Όνομα:
 
Επώνυμο:
 
Όνομα Πατέρα:
 
Επώνυμο Πατέρα:
 
Όνομα Μητέρας:
 
Επώνυμο Μητέρας:
 

Αριθ. Δελτίου Ταυτότητας* ή Αρ. Διαβατηρίου :*

 
Ημερομηνία γέννησης:

      ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ

 

Ιθαγένεια :

 
 

Νομός Διαμονής :

 
 

Δήμος  Διαμονής:

 
 
 Οδός:
 
 Αριθ:
 
 ΤΚ:
 

Τηλέφωνα  και  e-mail επικοινωνίας

Κινητό (υποχρεωτικό):

 

Σταθερό:

 

Άλλο (π.χ. εργασίας ή συζύγου):

 
Email:
 

*Συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας

 
 
 

Επιλέξτε την κατηγορία ή τις κατηγορίες που ανήκετε με     x  στο αντίστοιχο πεδίο

 
Έγγαμη
 

Άγαμη

 
Χήρα
 
Διαζευγμένη
 

Σε διάσταση

 

Σύμφωνο συμβίωσης

 
Τρίτεκνη/
Πολύτεκνη
 

 Αιτούσα ΑΜΕΑ (>35%)

 

Αιτούσα με παιδί ΑΜΕΑ (> 35%)

 

Αιτούσα με σύζυγο ΑΜΕΑ (> 67%)

 
 

Συνολικός αριθμός παιδιών για τα οποία υποβάλλεται αίτηση

 
 

Συνολικός αριθμός παιδιών οικογένειας

  

Συμπληρώστε τα αντίστοιχα ποσά όπου αυτά υπάρχουν και όπως αυτά αναγράφονται

στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα)
Αφορά στα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1 – 31/12 2013,
 καθώς και τα αντίστοιχα ποσά των επιδομάτων, βάσει των αντίστοιχων βεβαιώσεων

Συνολικό Οικογενειακό Εισόδημα Οικονομικού Eτους 2014
Το συνολικό εισόδημα όπως αποτυπώνεται στον πινάκα Γ2 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα)

 

Επιδόματα που εξαιρούνται από το Συνολικό Οικογενειακό Εισόδημα

 
ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το Συνολικό Εισόδημα μετά την αφαίρεση των επιδομάτων  δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000€ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000€ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω.

Συνολικό Εισόδημα

(Υπόχρεου  / της συζύγου)
 
 
Επίδομα ανεργίας
(Υπόχρεου / της συζύγου)
 
 

Επίδομα εξωιδρυματικό (τυφλών)

(Υπόχρεου /της συζύγου)
 
 
 
Επίδομα τριτεκνίας/πολυτεκνίας
 
 
 
Επίδομα μητρότητας (ΟΑΕΔ)
 
 
 
 

Αποζημίωση Απόλυσης

(Υπόχρεου / της συζύγου)
 
 
 
 
 

Συνολικό Εισόδημα μετά την αφαίρεση των επιδομάτων


*Βλέπε κατευθύνσεις – οδηγίες για τον υπολογισμό του εισοδήματος (δικαιολογητικό Β11.)

 

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Όλα τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να είναι ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

Δηλώστε με  x   το αντίστοιχο πεδίο για το δικαιολογητικό που καταθέτετε :

 
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ
 
B1

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΟΥΣΕΣΑστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ ή μετάφρασή του (αν δεν είναι με λατινική γραφή) ΚΑΙ

 
 
B2

Για αλλοδαπές Τρίτων Χωρών: Άδεια Διαμονής σε ισχύ. Εάν έχει λήξει, απαιτείται η τελευταία άδεια διαμονής ΚΑΙ αίτηση ανανέωσής της, συνοδευόμενη από βεβαίωση αρμόδιου φορέα ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση.

 
 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

B3

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΟΥΣΕΣ: Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης ή μετάφρασή του εάν δεν είναι στην ελληνική γλώσσα, με ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου (από 1η Απριλίου 2014 και μετά). Σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή και η χώρα καταγωγής της δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τότε θα πρέπει να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο επίσημο έγγραφο, το οποίο να πιστοποιεί την ανωτέρω κατάσταση, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση.

 
Β4

Για την περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης απαιτείται η προσκόμισή του, καθώς και τα εκκαθαριστικά σημειώματα οικονομικού έτους 2014 και των δύο μερών.

 
Β5

Για τις διαζευγμένες, απαιτείται ΚΑΙ το διαζευκτήριο (από Μητρόπολη σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου ή από το Δήμο σε περίπτωση πολιτικού γάμου), εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.    

 
Β6

Για όσες τελούν σε διάσταση, απαιτείται ΚΑΙ η αίτηση διαζυγίου, καθώς επίσης ΚΑΙ η βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ., που αποδεικνύει την διάσταση. Τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία ΠΡΟ της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης (2/7/2014).

 
Β7

Για τις άγαμες μητέρες, απαιτείται ΚΑΙ ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού εάν το παιδί και η οικογενειακή κατάσταση δεν προκύπτουν από το υποβαλλόμενο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 
Β8

Για τις ανάδοχες μητέρες, απαιτείται ΚΑΙ η δικαστική απόφαση ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου.

 

 
 
Β9

Για τις χήρες/χήρους, απαιτείται ΚΑΙ η ληξιαρχική πράξη θανάτου συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 
Β10

Για τους άνδρες αιτούντες, που τους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους, απαιτείται ΚΑΙ η  δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας.

 
Β11

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΟΥΣΕΣ: Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013). Οι έγγαμες μητέρες, που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και προσκομίζουν ατομικό εκκαθαριστικό, θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά και το εκκαθαριστικό του συζύγου τους. Εάν όμως η μητέρα εμπίπτει στις περιπτώσεις που ο νόμος προβλέπει την υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης (περίπτωση διακοπής έγγαμης συμβίωσης ή όταν ένας από τους δύο είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή δικαστική συμπαράσταση), τότε μαζί με το εκκαθαριστικό της θα πρέπει να προσκομίσει και το αντίστοιχο δικαιολογητικό, που επιτρέπει την κατάθεση της χωριστής φορολογικής δήλωσης.

 
 

Β11.1 Για υπολογισμό του εξωιδρυματικού επιδόματος (Τυφλότητας), απαιτείται επίσημη βεβαίωση από αρμόδιο Φορέα

Β11.1α.υπόχρεου
 
Β11.1β.συζύγου
 

Β11.2   Για υπολογισμό του επιδόματος Τριτεκνίας / Πολυτεκνίας, απαιτείται επίσημη βεβαίωση από αρμόδιο Φορέα

Β11.2α.υπόχρεου
 
Β11.2β.συζύγου
 

Β11.3   Για υπολογισμό του επιδόματος Μητρότητας (ΟΑΕΔ), απαιτείται επίσημη βεβαίωση από αρμόδιο Φορέα

Β11.3α.υπόχρεου
 
Β11.3β.συζύγου
 

Β11.4    Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης, απαιτείται επίσημη βεβαίωση από αρμόδιο Φορέα

Β11.4α.υπόχρεου
 
Β11.4β.συζύγου
 
  
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

     α) Για ΜΙΣΘΩΤΕΣ απαιτούνται :

B12

Βεβαίωση εργοδότη (με ημ/νία έκδοσης υποχρεωτικά, μεταγενέστερη της δημοσίευσης της πρόσκλησης (από 2/7/2014 και μετά) από την οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα, καθώς και το είδος της απασχόλησης (επιλέξτε με  x   το αντίστοιχο πεδίο)

ΚΑΙ      

 
Β12.1.                                   ΠΛΗΡΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 
 

Β12.2.                                ΠΛΗΡΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Β12.3.        ΜΕΡΙΚΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ή ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Β12.4.                                ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
                                                   (ΕΡΓΟΣΗΜΟ Ή ΕΝΣΗΜΑ)

 
B13

Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας 

 
Β14

Αντίγραφο του εργοσήμου μαζί με την απόδειξη κατάθεσης της τράπεζας τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον 5 μηνών.
Σε περίπτωση αυτασφάλισης ένσημα που να την αποδεικνύουν.

 

     β) Για ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΕΣ εκτός πρωτογενή τομέα απαιτούνται:

B15

Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥΚΑΙ

 
B16

Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη ΚΑΙ

 
Β17

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό Φορέα ή περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος

 
B18

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΕ Ο.Ε. ή Ε.Ε.

ή ΙΚΕ ή ΕΠΕ ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Β18.1                                 Καταστατικό και τυχόν μεταβολές

 

Β18.2                            Πιστοποιητικό περί μη λύσης (ΓΕΜΗ)

 

Β18.3  Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη

 
 

απαιτούνται τα 4 δικαιολογητικά (Β18.1, Β18.2, Β18.3, Β18.4)

Β18.4 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό Φορέα ή περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος

 

     γ) Για ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΕΣ στον πρωτογενή τομέα (ΟΓΑ) απαιτείται:

Β19

Βεβαίωση Ασφάλισης από τον ΟΓΑ με ημ/νία έκδοσης, τελευταίου έτους ή Ασφαλιστική Ενημερότητα

 
 


 
 
 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (Ε.Π.Α)

 
B20

Βεβαίωση του Αρμόδιου Φορέα υλοποίησης για ένταξη στο Πρόγραμμα, όπου θα αναγράφεται και η χρονική περίοδος συμμετοχής σε αυτό.

Β20.1 Πρόγραμμα Νέας Θέσης Εργασίας (ΝΘΕ), Πρόγραμμα Νέου Ελεύθερου Επαγγελματία (ΝΕΕ)

 

Β20.2 Πρόγραμμα Κατάρτισης, Πρόγραμμα Απόκτησης εργασιακής εμπειρίας

 
 
 
ΑΝΕΡΓΕΣ
B21
ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (Αντίγραφο)ΣΕ ΙΣΧΥ

Για τις άνεργες που δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας απαιτείται δελτίο ανεργίας ΠΡΙΝ τις 2/7/2014 (ημ/νία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης)

 
ΚΑΙ
 
 
B22

Βεβαίωση Εξατομικευμένης προσέγγισης από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ

 
 
 
B23
Εγκριτική Απόφαση επιδότησης του ΟΑΕΔ

Για τις άνεργες, που λαμβάνουν ή έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ κατά τους τελευταίους 24 μήνες (από 3/7/12 έως σήμερα) και παραμένουν άνεργες, απαιτείται ΚΑΙ το αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης. 

 

Για επιδοτήσεις που έχουν λήξει πριν τις 25/4/2014, προσκομίζεται απαραίτητα ΚΑΙ το Δελτίο Ανεργίας ΣΕ ΙΣΧΥ.

Για επιδοτήσεις που λήγουν μετά τις 25/4/2014, προσκομίζεται ΚΑΙ το Δελτίο Ανεργίας ανεξαρτήτως ημερομηνίας.

 
 
Β24
Αποδεικτικό έγγραφο απόλυσης ή λήξης σύμβασης

Για τις απολυθείσες ΜΕΤΑ την ημ/νία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης (2/7/2014) εκτός από το Δελτίο Ανεργίας ΣΕ ΙΣΧΥ, απαιτείται ΚΑΙ το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο (απόλυση ή αντίγραφο σύμβασης ή αναγγελία πρόσληψης, με ημ/νία λήξης όχι προγενέστερης της 16ης Ιουνίου 2014)

 
 
 
Β25
 

Για γυναίκες, που ο σύζυγός τους είναι μακροχρόνια άνεργος, απαιτείται Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι είναι τουλάχιστον 12 συνεχόμενους μήνες άνεργος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΜΕΑ
B26

Για γυναίκες, που ανήκουν στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο

 
 
B27

Για γυναίκες, που κάποιο από τα παιδιά τους ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο

 
 
B28

Για γυναίκες, που ο σύζυγός τους ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο

 


 

 

Γ.  ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ/ΑΙΤΟΥΣΩΝ

 

Τα παρακάτω στοιχεία συμπληρώνονται υποχρεωτικά για λόγους στατιστικής παρακολούθησης των δεικτών του προγράμματος, σύμφωνα με τις κανονιστικές υποχρεώσεις της χώρας κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 (Γεν. Καν. 1303/2013, άρθρα 125 & 142 και Καν. 1304/2013, άρθρα 5 & 6 και παραρτήματα Ι και ΙΙ).

Επισημαίνεται ότι τα παρακάτω στοιχεία δεν επηρεάζουν τη μοριοδότηση της αίτησής σας και είναι ανεξάρτητα από αυτήν.

                   
Τίθεται x σε ό,τι ισχύει
 
 
1.

-          Είστε κάτω των 25 ετών και άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ για διάστημα άνω των 6 μηνών;

 

-          Είστε άνω των 25 ετών και άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ για διάστημα άνω των 12 μηνών;

 

2. Αυτήν την περίοδο συμμετέχετε σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης ή εκπαίδευσης ή δια βίου μάθησης, επιδοτούμενο ή μη; 

 

3. Σημειώστε την ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα που έχετε ολοκληρώσει:

 

-          Δεν έχω ολοκληρώσει το δημοτικό σχολείο

 

-          Απόφοιτος πρωτοβάθμιαςεκπαίδευσης ( Δημοτικό Σχολείο)

 

-          Aπόφοιτος Γυμνασίου ή ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας).

 

-          Απόφοιτος Λυκείου

 

-          Απόφοιτος ΙΕΚ ή ιδιωτικού Κολλεγίου ή Σχολών που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία (Πολιτισμού, Ναυτιλίας, Τουρισμού κλπ)  

 

-          Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ

 

-          Κάτοχος Μεταπτυχιακού

 

-          Κάτοχος Διδακτορικού

 

4. Ζείτε σε μονοπρόσωπο νοικοκυριό με συντηρούμενα τέκνα έως 24 ετών, δηλαδή στο νοικοκυριό διαμένετε μόνο ένας ενήλικας (εσείς) και τα συντηρούμενα τέκνα;

 

5. Είστε μέλος νοικοκυριού στο οποίο κανένα μέλος δεν εργάζεται, είτε είναι εγγεγραμμένο στον ΟΑΕΔ, είτε όχι;

 

6. Όσοι απαντήσατε «ναι» στην προηγούμενη ερώτηση, παρακαλούμε διευκρινίστε μας αν στο νοικοκυριό του οποίου είστε μέλος διαμένουν συντηρούμενα τέκνα έως 24 ετών.

 
 

7. Είστε Έλληνας πολίτης και ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες;  

-          Μουσουλμάνοι της Θράκης

 

-          Ρομά

 

8. Παρακαλούμε συμπληρώστε εάν ανήκετε σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ειδικές ή ευάλωτες κοινωνικές ομάδες:

 
 
 

-          Πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο

-          Πρώην φυλακισμένοι

-          Πρώην χρήστες

-          Σε διαδικασία απεξάρτησης

-          Οροθετικοί

-          Θύματα ενδοοικογενειακής βίας

 

9. Είστε άστεγοι (δηλαδή διαβιείτε στο δρόμο, ή σε ξενώνα, ή φιλοξενείστε από ανάγκη προσωρινά σε ίδρυμα ή σε άλλη κλειστή δομή, ή διαβιείτε σε ακατάλληλο κατάλυμα);

  
 

Τα παραπάνω στοιχεία συμπληρώνονται στα πλαίσια των κανονιστικών υποχρεώσεων της χώρα μας κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, Γεν. Καν. 1303/2013, άρθρα 125 & 142 και Καν.1304/2013, άρθρα 5 & 6 και παραρτήματα Ι και ΙΙ.

Παρέχω τη συγκατάθεσή μου για την περαιτέρω επεξεργασία (από το Φορέα Υλοποίησης και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινων. Ασφάλισης & Πρόνοιας) των προσωπικών δεδομένων μου, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος προγράμματος, για το σκοπό εξαγωγής ανωνυμοποιημένων στατιστικών δεδομένων, καθώς και για το σκοπό της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση έχω τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11,12 και 13 του Ν 2472/97.

 
ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ
 
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ
 
 
 

 
 
Δ.  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Αιτούμαι και υποβάλλω συνημμένα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή μου στη συγχρηματοδοτούμενη από την Ε.Ε. Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 –2013», σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1551 2/7/14, που αφορούν στο σχολικό έτος 2014 –2015.

Με την παρούσα έλαβα γνώση των όρων της Πρόσκλησης τους οποίους δέχομαι ανεπιφύλακτα και δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία που συμπληρώνω και καταθέτω με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είναι ακριβή και αληθή. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.

 
 
 
 
 
 
 

(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

...../...../2014

Υπογραφή αιτούσας/δηλούσας αιτούντος/δηλούντος

 
 
(Υπογραφή)
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Η ΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΗΣ
(π.χ. μητέρα με 1 παιδί συμπληρώνει 1 σελίδα παραρτήματος, με 2 παιδιά  ξεχωριστή σελίδα για κάθε παιδί και ούτω καθεξής)

ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΑΙΤΟΥΣΑΣ:

 
ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΑΙΤΟΥΣΑΣ:
 
Α.Φ.Μ.:
 
 
 

 

Π1   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ( με κεφαλαία γράμματα)                                    παιδί

 
από
 

                                                                                                                            Π.χ παιδί 1 από 3 συνολικά με αίτηση

ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ :

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ :

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ :

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΣ :

 

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ (ολογράφως)

 
ΗΛΙΚΙΑ*                   
Έτη:
Μήνες:

Σημειώστε Χ αν το παιδί για το οποίο κάνετε αίτηση ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες :

Π1.1

ANEINAI ΠΑΙΔΙ ΑΜΕΑ

 

Απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο

Π1.2

ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΔΙ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

 

Απαιτείται Δικαστική απόφαση ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου             

Π1.3

ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΠΑΤΕΡΑ

 
Απαιτείται Δικαστική απόφαση παραχώρησης επιμέλειας
 * Ο υπολογισμός της ηλικίας για την κατηγορία Α2 θα γίνεται με βάση το μήνα Σεπτέμβριο, δηλ. πρέπει να συμπληρώνονται τα 2,5 έτη (2 χρόνια & 6 μήνες ή 30 μήνες) μεταξύ 01 - 30/9/2014

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ασυμφωνία ηλικίας παιδιού και επιλεγμένης κατηγορίας θέσης, αποτελεί λόγο απόρριψης της αίτησης.

Π2    ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΟΜΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΟΜΗΣ:
Σύμφωνα με την παρ. 2.1 της Πρόσκλησης και βάσει της ηλικίας του παιδιού, επιλέξτε με  x   το αντίστοιχο πεδίο

 
 Α. ΒΡΕΦΙΚΟΙ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ – ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

 Α1

Α1. 1
Βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών (30 μηνών)
 
Α1.2
Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών (30 μηνών)
 
Α1.3
Βρέφη από 18 μηνών έως 2,5 ετών (30 μηνών)
 

 Α2

Προ-νήπια 2,5 ετών (30 μηνών) έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο).

 
 
 Β. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (αφορά συγκεκριμένους τύπους δομών)
 Β1
Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών (30 μηνών)
 
 Β2

Προ-νήπια 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο)

 
 Β3
Προ-νήπια με Αναπηρία από 2,5 έως 6,5 ετών
 
 Γ. ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (Κ.Δ.Α.Π.)
Γ

Παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα

 

 Δ. ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Κ.Δ.Α.Π. – Μ.Ε.Α.)

 Δ

Παιδιά με αναπηρία ή/και έφηβοι ή /και άτομα με νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία

 

 

Π3
 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΟΜΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ 
ΔΗΜΟΣ
ΝΟΜΟΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μοιράσου την σελίδα