ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

"Αγ. Ανάργυροι   22/05/2014

Αρ. Πρωτ.: 18682           

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ-ΒΡΕΦ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 38/2014

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ, προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ-ΒΡΕΦ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ -ΑΜ 38/2014»,ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.300,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2014.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου (Λεωφ. Δημοκρατίας 61, Αγ. Ανάργυροι - Τεχνική Υπηρεσία) από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων αυτών, την 30/05/ 2014, ημέρα Παρασκευή. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Η διενέργεια της δημοπρασίας και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις:

1. Την με αριθμό 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Β’ 185/23-3-93).

2. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

3. Το Ν.2286/95 «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

4. Τις σχετικές σε ισχύ εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προμήθειες Ο.Τ.Α και όταν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με το Ν.2286/95.

         Η εγγύηση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται στο 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με ΦΠΑ (άρθρο 26 παρ.1 α,β του ΕΚΠΟΤΑ). Η εγγύηση συμμετοχής, ανεξάρτητα από το όργανο το οποίο θα την εκδόσει, θα πρέπει να είναι απαραίτητα συντεταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο (σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ.1 του ΕΚΠΟΤΑ).

Δεκτές θα γίνονται οι προσφορές που αφορούν στο σύνολο των ειδών της προμήθειας και για όλη τη ζητούμενη ποσότητα αυτών, όπως αυτά αναλύονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, ειδάλλως δεν θα γίνονται δεκτές. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της προμήθειας.

 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή η προσφορά δεν αφορά το σύνολο των ειδών της ομάδας συμμετοχής, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16§6 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 213-20.48.812).

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 
 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Μοιράσου την σελίδα