Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Άγιοι Ανάργυροι 27/01/2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Α ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»

 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡ.   01/2014
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Του Διοικητικού Συμβουλίου

Του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολικής Επιτροπής A/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγ.Αναργύρων-Καματερού»

 

            Στις 27 Ιανουαρίου  τους έτους 2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ στις 12:00μμ στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού του Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού» κατόπιν της με αρ.πρωτ.10/21-01-2014, νόμιμης πρόσκλησης του Προέδρου, κ. Ιωάννη Ρέππα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του Ν. 3852/2010, προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

 

       Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (15) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα (.10.) και ονομαστικά οι :

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.       ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

·         ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ Ν.

2.       ΔΡΟΣΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

·         ΔΗΜΟΚΑΣ ΣΠ.

3.       ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

·         ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι.

4. ΤΣΑΒΑΛΟΣ ΖΗΚΟΣ

·         ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ.

5.       ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

·         ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜ.

6.       ΚΑΛΤΕΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

 
7.       ΚΑΤΣΕΛΗ ΚΑΤΙΑ
 

8.       ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

 
9.       ΤΣΑΙΡΗ ΡΟΥΛΑ
 

10.    ΚΑΡΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝ.(ως αναπλ/κός κ. Γκίνου Αλέξ.)

 
 

ΘΕΜΑ:   «Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Αγ.Αναργύρων .»

 
Η Σχολική Επιτροπή

            άκουσε τον Πρόεδρό της που κήρυξε την έναρξη της 1ης συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο Θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι, με το υπ.αρ.163/08-01-14 έγγραφο του Δ/ντή του 11ου Δημοτικού Σχολείου Αγ. Αναργύρων κ. Ροκανά Θεόδωρου μας ενημερώνει για την πρόωρη λύση της σύμβασης εκμίσθωσης κυλικείου λόγω παραίτησης της μισθώτρίας κ. Φαρμάκη Χρυσούλας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει η επιτροπή αρμοδιότητας έκδοσης προκηρύξεων & αξιολόγησης προσφορών πλειοδοτικών διαγωνισμών εκμίσθωσης κυλικείων της α΄θμιας εκπαίδευσης του Δήμου να ενεργήσει για προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του παραπάνω κυλικείου.

 
 
 
 

            Το Σώμα αφού άκουσε τον Πρόεδρό του

 
Αποφάσισε Ομόφωνα
 
      

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι

        Ανοιχτό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου του 11ου Δημοτικού Σχολείου Αγ.Αναργύρων (Μαυρομιχάλη 12. τηλ.: 2102693104), για έξι (6) χρόνια.

 Τα  δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό είναι:

 α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

 β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο.

γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.

δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.

ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

η) Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.

η) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή . (20% του ετήσιου μισθώματος καταβάλλεται από τον τελευταίο πλειοδότη με την υπογραφή της σύμβασης).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-προσφορών καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό από τους ενδιαφερόμενους είναι μέχρι και τη Δευτέρα 24/02/2014 και ώρα 12.00 μ.μ., στο γραφείο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αγίων Αναργύρων- Καματερού (Λ. Φυλής 52- Καματερό ΤΚ 13451 τηλ.:2102313338 & 2132039950).

Η αποσφράγιση  των κλειστών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας  του Διαγωνισμού τη Δευτέρα. 24η Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 12.30΄  μ.μ. στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής (Λ. Φυλής 52 Καματερό, 2ος όροφος τηλ. 2102313338 &2132039950).

Για την παραλαβή της προκήρυξης και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, να απευθύνονται στη Σχολική Επιτροπή τις εργάσιμες ημέρες και στις ώρες από 9:30΄ π.μ. έως 13:30΄ μ.μ..

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    01/ 2014

 

          Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

           

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ

 

                                            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 
                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 

Share this post