ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 


  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΌΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΏΝ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΥΠΤ7Λ7-6Δ8

Περιστέρι, 25/04/2016 Αριθ. Πρωτ.: 3255 τ/ετ. 3171


Τρώων 1 & Χαλκίδος 12133-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Ταχ. Δ.νση Ταχ. Κώδικα Πληροφορίες Τηλέφωνο

Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας

Κων/νος Παπασταμάτης

213-2100393 213-2114423


 


 


ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός του αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, καθώς και του ύψους και του τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους (ανά άδεια και θέση), του Δήμου Αγ. Αναργύρων-Καματερού της Περιφέρειας Αττικής».

Έχοντας υπόψη:

1.      Το Ν. 1599/86 «Σχέσεις Κράτους - Πολίτη καθιέρωση νέου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ75/τ.Α'/11-06-1986).

2.      Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87/τ. Α 707-06-2010).

3.      Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/τ. Α'/11-4-2012).

4.      Το Π.Δ 145/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/27-12-2010 τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 44403/20-10-2011 Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2494/τ.Β/4-11- 2011)

5.      Το Ν. 4264/2014 «Ασκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.118/τ.Α'/15-5-2014)

6.      Το άρθρο 85 του Ν. 4307/2014 (ΦΕΚ 246/τ. Α'/15-11-2014).

7.      Το άρθρο 3 του Ν. 1080/1980 «Μεταβολές της νομοθεσίας περί εσόδων ΟΤΑ κλπ» (ΦΕΚ 246/τ. Α722-10-1980) όποκ τροποποιήθηκε και ισχύει.

8.      Το άρθρο 50 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/τ.Α714-4-14).

9.      Το με αριθμ. 9062/11-4-2016 έγγραφο του Δήμου Αγ. Αναργύρων-Καματερού με θέμα: «αποστολή της αριθμ. 342/15 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου».

10.   Την με αριθμ. 300/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγ. Αναργύρων- Καματερού περί εγκρίσεως της υπ' αριθμ. απόφασης 267/2015 της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον καθορισμό τελών που επιβάλλονται για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων από μικροπωλητές υπαίθριου εμπορίου στον παραπάνω δήμο για το έτος 2016.

11. Την με αριθμ. 342/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγ. Αναργύρων- Καματερού (ΑΔΑ: 7Γ1ΡΛΩ62-ΘΜ2) περί εγκρίσεως της υπ' αριθμ. αποφάσεως 71/2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορούν τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού αδειών και των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στις Δημοτικές Κοινότητες Αγ. Αναργύρων και Καματερού και τον τρόπο είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Καθορίζουμε τον ανώτατο αριθμό των αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου που θα χορηγηθούν από τον Δήμο Αγ. Αναργύρων-Καματερού της Περιφέρειας Αττικής και τις συγκεκριμένες θέσεις για την άσκηση υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων και τον τρόπο είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ως εξής:

Για την Δημοτική Κοινότητα Αγ. Αναργύρων:

1.  α) 1 θέση στην πλατεία Ανάκασας

1 θέση στην πλατεία Κοκκινόπουλου 1 θέση στην πλατεία Μυκονιάτικων 1 θέση στην πλατεία Πλαπούτα I θέση στην πλατεία Σαλίγκαρου 1 θέση στην πλατεία Αρ. Βελουχιώτη 1 θέση στην οδό Παπάγου (πεζόδρομος)

1 θέση στον ποδηλατόδρομο της οδού Κωνσταντινουπόλεως, στη συμβολή με την οδό Αγίων Αναργύρων

Στις παραπάνω 8 θέσεις θα πωλούνται κάστανα, μαλλί της γριάς και καλαμπόκι.

β) 1 Καντίνα στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Μπίμπιζα

1 Καντίνα στην οδό Δημοκρατίας, απέναντι από την είσοδο του στρατοπέδου 301, δίπλα στο γήπεδο 5X5.

γ) 225 θέσεις (200 τετράμετρες και 15 δίμετρες και 10 ενός μέτρου) για το πανηγύρι της 1ης Ιουλίου (Αγ. Αναργύρων)

225 θέσεις (200 τετράμετρες και 15 δίμετρες και 10 ενός μέτρου) για το πανηγύρι της 1ης Νοεμβρίου (Αγ. Αναργύρων)

55 θέσεις (50 τετράμετρες και 2 δίμετρες και 3 ενός μέτρου) για το πανηγύρι της 26ης Ιουλίου (Αγ. Παρασκευής)

40 θέσεις (35 τετράμετρες και 2 δίμετρες και 3 ενός μέτρου) για το πανηγύρι της 14ης Σεπτεμβρίου (Εσταυρωμένου)

40 θέσεις (35 τετράμετρες και 2 δίμετρες και 3 ενός μέτρου) για το πανηγύρι της 2ης Νοεμβρίου (Αγ. Ακινδύνων)

40 θέσεις (35 τετράμετρες και 2 δίμετρες και 3 ενός μέτρου) για το πανηγύρι της 6ης Δεκεμβρίου (Αγ. Νικολάου)

40 θέσεις (35 τετράμετρες και 2 δίμετρες και 3 ενός μέτρου) για το πανηγύρι της 15ης Μαΐου (των Μυροφόρων)

2.   Η είσπραξη των καταβαλλόμενων τελών θα γίνεται από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Αγ. Αναργύρων-Καματερού.

3.   Η κλήρωση θα γίνει στο χώρο των γραφείων της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Αναργύρων, επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 61. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 του Ν. 4264/2014."

Για την Δημοτική Κοινότητα Καματερού:

1.  α) 1 θέση στην πλατεία στην Αγ. Νικολάου με παραδοσιακά προϊόντα

1 θέση στην πλατεία στην Δημοκρατίας με παραδοσιακά προϊόντα 1 θέση στην πλατεία στην Καζαντζάκη με παραδοσιακά προϊόντα

Στις παραπάνω 3 θέσεις θα πωλούνται μόνο: κάστανα, ποπ-κορν, μαλλί της γριάς, καλαμπόκι, ζαχαρωτά και ξηρούς καρπούς.

β) 1 Καντίνα στην οδό Ιερού Λόχου, στο στέγαστρο της θέσης "Λόφος" 1 Καντίνα στην οδό Κωστή Παλαμά και Παπαφλέσσα 1 Καντίνα στον Προφήτη Ηλία

γ) 240 θέσεις (170 τετράμετρες και 50 δίμετρες και 20 ενός μέτρου) για το πανηγύρι της 2ας Μαΐου 2016 (Αγ. Γεωργίου)

107 θέσεις (96 τετράμετρες και 6 δίμετρες και 5 ενός μέτρου) για το πανηγύρι της Αγίας Τριάδας

255 θέσεις (150 τετράμετρες και 80 δίμετρες και 25 ενός μέτρου) για το πανηγύρι της 20ης Ιουλίου 2016 (Προφ. Ηλία)

220 θέσεις (100 τετράμετρες και 80 δίμετρες και 40 ενός μέτρου) για το πανηγύρι της 6ης Δεκεμβρίου 2016 (Αγ. Νικολάου)

40 θέσεις (10 τετράμετρες και 10 δίμετρες και 20 ενός μέτρου) για το πανηγύρι της 12ης Δεκεμβρίου 2016 (Αγ. Σπυρίδωνος)

Επιπλέον 5 θέσεις για πώληση προϊόντων (καλαμπόκι, κάστανα, κλπ) και 2 θέσεις Λαϊκής Τέχνης και χειροτεχνημάτων στα παραπάνω πανηγύρια.

δ) 1 θέση για Λούνα Πάρκ-Ψυχαγωγικά Παιχνίδια

2.   Η είσπραξη των καταβαλλόμενων τελών θα γίνεται από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Αγ. Αναργύρων-Καματερού.

3.   Η κλήρωση θα γίνει στο χώρο των γραφείων της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Αναργύρων, επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 61. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 του Ν. 4264/2014.'

Β. Για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου κατά τις τοπικές πανηγύρεις καθορίζουμε διήμερο τέλος:

α) Την 1η Ιουλίου για το πανηγύρι των Αγ. Αναργύρων :

ι) Ζώνη Α (από την 1 έως 130 θέση) σε 200,00 ευρώ ανά τετράμετρη θέση,

100,00 ευρώ ανά δίμετρη θέση και 50,00 ευρώ ανά θέση ενός μέτρου, ιι) Ζώνη Β (από την 131 έως την τελευταία θέση) σε 120.00 ευρώ ανά τετράμετρη θέση, 60.00 ευρο') ανά δίμετρη θέση και 30,00 ευρώ ανά θέση ενός μέτρου β) Την 1η Νοεμβρίου για το πανηγύρι τοον Αγ. Αναργύρων

ι) Ζώνη Α (από την 1 έως 130 θέση) σε 120,00 ευρώ ανά τετράμετρη θέση,

60,00 ευρώ ανά δίμετρη θέση και 30,00 ευρώ ανά θέση ενός μέτρου, ιι) Ζώνη Β (από την 131 έως την τελευταία θέση) σε 80,00 ευρώ ανά τετράμετρη θέση, 40,00 ευρώ ανά δίμετρη θέση και 20.00 ευρώ ανά θέση ενός μέτρου γ) Την 20η Ιουλίου για το πανηγύρι του Προφήτη Ηλία σε 140,00 ευρώ ανά τετράμετρη θέση. 70,00

ευρώ ανά δίμετρη θέση και 35,00 ευρώ ανά θέση ενός μέτρου, γ) Την 6η Δεκεμβρίου για το πανηγύρι του Αγ. Νικολάου Καματερού σε 80,00 ευρώ ανά τετράμετρη θέση, 40,00 ευρο') ανά δίμετρη θέση και 20.00 ευρο') ανά θέση ενός μέτρου, δ) Κατά τις λοιπές τοπικές πανηγύρεις σε 60.00 ευρώ ανά τετράμετρη θέση. 30.00 ευρο') ανά δίμετρη θέση και 15.00 ευρο') ανά θέση ενός μέτρου

1. Για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου καθορίζεται ετήσιο τέλος για το 2016

α) για πώληση παραδοσιακών προϊόντων σε 160.00 ευρώ β) για καντίνες σε 500,00 ευρώ

3. Για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου καθορίζεται ημερήσιο τέλος για το 2016 κατά την διάρκεια θρησκευτικών, εθνικών γιορτών και λοιπών εκδηλώσεων (πλην των καθορισμένων εμποροπανηγύρεων) σε 15,00 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Βασική προϋπόθεση για την έκδοση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου είναι η εξόφληση του ανωτέρου τέλους.

Οι κάτοχοι των σχετικών αδειών επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται μόνο σε θέσεις-σημεία που έχουν καθορισθεί και οριοθετηθεί από τον δήμο που χορηγεί την άδεια. Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της.

η περιφερειάρχης

ΕΙΡΗΝΗ ΛΟΥΡΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.      Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής

Λ. Συγγρού 15-17 Τ.Κ. 115 43 Αθήνα gperatt@patt.gov. gr

2.       Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών Τρώων 1 & Χαλκίδος Τ.Κ. 121 33 Περιστέρι

3.      Γραφείο Γενικού Δ/ντη Ανάπτυξης κ. Γ. Φούρλαρη Α. Συγγρού 15-17 Τ.Κ. 115 43 Αθήνα udoa@patt. gov, gr

Δήμοβ Αγ. Αναργύρων-Καματερού Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Λ. Δημοκρατίας & I. Μέρλα Τ.Κ. 117 43- Αγ. Ανάργυροι patrelaki@0087.svzefxis.gov.gr 

Share this post