ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ           

                                                     ΗΜΕΡ.: 28-4-2015

                                                      ΑΡ. ΠΡΩΤ.:10850

 
 
 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΓΙΑ

Α.Μ.Ε.Α. - ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ -ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΚΥΠΡΟΥ (Ν. 4257/2014)

 
α/α
Δ/νση περιπτέρου
Ετήσιο μίσθωμα

Διάρκεια μίσθωσης

1

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΑΧΕΛΩΟΥ    (ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)

 

2400 € (δύο χιλιάδες τετρακόσια)

 
5 έτη
 

Καλούνται τα άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) οι Πολύτεκνοι και οι Πολεμιστές Κύπρου εφόσον δεν έχουν αποκατασταθεί με άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου, να υποβάλλουν, εντός τριάντα (30) ημερών αρχόμενες από 29 Απριλίου 2015, αίτηση παραχώρησης χρήσης νέας θέσης περιπτέρου στην υπηρεσία μας (Λ. Δημοκρατίας 61, Άγιοι Ανάργυροι, Γραφ. Καταστημάτων).

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 
1.Για τα Άτομα με Αναπηρία
 

Τα άτομα με αναπηρία (Α.Μ.Ε.Α), με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης, η οποία αποδεικνύεται από γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997 (Α" 270).

 
α. Αίτηση

β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

δ. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.

ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο
 
 
2. Για τους Πολύτεκνους
 

Πολύτεκνοι όπως ορίζονται στο πρώτο άρθρο του ν. 1910/1944 (Α" 229) είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική µέριµνα και επι­µέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή πε­ρισσότερους γάµους ή νοµιµοποιηθέντων ή νοµίµως αναγνωρισθέντων ή υιοθετηµένων, τα οποία είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες τριτοβάθµιες σχολές πανεπιστηµιακής και τεχνολο­γικής εκπαίδευσης και αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώ­νουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά µε οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

 
α. Αίτηση.

β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

δ. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα.

ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο
 
3. Για τους Πολεμιστές Κύπρου
 

Μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20η Ιουλίου έως την 20η Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.

 
 
α. Αίτηση

β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

δ. Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ και βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο
 

                                                                                    Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ.

 
 

                                                                               ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Μοιράσου την σελίδα