ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑμεΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ           

                                                     ΗΜΕΡ.: 16-5-2013
                                                      ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16598
 
 
 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΓΙΑ

Α.Μ.Ε.Α. & ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ (Ν. 4093/2012)

 
α/α
Δ/νση περιπτέρου
Ετήσιο μίσθωμα
Διάρκεια μίσθωσης
1
Πλ. Δημοκρατίας
Δημοτική Κοινότητα Καματερού
 

2400 € (δύο χιλιάδες τετρακόσια)

 
10 Έτη
2
Γούναρη & Θεοτόκου
Δημοτική Κοινότητα Καματερού
 

2400 € (δύο χιλιάδες τετρακόσια)

 
10 Έτη
 

Καλούνται τα άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) και οι πολύτεκνοι, εφόσον δεν έχουν αποκατασταθεί με άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου, να υποβάλλουν, εντός τριάντα (30) ημερών αρχόμενες από τις 20 Μαΐου 2013, αίτηση παραχώρησης χρήσης νέας θέσης περιπτέρου στην υπηρεσία μας (Λ. Δημοκρατίας 61, Άγιοι Ανάργυροι, γραφ. Καταστημάτων).

 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
 
1.Για τα Άτομα με Αναπηρία
 

Τα άτομα με αναπηρία (Α.Μ.Ε.Α), με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης, η οποία αποδεικνύεται από γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997 (Α' 270).

 
α. Αίτηση.

β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών).

δ. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών) και σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/ 1986 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ε. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.

ζ. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, για δικαστική χρήση (άρθρο 577 του ΚΠΔ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του ν. 1805/1988 (ΦΕΚ Α' 199), το οποίο θα κατατίθεται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και πριν από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης της άδειας στο δικαιούχο.

η. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο

 
 
2. Για τους Πολύτεκνους
 

Πολύτεκνοι όπως ορίζονται στο πρώτο άρθρο του ν. 1910/1944 (Α' 229) είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική µέριµνα και επι­µέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή πε­ρισσότερους γάµους ή νοµιµοποιηθέντων ή νοµίµως αναγνωρισθέντων ή υιοθετηµένων, τα οποία είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες τριτοβάθµιες σχολές πανεπιστηµιακής και τεχνολο­γικής εκπαίδευσης και αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώ­νουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά µε οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

 
α. Αίτηση.

β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών).

δ. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών) και στην περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ε. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα.

ζ. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, για δικαστική χρήση (άρθρο 577 του ΚΠΔ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του ν. 1805/1988, το οποίο θα κατατίθεται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και πριν από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης της άδειας στο δικαιούχο

η. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο

 
   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ.
 
 
            ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ

Share this post