ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ημερομηνία  12/04/2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                      Αρ. Πρωτ.      9206

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ                             

Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Δημοκρατίας 61 Άγιοι Ανάργυροι                                                         

Πληροφορίες : Καλαμπάκας Αποστόλος                                           

Τήλ. 2132048811 fax.  2132023693

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

 

 

 

Ο Δημάρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού

 

Προκηρύσσει ανοικτή φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων που είναι στο Τέλος Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.), που θα περισυλλεγούν από εγκεκριμένη εταιρεία μέλος του επίσημου δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε. (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος)  από διάφορα σημεία εντός των ορίων του Δήμου, με τελικό σκοπό την αποσυναρμολόγηση και  ανακύκλωσή τους.

 

Άρθρο 1ο – Γενικές Πληροφορίες

Σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 κάθε όχημα έτσι όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1, που εγκαταλείπεται σε δημόσιους, Δημοτικούς ή Κοινοτικούς δρόμους για μεγάλα χρονικά διαστήματα (άρθρο 2, παρ. 2), χαρακτηρίζεται ως εγκαταλελειμμένο. Ένα εγκαταλελειμμένο όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων του Π.Δ. 116/2004 (άρθρο 9 παρ. 1), είναι όχημα στο τέλος κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και αποτελεί στερεό απόβλητο (κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχείο α, ΚΥΑ 69728/824/1996 σε συνδυασμό με την παρ. 4, αρ. 2 Ν. 2939/2001). Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το εγκαταλελειμμένο όχημα, που χαρακτηρίζεται ως στερεό απόβλητο, εφόσον δεν αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του περιέρχεται στην κυριότητα του οικείου Δήμου και περισυλλέγεται προκειμένου να ανακυκλωθεί. Για το λόγο αυτό εκδίδεται πιστοποιητικό καταστροφής από την Ε.Δ.Ο.Ε. με σκοπό την οριστική διαγραφή του και αποταξινόμηση.

 

 

 

 Άρθρο 2ο – Αντικείμενο της δημοπρασίας

Η παρούσα διακήρυξη αφορά στην ανάδειξη εταιρείας, η οποία θα πλειοδοτήσει στον παρόντα διαγωνισμό, για την περισυλλογή των χαρακτηρισμένων ως εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού.

Η πλειοδότρια εταιρεία θα περισυλλέγει με δικά της μέσα (γερανούς) και προσωπικό εκείνα τα εγκαταλελειμμένα οχήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως Ο.Τ.Κ.Ζ. εντός των ορίων του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού καί όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται βάσει του Π.Δ. 116/04 και δεν αναζητηθούν απο τους κατόχους τους μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται απο το νόμο, θα οδηγούνται για  περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και τελική διάθεση.

Το έργο αυτό αποβλέπει στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων από τα οχήματα, στην επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και περαιτέρω αξιοποίηση των Ο.Τ.Κ.Ζ. και των κατασκευαστικών τους στοιχείων. Παράλληλα επιτυγχάνεται η μείωση της ποσότητας των προς διάθεση αποβλήτων.

Απώτερος σκοπός είναι η ασφάλεια και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, η εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης στο Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού και η εν γένει προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

 

Άρθρο 3ο – Νομικό Πλαίσιο

Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της δημοπρασίας ισχύουν:

1. Η παρούσα διακήρυξη

2. Η με αρ. 90/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΩΛΟΩΩ62-ΗΒ5)

3. Η με αρ. 75/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι του διαγωνισμού (ΑΔΑ:7ΘΖ7Ω62-3ΤΖ)

4. Ο Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις»

5. Το Π.Δ. 116/2004, για την εναλλακτική διαχείριση οχημάτων τέλους κύκλου ζωής

6. Η Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (οικ. 105136, ΦΕΚ 907/Β’/2004) για την σύσταση της Ε.Δ.Ο.Ε.

7. Ο Ν. 3463/2006 "Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας"

8. Ο Ν. 3861/2010, Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»

9. Ο Ν. 3852/2010, Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - «Πρόγραμμα Καλλικράτης»

10. Το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ Α' 77) "Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων".

 

Άρθρο 4ο –Διεξαγωγή της δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 και σε εκτέλεση της αριθμ. 90/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ενώπιον της Επιτροπής του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού που είναι αρμόδια για την διενέργεια δημοπρασιών για την εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου σύμφωνα με την αριθμ. 319/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου , στις  26 - 04 -2016 , ημέρα  Τρίτη  με ώρα έναρξης της δημοπρασίας την 13.00 μμ και λήξης την 14.00 μμ.

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και μετά την οριζόμενη στη διακήρυξη ώρα εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και μετά την οριζόμενη ώρα αποφασίζει η οικεία Επιτροπή η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Η επιτροπή που διεξάγει τη δημοπρασία παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται σε φάκελο, στο εξώφυλλο του οποίου θα αναγράφεται ευκρινώς το όνομα του συμμετέχοντος/επωνυμία εταιρίας και καταχωρίζει στο πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας τους ενδιαφερόμενους κατά σειρά προσελευσης.

Στη συνέχεια η επιτροπή μονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών. Η τυχόν απόφαση της περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, ως μη πληρούντος τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά.

Ακολούθως δέχεται προφορικά οικονομικές προσφορές μόνον από εκείνους που έχουν υποβάλλει νομίμως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η προσφορά θα είναι μία και θα αφορά επιβατικά αυτοκίνητα και φορτηγά μέχρι 3,5 tn.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονόματος του πλειοδότου.

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και το εγγυητή αυτού.

 

Άρθρο 5ο – Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς

Το κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται ως εξής:

Εγκαταλειμμένα οχήματα (επιβατικά  αυτοκίνητα και φορτηγά μέχρι 3.5 tn) εντός πόλεως: 100,00 € /όχημα (τα οχήματα παραλαμβάνονται με ίδια μέσα της εταιρείας). Προσφορές μικρότερες του παραπάνω ποσού δεν θα γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας.

 

 Άρθρο 6ο – Όροι και Υποχρεώσεις εκ της συμβάσεως

6.1. Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου (Δ/νση Περιβάλλοντος) θα εντοπίζει και θα καταγράφει τα χαρακτηριζόμενα ως «εγκαταλειμμένα οχήματα» ή «οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής» σύμφωνα με το ΠΔ 116/04, τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού.

6.2. Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 1-3 του ΠΔ 116/04, έτσι ώστε τα χαρακτηριζόμενα ως «εγκαταλειμμένα οχήματα» να περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου ως οχήματα τέλους κύκλου ζωής μετά την παρέλευση των απαιτούμενων προθεσμιών.

6.3. Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου θα υποδεικνύει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα προς απομάκρυνση, θα επιβλέπει τις διαδικασίες παράδοσης των οχημάτων και θα εκδίδει εις διπλούν τα απαραίτητα παραστατικά (πρακτικά παράδοσης – παραλαβής οχημάτων).

6.4. Τα ανωτέρω παραστατικά θα περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία: α) χρόνος και τόπος παράδοσης (οδός, αριθμός), β) στοιχεία οχήματος: είδος (ΕΙΧ, ΦΙΧ), μάρκα του οχήματος (εργοστάσιο κατασκευής), μοντέλο, χρώμα, τυχόν αριθμό πινακίδων, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ικανό να διευκολύνει τον εντοπισμό του ΟΤΚΖ, γ) περιγραφή της κατάστασης του οχήματος, δ) στοιχεία του γερανού και του οδηγού της αναδόχου εταιρείας.

6.5. Τα παραστατικά, αφού συμπληρωθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους, υπογράφονται και σφραγίζονται από τον εκπρόσωπο του Δήμου και τον οδηγό της αναδόχου εταιρείας. Στη συνέχεια η ανάδοχος εταιρεία εκδίδει την προβλεπόμενη στο άρθρο 8 του ΠΔ 116/04 Βεβαίωση Παραλαβής οχήματος και ένα αντίγραφο κοινοποιείται απαραιτήτως στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου εντός αποκλειστικού χρονικού διαστήματος δεκαπέντε ημερών από την παράδοση του οχήματος.

6.6. Η ανάδοχος εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της οχήματα που υποδεικνύει ο Δήμος ως ΟΤΚΖ ανεξαρτήτως αριθμού. Η συλλογή και μεταφορά των εγκαταλελειμμένων οχημάτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας διενεργείται με δικά της μέσα (γερανοί) και χωρίς μεταφόρτωση από χώρο προσωρινής εναπόθεσης οχημάτων του Δήμου.

6.7. Ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει ο Δήμος έναντι του ιδιοκτήτου του ΟΤΚΖ για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προκύψει στο όχημα κατά την αποκομιδή – μεταφορά και εκφόρτωση (ενδεικτικός αναφερομένων τα παρακάτω: ατύχημα, υλικές ζημιές σε παρακείμενα οχήματα, τραυματισμός ή θανάτωση προσώπου κλπ.) ούτε και για τυχόν ζημίες ή απώλειες εξαρτημάτων του κατά την διάρκεια της παραμονής του στον χώρο προσωρινής αποθήκευσης του Δήμου ή της αναδόχου εταιρείας.

6.8. Η συλλογή, η μεταφορά και η φύλαξη των ΟΤΚΖ (που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου μας) θα πραγματοποιηθεί με μεταφορικά μέσα που διαθέτει για το σκοπό αυτό ο έταιρος των συμβαλλομένων και με δικές του δαπάνες. Η δαπάνη αποκομιδής, μεταφοράς και φύλαξης θα βαρύνει αποκλειστικά την ανάδοχο εταιρεία ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής.

6.9. Η εταιρεία υποχρεούται να διαχειριστεί τα ΟΤΚΖ από την στιγμή της συλλογής ή/και παραλαβής του από το Δήμο, και μετά την παρέλευση των απαιτούμενων χρονικών προθεσμιών όπως ορίζονται στο αρ.9 παρ.3,4,5 του Π.Δ. 116/2004 (τα φυλάσσει σε δικό της ασφαλή χώρο για διάστημα τουλάχιστον 10 ημερών) να εκδώσει το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό Καταστροφής του Οχήματος για λογαριασμό του Δήμου, από την Ε.Δ.Ο.Ε. και ενημερώνοντας ταυτόχρονα τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες. Εφόσον πρόκειται για όχημα με άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, αυτές κατατίθενται από την εταιρεία στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας.

6.10. Η περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων θα προγραμματίζεται σε μηνιαία βάση (τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα) κατόπιν συνεννόησης και το αργότερο σε τρεις ημερολογιακές ημέρες από την με οποιαδήποτε μορφή ειδοποίηση από τον Δήμο, στην οποία θα συμφωνήσουν Δήμος και

αντισυμβαλλόμενος, ήτοι:

Τηλεφωνική επικοινωνία

Τηλεομοιότυπο

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Έγγραφη ενημέρωση

Προφορική ενημέρωση

και με την χρήση ενός (1) τουλάχιστον γερανοφόρου οχήματος της αναδόχου εταιρείας

Η περισυλλογή μπορεί να αναβληθεί και από τα δύο μέρη για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας, ενδεικτικά παραθέτουμε: απεργίες, θεομηνίες, φυσικές καταστροφές κ.α.

6.11. Εάν κατά την διάρκεια της φύλαξης, σε χώρο της αναδόχου εταιρείας, το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σ΄ αυτόν αφού προηγουμένως καταβάλλει την δαπάνη απομάκρυνσης και αποθήκευσης που ανέρχεται στο ποσό των 100 Ευρώ. Μετά την παρέλευση του νόμιμου χρονικού διαστήματος τα οχήματα προωθούνται για την διαδικασία της ανακύκλωσης.

6.12. Η εξόφληση του τιμήματος της εκποίησης των οχημάτων θα γίνεται από την ανάδοχο εταιρεία στο Ταμείο του Δήμου, εντός των δέκα πρώτων ημερών  κάθε μήνα με βάση τον αριθμό των οχημάτων που απομακρύνθηκαν στην διάρκεια του προηγούμενου διμήνου, εξαιρουμένων των οχημάτων που επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες τους. Για την εκποίηση των οχημάτων δεν θα κόβεται παραστατικό από το Δήμο αλλά μόνο γραμμάτιο είσπραξης. Για τα οχήματα που επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να προσκομίζει στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου αντίγραφο της δήλωσης παραλαβής οχήματος από τον ιδιοκτήτη εντός των δέκα πρώτων ημερών του επομένου μήνα της παραλαβής.

6.13. Η ανάδοχος εταιρεία Ανακύκλωσης Οχημάτων θα διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση ότι όλα τα υλικά, τα οποία εξάγονται από τα ΟΤΚΖ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος Ι του ΠΔ 116/04, είτε επαναχρησιμοποιούνται είτε ανακυκλώνονται / ανακτώνται από εξουσιοδοτημένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, στις περιπτώσεις στις οποίες υφίστανται τέτοια συστήματα, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

6.14. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να συνεργαστεί εντός της διοικητικής του περιφέρειας και να αναθέτει τις εργασίες συλλογής, μεταφοράς, παράδοσης και επεξεργασίας των Ο.Τ.Κ.Ζ. σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνεργάζεται ή θα συνεργαστεί στο μέλλον με την Ε.Δ.Ο.Ε. και πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 9 και 10 του ΠΔ 116/2004.

 

Άρθρο 7ο – Χρονική διάρκεια της Σύμβασης

Η επιθυμητή χρονική διάρκεια της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας είναι το ένα (1) έτος με δυνατότητα επέκτασης – ανανέωσης για άλλο ένα (1) έτος εάν το επιθυμούν αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι.

 

 Άρθρο 8ο – Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι εταιρείες – κέντρα επεξεργασίας Ο.Τ.Κ.Ζ. που είναι επίσημα μέλη του δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε. , και μπορούν να εγγυηθούν την πλήρη και ακώλυτη εκπλήρωση των ειδικότερων όρων που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.

 

Άρθρο 9ο – Δικαιολογητικά συμμετοχής

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη Δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσει στον Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού κλειστό φάκελο που θα περιέχει τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο πιστοποιητικού μέλους της Ε.Δ.Ο.Ε. (άρθρο 10 παρ. 2 ΠΔ 116/04)

2. Επικυρωμένο αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας της επιχείρησης.

3. Αντίγραφο της άδειας συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων ή ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό εταιρείας και νομίμως αδειοδοτημένης εταιρείας για την μεταφορά στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (άρθρο 10 παρ. 2 ΠΔ 116/04)

4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου:

α) του φυσικού προσώπου που συμμετέχει στο διαγωνισμό, β) των διαχειριστών σε περίπτωση ομόρρυθμου (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και  γ) του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.)  Σε περίπτωση που το απόσπασα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο.

5. Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπός της, καθώς και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό όχι με το νόμιμο εκπρόσωπο βάσει καταστατικού αλλά με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή ή συμβολαιογράφο ή από όπου προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

6. Για ανώνυμες εταιρίες αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της ταυτότητας του και της βεβαίωσης εκπροσώπησης μετά του γνησίου υπογραφής (στην περίπτωση εκπροσώπησης από τρίτο άτομο πλην του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας), θα προσκομίσει πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή αυτών στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρίας ή του συνεταιρισμού για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. (Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο).

7. Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

8. Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντος ότι κατέχει (ως κύριος, μισθωτής ή νομέας με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο) γερανοφόρο όχημα που να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης συλλογής έως και δύο (2) ΙΧ αυτοκινήτων.

9. Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε ισχύ των οχημάτων γερανών που θα χρησιμοποιεί ο αντισυμβαλλόμενος για την περισυλλογή των οχημάτων (εάν αυτά λήξουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης, θα προσκομισθούν υποχρεωτικά τα ανανεωμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια).

10. Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ποσού ίσου με το 10% της πρώτης προσφοράς (100,00€) επί πενήντα (50) ήτοι 500,00€, (επειδή η δημοπρασία αφορά έναν αόριστο αριθμό οχημάτων θεωρείται ότι θα συλλεχθούν 50 οχήματα για χρονικό διάστηκα ενός έτους). Η εγγυητική επιστολή αυτή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη (καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), ποσού ίσου προς το 10% επί του γινομένου της τελικής- πλειοδοτικής προσφοράς επί 50, για την εξασφάλιση τήρησης όλων των όρων της σύμβασης.

Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα παραμείνει στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου καθ’ όλη τη διάρκεια της μισθώσεως, θα αποδοθεί δε άτοκα στον αντισυμβαλλόμενο μετά τη λήξη της σύμβασης.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, οι εγγυήσεις συμμετοχής τους θα

επιστραφούν ατόκως εντός δεκαημέρου από την κατακύρωση του αποτελέσματοςτης δημοπρασίας.

11. Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986)  του συμμετέχοντα ότι:

 α) δεν έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση σε βάρος του, ούτε έχει κηρυχτεί σε πτώχευση ή σε βρίσκεται σε πτωχευτικό συμβιβασμό

 β) δεν βρίσκεται σε διαδικασία λύσης ή / και εκκαθάρισης.

 γ)  δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση

 δ) έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

  ε) δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του δημοσίου και των ΝΠΔΔ.

  στ) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση συναφθείσα μεταξύ εμού και

του δημοσίου ή ΝΠΔΔ.

12. Υπεύθυνη δήλωση από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για αποδοχή ορισμού αξιόχρεου εγγυητή με πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του, καθώς και το Α.Φ.Μ. του. Ο εγγυητής θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

13. Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για εκπρόσωπο νομικού προσώπου, καθώς και του αξιόχρεου εγγυητή του.

Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα που θα κατατεθούν οφείλουν να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είτε πρωτότυπα είτε φωτοαντιγραφα και οι ζητούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να έχουν θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. Η φορολογική ενημερότητα θα πρέπει να είναι πρωτότυπη ή θεωρημένη κατά τις διατάξεις του νόμου.

 Άρθρο 10ο – Κατακύρωση αποτελεσματος Διαγωνισμού

1. Για την τελική επιλογή της αναδόχου εταιρείας κριτήριο είναι:

α) Η προσφορά με τη μεγαλύτερη αποζημίωση προς τον Δήμο.

β) Σε περίπτωση συμμετοχής μόνο μίας επιχείρησης στη δημοπρασία η Επιτροπή Διαγωνισμού θα δέχεται προσφορά οπωσδήποτε ανώτερη από τα αρχικά όρια.

2. Μετά το πέρας της δημοπρασίας η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει περί της κατακυρώσεως ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

3.  Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση της να μην αποδεχθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αν το κρίνει ασύμφορο και να μην το κατακυρώσει στον τελευταίο πλειοδότη ή να ακυρώσει τον διαγωνισμό λόγω παραβάσεως τύπου της διαδικασίας ή για άλλο λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές ο πλειοδότης και οι λοιποί συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν έχουν καμιά αξίωση ή δικαίωμα αποζημίωσης κατά του Δήμου λόγω μη εγκρίσεως του πρακτικού της δημοπρασίας από το κατά το νόμο αρμόδιο όργανο ή την εποπτεύουσα αρχή του.

 

 Άρθρο 11ο –Ανακοίνωση κατακύρωσης – υπογραφή σύμβασης

1. Η κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης στον τελευταίο πλειοδότη γίνεται με επιδοτήριο έγγραφο, που υπογράφεται από τον επιδίδοντα και τον παραλαβόντα. Σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης του πλειοδότη να το παραλάβει, θυροκολλείται στο κατάστημα ή στην κατοικία αυτού και συντάσσεται έκθεση, την οποία υπογράφουν δύο μάρτυρες. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στον εγγυητή του πλειοδότη.

2. Ο τελευταίος πλειοδότης μετά του εγγυητή αυτού υποχρεούται εντός δέκα ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης, της απόφασης του αρμόδιου οργάνου του Δήμου περί κατακύρωσης ή έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

 

 

 

 Άρθρο 12ο – Έκπτωση πλειοδότη

Ο τελευταίος πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν:

-  μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής αυτού αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά

- δεν προσέλθει μετά του εγγυητή του για την υπογραφή της σύμβασης μέσα στην προκαθορισμένη προθεσμία

 

Αρθρο 13ο - Επανάληψη Δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιασθεί κατ΄αυτήν πλειοδότης, ήτοι:

α) Εάν ουδείς εμφανισθεί

β) Εάν ουδείς από τους εμφανισθέντες καταθέσει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών ώστε κανείς να μην περάσει στο δεύτερο στάδιο της δημοπρασίας ήτοι στην πλειοδοτική διαδικασία.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή ή από το Γ.Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας,

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής τούτου αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά. Σε αυτήν την περίπτωση, η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του. Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό, το οποίο μπορεί να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

γ) μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής αυτός δεν παρουσιάστηκε εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της συμβάσεως.

Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γνωστοποιούνται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακηρύξεως και δημοσιευόμενης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται επί τη βάσει της δοθείσης τελευταίας προσφοράς κατά την προηγουμένη δημοπρασία.

Αν και η δεύτερη δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση γίνεται απευθείας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 14ο – Ενστάσεις

Οι επί της διεξαγωγής του διαγωνισμού ενστάσεις κατατίθενται στην Επιτροπή Διενέργειας της δημοπρασίας μέχρι την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και μόνο από εκείνους που συμμετείχαν στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκαν από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία.

Οι ενστάσεις πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στη διενεργήσασα το διαγωνισμό Επιτροπή.

 

 

 

 

Άρθρο 15ο – Καταβολή αντιτίμου

Ο πλειοδότης θα καταβάλλει χωρίς καμία άλλη όχληση από τον Δήμο το συμφωνημένο και αναγραφόμενο στη σύμβαση ποσό για κάθε παραδοτέο ΟΤΚΖ κάθε δίμηνο από την υπογραφή της συμβάσεως, εξαιρουμένων των οχημάτων που επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες. Αυτό αποδεικνύεται από την εταιρία με αντίγραφο δήλωσης παραλαβής οχήματος από τον ιδιοκτήτη που η εταιρία οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

 

Αρθρο 16ο – Παράβαση όρων

Η παράβαση από τον αντισυμβαλλόμενο και ενός μόνον όρου της διακήρυξης αυτής  αποτελεί λόγο έκπτωσής του από τη σύμβαση και κατάπτωση της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική παρέμβαση.

 

Άρθρο 17ο – Δημοσίευση

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί άπαξ σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Αττικής ή σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της οικείας Αυτοδιοίκησης.

 

                                                                          

 

 

 

                                                                                             Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                                   

 

 

                                                                                                ΠΟΤΣΗΣ ΖΗΣΗΣ

                                                                 

Share this post