Σχέδιο Κανονισμού Καθαριότητας - Περιβάλλοντος

 
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Καταρτίστηκε από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού ο νέος, σύγχρονος και προσαρμοσμένος στις ανάγκες της πόλης και των δημοτών Κανονισμός Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου.
Το Σχέδιο του Κανονισμού τίθεται πλέον σε δημόσια διαβούλευση. Οι δημότες μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για τον Κανονισμό στο e-mail του Δήμου, agankam@0087.syzefxis.gov.gr , ή εναλλακτικά να τις καταθέτουν αυτοπροσώπως στο Γραφείο του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος κ. Γιάννη Ελαιοτριβάρη, τηλ. 210- 2693784, μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2012.
 
 
 
 
 
        
 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ
 
ΑΡΘΡΟ 1                                            ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
 
 Σύμφωνα με το άρθρο 102 του Συντάγματος, οι Ο.Τ.Α. είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων. Η προστασία του περιβάλλοντος, η καθαριότητα και η διαχείριση των απορριμμάτων είναι μία από τις σημαντικότερες αρμοδιότητες του Δήμου  (Άρθρο 75 Ν. 3463/2006).
 Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία του Δήμου και των δημοτών - κατοίκων και διέπονται από διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα.
1) Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο:
- τη τήρηση της καθαριότητας της πόλης και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας,
- τη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
- τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων - στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση),
-        τη γνωστοποίηση του και συμμόρφωση των δημοτών - κατοίκων – περαστικών στις σχετικές δημοτικές διατάξεις.
2) Ο στόχος του είναι:
-   η αποτροπή της ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος,
-   η προστασία της φύσης και της ατμόσφαιρας,
-   η μείωση παραγωγής αποβλήτων και η δυνατότητα  αξιοποίησή τους,
-   η λήψη όλων των απαραιτήτων μέτρων γι΄αυτούς τους σκοπούς.
 Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν θίγουν, δεν υποκαθιστούν και δεν αντικαθιστούν τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τις υποχρεώσεις που απορρέουν απ’ αυτή.
 
ΑΡΘΡΟ 2   Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
   
 Αυτή ανήκει στη Δημοτική Αρχή, τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου και τη Δημοτική Αστυνομία. Οι φορείς και οι κάτοικοι της πόλης μας, οφείλουν να συνδράμουν τις πιο πάνω Αρχές για την όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική επιτέλεση της αποστολής τους.
 
ΑΡΘΡΟ 3        ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
 
Ως απορρίμματα-στερεά απόβλητα νοούνται όλες οι ουσίες ή αντικείμενα- κυρίως στερεάς μορφής- που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους και παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς αστικού περιβάλλοντος που είναι εγκαταλελειμμένα ή πρόκειται να εγκαταλειφθούν. Αυτά σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις πρόσφατες ΕΟΚικές διατάξεις ταξινομούνται σε ΑΣΤΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΑ, ΤΟΞΙΚΑ- ΒΛΑΒΕΡΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ.
 
    1.   Τα αστικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:
α) Εσωτερικά απορρίμματα που προέρχονται από οικίες, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους, νοσοκομεία, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από όλους τους χώρους όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες.
β) Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης που κείνται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κλπ.
γ)  Προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαδιά, φύλλα, χόρτα κλπ.).
δ) Ογκώδη αντικείμενα (έπιπλα, οικιακές συσκευές, στρώματα κλπ)
ε)   Επικίνδυνα απορρίμματα( μπαταρίες, φάρμακα, σύριγγες κλπ).
     2. Τα ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:
α) Υπόλοιπα που προέρχονται από τη δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων και άλλων μονάδων παραγωγής (μέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικά κλπ.) και δεν προσομοιάζουν με τα αστικά λόγω όγκου, ποσότητας, επεξεργασίας.
γ)     Απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού νεκροταφείων.
δ)   Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες.
ε)    Απόβλητα που δεν δύνανται  να μεταφερθούν δια των συνήθων μεθόδων και οχημάτων.
στ) Αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικώς καθώς και μέρη τους, άχρηστα ή εγκαταλελειμμένα.
 
     3. Τοξικά-Βλαβερά θεωρούνται όλα όσα περιέχουν ουσίες που
εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, εκρηκτικά, ραδιενεργά κλπ.) των οποίων η συλλογή, αποκομιδή και διάθεση γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διαφορετικά από τα συνήθη, καθώς και τα υπόλοιπα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικώς, εκτός εκείνων που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείων και τοκετών, από παθολογοανατομικά – μικροβιολογικά - αιματολογικά εργαστήρια  κλπ. τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους.
     4.   Ανακυκλώσιμα είναι όλα τα προς απόρριψη, που με κατάλληλη επεξεργασία μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν. Αυτά είναι γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο αλλά και ηλεκτρικές συσκευές, λάστιχα, λάδια πάσης φύσεως.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
 
ΑΡΘΡΟ 4                               ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Με βάση τον παρόντα κανονισμό οι υποχρεώσεις του Δήμου καθορίζονται ως εξής:
   1.    Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των μη ογκωδών
αστικών απορριμμάτων έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3
παρ. 1α του παρόντος κανονισμού.
Η αποκομιδή γίνεται καθημερινά με βάση το πενθήμερο και βάσει προγράμματος που καθορίζει η υπηρεσία καθαριότητας. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να λειτουργεί ημέρες αργιών και εξαιρέσιμων με βάση τις ανάγκες της.
 Η περισυλλογή γίνεται από κάδους μηχανικής αποκομιδής ή υπόγειους κάδους που τοποθετεί ο δήμος σε καθορισμένες θέσεις κατόπιν μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος. Αρμόδιος για τη μετακίνηση ή αλλαγή θέσης των κάδων είναι ο Δήμος.
 Σε αυθαίρετες μετακινήσεις κάδων από πολίτες επιβάλλεται πρόστιμο*.
Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά αυτοκίνητα του Δήμου στο ΧΥΤΑ, ή όπου αλλού ορίσει ο Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής στον οποίο ο Δήμος μας είναι μέλος.
2. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ογκωδών αστικών
απορριμμάτων έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ.
1α,β,γ, του παρόντος κανονισμού (παλιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές
συσκευές, στρώματα κλπ.) εντός 5ημέρου από της ειδοποίησης στην
αρμόδια υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου (τηλ. 2102614400, 2102613853) ή βάσει
κάποιου άλλου ειδικού προγράμματος αποκομιδής που καταρτίζει η υπηρεσία καθαριότητας.
3. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ειδικών απορριμμάτων που
αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ.2 α, γ, ε, εφόσον ο Δήμος έχει τη
δυνατότητα. Η αποκομιδή γίνεται βάσει
ιδιαίτερου προγράμματος αποκομιδής και αφού προηγουμένως οι
ενδιαφερόμενοι έχουν καταβάλλει ειδικό τέλος αποκομιδής [τόσα
ΕΥΡΩ ανά τόνο (ή κυβικό μέτρο)] όσα έχει καθορίσει το Δημοτικό
Συμβούλιο με τις εκάστοτε σχετικές αποφάσεις του. Το τέλος
καθορίζεται κατ' έτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ.
4. Η αποκομιδή των απορριμμάτων του άρθρου 3 παρ. 2β (νοσοκομείων
και λοιπών θεραπευτικών μονάδων) τουλάχιστον πέντε φορές την
εβδομάδα εφ' όσον γίνεται με τον συνήθη σημερινό τρόπο και δεν εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία.
5.     Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων.
Όλες οι εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης σκουπιδιών και απορριμμάτων που κείνται σε οδούς, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους γενικώς.
-         Η συχνότητα και οι μέθοδοι σκουπίσματος ορίζονται από το Δήμο
δεδομένων των αναγκών, των δυνατοτήτων και των διαθεσίμων μέσων.
-     Για τη διατήρηση των εξωτερικών κοινοχρήστων χώρων καθαρών, ο Δήμος
υποχρεούται να τοποθετεί ανά διαστήματα, καλαίσθητα και
εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων ή άλλους ειδικούς κάδους κατάλληλους για υπόλοιπα κατανάλωσης, μικροαντικείμενα κλπ.
 
 
6.    Ο Δήμος μας συμμετέχει στο πρόγραμμα ανακύκλωσης σε συνεργασία με την Ε.Ε.Α.Α.
( μπλε κάδοι) και οφείλει με ειδικά φυλλάδια και τακτές ανακοινώσεις να γνωστοποιεί στους κατοίκους την ύπαρξη του παραπάνω προγράμματος.
Στους μπλε κάδους γίνεται περισυλλογή ανακυκλώσιμων υλικών όπως – χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο – η δε αποκομιδή τους γίνεται με το ειδικό απορριμματοφόρο ανακύκλωσης τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα. Σε έκτακτες περιπτώσεις (μηχανική βλάβη – συντήρηση) η υπηρεσία καθαριότητας ορίζει άλλο όχημα για τη συλλογή των κάδων ανακύκλωσης.
7. Σε περίπτωση που εναποτίθενται στους κάδους ανακύκλωσης αντικείμενα μη ανακυκλώσιμα θα επιβάλλεται πρόστιμο*.
8. Η ενημέρωση των δημοτών για τα προγράμματα και δρομολόγια
οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων, τις τυχόν αλλαγές,  τα
προγράμματα και δρομολόγια των μηχανικών σαρώθρων και τις ώρες
και ημέρες πλυσίματος των οδών και κοινόχρηστων χώρων.
9.   Η γνωστοποίηση στους κατοίκους του παρόντος κανονισμού, όπως προβλέπει το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006.
10. Η λήψη έκτακτων μέτρων για τη καθαριότητα της πόλης όταν αυτό
απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων.
ΑΡΘΡΟ 5                   ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
Ο Δήμος δεν υποχρεούται στη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων-αποβλήτων του άρθρου 3 παρ. 3 και όσων χαρακτηρίζονται ως τοξικά-επικίνδυνα ή διέπονται από ειδικές υγειονομικές διατάξεις όπως:
-        ραδιενεργά απόβλητα,
-        εκρηκτικές,   εύφλεκτες και   διαβρωτικές ουσίες,
-       απόβλητα προερχόμενα από   εξαγωγή,   επεξεργασία και  αποθήκευση
μεταλλευτικών πόρων,
-       πτώματα μεγάλων ζώων,
-       γεωργικά απόβλητα προερχόμενα από περιττώματα ζώων ή μετά από χρήση γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων, απολυμαντικών),
-       υγρά απόβλητα σε δίκτυα αποχετεύσεων,
-       καταλύτες αυτοκινήτων.
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
 
 
ΑΡΘΡΟ 6       ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
                        ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
 
 
Για την εφαρμογή των επόμενων διατάξεων του κανονισμού αυτού οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν τις εξής έννοιες:
1.      "Κατοικίες" θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου κατοικούν άτομα ή οικογένειες και υπεύθυνοι, για μεν τις οικογένειες (με ή χωρίς τέκνα) οι δύο σύζυγοι, για δε τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών ο διαχειριστής. Σε περίπτωση μη ύπαρξης διαχειριστή υπεύθυνοι είναι όλοι οι ιδιοκτήτες.
2.      "Επιχειρήσεις - Καταστήματα" θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου λειτουργούν κάθε φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ασκείται η επιχείρηση ή ο διευθυντής των επιχειρήσεων.
3.      "Γραφεία" θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου ασκούνται οποιαδήποτε επαγγέλματα μόνιμα ή πρόσκαιρα.
     Υπεύθυνοι είναι:
-      για τα γραφεία το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ασκείται το επάγγελμα,
-      για τις προσωπικές επιχειρήσεις και ΕΠΕ ο διαχειριστής,
-      για τις ανώνυμες εταιρίες ο εκπρόσωπος κατάτο καταστατικό,
-      για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις ο προϊστάμενος διοικητικού,
4.      Για τις ‘’βιομηχανικές - βιοτεχνικές μονάδες’’ υπεύθυνος θα είναι συγκεκριμένο πρόσωπο που θα ορίζεται από τη διεύθυνση της μονάδας και θα γνωστοποιείται στο Δήμο.
5.      "Οικόπεδα" θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη, εντός ή εκτός σχεδίου και υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης  ή ο νομέας αυτού.
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7       ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΗ ΟΓΚΩΔΗ ΑΣΤΙΚΑ                     ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
 
1.   Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα αυτά έτσι όπως χαρακτηρίζονται στο άρθρο 6 παρ.1.2.3. του παρόντος κανονισμού υποχρεούνται να γνωρίζουν το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων που ο Δήμος έχει καταρτίσει για τη γειτονιά τους.
Την ημέρα διέλευσης του απορριμματοφόρου οφείλουν να έχουν συσκευασμένα τα απορρίμματα τους σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους τους οποίους, πριν την ώρα διέλευσης του απορριμματοφόρου να έχουν τοποθετήσει μέσα στον κάδο μηχανικής αποκομιδής ή υπόγειο κάδο που ο Δήμος έχει τοποθετήσει στο δρόμο τους. Για δε λόγους δημόσιας υγείας αλλά και αισθητικής, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους κάδους.
  Ειδική μνεία για τους υπόγειους κάδους : Απαγορεύεται η τοποθέτηση ογκωδών, αλλά και εύφλεκτων υγρών και προϊόντων καύσεων εντός αυτών.
 Οι κάδοι τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις κατόπιν μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος. Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου είναι η μόνη αρμόδια για τη μετακίνηση ή αλλαγή θέσεως (μόνιμης ή προσωρινής) των κάδων. Ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί την χαρτογράφηση των θέσεων των κάδων εκτιμώντας τα νέα πληθυσμιακά, οικιστικά κλπ δεδομένα που διαμορφώνονται.
2.      ι) Οι ιδιοκτήτες πολυκατοικιών άνω των 2 ορόφων και ύψους άνω των 9 μέτρων υποχρεούνται να κατασκευάζουν επί του πεζοδρομίου στα όρια της ιδιοκτησίας τους, ειδική εσοχή για τη τοποθέτηση του κάδου. Η παραπάνω εσοχή θα πρέπει να υποδεικνύεται σε τοπογραφικό διάγραμμα που θα κατατίθεται στη Τεχνική Υπηρεσία πριν τη οριστική τοποθέτηση.
      ii) Συγκροτήματα κατοικιών ή πολυκατοικιών που φιλοξενούν άνω των 8 οικογενειών υποχρεούνται         στην ιδιωτική προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής, σαν αυτούς που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος,       και την τοποθέτησή του σε ειδικό χώρο επί του προκηπίου ο οποίος θα αποτυπώνεται σε τοπογραφικό        διάγραμμα που θα κατατίθεται στη Τεχνική Υπηρεσία.
      ιιi) Σε οικοδομές άνω των 3 διαμερισμάτων ανεξαρτήτου ύψους πρέπει να αφήνεται ειδική εσοχή για       τοποθέτηση κάδου.
 iv) Σε περιπτώσεις χρήσεων εκτός κατοικίας η υπηρεσία θα αξιολογεί για την αναγκαιότητα               δημιουργίας εσοχής και τοποθέτησης κάδου, ανάλογα με τον όγκο των παραγομένων απορριμμάτων.
3.        Ειδικά για τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών:
-    φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κλπ.
συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους όπως τα οικιακά
απορρίμματα. Σε περίπτωση απορρίψεως επί του πεζοδρομίου
ασυσκεύαστα επιβάλλεται στον υπεύθυνο πρόστιμο*.
-    υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιά κλπ. συσκευάζονται σε
ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα, για την
εύκολη φόρτωση τους.
-      υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικά
από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα.
-      απαγορεύεται η αυθαίρετη κοπή δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο*.
 
4.      Σε περιπτώσεις απεργίας ή όταν για οποιονδήποτε λόγο δεν τηρείται το πρόγραμμα αποκομιδής, συστήνεται στους δημότες να συσκευάζουν ασφαλώς τ’ απορρίμματά τους και να τα κρατούν εντός του χώρου ιδιοκτησίας τους (μπαλκόνι, κήπος), ώστε ν’ αποφευχθεί η υπερβολική ρύπανση.
 
ΑΡΘΡΟ 9
 
 Απαγορεύεται η ύπαρξη ζώων (κατσίκες, πρόβατα, όρνιθες κλπ.) εντός του αστικού ιστού του Δήμου. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο, το οποίο θα τριπλασιάζεται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Επιτρέπονται μόνο οικόσιτα ζώα συνοδείας (σκυλιά, γάτες κλπ) που θα πρέπει όμως να ζουν εντός της οικίας του ιδιοκτήτη και δεν θα ενοχλούν τους περιοίκους. Εφοδιαζόμαστε δε, με κατάλληλη συσκευή – συλλέκτη περιττωμάτων και δεν αφήνουμε τις ακαθαρσίες από τα κατοικίδιά μας στο δρόμο, τα πάρκα ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους.
ΑΡΘΡΟ 10                 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
1.      Στην περίπτωση κατά την οποία ο Δήμος διαθέτει την υποδομή και έχει την δυνατότητα της περισυλλογής των ειδικών απορριμμάτων από βιομηχανική, βιοτεχνική ή άλλες δραστηριότητες, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 2α του παρόντος κανονισμού περισυλλέγει τα απορρίμματα αυτά βάσει ειδικού προγράμματος που ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν υποχρέωση:
-      Να καταβάλλουν υπέρ του Δήμου ειδικό τέλος αποκομιδής
που καθορίζεται από τις εκάστοτε αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής  μετά από εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Καθαριότητας.
 
2.      Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των ειδικών απορριμμάτων που περιγρά­φονται στο άρθρο 3 παρ.2α οφείλει, να ενημερώνει εγγράφως τους υπεύθυνους.
3.       Μετά την έγγραφη αυτή ειδοποίηση και μόνο οι υπεύθυνοι βιομη­χανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων συνεργείων κλπ., υποχρεούνται να απομακρύνουν τα απορρίμματα με δικά τους μέσα. Επίσης υποχρεούνται μέχρι την ημέρα της αποκομιδής να τα κρατούν συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεων και να μη τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο. Στους παραβάτες θα επιβάλλονται κυρώσεις.
4.       Για τα απόβλητα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικώς (με εξαίρεση όσων περιγράφονται στο άρθρο 2, παρ.β) οι υπεύθυνοι είναι υποχρεωμένοι:
-    για την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεση σε ειδικούς κάδους.
-    για τον χαρακτηρισμό τους ως "απορρίμματα νοσοκομειακά, μη
επικίνδυνα, μη τοξικά" εμφανώς, με αυτοκόλλητη ετικέτα, σφραγίδα
ή καρτέλα, πάνω στους κάδους, και στους σάκους .
5.    Για τα απορρίμματα των νεκροταφείων:
Α) Τα προερχόμενα από εργασίες καθαρισμού των διαφόρων χώρων, του
κυλικείου κλπ. προσομοιάζουν με τα εσωτερικά αστικά και
συλλέγονται και μεταφέρονται κατά τον συνήθη τρόπο.
Β)   Τα προερχόμενα από εκταφές θεωρούνται επικίνδυνα, συσκευάζονται και μεταφέρονται με ειδικό τρόπο.
 
- Ειδικά για τα απορρίμματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2δ του παρόντος κανονισμού (μπάζα και άλλα άχρηστα αδρανή υλικά που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις οικοδομών κλπ.) μεταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου εργασιών στους ειδικούς χώρους υποδοχής μπαζών.
-    Στην περίπτωση που παραμείνουν επί του πεζοδρομίου, θεωρούνται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό κοινόχρηστο χώρο και στους υπευθύνους επιβάλλεται πρόστιμο*
-    Στην περίπτωση που αυτά επιρρίπτονται σε ακάλυπτους χώρους όπως οικόπεδα, χείμαρροι, ρέματα, πάρκα, άλση, δάση εντός ή εκτός σχεδίου, γίνονται σοβαρές εστίες ρύπανσης και προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθμιση στο περιβάλλον. Για αυτό τέτοιες ενέργειες απαγορεύονται αυστηρά. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής εκτός από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν.1892/90 και τις προβλεπόμενες άλλες κυρώσεις ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο* ανάλογα με τον όγκο των επιρριπτόμενων αδρανών και τη σοβαρότητα της ρύπανσης, σε περίπτωση δε επανάληψης πρόστιμο μέχρι και στο δεκαπλάσιο του επιβληθέντος προηγούμενα.
 
ΑΡΘΡΟ 11     ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
                        ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
 
Τα απορρίμματα που περιγράφονται στο άρθρο 3, παρ.3 συλλέγονται, αποκομίζονται και μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπεύθυνους όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται μέχρι την ημέρα της αποκομιδής να τα κρατούν συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεων και να μη τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο. Στους παραβάτες θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 8 παρ.1β του παρόντος κανονισμού.
 
 
ΑΡΘΡΟ 12     ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
 
 Εφόσον στο Δήμο λειτουργεί πρόγραμμα-διαλογής στην πηγή για την ανακύκλωση και ανάκτηση πρώτων υλών, οι υπεύθυνοι και γενικά όλοι οι κάτοικοι οφείλουν να συμβάλλουν και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις και τον τρόπο συλλογής των προς ανακύκλωση απορριμμάτων.
1.      Οφείλουν να μην αναμειγνύουν με τα συνήθη απορρίμματα εκείνα τα οποία έχουν περιγραφεί ως ανακυκλώσιμα, (Άρθρο 4 παρ. 6 & 7) αλλά να τα διαχωρίζουν και να τα αποδίδουν στο Δήμο σύμφωνα με το πρόγραμμα περισυλλογής που ο τελευταίος έχει καθιερώσει για τη γειτονιά τους.
2.      Στις επιχειρήσεις στις οποίες οι παραγόμενες ποσότητες ανακυκλούμενων απορριμμάτων είναι σχετικά μεγάλες, οι υπεύθυνοι οφείλουν να τα συλλέγουν ξεχωριστά από τα άλλα απορρίμματα και να τα αποδίδουν στο Δήμο σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα περισυλλογής.
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
 
ΑΡΘΡΟ 13                 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ
 
 Η απόρριψη από πεζούς ή εποχούμενους καθ’ οδόν, αχρήστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών μικροσυσκευασίας, μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης δεν επιτρέπεται. Το ίδιο και στους κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους του Δήμου (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ..) από περιπατητές, θαμώνες  κλπ.
 Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια μικροαπορριμμάτων ή στους κάδους απορριμμάτων. Σε όσους συλλαμβάνονται να παραβιάζουν τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο*.
 
ΑΡΘΡΟ 14     ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ
 
 Καταστήματα στα οποία δημιουργούνται κάθε μορφής απορρίμματα εξ’ αιτίας κατανάλωσης των προσφερόμενων ειδών τους (αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κλπ.) οφείλουν να τοποθετούν δοχεία απορριμμάτων καλής κατασκευής και συμβατά  με την αισθητική της πόλης,  αλλά και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον έμπροσθεν αυτών χώρο και περίγυρό τους. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή υποβάλλεται πρόστιμο*.
 
ΑΡΘΡΟ 15     ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 
 Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν κατόπιν αδείας δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους όπως: καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλα­στεία, εστιατόρια και συναφή, οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς δια ιδίων μέσων και να τοποθετούν καλαίσθητα καλαθάκια συλλογής μικροαντικειμένων. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο*.
 
 
ΑΡΘΡΟ 16                 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
 
 Οι πωλητές και έμποροι στις αγορές που λειτουργούν στον Δήμο (στεγασμένες ή μη, λαϊκές κλπ.) καθώς επίσης πλανόδιοι μικρο­πωλητές, καντίνες (μόνιμες ή αυτοκινούμενες) οφείλουν να διατηρούν τον γύρω από αυτούς χώρο πάντοτε καθαρό και να συλλέ­γουν τα κάθε είδους απορρίμματα σε ανθεκτικούς σάκους και να τους μεταφέρουν σε ειδικούς υποδοχείς που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος, ή σε ειδική θέση που από το Δήμο τους έχει υποδειχθεί. Σε περίπτωση αδιαφορίας, παρά τις συστάσεις, ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπεύθυνους. Εάν η παράβαση αυτή διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά ο Δήμος προβαίνει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας για ορισμένο χρονικό διάστημα ή οριστικά.
Οι πωλητές των λαϊκών αγορών υποχρεούνται να εγκαταλείπουν τη θέση τους την προβλεπόμενη ώρα από την νομοθεσία.
 
ΑΡΘΡΟ 17                          ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
 
Η πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και στοίβαση υλικών, εμπο­ρευμάτων, οικοδομικών υλικών κλπ. μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση από το διασκορπισμό των υλικών αυτών στο περιβάλλον. Στη χορηγούμενη από το Δήμο άδεια κατάληψης του πεζοδρομίου ή του κοινόχρηστου χώρου για την εναπόθεση, αποθήκευση ή στοίβαση των παραπάνω υλικών, πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα (κάλυψη με λαμαρίνες, νάιλον κλπ.) που πρέπει να λάβει ο αιτών ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διασκορπισμού.
Αν από την πλημμελή εφαρμογή των παραπάνω προστατευτικών μέτρων προκληθεί ρύπανση των κοινόχρηστων χώρων ο Δήμος πέραν των προβλεπομένων άλλων κυρώσεων από την επικείμενη νομοθεσία επιβάλλει κατά των υπευθύνων πρόστιμο*, ανάλογα με τη σοβαρότητα και το μέγεθος της ρύπανσης.
 
ΑΡΘΡΟ 18         ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ Η ΜΗ)
 
Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών , εργοστασίων και επιχειρήσεων, στεγασμένοι ή μη, πρέπει να διατηρούνται καθαροί με τη φροντίδα των υπευθύνων και με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους.
 
ΑΡΘΡΟ 19                            ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
 
Οι κάτοικοι μονοκατοικιών ή πολυκατοικιών και οι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές καταστημάτων οφείλουν να φροντίζουν για τη συχνή καθαριότητα των πεζοδρομίων τους, να καθαρίζουν τα άγρια χόρτα που τυχόν φυτρώνουν σε αυτά, ιδιαίτερα το καλοκαίρι για λόγους προλήψεως πυρκαγιάς. Απαγορεύεται ρητά το κλείσιμο των ρείθρων με τσιμεντοποίηση για την προσπέλαση οχημάτων σε χώρους στάθμευσης εντός των οικοπέδων. Επίσης οι έχοντες καταστήματα δεν πρέπει να τοποθετούν στα πεζοδρόμια ή τα καταστρώματα των δρόμων αντικείμενα που σχετίζονται με το εμπόριό τους (καφάσια, κιβώτια κλπ) ή διαφημιστικές πινακίδες, προς αποτροπή ατυχημάτων.
 
ΑΡΘΡΟ 20                              ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
 
 
 Σύμφωνα με το άρθρο 94 του Νόμου 3852/10 ¨Καλλικράτης¨ παρ. 26, οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών & λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων & οικισμών, καθώς και σε απόσταση 100m από τα όριά τους, υποχρεούνται στον καθαρισμό, αποψίλωση (από τα ξερά χόρτα) & απομάκρυνση όλων των υλικών (εύφλεκτων και μη) καθώς & των σκουπιδιών που βρίσκονται εντός αυτών.
 Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, ο δήμος προβαίνει αυτεπάγγελτα σε καθαρισμό. Επιβάλλει δε πρόστιμο 50 λεπτών/τ.μ. του οικείου χώρου, το οποίο αποτελεί έσοδο του δήμου, βεβαιούται σε βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου για καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.
 
 Επίσης απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς στους προαναφερθέντες χώρους κατά το διάστημα της αντιπυρικής περιόδου.
 
ΑΡΘΡΟ 21                 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
 
 Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα μεταφορικά μέσα ξηρού φορτίου πρέπει να έχουν το φορτίο τους πλήρως καλυμμένο με μουσαμά και δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν χύδην προϊόντα.
Τα απορρίμματα οποιασδήποτε μορφής που δημιουργούνται κατά τη φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας κάθε εργασίας. Στην περίπτωση αμέλειας η καθαριότητα διεξάγεται από υπηρεσίες του Δήμου και τα έξοδα καταλογίζονται στον υπεύθυνο.
 
ΑΡΘΡΟ 22                 ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΛΠ
 
Όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2 στ του παρόντος κανονισμού μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες ή χρήστες στους ειδικούς χώρους για διάλυση. Σε αντίθετη περίπτωση η στάθμευσή τους (μακροχρόνια ή μη) θεωρείται κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου 1080/80 και του Π.Δ. 116/2004. Στα εγκαταλελειμμένα οχήματα επικολλάται αυτοκόλλητη ειδοποίηση και σε 45 ημέρες μεταφέρονται μ’ ευθύνη του δήμου στο διαλυτήριο οχημάτων ή όπου προβλέπει ο νόμος.
 
ΑΡΘΡΟ 23                               ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 
Οι υπεύθυνοι γενικά οικοδομικών εργασιών οφείλουν να διατηρούν το εργοτάξιο ή γενικά τους χώρους εργασιών καθώς και τους γύρω χώρους καθαρούς και να αποκαθιστούν την καθαριότητα κάθε φορά. Για λόγους καθαριότητας αλλά και για λόγους δημόσιας υγιεινής και ασφάλειας ο Δήμος έχει καταρτίσει ιδιαίτερο κανονισμό τέλεσης οικοδομικών εργασιών με τον οποίον οφείλουν να συμμορφώνονται όλοι οι υπεύθυνοι τέλεσης οικοδομικών εργασιών μέσα στα όρια του Δήμου.
 
ΑΡΘΡΟ 24                         ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
 
Απαγορεύεται η αφισοκόλληση, ο διασκορπισμός εντύπων, η αναγραφή συνθημάτων και διαφημίσεων, η ανάρτηση ταμπλό και επιγραφών (σε τοίχους, κολώνες, δένδρα, κτίρια κ.λ.π.) .
Κάθε είδους εμπορική διαφήμιση που επιτρέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1491/84, καθώς και του Ν. 1900/90 γίνεται ύστερα από άδεια αποκλειστικά του Δήμου και τη καταβολή του τέλους διαφήμισης όπως ορίζεται από τις διατάξεις των ΟΤΑ και πάντοτε σε χώρους που καθορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη επιβάλλεται πρόστιμο*.
 
 
 
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 
ΑΡΘΡΟ 1
 
Ο κανονισμός αυτός αφορά κάθε είδους εργασίες οικοδομής (νέες οικοδομές, πρόσθετες επισκευές) που εκτελούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου και κάθε εργασία Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας που άπτονται ζητημάτων καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων (δρόμοι, πεζοδρόμια, πλατείες, κλπ)
 
ΑΡΘΡΟ 2
 
Σε κάθε οικοδομική εργασία που γίνεται θα πρέπει στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχει α) αντίγραφο της θεωρημένης από την Αστυνομία οικοδομικής αδείας β) πινακίδα που προβλέπεται από το Νόμο με τον αριθμό της αδείας και την ημερομηνία εκδόσεώς της γ) άδεια καταλήψεως πεζοδρομίου – οδοστρώματος χορηγημένη από το Δήμο.
Άνω των 2 ορόφων συμπεριλαμβανομένου του ισογείου και μετρούμενων από το χαμηλότερο σημείο του οικοπέδου, υποχρεούται ο ιδιοκτήτης στη χωροθέτηση και δημιουργία εσοχής κάδων η οποία θα εμφαίνεται σε συγκεκριμένο τοπογραφικό διάγραμμα.
 
 
ΑΡΘΡΟ 3
 
Σε περίπτωση που ζητηθούν από την υπηρεσία του Δήμου τα εγκεκριμένα από την Πολεοδομία σχέδια θα πρέπει να προσκομίζονται από τον ιδιοκτήτη – κατασκευαστή για να μπορεί να γίνει έλεγχος των κατασκευών που εκτελούνται.
 
ΑΡΘΡΟ 4
 
Η μη τήρηση των άρθρων 2 και 3 συνεπάγεται πέρα από την επιβολή προστίμων την κίνηση από το Δήμο διαδικασίας διακοπής των εργασιών.
 
ΑΡΘΡΟ 5
 
Πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, οι ιδιοκτήτες ή οι κατασκευαστές αλλά και οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας ανάλογα πρέπει:
Α) Να θεωρούν την οικοδομική άδεια από το Αστυνομικό Τμήμα.
Β) Να εφοδιάζονται από το Δήμο με άδεια κατάληψης πεζοδρομίου – οδοστρώματος καταβάλλοντας τα αντίστοιχο τέλος.
Γ) Να προσκομίζουν στο Δήμο εγγυητική επιστολή που θα χορηγεί ο Δήμος αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού 30 €/ m. μήκους προσόψεως η οποία θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο μετά την πλήρη περαίωση των εργασιών και εφόσον δεν προκλήθηκαν ζημιές στους Δημοτικούς χώρους από την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών (π.χ. μπάζα, τσιμέντα στο οδόστρωμα, ζημιές στα πεζοδρόμια, παραλείψεις πλακόστρωσης πεζοδρομίου κ.λ.π.)
Τα παραπάνω θα πιστοποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
 
ΑΡΘΡΟ 6
 
Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες θα πρέπει να είναι περιφραγμένος. Επίσης πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να απαγορεύει την είσοδο στους μη έχοντες εργασία και σε περίπτωση καταλήψεως πεζοδρομίου πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία πεζών και οχημάτων. Τα αδρανή υλικά που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου πρέπει να εγκιβωτίζονται με μέσα προστασίας (μαδέρια, τσιμεντόλιθους κ.λ.π.) για την αποφυγή της διασποράς τους από νερά είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άμμος, μαρμαρόσκονη, μπάζα κ.λ.π.) θα πρέπει να καταβρέχονται συχνά ώστε να μην παρασύρονται από τον αέρα.
Το ίδιο ισχύει και κατά την διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών. .
Απαγορεύεται η εναπόθεση μπαζών επί του πεζοδρομίου η επί των γειτονικών οικοπέδων. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται για την προμήθεια ή ενοικίαση ειδικού κάδου (container) το οποίο θα απομακρύνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ανάλογα μέτρα πρέπει να λαμβάνονται και σε περιπτώσεις μικροεπισκευών.
 
ΑΡΘΡΟ 7
 
Τα στερεά κινητά υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλώς στερεωμένα για την πρόληψη ατυχήματος, τα δε περιφραγμένα για τον ίδιο λόγο πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή. Για τους ίδιους λόγους ασφαλείας επιβάλλεται η σήμανση με σχετικές αναπλαστικές πινακίδες και η τοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας όταν καταλαμβάνεται μέρος οδοστρώματος, η δε σήμανση κατά τη νύχτα πρέπει να είναι φωτεινή.
 
ΑΡΘΡΟ 8
 
Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) για συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων παροχών επιβάλλεται η τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται από τους Νόμους περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων (σημάνσεις κ.λ.π.). Οι παραπάνω οργανισμοί υποχρεούνται όπως αμέσως μετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών να απομακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής, τα λοιπά άχρηστα υλικά και να επαναφέρουν τα πράγματα στην προτέρα τους κατάσταση. Σε αντίθετη περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο β του άρθρου 6 του παρόντος κανονισμού.
 
ΑΡΘΡΟ 9
 
Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως των αναφερομένων περιπτώσεων στα άρθρα 2 έως 8 του παρόντος κανονισμού επιβάλλεται πρόστιμο (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 9 του Ν. 1828/89) εφόσον από τις διατάξεις του παρόντος δεν προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση (εγγυητική επιστολή).
 
ΑΡΘΡΟ 10
 
Κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών χωματουργικών έργων απαγορεύεται η διέλευση μηχανοκίνητων ερπυστριοφόρων σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους του Δήμου για την αποφυγή φθορών. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο* και θα υποχρεούνται στην αποκατάσταση των φθορών που προξένησαν.
 
ΑΡΘΡΟ 11
 
Να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα από τις εταιρείες σκυροδέματος έτσι ώστε κατά τη μεταφορά του να μη χύνεται και σκορπίζεται στους δρόμους. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο* το οποίο θα διπλασιάζεται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.
 
 
ΑΡΘΡΟ 12
 
Απαγορεύεται το κόψιμο των δέντρων που βρίσκονται στα πεζοδρόμια και η καταστροφή δενδρυλλίων λόγω οικοδομικών εργασιών κ.λ.π. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο.
Σε περίπτωση εισόδου πάρκινγκ σύμφωνα με το εγκεκριμένο τοπογραφικό διάγραμμα και τη συμβολαιογραφική πράξη, για τη κοπή του δένδρου πρέπει να εξασφαλίζεται σχετική άδεια από το Δήμο.
 
 
 
                                ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 
Σχετικά με τη στάθμευση των οχημάτων, επιδίωξη του Δήμου είναι να εξασφαλισθούν οι απαιτούμενες ιδιωτικές θέσεις στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση της περιοχής.
 
Ζητείται από τον κύριο του έργου να προσκομίσει:
  1. αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης δέσμευσης των θέσεων στάθμευσης.
  2. αντίγραφο του συνημμένου σε αυτή διαγράμματος.
 
Τέλος, σημειώνεται ότι πριν την χορήγηση της βεβαίωσης προς την ΔΕΗ, απαιτείται αυτοψίααπό τη Δημοτική Αστυνομία και τη Τ.Υ, για την πραγματοποίηση των θέσεων στάθμευσης.
Η αίτηση για αυτοψία κατατίθεται στο Πρωτόκολλο και απευθύνεται στη Τ.Υ.
 
Η στάθμευση των αυτοκινήτων στους δρόμους πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο που να μην εμποδίζεται η δυσχεραίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων. Απαγορεύεται η στάθμευση των αυτοκινήτων δίπλα στους κάδους ή σε θέσεις τέτοιες που να εμποδίζεται η μετακίνηση του κάδου στο απορριμματοφόρο. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο* πέραν των κυρώσεων της τροχαίας.
 
 
 
                                                    ΚΑΤΑΛΗΨΗ  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
 
1.       Κατάληψη Πεζοδρομίου
 
Στην περίπτωση κατάληψης πεζοδρομίου, ο κύριος του έργου πρέπει να εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια από τον Δήμο για το επιθυμητό χρονικό διάστημα, πληρώνοντας τα αντίστοιχα τέλη. Επιπλέον, οφείλει να εξασφαλίσει την ασφαλή διέλευση των πεζών με την:
·         Κατάλληλη οριοθέτηση του νοητού πεζοδρομίου.
·         Καθημερινή περίφραξη του υπό κατάληψη χώρου μέχρι το πέρας των οικοδομικών εργασιών.
 
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θαεπιβάλλεται πρόστιμο*.
 
 
                                          ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
 
1.     Κατασκευή Πεζοδρομίου
 
Στην περίπτωση που οι ιδιώτες επιθυμούν να κατασκευάσουν μόνοι τους το πεζοδρόμιο, θα πρέπει να ενημερώσουν το Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και να λαμβάνουν την απαιτούμενη άδειακαι τις κατάλληλες οδηγίες καιπροδιαγραφέςσύμφωνα με τις οποίες πρέπει να γίνει η κατασκευή.
 
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές της έγκρισης επιβάλλεται πρόστιμο*, ο Δήμος ανακατασκευάζει τα πεζοδρόμια και το κόστος χρεώνεται στους ιδιώτες που δεν συμμορφώθηκαν.
 
2.     Φύτευση
 
Στην περίπτωση που ο δημότης επιθυμεί να προχωρήσει σε φύτευση πεζοδρομίου, οφείλει να πάρει σχετική έγκριση από την Δ/νση Περιβάλλοντος για το είδος των φυτών και την τοποθέτησή τους καθώς και για την απόσταση που θα πρέπει να έχουν. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται πρόστιμο. ο Δήμος αφαιρεί τα δέντρα εάν απαιτείται και αναδιαμορφώνει τη φύτευση. Για τα ήδη υπάρχοντα δένδρα που βρίσκονται στα πεζοδρόμια και εμποδίζουν την διέλευση των πεζών ο Δήμος τα αφαιρεί και εάν απαιτείται αναδιαμορφώνει τη φύτευση.
 
 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
 
1.Καθαρισμός Οικοπέδων
 
 Για την αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς κατά την αντιπυρική περίοδο, ήτοι από 1/5    έως 31/10 και σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 4 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 724 τ. Β/22.12.1987) σας γνωρίζουμε ότι:
 
 Σύμφωνα με το άρθρο 94 του Νόμου 3852/10 ¨Καλλικράτης¨ παρ. 26, οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών & λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων & οικισμών, καθώς και σε απόσταση 100m από τα όριά τους, υποχρεούνται στον καθαρισμό, αποψίλωση (από τα ξερά χόρτα) & απομάκρυνση όλων των υλικών (εύφλεκτων και μη) καθώς & των σκουπιδιών που βρίσκονται εντός αυτών.
 Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, ο δήμος προβαίνει αυτεπάγγελτα σε καθαρισμό. Επιβάλλει δε πρόστιμο 50 λεπτών/τ.μ. του οικείου χώρου, το οποίο αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται σε βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου για καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.
 
 Επίσης απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς στους προαναφερθέντες χώρους κατά το διάστημα της αντιπυρικής περιόδου.
 
 

2.Καθαριότητα χώρου γύρω από την ιδιοκτησία

 Όλοι καταλαβαίνουμε το μέγεθος των δυσκολιών για την καθαριότητα των πεζοδρομίων. Οι πολίτες πρέπει να συμμετέχουν ενεργά και να φροντίζουν το χώρο-πεζοδρόμιο μπροστά στα σπίτια τους ή μόνοι τους στις μονοκατοικίες, ή με συνεργεία καθαρισμού στις πολυκατοικίες.
 
3.     Χώρος για την τοποθέτηση κάδων συλλογής απορριμμάτων.
 
        Γνωρίζουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να συνυπάρξουν πολλές φορές οι κάδοι για την συλλογή των απορριμμάτων, με την ομαλή κυκλοφορία των πεζών καθώς και με την στάθμευση των αυτοκινήτων.
       Για τον λόγο αυτό θα πρέπει σε κάθε οικοδομή που θα κτίζεται να προβλέπεται πιθανός χώρος σε εσοχή του οικοπέδου που θα χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση του κάδου συλλογής απορριμμάτων. Ο χώρος αυτός θα είναι στην ευχέρεια της Υπηρεσίας καθαριότητας για το που θα τοποθετηθεί ο κάδος. Η εσοχή του οικοπέδου πρέπει να αποτυπώνεται στο τοπογραφικό με αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη.
Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση κάδων σε διαβάσεις πεζών – ατόμων με ειδικές ανάγκες, σε πεζοδρόμους, σε πεζοδρόμια, σε ποδηλατοδρόμους, σε γωνίες, σε φωτεινούς σηματοδότες και σε πυροσβεστικούς κρουνούς.
 
 
 
         
                                 ΦΥΤΕΥΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΡΟΚΗΠΙΩΝ
 
1. Ο υποχρεωτικά ακάλυπτος, τουλάχιστον κατά τα 2/3 παραμένει χωρίς επίστρωση, για να μπορεί να φυτευτεί 1 δέντρο για κάθε 200 τ.μ. οικοπέδου που χτίζεται (αν το υπόλοιπο είναι μεγαλύτερο από 100 τ.μ. ένα επιπλέον δέντρο).
Στις πρασιές φυτεύεται 1 δέντρο για κάθε 25 τ.μ. προκηπίου ( αν το υπόλοιπο είναι μεγαλύτερο από 12 τ.μ. ένα επιπλέον δέντρο).
2.        Μεγάλη σημασία πρέπει να δοθεί στην κατασκευή της μάντρας του κτιρίου, που θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τη ρυμοτομική γραμμή, καθώς και στη φύτευση του φράκτη (μπορντούρας) που φυτεύεται εσωτερικά της μάντρας από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Η συντήρηση τους- κλάδεμα - πρέπει να γίνεται πρόσωπο με τη ρυμοτομική γραμμή γιατί σε άλλη περίπτωση παρεμποδίζεται η ορατότητα και η ασφαλής διέλευση των πεζών και των οχημάτων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από τους δημότες, οι υπηρεσίες του Δήμου κλαδεύουν τα φυτά που εκτείνονται πέρα από τη ρυμοτομική γραμμή για τη διευκόλυνση της κίνησης των πεζών και των οχημάτων.
 
 
 
 
 

 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ
Η επιλογή των συγκεκριμένων φυτικών ειδών έγινε σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
• Δένδρα που αναπτύσσονται ικανοποιητικά στις συγκεκριμένες κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής.
• Δένδρα με μικρές απαιτήσεις σε νερό.

• Δένδρα που συνεισφέρουν στον έλεγχο της ρύπανσης της ατμόσφαιρας.

• Δένδρα με ελάχιστες απαιτήσεις σε εργασίες συντήρησης

• Δένδρα που συμβάλλουν στην αισθητική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος της    Πόλης.
Α) Δένδρα προτεινόμενα για φύτευση σε προκήπιο :
Ακακία Μιμόζα, Ιπποκαστανιά, Κατάλπη, Κουτσουπιά, Γιακαράντα, Μουριά, Μανόλια, Αριά, Φλαμουριά, Ψευδοπιπεριά, Σφένδαμος.
Β) Θάμνοι προτεινόμενοι για μπορντούρες :
Βερβερίς, Πυξός, Ευώνυμο, Λιγούστρο, Φωτίνια, Αγγελική, Δαφνοκερασιά, Βιβούρνο.
Γ) Κωνοφόρα προτεινόμενα για ψηλούς εσωτερικούς φυτικούς τοίχους.
Toύγια, Κυπαρίσσι GoldCrest, Κυπαρίσσι Αριζόνας, Κυπαρισσοκύπαρη Leylandii.
Δ) Δένδρα προτεινόμενα για φύτευση σε πεζοδρόμια.
Σφένδαμος, Ακακία Κων/λεως, Γκλεδίσχια, Κερλετέρια, Μελία, Προύνος, Σοφόρα, Μουριά, Βραχυχίτωνας, Νερατζιά.
·                Φύτευση δένδρων σε πεζοδρόμια γίνεται αν το πλάτος τους είναι μεγαλύτερο από 75 cm, τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής μετακίνηση των πεζών, στην εξωτερική πλάκα (πλησιέστερη προς το ρείθρο), το δε «σταύρωμα» των μπράτσων να είναι πάνω από 2,00 m.  
2.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΕΝΔΡΩΝ
Όλα τα δένδρα θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προδιαγραφές:
• Υγιής και ευθυτενής ανάπτυξη του κεντρικού στελέχους, ικανοποιητικού ύψους, χωρίς οποιοδήποτε σημάδι παραμόρφωσης τμήματός του που να οφείλεται είτε σε μηχανικό τραυματισμό είτε σε οποιαδήποτε εντομολογική ή μυκητολογική ασθένεια.
• Ομοιόμορφη ανάπτυξη κόμης διαμορφωμένη σε τρεις τουλάχιστον βραχίονες και αντίστοιχους πλευρικούς κλάδους με υγιή και ακμαία φύλλα ή οφθαλμούς σε φυσιολογικό μέγεθος, χρώμα και σχήμα, αναλόγως του είδους του δένδρου.

3. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΕΝΔΡΩΝ
• Οι πάσσαλοι υποστήριξης των φυτών θα πρέπει να είναι από ξύλο υψηλής ποιότητας, ομοιόμορφου σχήματος και μεγέθους (με ύψος τουλάχιστον 2.00 μέτρα και περίμετρο κορμού 10 εκ.), ικανά να στηρίξουν το δένδρο για διάστημα δύο τουλάχιστον ετών.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
 
Α/Α
                                ΠΑΡΑΒΑΣΗ
         ΑΞΙΑ
   ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
1
Μετακίνηση κάδου από το καθορισμένο σημείο.
          300
2
Χύμα σκουπίδια εκτός κάδων.
50
3
Εγκατάλειψη ογκωδών αντικειμένων χωρίς συνεννόηση με το Δήμο.
200 €
4
Εγκατάλειψη κιβωτίων – χαρτοκιβωτίων κ.λ.π. από γραφεία – καταστήματα.
50
5
Υπόλοιπα καθαρισμού κήπων (γκαζόν, κλαδιά, θάμνοι κ.λ.π.) που απορρίπτονται ασυσκεύαστα στο πεζοδρόμιο.
100 €
6
Εγκατάλειψη βιοτεχνικών και βιομηχανικών απορριμμάτων.
500€
7
Εγκατάλειψη μπαζών, άχρηστων υλικών από κατεδαφίσεις, εκσκαφές κ.λ.π.- ρύπανση πεζοδρομίων και δρόμων με χώματα, λάδια κ.λ.π.- ρήψη μπαζών και άλλων ογκωδών στους κάδους- ρήψη μπαζών σε ακάλυπτους χώρους.
 300 €
 
8
Εγκατάλειψη τοξικών απορριμμάτων – λυμάτων που δεν μεταφέρονται από Υπηρεσίες του Δήμου.
5000 €
9
Απόρριψη μικροαπορριμμάτων και αντικειμένων εκτός καλαθιών.
50
10
Φθορά αστικού εξοπλισμού του Δήμου, μνημείων, αγαλμάτων, παιδικών χαρών  κλπ.
200 €
11
Ακαθάριστος χώρος ή έλλειψη δοχείων απορριμμάτων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
200
12
Εγκατάλειψη απορριμμάτων στις λαϊκές και λοιπές αγορές ή παραβίαση ωραρίου λαϊκών αγορών.
300
13
Πλημμελής εναπόθεση, οικοδομικών υλικών σε πεζοδρόμια κοινόχρηστους χώρους κλπ.
150
14
Ρύπανση με εμπορικές - διαφημιστικές αφίσες, φεϊγβολάν, έντυπα, σπρέι, ταμπλό, αεροπανό κ.λ.π.
300
15
 Ρύπανση με περιττώματα ζώων, των πάρκων, δρόμων, παιδικών χαρών και λοιπών κοινοχρήστων ζώων.
100
16
Παρκάρισμα δίπλα σε κάδους με τρόπο που να εμποδίζουν αποκομιδή των απορριμμάτων.
20
17
Μη καθαρισμός ελεύθερων ιδιωτικών χώρων (πάρκινγκ, πρασιές, παλιές οικίες κ.λ.π.).
150
18
Ακαθάριστα οικόπεδα.
50 cent/m2
Συν τη δαπάνη του Δήμου
19
Παρκάρισμα σε χώρους, δρόμους που έχει ειδοποιήσει ο δήμος ότι θα εκτελεστούν εργασίες.
100
20
Παράνομη κοπή δένδρων.
200 €
21
Ύπαρξη ζώων και ορνίθων (άρθρο 9).
300 €
22
Παράνομη κατάληψη πεζοδρομίου.
300 €
23
Ρίψη μη ανακυκλούμενων υλικών σε κάδους ανακύκλωσης.
150
 
 
 
 
 
24
Καύση απορριμμάτων σε δημόσιους η ιδιωτικούς χώρους.
         1000 €
25
Δημιουργία και λειτουργία αυτοσχέδιων χωματερών.
         1000 €
26
Ρύπανση από μεταφόρτωση ή διάχυση εμπορευμάτων.
          200 €
27
Ρύπανση με μπετόν και απορρίμματα κινουμένων οχημάτων σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους.
          200 €
28
Εναπόθεση απορριμμάτων (στερεάς ή υγρής μορφής) σε ελεύθερους ακάλυπτους χώρους, σε ξένες ιδιοκτησίες, σε πάρκα, άλση, ρέματα κλπ.
          250 €
     
 
 
 
 
 
 

Share this post