“Ανάθεση καθαρισμού με σύμβαση ορισμένου χρόνου (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) για το Σχολ.Έτος 2014-2015 στο 8o - 12o Νηπιαγωγείο Αγ.Αναργύρων .”

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Άγιοι Ανάργυροι 27/08/2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’ ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»

 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡ.   25/2014
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Του Διοικητικού Συμβουλίου

Του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολικής Επιτροπής A/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγ.Αναργύρων-Καματερού»

 

            Στις 27 Αυγούστουτους έτους 2014 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ στις 11:00μμ στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού του Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού» κατόπιν της με αρ.πρωτ.209/22-08-2014 , νόμιμης πρόσκλησης του Προέδρου, κ. Ιωάννη Ρέππα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του Ν. 3852/2010, προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

 

       Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (15) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) και ονομαστικά οι :

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.       ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

·         ΚΑΛΤΕΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

2.       ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

·         ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ ΝΙΚ.

3.      ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡ.

·         ΤΣΑΒΑΛΟΣ ΖΗΚΟΣ

4.       ΚΑΤΣΕΛΗ ΚΑΤΙΑ

·         ΔΗΜΟΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

5.       ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

·         ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

6.       ΔΡΟΣΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

·         ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

7.       ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

·         ΤΣΑΙΡΗ ΡΟΥΛΑ

8.       ΓΚΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ:   “Ανάθεση καθαρισμού με σύμβαση ορισμένου χρόνου (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) για το Σχολ.Έτος 2014-2015 στο 8o  - 12o Νηπιαγωγείο Αγ.Αναργύρων .”

 
Η Σχολική Επιτροπή
 

            άκουσε τον Πρόεδρό της που κήρυξε την έναρξη της 8ης συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι,

       Η Προϊσταμένη του 8ου – 12ου Νηπιαγωγείου Αγ.Αναργύρων κ. Τσίνα Αλεξάνδρα με το υπ.αρ. Πρωτ.144/26-08-14 έγγραφο της μας ενημερώνει ότι η καθαρίστρια (μέσω ΙΝΕΔΙΒΙΜ) κ. Λιάπη Δήμητρα  δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει την ανάληψη καθαρισμού του παραπάνω νηπιαγωγείου για το νέο σχολ. έτος 2014-2015 για προσωπικούς λόγους & θα πρέπει άμεσα να καλυφθεί η θέση καθαρισμού των νηπιαγωγείων με νέα σύμβαση έργου για την εύρυθμη λειτουργία τους.

 
 
 

 Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής σε συνεννόηση με την Δ/ΝΣΗ της Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ, την Προϊσταμένη του σχολείου και κάνοντας τις σχετικές διαδικασίες σύμφωνα με την έγκριση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ(Υπ. αριθμ.4457/Δ4/15-01-14 ΚΥΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ , υπ.αριθμ.1655/79/31-01-14 απόφαση του ΔΣ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ , του υπ.αρ. 2/7343/ΔΠΓΚ/27-01-14 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του υπ.αρ. 604/07/16679/12-03-14 εγγράφου ΙΝΕΔΙΒΙΜ) προκηρύσσουν την θέση για την ανάθεση καθαρισμού του 8ου-12ου Νηπιαγωγείου Αγ.Αναργύρων  λόγω αποχώρησης της κ. ΛΙΑΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ.

 

   Το Σώμα αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και μετά από διαλογική συζήτηση:

 
Αποφασίζει Ομόφωνα
 

     Αποδέχεταιτην αίτηση παύσης της κ. Λιάπη Δήμητρας από την θέση της καθαρίστριας με σύμβαση έργου στο 8ο & 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  και προβαίνει στην προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικότητας καθαρίστριας (με κοινωνικά κριτήρια) για την σχολική χρονιά 2014-2015 (ΦΕΚ 2543/10-10-2013-Χρηματοδότηση ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και την υπογραφή σύμβασης έργου από 01/09/2014 έως 30/06/2015.

   Ορίζει την έναρξη κατάθεσης δικαιολογητικών από την 28η/08/2014 ημέρα Πέμπτη έως και την 3η/09/2014 ημέρα Τετάρτη στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής α΄θμιας Εκπαίδευσης (Λ.Φυλής 52, Καματερό (παλαιό Δημαρχείο Καματερού) στον β΄όροφο)   με τα εξής προβλεπόμενα:

·         Αίτηση

·          Βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ (εντός των προθεσμιών της προκήρυξης)

·          Εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2014 (αντίγραφο)

·         Αστυνομικής ταυτότητας (αντίγραφο)

·         Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

·          Πιστοποιητικό ελληνομάθειας μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια.

·         Πιστοποιητικό οικογενειακής κατ/σης με έκδοση του τελευταίου διμήνου.

                    Στον κ. Πρόεδρο αναθέτει τις παραπέρα ενέργειες .              

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25/2014

 

          Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

           

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ

                                            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 

                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 
 
ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 

Share this post