Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων οφειλών πολιτών προς ΟΤΑ Α΄ βαθμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Άγιοι Ανάργυροι 29-10-14

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            Αρ.Πρωτ.   39167

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61
Τ.Κ. 13561
Τηλ.213-2023630
      
                                     
                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

         Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων οφειλών πολιτών προς ΟΤΑ Α΄ βαθμού

 

Σε εφαρμογή του άρθρου 24 του Ν.4304/2014 (ΦΕΚ Α234/23.10.2014) «Έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις», η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού προχωρά σε ρύθμιση του συνόλου των βεβαιωμένων οφειλών (εκτός εξαιρέσεων) που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως 31-10-2014 .

Για την υπαγωγή στην ρύθμιση ,οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου για να εξεταστεί το αίτημα τους από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου , η οποία αποφαίνεται μετά από σχετική εισήγηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσία του Δήμου.

 

Σύμφωνα με το παραπάνω Νόμο, δύναται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ληξιπρόθεσμες οφειλές ως εξής:

 

-Εφάπαξ καταβολή με απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων,

- Καταβολή με δόσειςαναλόγως του ύψους της οφειλής και απαλλαγήςανάλογου ποσοστού τοις εκατό(%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων , όπως ο νόμος ορίζει.

 
Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή στη ρύθμιση ορίζεται από το νόμο  
η 30η Νοεμβρίου 2014.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση, οι ενδιαφερόμενοι καλείστε να απευθύνεστε στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Αγίων Αναργύρων (Δημοκρατίας 61, Άγιοι Ανάργυροι ) καθώς και στο τηλέφωνο  213- 2023630.

 
 
                                                       H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 

                                                             ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Μοιράσου την σελίδα