ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            Ημερ.:25/9/2015

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ      Πρωτ.: 26278

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων- Καματερού

Διακηρύσσει:
 
 

Φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση τριών (3) νέων περιπτέρων στις εξής θέσεις:

1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

1 θέση επί των οδών Διστόμου & Αγίου Νικολάου

 

2.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

1 θέση στην οδό Αττάλου και Ακροπόλεως (πάρκο Ειρήνης),

1 θέση στην Πλατεία Δημοκρατίας επί των οδών Θεσ/νίκης και Β. Γεωργίου

O Διαγωνισμός θα γίνει στους Αγίους Αναργύρους και στο Δημοτικό Κατάστημα Αγίων Αναργύρων – Καματερού (αίθουσα συσκέψεων) επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 61 στις 9 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 13.00.  Η Επιτροπή που θα διενεργήσει την δημοπρασία αποτελείται από τους:1. Μαρία Παπαναγιωτάκη (Πρόεδρος), 2.  Ιωάννης Ρέππας ( τακτικό μέλος), 3.Παναγιώτης Σταφυλάς (τακτικό μέλος), με αναπληρωτές τους κ.κ. Θεόδωρο Μαξούρα και Άγγελο Ψαρρό

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων, με την προϋπόθεση να μην οφείλουν και να μην έχουν καμία εκκρεμότητα προς τον Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού για οποιαδήποτε αιτία. Κάθε ενδιαφερόμενος, για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία, υποχρεώνεται να καταθέσει εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιου συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας τετρακοσίων ογδόντα Ευρώ (480,00 €), ποσότο οποίο αντιστοιχεί στο10% του ετήσιου μισθώματος της αρχικής τιμής.

Την πλήρη διακήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν από το Δήμο Αγίων Αναργύρων- Καματερού (Λεωφ. Δημοκρατίας 61, Άγιοι Ανάργυροι- Γρ. Καταστημάτων) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                                    Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ.

 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Μοιράσου την σελίδα