ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 10-05-2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 18167
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
                                                                   
 
                                                                               ΠΡΟΣ:
                                                                        Τον Πρόεδρο του
                                                                   Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης και υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με τον Α.Σ.Δ.Α.  για την κατασκευή του έργου:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ».
 
Σχετ.: Το με αριθμ. πρωτ. 17771/08-05-2012  (το από 04-05-2012 έγγραφο του Α.Σ.Δ.Α.).
 
 
 
Κύριε Πρόεδρε,
 
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα:
 
(Œ)να εγκρίνει τους όρους του Σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας και του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α.), για την κατασκευή του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ». Το ποσόν της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.
και
()να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο για την υπογραφή της παραπάνω Σύμβασης, προκειμένου να αποσταλεί προς το Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας.
 
                     
 
     Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.
 
 
 
   ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 
                                                                                Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
 
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΑΛΑΚΟΥΔΗ - ΞΥΔΗ

Μοιράσου την σελίδα