ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΑΔΑ: 62Λ4Ω62-ΣΛΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ               

                                                                                                  ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:  134/2016

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 6ης (τακτικής)  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού διοργάνωσης και λειτουργίας θρησκευτικών

            εμποροπανηγύρεων στο Δήμο μας

 

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα  την 26 του μηνός Aπριλίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ συνήλθε σε δημόσια (τακτική) συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 10149/22-4-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου , κατά τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Παρουσία του Δημάρχου κ. Νικολάου Σαράντη  και παρούσης της  υπαλλήλου του Δήμου Αικατερίνης Πατρελάκη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών παραβρέθηκαν  τριάντα δύο (32) μέλη και απόντα εννέα (9), ονομαστικά οι:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

                       ΑΠΟΝΤΕΣ

ΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

1. ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2.  ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

2. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3.  ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

4.  ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ

4. ΨΑΡΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

5.  ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

5. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

6.  ΜΑΞΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

6. ΚΑΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

7.  ΠΟΤΣΗΣ ΖΗΣΗΣ

7. ΣΤΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ

8.  ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

8. ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

9.  ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

9. ΠΑΪΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

10. ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

11. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

 

12. ΔΗΜΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

 

13. ΖΑΛΑΚΟΥΔΗ-ΞΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

 

14. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

 

15. ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ-ΓΕΝΤΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

16. ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

17. ΤΣΕΛΕΚΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ

 

18. ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

19. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα

20. ΚΛΙΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

21. ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ

22. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

23. ΜΠΙΖΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

 

24. ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

25. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

26. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γ

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ

 

 

27. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΕΖΟΥΛΑ

28. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

29. ΚΑΛΤΕΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

30. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

31. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

32. ΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

 

Μετά τη συζήτηση των 4 εκτός ημερ. Διάταξης θεμάτων, που συζητήθηκαν στην αρχή της συνεδρίασης και πριν την έναρξη της συζήτησης των τακτικών θεμάτων της Η.Δ., αποσύρθηκε η  Δ.Σ. κ.Καλτέκη. Μετά το 36 θέμα που συζητήθηκε πρώτο απ' τα τακτικά θέματα της Η.Δ., αποσύρθηκε ο Δ.Σ. κ.Νταηλάκης. Κατόπιν (μετά το 36, συζητήθηκαν το 1, το 20, το 21 και στη συνέχεια με τη σειρά που αριθμούνται στην Η.Δ.). Μετά το 21 θέμα που συζητήθηκε 4ο στη σειρά των τακτικών θεμάτων, αποσύρθηκε ο Δ.Σ. κ.Καμαρινόπουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγίων Αναργύρων κ. Παπακώστας Ευθ., ενώ απούσα είναι η Πρόεδρος της Δ.Κ. Καματερού κ.Ζάγκα Ελένη.

Επίσης παρευρίσκεται και η Νομική Σύμβουλος του Δήμου κ. Περγάρη Θεοδώρα.

 

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 6ης (τακτικής)   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων – Καματερού έτους 2016  και  εισηγήθηκε τη συζήτηση του με αρ. 29 θέματος της ημερήσιας διάταξης, που αφορά: Έγκριση Κανονισμού διοργάνωσης και λειτουργίας θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων στο Δήμο μας.

 

Ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε την αρ.πρωτ.9791/19-4-2016 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου (τμήμα εσόδων κ'  δημ.περιουσίας της Οικον.Υπηρεσίας), η οποία αναγράφει τα εξής:

 

 

Κύριε Πρόεδρε,

 

έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) «Κανονιστικές Αποφάσεις»

2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) «αρμοδιότητες Ε.Π.Ζ»

3. Την ανάγκη ρύθμισης του πλαισίου άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστημάτων και συγκεκριμένα την οργάνωση, τη λειτουργία, τους κανόνες και τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στις ετήσιες θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις που διεξάγονται στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού

4.  Την με αριθ. 8/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αποφάσισε ομόφωνα την εισήγηση του σχεδίου του Κανονισμού διοργάνωσης και λειτουργίας θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού προηγηθεί δημόσια διαβούλευση 

5.  Την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης, (όπως προβλέπεται από το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006) στην οποία τέθηκε ο εν λόγω Κανονισμός από 29-2-2016 έως 31-3-2016, στο πλαίσιο της οποίας ενημερώθηκε η Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων και η Δημοτική Κοινότητα Καματερού, η Ομοσπονδία και αντίστοιχα Σωματεία Μικροπωλητών και έγινε ανάρτηση του σχεδίου του Κανονισμού στην ιστοσελίδα του δήμου, χωρίς να υπάρξουν ενστάσεις

παρακαλούμε, όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Κανονισμού διοργάνωσης και λειτουργίας θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού, για οριστική έγκριση. 

 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε την αρ. 8/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία η Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το ΣΧΕΔΙΟ του παραπάνω κανονισμού, το οποίο προτείνεται να είναι το εξής:

 

      

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ

 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

 

 

 

 

Άρθρο 1 

Σκοπός

Με τον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται το πλαίσιο άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και η οργάνωση και λειτουργία, οι κανόνες και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών συμμετοχής εμποροπανηγύρεων κλπ. κατά το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν.4264/2014, καθώς επίσης κανόνες αισθητικής, υγιεινής, περιβάλλοντος και ασφαλείας.

 

 

Άρθρο 2 

Νομοθετικό Πλαίσιο

 

Ο παρών κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων των :

 

1. Των Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) και Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,

2.   Το άρθρο 2 παρ.1 του Ν. 2323/95 (ΦΕΚ145/Α/13-7-1995), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 2 του Ν. 3377/05 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ.5 του Ν.3557/07 και όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 του Ν. 3769/09, και τροποποιήθηκε από την Κ1/164/11 (ΦΕΚ 275/Β/22-2-2011) απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οικονομικών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

3. Τον Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15-05-2014), καθώς και τροποποίηση αυτού από το άρθρο 93 του Ν. 4314/14 (ΦΕΚ-265/ Α/23-12-14)

4. Το  Π.Δ.12/2005 (ΦΕΚ 10/Α΄/18-01-2005),

5. Την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08-10-2012 (ΦΕΚ 2718/ Β΄/08.10.2012), καθώς και των διευκρινιστικών εγκύκλιων αυτής.

6. Την KYA ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/Β'/09-12-2013)

7. Τον Ν.3463/2006 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»(ΦΕΚ Α΄114/08-06-2006)

8.Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87 ΤΕΥΧΟΣ Α΄/07-06-2010)

9. Την αποφ. Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 7286/21.01.2015.

10. Το άρθρο 233 του Ν. 4281/14.

11. Το με αριθ. Κ1- 929/10-06-2014 έγγραφο Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Παροχή διευκρινίσεων διατάξεων του ν. 4264/2014. παρ.3 εδάφιο 4 (Παραγωγοί που δεν διαθέτουν άδεια λαϊκής αγοράς)

12. Την με αριθ. 633/05-01-2015 (ΦΕΚ 116/ 12-01-2015 τεύχος Β') Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τον καθορισμό των ειδών που πωλούν οι τυφλοί»

13. Τον Ν. 4045/1960 (Α΄ 47) και 1642/1986 (Α΄ 125)

14. Τον Ν. 2946/2001 (ΦΔΚ 224 Α') «Περί υπαίθριας διαφήμισης συμπολιτείες Δήμων και κοινοτήτων.

15.  Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου  Αγ. Αναργύρων - Καματερού.

16.  Τον Κανονισμό Χρήσης Κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού.

17.  Το άρθρο 13 παρ.1 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 (ΦΕΚ 246/Α/1980)

 

Όλες οι διατάξεις που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, αποτελούν μαζί με αυτόν κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.

 

 

 

Άρθρο 3

Σχεδιάγραμμα θέσεων εμποροπανηγύρεων  

 

Η  χάραξη των θέσεων πραγματοποιείται από την Τεχνική Υπηρεσία  του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, η οποία καταθέτει στο Τμήμα Εσόδων επικαιροποιημένο σχεδιάγραμμα, στο οποίο αποτυπώνονται αναλυτικά όλες οι θέσεις των πάγκων υπαίθριου εμπορίου για κάθε εμποροπανήγυρη, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή τους.

Το σχεδιάγραμμα αυτό είναι αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Κανονισμού και θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων.

 

 

 

Άρθρο 4

Θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις – Ενδεικτικές θέσεις πάγκων

 

Ενδεικτικές θέσεις πάγκων υπαίθριου εμπορίου για κάθε μία θρησκευτική εμποροπανήγυρη του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού:   

 

      α) για τη Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων:

 

  40 θέσεις (35 τετράμετρες, 2 δίμετρες, 3 ενός μέτρου) για το πανηγύρι των Μυροφόρων

       (κινητή εορτή)

225 θέσεις (200 τετράμετρες, 15 δίμετρες, 10 ενός μέτρου) για το πανηγύρι της 1ης Ιουλίου

       (Αγ. Αναργύρων)       (30 Ιουνίου - 1η Ιουλίου)

 55 θέσεις (50 τετράμετρες, 2 δίμετρες, 3 ενός μέτρου) για το πανηγύρι της 26ης Ιουλίου 

       (Αγ. Παρασκευής)       (25 - 26 Ιουλίου)

 40 θέσεις (35 τετράμετρες, 2 δίμετρες, 3 ενός μέτρου) για το πανηγύρι της 14ης Σεπτεμβρίου

       (Εσταυρωμένου)      (13 - 14 Σεπτεμβρίου)  

225 θέσεις (200 τετράμετρες, 15 δίμετρες, 10 ενός μέτρου) για το πανηγύρι της 1ης Νοεμβρίου    

       (Αγ. Αναργύρων)      ( 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου)

   40 θέσεις (35 τετράμετρες, 2 δίμετρες, 3 ενός μέτρου) για το πανηγύρι της 2ης Νοεμβρίου

       (Αγ. Ακινδύνων)      (1 – 2 Νοεμβρίου)

   40 θέσεις (35 τετράμετρες, 2 δίμετρες, 3 ενός μέτρου) για το πανηγύρι της 6ης Δεκεμβρίου

       (Αγ. Νικολάου)      (5 – 6 Δεκεμβρίου)

 

 

      β) για τη Δημοτική Κοινότητα Καματερού:

 

 70  θέσεις (40 τετράμετρες, 20 δίμετρες,10 ενός μέτρου) για το πανηγύρι της 1ης 

      Φεβρουαρίου (Αγ. Τρύφωνος)      (31 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου)

123 θέσεις (90 τετράμετρες, 20 δίμετρες , 13 του ενός μέτρου) για τον εορτασμό της Καθαράς

       Δευτέρας (κινητή εορτή)

240 θέσεις (170 τετράμετρες, 50 δίμετρες, 20 του ενός μέτρου) για το πανηγύρι του Αγ.

       Γεωργίου (κινητή εορτή)

107 θέσεις (96 τετράμετρες, 6 δίμετρες, 5 του ενός μέτρου) για το πανηγύρι της Αγίας Τριάδος 

       (κινητή εορτή)

255 θέσεις (150 τετράμετρες, 80 δίμετρες, 25 του ενός μέτρου)  για το πανηγύρι της 20ης

      Ιουλίου (Προφήτη Ηλία)      ( 19 – 20 Ιουλίου)

220 θέσεις (100 τετράμετρες, 80 δίμετρες, 40 του ενός μέτρου) για το πανηγύρι της 6ης

       Δεκεμβρίου (Αγ. Νικολάου)     (5 – 6 Δεκεμβρίου)

  40 θέσεις (10 τετράμετρες, 10 δίμετρες, 20 του ενός μέτρου) για το πανηγύρι της 12ης

       Δεκεμβρίου (Αγ. Σπυρίδωνος)      (11 – 12 Δεκεμβρίου)

 

Επί πλέον πέντε (5) θέσεις για πώληση παραδοσιακών προϊόντων (καλαμπόκι, κάστανα, κλπ) και δύο (2) θέσεις ειδών λαϊκής τέχνης και χειροτεχνημάτων στα παραπάνω πανηγύρια της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού.

 

Οι θέσεις δύνανται στο σύνολό τους να τροποποιούνται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

 

 

 

Άρθρο 5 

Γενικά χαρακτηριστικά αδειών συμμετοχής

 

Οι άδειες συμμετοχής :

·         Είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση κατά χρήση, καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από  αυτές από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τον/την σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων τους με προσωρινή τους αναπλήρωση το μέγιστο δύο (2) ωρών.

     Εξαιρείται επίσης δηλωμένος υπάλληλος, τον οποίο θα έχει αναφέρει ο ενδιαφερόμενος στην αίτησή του, και ο οποίος θα φέρει μαζί του όλα τα νόμιμα έγγραφα που το αποδεικνύουν.

·         Χορηγούνται σε φυσικά ή και νομικά πρόσωπα υπό την προϋπόθεση ότι αυτά διαθέτουν τα νόμιμα παραστατικά, πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας (εμπόριο σε υπαίθρια οργανωμένη αγορά) και τηρούν τους επιμέρους όρους του παρόντος κανονισμού.

·         Παραδίδονται αποκλειστικά στον δικαιούχο με την επίδειξη αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, μετά την καταβολή των αναλογούντων τελών.

·         Έχουν ισχύ όση και η διάρκεια της εμποροπανηγύρεως για την οποία χορηγούνται.

·         Αφορούν αποκλειστικά την έκθεση και πώληση ειδών που είναι αντικείμενο δραστηριότητας του ενδιαφερομένου.

 

 

 

 

Άρθρο 6

Προϋποθέσεις συμμετοχής - Συμπλήρωση αιτήσεων

 

Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, έντυπο της οποίας θα χορηγείται από την υπηρεσία, θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

·         Απόδειξη ταμειακής μηχανής  τρέχοντος έτους.

·         Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τυχόν μεταβολές της  σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (Α΄ 47) και 1642/1986 (Α΄ 125).  Απαιτείται επίσης ο κωδικός δραστηριότητας για υπαίθριους πάγκους και αγορές.

·         Φωτοτυπία αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά περίπτωση.

·         Άδεια διαμονής για τους κατοίκους τρίτων χωρών και εκτός Ε.Ε.

·         Βεβαίωση τρέχοντος έτους για εγγραφή σε ασφαλιστικό φορέα  ή  ταχυπληρωμή τρέχοντος έτους. Για ταχυπληρωμή προηγούμενου έτους απαιτείται συνοδευτικό έγγραφο από το TAXIS που να αποδεικνύεται η ενεργή δραστηριότητα του επαγγελματία.

·         Δημοτική Ενημερότητα.

·         Βιβλιάριο ή Πιστοποιητικό Υγείας (για πώληση τροφίμων – ποτών).

·         Πιστοποιητικό εντοποιότητας ή πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίου έτους  (για  τους δημότες - κατοίκους).

·         Άδεια επαγγελματία πωλητή βιομηχανικών ειδών σε λαϊκή αγορά, Ν. 4281/2014 άρθ. 233 παρ. 2 (εφόσον διατίθεται ).

·         Βεβαίωση περί εγγραφής στο Αρμόδιο επιμελητήριο οι έμποροι (εφόσον διαθέτουν επαγγελματική στέγη, κατάστημα, βιοτεχνία, πρατήριο κλπ.)

·         Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του κανονισμού λειτουργίας εμποροπανηγύρεως του Δήμου Αγ. Αναργύρων- Καματερού και ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτού, καθώς και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα και πιστοποιητικά είναι νόμιμα.

10. Υπεύθυνη Δήλωση για αποκλειστική πώληση εκκλησιαστικών ειδών.    

11. Στην περίπτωση εκπροσώπησης του ενδιαφερομένου από άλλο φυσικό πρόσωπο απαιτείται      

      εξουσιοδότηση που θα έχει τη γνήσια υπογραφή και σφραγίδα από τα ΚΕΠ ή άλλη δημόσια

      υπηρεσία και θα απευθύνεται αποκλειστικά στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού.

      Για κάθε πανηγύρι απαιτείται διαφορετική εξουσιοδότηση που θα κατατίθεται μαζί με την

      αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά, έως  δεκαπέντε (15) ημέρες  πριν την

      ημερομηνία διεξαγωγής του πανηγυριού.

12. Ο ενδιαφερόμενος επιδεικνύει επίσης, την άδεια κυκλοφορίας, την άδεια ικανότητας οδηγού

       του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχημα που τυχόν  

       πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας (π.χ.

       καντίνες)

13. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα καθιστά νόμιμο τον δικαιούχο της αδείας στην άσκηση

      της εμπορικής του δραστηριότητας έναντι κάθε Αρχής.

 

   Στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αναγράφεται το είδος του προς πώληση εμπορεύματος,  καθώς επίσης και ο αριθμός των θέσεων, με επιμέρους ανάλυση και σε μέτρα.

   Η μη προσκόμιση ταυτόχρονα με την αίτηση όλων των ζητουμένων δικαιολογητικών θα αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία χορήγησης της άδειας.

   Ο ενδιαφερόμενος που καταθέτει ο ίδιος ή νόμιμος εκπρόσωπός του παραπάνω από μια αίτηση θα αποκλείεται αμέσως από την κλήρωση για το συγκεκριμένο πανηγύρι.

 

    Δεν μπορεί ένα φυσικό πρόσωπο να εξουσιοδοτείται και να εκπροσωπεί παραπάνω από τρεις (3) ενδιαφερόμενους.  

 

  Με την κατάθεση της αίτησης για τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στην κλήρωση κάθε πανηγυριού απαιτείται η καταβολή παράβολου αξίας δέκα (10) ευρώ.

   Σε όποιον κληρώνεται και συμμετέχει στο πανηγύρι, το ποσό του παραβόλου θα συμψηφίζεται  με το συνολικό ποσό τέλους κατάληψης που οφείλει να καταβάλει στο δήμο ο ενδιαφερόμενος, ανάλογα με τα μέτρα και τη ζώνη που έχει κληρωθεί.

 

 

 

 

 

Άρθρο 7

Διαδικασία χορήγησης αδειών

 

1. Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου

     Αγίων Αναργύρων-Καματερού με καταληκτική ημερομηνία υποβολής δέκα πέντε (15)

     εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του πανηγυριού.

2.  Για κάθε πανηγύρι θα κατατίθεται ξεχωριστή αίτηση συμμετοχής.

      3.   Κατά την κατάθεση της πρώτης αίτησης κάθε έτους, ο ενδιαφερόμενος θα έχει μαζί του σε

           φωτοαντίγραφα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά

           παρακάτω, τα οποία θα επισυνάπτονται της αίτησης, αλλά και σε πρωτότυπα, τα οποία θα

           επιδεικνύει στους αρμόδιους υπαλλήλους για τον απαιτούμενο έλεγχο.

4. Εάν υπάρξουν αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία, αυτές θα

          ικανοποιούνται μόνο εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις που περισσεύουν.

5. Οι άδειες θα χορηγούνται από το Δημοτικό Συμβούλιο πριν την διεξαγωγή της 

    εμποροπανήγυρης. 

6. Η διάθεση και κατακύρωση των θέσεων θα γίνεται μέσω διαδικασίας δημόσιας κλήρωσης

    επί του συνόλου των εμπρόθεσμων αιτήσεων, που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής του

    άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού.

7.  Η κλήρωση θα πραγματοποιείται  δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την πρώτη (1η)

     ημέρα λειτουργίας του κάθε πανηγυριού.

8. Η κλήρωση θα διενεργείται από  υπαλλήλους του τμήματος Εσόδων.

9. Οι αδιάθετες θέσεις μετά την καταληκτική ημερομηνία θα δίνονται κατά προτεραιότητα

    στους μη κληρωθέντες της αρχικής κλήρωσης και στη συνέχεια στις ληξιπρόθεσμες αιτήσεις,

    εφόσον αυτές πληρούν όσα ορίζει ο παρών Κανονισμός.

10.  Οι κληρωθέντες υποχρεούνται, το αργότερο  τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την

     επομένη της κλήρωσης,  στην καταβολή των αναλογούντων τελών. Στην περίπτωση που  

     δεν προσέλθουν εντός της προαναφερομένης προθεσμίας, αποκλείονται από την συμμετοχή   

     στην εμποροπανήγυρη.

       11. Από την 4η (τέταρτη) εργάσιμη ημέρα από την επομένη της κλήρωσης οι αζήτητες

            θέσεις θα διατίθενται κατά αύξουσα σειρά θέσεως στους μη κληρωθέντες σύμφωνα με την 

            σειρά προσέλευσης τους, πιστοποιούμενης από την κατάθεση σχετικού αιτήματος  από την

            πλευρά τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου και καταβολής των αναλογούντων τελών.

            Την 8η (όγδοη) και τελευταία εργάσιμη ημέρα από την επομένη της κλήρωσης και 

            εφόσον υπάρχουν ακόμα αδιάθετες θέσεις αυτές θα δίνονται σε ενδιαφερόμενους με 

            ληξιπρόθεσμες  αιτήσεις.

       12. Παρέχεται η δυνατότητα στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού, κρίνοντας κατά

           περίπτωση, να παρακρατήσει ποσοστό έως και είκοσι τοις εκατό (20%) των θέσεων Α’

           Ζώνης προκειμένου να δοθούν σε δημότες του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού με        

           διαδικασία ξεχωριστής κλήρωσης. Εάν υπάρχουν παραπάνω αιτήσεις από δημότες, αυτοί θα

           συμμετάσχουν στην κλήρωση με τις λοιπές αιτήσεις. Σε περίπτωση μη ύπαρξης δημοτών οι

           θέσεις θα διατεθούν στους υπολοίπους ενδιαφερομένους.

     13. Ποσοστό μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού αριθμού των προς χορήγηση

           αδειών της κάθε δραστηριότητας, θα δίδεται σε κατόχους άδειας επαγγελματία πωλητή

            βιομηχανικών ειδών των λαϊκών αγορών. Οι υπόλοιπες αιτήσεις αυτής της κατηγορίας θα

           εξαιρούνται από τις υπόλοιπες κληρώσεις.

14. Επαγγελματίες παρακείμενων στεγασμένων καταστημάτων δύνανται να αιτηθούν την

      κατακύρωση σε αυτούς μιας (1) θέσης έμπροσθεν του καταστήματος  τους, κατά 

παρέκκλιση της διαδικασίας κλήρωσης,  αφού  καταβάλλουν στον δήμο το ισόποσο του

αντιτίμου για την συγκεκριμένη θέση, πριν την διενέργεια της διαδικασίας κλήρωσης των

θέσεων.

     15.  Στην περίπτωση που παρεμβάλλεται διάδρομος στην κληρωθείσα θέση, τότε αυτή

            μεταφέρεται παρακάτω σε συνέχεια αυτής. Τα μέτρα που προσπεράστηκαν καλύπτονται

            από κληρωθέντα ενδιαφερόμενο με τα αντίστοιχα ζητούμενα μέτρα.

     16. Για την εύρυθμη λειτουργία της εμποροπανήγυρης και στην περίπτωση κατά την οποία

     μετά την κλήρωση των θέσεων προκύψει ανάγκη για αμοιβαία ανταλλαγή θέσεων μεταξύ

     δικαιούχων, αυτή θα γίνεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της

     κλήρωσης. Αρμόδιο για την ανταλλαγή αυτή είναι το Τμήμα Εσόδων του Δήμου.

     17.  Κατάσταση με τα στοιχεία των δικαιούχων και τη θέση τους θα διαβιβάζεται στην Ελληνική

            Αστυνομία.

 

 

 

Άρθρο 8

Χωροθέτηση θέσεων

 

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου είναι επίσης υπεύθυνη για τη διαγράμμιση και αρίθμηση των θέσεων επί των παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρομίων ή και τμήματος του οδοστρώματος) για κάθε πανηγύρι, με κατάλληλο, ανεξίτηλο, κίτρινο χρώμα, φροντίζοντας πριν την έναρξη κάθε πανηγυριού για την ευκρίνεια της διαγράμμισης και αρίθμησης.

Επικαιροποιημένο σχεδιάγραμμα, στο οποίο αποτυπώνονται αναλυτικά όλες οι θέσεις των πάγκων υπαίθριου εμπορίου για κάθε εμποροπανήγυρη, θα κατατίθεται στο Τμήμα Εσόδων του δήμου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή τους.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου θα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε συγκοινωνιακής παρακώλυσης σε συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές.

Οι εγκαταστάσεις πώλησης των εμπορευμάτων θα είναι πρόχειρες κατασκευές – πάγκοι, κατά σειρά διατεταγμένες, σύμφωνα με το διάγραμμα των μηχανικών του Δήμου. Όλες οι κατασκευές θα φιλοξενούν εμπορικές δραστηριότητες. Οι δίοδοι–διάδρομοι μεταξύ των πάγκων, θα απεικονίζονται και θα προσδιορίζονται σε τετραγωνικά μέτρα, στο σχετικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας και δεν θα επιτρέπεται η τοποθέτηση λοιπών εμπορευμάτων και εν γένει εμποδίων επί των διαδρόμων, προκειμένου να εξασφαλίζεται ικανός χώρος για την κυκλοφορία των επισκεπτών και όσων επιθυμούν να εισέρχονται στον Ιερό Ναό, καθώς και στις αθλητικές /πολιτιστικές εγκαταστάσεις. 

Επιπλέον, με δαπάνη και ευθύνη των συμμετεχόντων εμπόρων θα αναπτύσσονται ειδικές κατασκευές για χρήση ψησταριών, καθώς και για πώληση παραδοσιακών προϊόντων.

 

Οι εγκαταστάσεις αυτές θα τοποθετούνται με ευθύνη και δαπάνη των ιδίων των συμμετεχόντων εμπόρων και θα απομακρύνονται πάλι από τους ίδιους, υπό την επίβλεψη του Δήμου.

 

Σε περίπτωση που η εμποροπανήγυρη δεν πραγματοποιηθεί λόγω αστάθμητων παραγόντων (π.χ. καιρικά φαινόμενα, κλπ.), αλλά εν τω μεταξύ έχουν προχωρήσει οι συμμετέχοντες έμποροι σε κατασκευές, ή έχουν γίνει από εκείνους οποιαδήποτε άλλα έξοδα, ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη και καμία οικονομική απαίτηση δεν υπάρχει εναντίον του, η όποια δαπάνη καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν την αποξήλωση των κατασκευών και την απόδοση του χώρου στο Δήμο.

Σε περίπτωση, επίσης, που η εμποροπανήγυρη πραγματοποιηθεί, αλλά ο συμμετέχων έμπορος υπαναχωρήσει ή δεν συμμετάσχει, το τυχόν καταβληθέν τέλος χρήσης εκπίπτει υπέρ του Δήμου ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα. 

Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την ομαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ), την έλευση ειδικών οχημάτων για  περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης (ασθενοφόρο, πυροσβεστική κλπ.), καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία για την ομαλή διενέργεια της εμποροπανήγυρης.

Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους εκθέτες – πωλητές της εμποροπανήγυρης, η αυθαίρετη αυξομείωση των μέτρων πρόσοψης των πάγκων, η αυξομείωση των διαστάσεων της έκτασης των οριοθετημένων θέσεων, η δραστηριότητα στους χώρους της εμποροπανήγυρης χωρίς την σχετική άδεια, η απ' ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο με το οποίο έγινε η μεταφορά των προϊόντων, καθώς και η πώληση προϊόντων στους διαδρόμους.

Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων επιτρέπεται μόνο στην οριζόντια επιφάνεια των πάγκων. Απαγορεύεται η τοποθέτηση και το κρέμασμα των εμπορευμάτων (είδη ρουχισμού, υπόδησης, υλικών και άλλων αντικειμένων) κατακόρυφα, μπροστά, πλάγια, πίσω ή και στο ύψος της τέντας που χρησιμοποιούν, η τοποθέτηση σταντ ή άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων, καθώς επίσης και πέραν των διαγραμμίσεων, προκειμένου να επιδείξουν τα εμπορεύματά τους.

 

 

 

 

Άρθρο 9

Καθορισμός τέλους  άδειας συμμετοχής

 

Για όλα τα πανηγύρια του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού το ύψος των τελών για την κατάληψη της θέσης - άδεια συμμετοχής καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Το έτος έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, ισχύουν τα παρακάτω τέλη:

               Για την άσκηση  υπαίθριου στάσιμου εμπορίου κατά τις τοπικές  πανηγύρεις                  

                καθορίζεται διήμερο τέλος:

 

·         Την 1η Ιουλίου για το πανηγύρι των Αγίων Αναργύρων

α) Ζώνη Α ( από την 1η έως 130η θέση) σε 200,00 ευρώ ανά τετράμετρη θέση, 100,00 ευρώ ανά δίμετρη θέση και 50,00 ευρώ ανά θέση ενός μέτρου.

β) Ζώνη Β (από την 131η θέση έως την τελευταία θέση) σε 120,00 ευρώ ανά τετράμετρη θέση, 60,00 ευρώ ανά δίμετρη θέση και 30,00 ευρώ ανά θέση ενός μέτρου.

                                                                       

·         Την 1η Νοεμβρίου για το πανηγύρι των Αγίων Αναργύρων

  α) Ζώνη Α ( από την 1η έως 130η θέση) σε 120,00 ευρώ ανά τετράμετρη θέση, 60,00 ευρώ ανά δίμετρη θέση και 30,00 ευρώ ανά θέση ενός μέτρου.

β) Ζώνη Β (από την 131η θεση έως την τελευταία θέση)  σε 80,00 ευρώ ανά τετράμετρη θέση, 40,00 ευρώ ανά δίμετρη θέση και 20,00 ευρώ ανά θέση ενός μέτρου.

                                                       

·         Την 20η Ιουλίου για το πανηγύρι του Προφήτη Ηλία σε 140,00 ευρώ ανά τετράμετρη θέση,  70,00 ευρώ ανά δίμετρη θέση  και 35,00 ευρώ ανά θέση ενός μέτρου.

                                                                                      

·          Την 6η Δεκεμβρίου για το πανηγύρι του Αγίου Νικολάου Καματερού σε 80,00 ευρώ ανά

            τετράμετρη θέση, 40,00 ευρώ ανά δίμετρη θέση και 20,00 ευρώ ανά θέση ενός μέτρου.

 

·         Κατά τις λοιπές τοπικές πανηγύρεις σε  60,00 ευρώ ανά τετράμετρη θέση, 30,00 ευρώ

             ανά δίμετρη θέση και 15,00 ευρώ ανά θέση ενός μέτρου.

 

Η άδεια που εκδίδει ο Δήμος μετά την εξόφληση του τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου,

είναι προσωπική και αμεταβίβαστη και ισχύει για χρονικό διάστημα δύο (2) ημερών (την παραμονή

και την ημέρα της εορτής) και σε αυτήν θα αναγράφονται:

 

            α) Τα στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ., ταχ. δ/νση, κλπ.)

            β) Το διάστημα ισχύος και το έτος

            γ) Ο αριθμός θέσης

            δ) Τα μέτρα (μήκος) θέσης

            ε) Το προς πώληση είδος

 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο το Τμήμα Εσόδων του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού

κρίνει ότι πρέπει να γίνει αλλαγή θέσης, θα συμπληρωθεί η σωστή θέση επάνω στην άδεια και θα

μονογραφεί και σφραγιστεί η διόρθωση από αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Εσόδων.

Για τη διόρθωση θα ενημερωθεί και το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.

 

 

 

Άρθρο 10

Ειδικές διατάξεις

 

·         Η άδεια συμμετοχής δεν εκδίδεται αν δεν υφίσταται «Δημοτική Ενημερότητα» από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού για τον δικαιούχο της.

·         Προϋπόθεση έκδοσης της άδειας συμμετοχής  είναι η καταβολή του τέλους αυτής.

·         Ο μέγιστος αριθμός θέσεων ανά συμμετέχοντα είναι τρεις (3) συνεχόμενες θέσεις των τεσσάρων (4,00) μέτρων εκάστη,  ή  δύο (2) θέσεις του ενός (1,00) μέτρου.

·         Η άδεια χορηγείται στους δικαιούχους  για συγκεκριμένο χώρο και θέση.

·         Ο δικαιούχος δύναται να αναπληρώνεται προσωρινά, μόνον από  τον/την σύζυγο και τα τέκνα του.

·         Τα εκκλησιαστικά είδη θα καταλαμβάνουν θέσεις πλησίον του Ιερού Ναού, οι οποίες θα χορηγούνται με κλήρωση.

·         Οι πωλητές εσωρούχων θα αναπτύσσονται σε θέσεις που βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 50 μέτρων περιμετρικά από τον χώρο του  Ιερού Ναού.

·         Οι κινητές καντίνες και φορητές ψησταριές, εφόσον κληρωθούν, θα τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις μετά  μετά από συνεννόηση και υπόδειξη των αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου.

·         Οι μικροπωλητές που πωλούν καλαμπόκι, κάστανα, μαλλί της γριάς κλπ., εξαιρούνται της κλήρωσης και θα τοποθετούνται σε  καθορισμένες από το δήμο θέσεις.

·         Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να διατεθούν εκτός διαδικασίας κλήρωσης, χώροι σε τοπικούς συλλόγους (πολιτιστικούς, αθλητικούς, κλπ.) ή σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις (εθελοντές,  κλπ.).

·         Η έκδοση και ή παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής άδειας του Δήμου για χρήση και εγκατάστασή του στον χώρο διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης, παρέχει το δικαίωμα χρήσης του χώρου κατά το διάστημα λειτουργίας της εμποροπανήγυρης. Κατά συνέπεια η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή χρήση του χώρου πριν την έκδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής αδείας  ή η χρήση του χώρου μετά την λήξη της αδείας θεωρείται αυθαίρετη, συνιστά παράνομη κατάληψη χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος.

 

Άρθρο 11
Γενικές υποχρεώσεις

1. Η παραλαβή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την χορήγηση των αδειών συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη, η κατανομή των θέσεων, η έκδοση των αδειών συμμετοχής, η τήρηση των σχετικών φακέλων σε ειδικό για τον σκοπό αυτό αρχείο, η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας σε αυτούς που επιθυμούν να συμμετέχουν, αλλά και σε αυτούς που συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη, καθώς και η έγκαιρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων πάνω σε θέματα που τους αφορούν, αποτελούν υποχρεώσεις του Τμήματος Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού.

2. Η προσέλευση και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, η συγκέντρωση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η έγκαιρη υποβολή τους στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, η καταβολή των προβλεπόμενων τελών στο Ταμείο του Δήμου, αποτελούν υποχρεώσεις όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εμποροπανήγυρη και να εξασφαλίσουν την σχετική άδεια.

3. Η καθαριότητα του χώρου πριν την έναρξη και μετά τη λήξη της εμποροπανήγυρης είναι αρμοδιότητα του Τμήματος Καθαριότητας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

Υποχρέωση του Τμήματος Καθαριότητας είναι επίσης, η διάθεση, μεταφορά και τοποθέτηση χημικών τουαλετών κατά τη διάρκεια λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων των Αγίων Αναργύρων (1 Ιουλίου και 1 Νοεμβρίου), στα σημεία που έχουν καθοριστεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

4.  Η τοποθέτηση προειδοποιητικών κώνων και ταινιών ασφαλείας σε όσες εμποροπανηγύρεις απαιτείται, αποτελεί υποχρέωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

5. Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν: 
α) να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση, την πολιτισμένη ατμόσφαιρα και την καθαριότητα του χώρου της εμποροπανήγυρης,     
β) να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής και έκτασης υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της αισθητικής που αρμόζει στην ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης, στο ήθος των κατοίκων και στους κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, καθώς και στους κανόνες της καλής εν γένει συμπεριφοράς,           
γ) να συμμορφώνονται γενικά με τις διατάξεις των νόμων, Π.Δ., εγκυκλίων και οδηγιών, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού,        
δ) να μην προβαίνουν σε οποιασδήποτε μορφής παρέμβαση στους παραχωρημένους προς χρήση χώρους και να αποκαταστήσουν οποιαδήποτε φθορά τυχόν προκαλέσουν,

ε) να μην δημιουργούν προβλήματα σε βάρος του περιβάλλοντος και των περιοίκων (π.χ. ηχορύπανση κλπ),

στ) να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου,     
ζ) να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις του Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου.

6. α. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο και θέση και εφόσον καταβληθεί το αναλογούν ποσόν και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2) συναπτές ημέρες   
β. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εκχώρηση, η εισφορά, η εκμίσθωση κατά χρήση ή η χρήση των αδειών αυτών από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός από τον ή την σύζυγο και τα τέκνα των φυσικών προσώπων κατόχων των αδειών. 
γ. Κανένας έμπορος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη αν δεν έχει μαζί του και επιδείξει όταν του ζητηθεί, την άδεια συμμετοχής που του έχει εκδώσει ο Δήμος.

7. Οι άδειες συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη εκδίδονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμπορεύονται διάφορα είδη και ενδεικτικά:  
α) σε επαγγελματίες εμπόρους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές),         
β) σε κατόχους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές, 
γ) σε κατόχους άδειας πωλητή λαϊκών αγορών,        
δ) σε κατόχους άδειας άσκησης υπαιθρίου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου,       
ε) σε λοιπούς εμπόρους

8. Η έκδοση και ή παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής άδειας του Δήμου για χρήση και εγκατάστασή του στον χώρο διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης, παρέχει το δικαίωμα χρήσης του χώρου κατά το διάστημα λειτουργίας της εμποροπανήγυρης. Κατά συνέπεια η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή χρήση του χώρου πριν την έκδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής αδείας ή η χρήση του χώρου μετά την λήξη της αδείας θεωρείται αυθαίρετη, συνιστά παράνομη κατάληψη χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος.

9. Για την πλήρη διασφάλιση της καλής και εύρυθμης λειτουργίας της εμποροπανήγυρης, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος έμπορος να έχει διαβάσει τον παρόντα κανονισμό, για τον οποίο δηλώνει ότι είναι ενήμερος κατά την υποβολή της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης για συμμετοχή του στην εμποροπανήγυρη.

10. Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από Δήμους και Κοινότητες είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.( Άρθρο 285 Κ.Δ.Κ.)

11. Επιβάλλεται η έκθεση των προϊόντων να γίνεται σε πάγκους ή άλλες παρόμοιες κατασκευές.

12. Θα ζητείται η συνδρομή και παρουσία όσων Υπηρεσιών κρίνεται αναγκαίο για τη διεξαγωγή ή και κατά τη διάρκεια της κάθε εμποροπανήγυρης (Αστυνομία, Τροχαία, κλπ.).

13. Οι συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη οφείλουν:

- Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης   των προϊόντων τους.

    - Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδεια τους.

   - Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά κλεισμένους σάκους όλα τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εμποροπανήγυρης. Οι σάκοι απορριμμάτων θα μένουν στη κάθε θέση, και θα συγκεντρωθούν μετά το τέλος της εμποροπανήγυρης από την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. 

   - Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό της εμποροπανήγυρης να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των οργάνων της αρμόδιας υπηρεσίας και να μην παρακωλύουν τον καθαρισμό.

 

14.  Όσοι συμμετέχοντες  χρησιμοποιούν υγραέριο (π.χ. ψησταριές, λουκουμάδες, κλπ) θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τις κατά νόμο άδειες χρήσεως υγραερίου και πυρασφάλειας.

 

Άρθρο 12
Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο

1. Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4264/2014 και των κατ'   εξουσιοδότησής τους εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων είναι:     
(α) οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
(β) οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,  
(γ) οι υπηρεσίες και τα όργανα των Περιφερειών,     
(δ) οι υπηρεσίες και τα όργανα των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων,     
(ε) οι υπηρεσίες και τα όργανα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων,       
(στ) οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων,        
(ζ) οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους,     
(η) η Ελληνική Αστυνομία,    
(θ) το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) και οι Τελωνειακές Αρχές.            
2. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.           
3. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, δεν θίγουν ειδικότερα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα για παραβάσεις των κανόνων εμπορίας και διακίνησης προϊόντων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή ειδικότερα μέτρα που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία για το παραεμπόριο.
4. Ο συντονισμός τυχόν μικτών κλιμακίων ελέγχου ανατίθεται στον αρμόδιο Περιφερειάρχη.

 

 

 

 

Άρθρο 13

Ενδεικτικά είδη πώλησης και μη

 

Τα εμπορεύματα τα οποία θα μπορούν να πωλούνται στους χώρους των θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων θα είναι τα εμπορεύματα που κατά συνήθεια πωλούνται στις ανοικτές εμποροπανηγύρεις.

 

Απαγορεύεται :

·         Η παροχή υπηρεσιών  Λούνα Παρκ.

·         Η εμπορία, πώληση, διακίνηση και έκθεση παντός είδους ζώων.

·         Η πώληση CD–DVD μουσικής ή ταινιών, χωρίς τη νόμιμη άδεια από εταιρεία πνευματικών δικαιωμάτων ή χωρίς τα νόμιμα παραστατικά.

·         Η πώληση προϊόντων παράνομης απομίμησης.

·         Οτιδήποτε έχει σχέση με τζόγο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του έχει τη δυνατότητα παρέμβασης σε σχέση με τα είδη που θα επιτρέπεται να πωλούνται στην εμποροπανήγυρη.

 

Άρθρο 14
Απαγορεύσεις

1.  Απαγορεύεται στο χώρο της Εμποροπανήγυρης το άναμμα φωτιάς για οποιονδήποτε λόγο. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (φορητές μονάδες έψησης, σουβλάκια, κλπ.), οι οποίες θα διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα πυρασφάλειας και πυρόσβεσης.

2. Απαγορεύεται η στάθμευση μεταφορικών μέσων στους παραχωρημένους χώρους, εξαιρουμένων των καντινών.

3. Απαγορεύονται οι θορυβώδεις διαφημίσεις.

4. Απαγορεύονται οι διαφημίσεις των εκθεμάτων εκτός του παραχωρημένου χώρου.

5. Απαγορεύεται στους μικροπωλητές με καροτσάκια να σταθμεύουν ή να περιφέρονται σε δημοτικούς δρόμους και χώρους κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης, εκτός αν έχουν ειδική άδεια.

6. Απαγορεύεται η έκθεση εμπορευμάτων από μικροπωλητές εκτός του χώρου της εμποροπανήγυρης (νησίδες, χώροι πρασίνου, πάρκινγκ αυτοκινήτων, κλπ).    

7. Απαγορεύεται η πώληση ειδών που προκαλούν την δημόσια αιδώ ή μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα σε μικρούς ή μεγάλους, καθώς και ογκώδη εμπορεύματα που ενδεχομένως δυσκολεύουν τις μετακινήσεις μέσα στο χώρο της εμποροπανήγυρης και γενικά προκαλούν δυσχέρεια στους λοιπούς εμπόρους.

8. Απαγορεύεται η πώληση εμπορευμάτων που προκαλούν το θρησκευτικό αίσθημα των πιστών και τυχόν δύναται να προσβάλουν ή να έρχονται σε αντίθεση με τον θρησκευτικό χαρακτήρα του εορτασμού.

9. Απαγορεύεται η πώληση και έκθεση παντός είδους ζώων.

10. Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόμους των χώρων πώλησης, οι οποίοι πρέπει να είναι ελεύθεροι για την διέλευση των καταναλωτών, καθώς επίσης και η είσοδος κάθε τροχοφόρου, εξαιρουμένων των καντινών, οι οποίες θα διαθέτουν την απαιτούμενη από το Δήμο άδεια.

11.Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλη μέρα από εκείνη της λειτουργίας της εμποροπανήγυρης ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά τη λειτουργία της. Στους μη συμμορφούμενους θα επιβάλλεται δημοτικό τέλος και πρόστιμο για την αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.

12. Απαγορεύεται αυστηρά η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση οποιουδήποτε χώρου από τους δικαιούχους, σε τρίτο ή η χρήση του για άλλο σκοπό, εκτός αυτό για τον οποίο διατίθεται ο χώρος.

 

Άρθρο 15

Έλεγχος – Κυρώσεις

 

-  Όποιος παρεμποδίζει τον ασκούμενο έλεγχο, αποκρύπτει ή αρνείται με οποιονδήποτε τρόπο να παραδώσει στους αρμόδιους υπαλλήλους κάθε στοιχείο απαραίτητο για τη διεξαγωγή του ελέγχου, όπως ιδίως τα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης, ή έχει παραποιήσει τα στοιχεία αυτά, υπόκειται σε ποινικές κυρώσεις.  

-  Ο έλεγχος για την σωστή εγκατάσταση των δικαιούχων και της τήρησης των όρων της άδειας ανατίθεται με απόφαση Δημάρχου σε αρμόδιους υπαλλήλους του Τμήματος Εσόδων του Δήμου.

 

-  Ο έλεγχος και η απομάκρυνση των άνευ αδείας συμμετεχόντων στις πανηγύρεις θα γίνεται με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

-  Σε περίπτωση που κάποιος από τους ενδιαφερόμενους λάβει μέρος σε πανηγύρι μετά την προβλεπόμενη διαδικασία και διαπιστωθεί από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς ότι στα εμπορεύματα συμπεριλαμβάνονται:

α) παράνομα προϊόντα

β) είδη άσεμνου περιεχομένου (περιοδικά, DVD, CD, κλπ.) 

γ) είδη επικίνδυνα για ανάφλεξη και πρόκληση πυρκαγιάς (πυροτεχνήματα κλπ.)

δ) ακατάλληλα τρόφιμα ή ποτά

ε) παντός είδους ζώα

στ) οτιδήποτε σχετικό με τζόγο

τότε θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρθρ. 11 του Ν.3377/2005 όπως ισχύουν, θα αποβάλλεται αυτομάτως και θα αποκλείεται η συμμετοχή του σε οποιοδήποτε άλλο πανηγύρι εντός των ορίων του Δήμου μέχρι τη λήξη του συγκεκριμένου έτους.

 

-  Αν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου διαπιστωθεί ότι υπάρχει αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από σταθερούς ή μετακινούμενους πάγκους, εμπορεύματα, κλπ., επιβάλλεται εκτός από το αναλογούν τέλος και πρόστιμο 50,00 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κάθε ημέρα χρήσης.     

-  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί (από τα στοιχεία της ταμειακής μηχανής ή από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο) εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση του χώρου, επιβάλλεται πρόστιμο 500,00 ευρώ και σε αυτόν που στο όνομά του έχει εκδοθεί η άδεια για την συγκεκριμένη θέση και σε εκείνον που κάνει χρήση της θέσης αυτής.

-  Σε περίπτωση που επιβληθεί οποιοδήποτε πρόστιμο περισσότερες από τρεις (3) φορές στον ίδιο αδειούχο, εντός τριών ετών, η αρμόδια υπηρεσία ανακαλεί οριστικά την άδεια.


- Όλα τα αναφερόμενα ποσά στον κανονισμό αυτό δύναται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

Άρθρο 16 

Τελικές Διατάξεις

 

Η συμμετοχή στις θρησκευτικές  εμποροπανηγύρεις του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού συνεπάγεται και ανεπιφύλακτα την αποδοχή όλων των όρων και διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

 

Το ύψος των τελών, των προστίμων και του παραβόλου, που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό, δύναται να τροποποιείται και να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται γι' αυτό τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού.  

 

Τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού μπορεί να γίνει με τεκμηριωμένη εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών και οργάνων του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, για λόγους ασφαλείας, αισθητικής, δημοσίου συμφέροντος, έκδοσης πρόσθετων διατάξεων, κλπ.

Για την εξέταση θεμάτων τροποποίησης του παρόντος Κανονισμού από τα αρμόδια όργανα, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

 

Όλες οι νομοθετικές διατάξεις που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού θα εφαρμόζονται όπως κάθε φορά ισχύουν. Ενδεχόμενη τροποποίηση ή αντικατάστασή τους δεν θα απαιτεί την τροποποίηση του Κανονισμού, παρά μόνον σε περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο για την απρόσκοπτη εφαρμογή του.

 

Περιπτώσεις που τυχόν προκύψουν και δεν αναφέρονται στον Κανονισμό,  θα καλύπτονται από τους σχετικούς Νόμους , Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις.

 

 

Άρθρο 17

Ισχύς Κανονισμού

Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο και καταργείται κάθε προηγούμενη διαδικασία διενέργειας των εμποροπανηγύρεων.           

Η παρούσα θα δημοσιευτεί κατά το πλήρες κείμενο στο δημοτικό κατάστημα  και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

 

Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να πάρει σχετική απόφαση.

                             

Το Δημοτικό Συμβούλιο

 

      Αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και έλαβε υπόψη του τις  διατάξεις του Ν. 3852/2010, τη

     σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, την αρ. 8/16 αποφ. Της Ε.Π.Ζ. και μετά από

     μακρά διαλογική συζήτηση,

 

 

Αποφάσισε ομόφωνα

 

 

Εγκρίνει τον Κανονισμό διοργάνωσης και λειτουργίας θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων στο Δήμο μας, όπως ακριβώς αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης, καθώς και στην αρ. 8/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την εξής μόνη αλλαγή::

 

Στο άρθρο 6 με τίτλο “Προϋποθέσεις συμμετοχής - Συμπλήρωση αιτήσεων”,

 

διαγράφεται η πρόταση: Δεν μπορεί ένα φυσικό πρόσωπο να εξουσιοδοτείται και να εκπροσωπεί παραπάνω από τρεις (3) ενδιαφερόμενους”,

 

και στη θέση της εγκρίνεται η πρόταση: Κάθε φυσικό πρόσωπο εκπροσωπεί αποκλειστικά και μόνο τον εαυτό του”.   (δηλαδή δεν θα εκπροσωπεί κανέναν άλλον) .

 

 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει ο Κανονισμός, όπως αποτυπώνεται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

 

 

            Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες.

 

                Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 134/2016.

 

                Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ

                                       

                                                ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                   

 

                                                  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ

Share this post