ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Άγιοι Ανάργυροι-Καματερό, 1-11-2013
ΝOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                         Αριθμ. Πρωτ.: 1442
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & Ι. ΜΕΡΛΑ

Τ.Κ.: 13561 – ΆΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΤΗΛ. 213 2039970Fax: 213 2039981

Πληροφορίες: κ. Κιουτσούκη Μαρία

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ" αριθμ. ΣΜΕ 2/2013
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Ύστερα από την υπ’ αριθμόν 164 / 6-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1ΒΟΡΑΜ-ΔΨΔ) απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου και σύμφωνα με την παρ.14 του άρθρου 12 του Ν. 40701/12 και σύμφωνα με το άρθρο 14 της απόφασης Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού 26869/01.10.2013 (ΦΕΚ 2527/08.10.2013 τεύχος Β’), εκδόθηκε η ΚΥΑ 25583/20.09.2013 (ΦΕΚ 2613/ 16.10.2013 τεύχος Α’: Έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης  για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) που υλοποιούν οι φορείς – Ο.Τ.Α. για την περίοδο 2013-2014,
Ανακοινώνει

ότι θα απασχολήσει για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους στην επικράτεια του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού κατά τη περίοδο 2013- 2014, με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας έως οχτώ (8) μήνες, συνολικό αριθμό δέκα πέντε (15) ατόμων, γυμναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, για τις εξής και κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

·         Τέσσερεις (4) ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

·         Δύο (2) ΠΕ ΚΑΘ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ)

·         Τρεις (3) ΠΕ ΚΑΘ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

·         Ένας-μία (1) ΠΕ ΚΑΘ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

·         Δύο (2) ΠΕ ΚΑΘ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

·         Ένας-μία (1) ΠΕ ΚΑΘ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

·         Ένας-μία (1) ΠΕ ΚΑΘ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με γνώση και προϋπηρεσία σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού μυϊκής ενδυνάμωσης-φυσικής κατάστασης-σωματικής διάπλασης-εκγύμνασης εφήβων, ανδρών, γυναικών και ατόμων τρίτης ηλικίας, για τα γυμναστήρια του Δήμου

·         Ένας-μία (1) ΠΕ ΚΑΘ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Τα προγράμματα θα λειτουργήσουν την περίοδο Δεκέμβριος  2013 – Ιούνιος 2014.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την υπ΄ αριθ.4843/1.2.2008 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού  (ΦΕΚ 211/Β/08), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄αριθ. 34103/21-7-08 (ΦΕΚ 1525/Β/08) και την με αριθμό 94842/24.8.2011 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1945/Β/31.8.2011), και 6666/21.03.2013(ΦΕΚ 828/Β/09-04-2013)και με την υπ.αριθ.26869-(ΦΕΚ Β 2527-08.10.2013) με θέμα: «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για  Όλους »
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

§         Πτυχιούχοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με την ανάλογη ειδικότητα, όπου ζητείται.

§         Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 60 ετών.

§         Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του  Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

Για την αξιολόγηση βασικό κριτήριο αξιολόγησης  των υποψηφίων  είναι η ανεργία. Η μοριοδότηση θα γίνει σύμφωνα με το αντίστοιχο Οργανωτικό Πλαίσιο της Γ.Γ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄αριθ. 34103/21-7-08 (ΦΕΚ 1525/Β/08) και την με αριθμό 94842/24.8.2011 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1945/Β/31.8.2011), και 6666/21.03.2013(ΦΕΚ 828/Β/09-04-2013) και με την υπ.αριθ.26869-(ΦΕΚ Β 2527-08.10.2013) με θέμα: «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για  Όλους». Για το ποσοστό 20% των θέσεων δεν προσμετρούνται μόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο. Για όλους τους υποψήφιους  και θα ληφθεί υπόψη η εντοπιότητα.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω  δικαιολογητικά :
1.  Αίτηση με έντυπο κριτηρίων επιλογής
2. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρει την προϋπηρεσία στα προγράμματα, την επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων , την απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία  που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή.
4. Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου  Φυσικής Αγωγής , ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού  ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα..
5.  Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
6.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
7.  Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας
8.  Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος
9.   Έγγραφα που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία
10. Έγγραφα που να αποδεικνύουν  πολυτεκνία ή μονογονεική οικογένεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Όπου απαιτείται). 
11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
. Κάθε πράξη του βίου η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας για την υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα
•    Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη
•    Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοιδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα
•   (μόνο για άντρες) Ότι έχει  εκπληρώσει τις στρατιωτικές  υποχρεώσεις του  ή  έχει  νόμιμη απαλλαγή και την  αιτία απαλλαγής
        Εάν επιλεγεί, θα απασχοληθεί σε όποια δημοτική ενότητα του Δήμου του υποδειχθεί (Δημοτικές      Ενότητες Αγίων Αναργύρων και Καματερού)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η επιλογή των Π.Φ.Α. που θα εργαστούν γίνεται με το παρακάτω σύστημα κριτηρίων:
Τυπικά προσόντα:
·        Βασικό πτυχίο :βαθμός πτυχίου (οι μονάδες  του βαθμού του τίτλου σπουδών με δυο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται  με τον αριθμό 0,3)
·        Μεταπτυχιακοί τίτλοι (Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  master:0,5 μονάδες – διδακτορικό : 1 μονάδα ) επισημαίνεται ότι θα γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δυο κατηγορίες μεταπτυχιακών  και δεν θα γίνεται αθροιστική βαθμολόγησή τους.
·        Εμπειρία: ( Το ανώτατο όριο εμπειρίας θα είναι 60 μήνες. Για κάθε μήνα απασχόλησης στα ΠΑγΟ  με μηνιαίο σύνολο ωρών 120 και άνω λαμβάνονται 0,08 μονάδες ενώ για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης με μηνιαίο σύνολο ωρών μικρότερο των 120 οι μονάδες θα υπολογίζονται  αρ.μηνών Χ ώρες απασχόλησης το μήνα Χ 0,08 μονάδες / 120 ).
·        Πολυτεκνία (  βαθμολογείται με 2 μονάδες)
·        Ανήλικα τέκνα ( 0,3 μονάδες για τα δυο πρώτα ανήλικα τέκνα και 0,5 για το τρίτο ανήλικο τέκνο) .
·        Μονογονεική οικογένεια : ( 0,3 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του ).
Λοιπά απαιτούμενα προσόντα
·        Κύρια κατηγορία ειδίκευσης  1 μονάδα
·        Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης 0,5 μονάδες (σε περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου τμήματος των ΑΕΙ λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις σπουδών , ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή επιμορφώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο  της ανακοίνωσης.)
Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας  θα ληφθούν υπόψη : ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα , η αξιολόγηση του υποψηφίου από τον φορέα, σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο.
Προγράμματα που αφορούν ΑΜΕΑ
        Θα  καταρτιστεί ξεχωριστή κατάσταση υποψηφίων και σε περίπτωση που δεν θα υπάρχουν υποψήφιοι με τη συγκεκριμένη ειδίκευση  θα προσληφθούν ΠΦΑ με προϋπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Για το ποσοστό 20% των θέσεων δεν προσμετρούνται μόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο.
Οι Π.Φ.Α. απασχολούνται στα Π.Α.γ.Ο., με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας μέχρι 8 μήνες.
Στα Π.Α.γ.Ο προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα άνεργοι Π.Φ.Α.

ΕΠΙΛΟΓΗ –ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστήθηκε με την  υπ. αριθ. 164/6-11- 2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1ΒΟΡΑΜ-ΔΨΔ)απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της Έδρας μας και στο Δημοτικό Κατάστημα. Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών στα γραφεία του Νομικού Προσώπου, από την επόμενη της  ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Νομικού Προσώπου (Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα – Άγιοι Ανάργυροι – Γραφείο Προσωπικού – Τηλ. 213 2039970), κατά τις ώρες 09.00 έως 13.00, από την επόμενη της δημοσίευσης της προκήρυξης και για δέκα (10) αποκλειστικά ημερολογιακές ημέρες, έως την ΤΕΤΑΡΤΗ 20 /11/2013.
Η παρούσα δημοσιεύεται σε 2 εφημερίδες τοπικές, στους Πίνακες Ανακοινώσεων στην Έδρα μας και στο Δημοτικό Κατάστημα Αγίων Αναργύρων-Καματερού, καθώς και στις ιστοσελίδες του Νομικού Προσώπου (
www.opadaak.gr) και του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (www.agankam.gr).
 

Ο  Πρόεδρος του ΔΣ του Ο.Π.Α.Π.Δ.Α.Α.Κ.
    ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ

Μοιράσου την σελίδα