ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ


 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 


Το Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού ολοκλήρωσε την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου για την Δημοτική Περίοδο 2014-2019, σύμφωνα τις κατευθυντήριες γραμμές του σχετικού θεσμικού πλαισίου.

Το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού βασίστηκε στους ακόλουθους πυλώνες:

Βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου

   Προώθηση των αναπτυξιακών υποδομών και των τοπικών επενδύσεων

   Ανάπτυξη των συνεργασιών με τοπικούς, εθνικούς, διεθνείς φορείς

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εκπονήθηκε σε δυο φάσεις:

 

                   Στην Φάση Α", με την υπ" αρ. 27/2015 απόφαση του Δ.Σ. Αγίων Αναργύρων-Καματερού, εγκρίθηκε ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου δηλαδή η δομή του Επιχειρησιακού Προγράμματος, η οποία περιλαμβάνει την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου, τους άξονες προτεραιότητας, τα μέτρα και τους στόχους που θέτει ο Δήμος για την προσεχή πενταετία.

 

                  Στη Φάση Β", με την υπ" αρ. 268/2015 απόφαση του Δ.Σ., εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου για την Δημοτική Περίοδο 2014-2019 το οποίο περιλαμβάνει τις δράσεις (έργα, προμήθειες, ενέργειες, κλπ) που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων οι οποίοι τέθηκαν στην προηγούμενη φάση. Οι δράσεις αυτές, αναλύονται ανά υπηρεσία υλοποίησης, έτος, ενδεικτικό προϋπολογισμό, πηγή χρηματοδότησης. Επίσης, το Ε.Π. περιλαμβάνει τους Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης. Τέλος, στη φάση αυτή, με την υπ" αρ. 269/2015 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η έκθεση διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου.

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου ΑΑΚ και η έκθεση διαδικασιών κατάρτισης έχουν ήδη αποσταλεί στην Περιφέρεια Αττικής για τελική έγκριση. Στη συνέχεια, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου για ενημέρωση των πολιτών και θα δημοσιοποιηθεί με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

 

Μοιράσου την σελίδα