ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Άγιοι Ανάργυροι 13 Maρτίου 2014      

            ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        Αρ.Πρωτ: 10575

            ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

 
                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
            Έχοντας υπόψη:

1.      Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011

2.      Τις διατάξεις της υπ’ αρίθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β΄)

3.      Την υπ’ αρίθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4.      Την με αριθ.465/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για το έτος 2014.

5.      Tην ανάγκη ανάδειξης δύο (2) νέων τακτικών μελών των επιτροπών για τον Κ.Α 00 και τον Κ.Α 15 .Επίσης πρέπει να ορισθούν αναπληρωματικά μελη, τα οποία μαζί με τα τακτικά μέλη θα συγκροτήσουν την παρακάτω Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών για το έτος 2014, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η Επιτροπή αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του Δήμου με τους αναπληρωτές τους και θα παραλαμβάνει είδη και υλικά που θα προμηθευτεί ο Δήμος μας για την κάλυψη των αναγκών του, κατά υπηρεσία, μέσα στο έτος 2014 για κάθε μια από τις παρακάτω υπηρεσίες

-          για τον Κ.Α. 00 του Προϋπολογισμού (Γενικές Υπηρεσίες-Υλικά για πραγματοποίηση εκδηλώσεων, γιορτών κλπ)

-          για τον Κ.Α 10 του Προϋπολογισμού (Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες)

-          για τον Κ.Α 15 του Προϋπολογισμού ( Υπηρεσίες Πολιτισμού- Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής-ΚΑΠΗ-Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών)

-          για τον Κ.Α 20 του Προϋπολογισμού (Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού)

-          για τον Κ.Α 25 του Προϋπολογισμού (Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης)

-          για τον Κ.Α 30 του Προϋπολογισμού (Υπηρεσία Τεχνικών Έργων)

-          για τον Κ.Α 35 του Προϋπολογισμού (Υπηρεσία Πρασίνου)

-          για τον Κ.Α 45 του Προϋπολογισμού (Υπηρεσία Νεκροταφείου)

 Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Προσωπικού την Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014, ώρα 10.00π.μ θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη δύο (2) τακτικών μελών για την επιτροπή παραλαβής στον Κ.Α 00 και στον Κ.Α 15 και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την παραπάνω Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών, έτους 2014.

 Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.agan.gov.gr)

 

                                                                                                               Μ.Ε

                                                                                                  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                

                                                                                  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                                                                    
                                           

                                                                                                     ΑΝΝΑ ΣΤΑΣΙΝΟΥ

 

Μοιράσου την σελίδα