ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19.06.2013
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 
Αρ.Πρωτ. 22766
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού.
 
Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1παρ. 2εδαφ. ιε του Ν.3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», σύμφωνα με τις οποίες εξαιρείται από την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.4 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/09.09.1999) με αντικείμενο την πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών διμήνου (2) χρονικής διάρκειας.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 και 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Προσωπικού ΟΤΑ».
 6. Το με αριθ.πρωτ. 1277/02.04.2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιαδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.
 7. Το με αριθ. 58310/17.04.2013 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με το οποίο ο Δήμος μας επιχορηγήθηκε για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
 8. Την με αριθμ.239/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την πρόσληψη δέκα (10) εργατών γενικών καθηκόντων για Πολιτική Προστασία, με σύμβαση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών.
 9. Το υπ’ αρ. 31353/26038/12.06.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής – Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοίκησης Τμήμα Τοπ. Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων , με το οποίο εγκρίνει την υπ’αρ.239/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων – Καματερού σχετικά με την πρόσληψη δέκα (10) εργατών γενικών καθηκόντων, προκειμένου να καλυφθούν οι εποχικές ανάγκες τους θερινούς μήνες, για πυροπροστασία στους χώρους πρασίνου του Δήμου,   με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.
 10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
Την πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά δέκα (10) εργατών γενικών καθηκόντων, για Πολιτική Προστασία, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση  πρόσκαιρων αναγκών, προκειμένου να καλυφθούν οι εποχικές ανάγκες, τους θερινούς μήνες, για πυροπροστασία, στους χώρους πρασίνου του Δήμου μας (Πευκώνα, χώρος Δημαρχείου, Ποικίλο Όρος, Πάρκο Τρίτση κλπ….), με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
                        ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : δέκα (10)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
1.             Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
 1. Να έχουν Υγεία και φυσική κατάσταση που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για τη οποία προσλαμβάνονται.
 2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία στέρηση ή επικουρική δικαστική  συμπαράσταση).
Σημείωση: Η  ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται μόνο με την έκδοση, του κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος, Διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.
 
Β. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:
Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ206/Α/08.10.1997).
 
Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής:
 
-1- ΑΙΤΗΣΗ
 
 1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας στο Δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένοι.
 3. Υπεύθυνη δήλωση κατά του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού  Κώδικα :  
 
α) δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιασδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση     πλαστογραφία απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση , καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα  κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) ότι μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
γ) ότι δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ) ότι δεν τελούν υπό στέρηση ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
 
 1. Χωριστή Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποίανα δηλώνεται  ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12μηνο) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία  ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/94  όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1 του Ν.3812/2009 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχοληθούν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).  
 
Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Αγίων Αναργύρων – Καματερού (στη διεύθυνση Δημοκρατίας 61) συντασσομένου κατ’ άρθρο 21 παρ.9 του Ν.2190/1994 (όπως ισχύει), πρακτικού ανάρτησης.
 
Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας Λεωφ. Δημοκρατίας 61, Άγιοι Ανάργυροι και ειδικότερα στο γραφείο προσωπικού εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στις 19.06.2013 (δηλαδή από 20.06.2013 μέχρι 25.06.2013). και μπορούν να προμηθεύονται το έντυπο της αίτησης από το Δήμο στην πιο πάνω διεύθυνση (πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2132023670-  213 2023671 - 213 2023673 - 213 2023674 - 213 2023688).
 
                                                                                     Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
 
 
 
                    
                                                                                  ΝΙΚΟΣ Α.ΣΑΡΑΝΤΗΣ

Share this post