ΑΠΟΦΑΣΗ 20/15 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙ "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ"

                                                                                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό Συνεδρίασης

της   Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                     της 2ης Συνεδρίασης
30 MAΡΤΙΟΥ 2015
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 20/2015
 
ΘΕΜΑ
                                                                                                 

Τροποποίηση κανονισμού χρήσης κοινοχρήστων χώρων

 

 Στους Αγίους Αναργύρους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30η του μηνός Μαρτίου  του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ.  συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από την αρ.πρωτ. 8438/27-3-2015  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους αυθημερόν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν.3852/2010.

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (9) μελών, παρόντα επτά (7) μέλη και απόντα δύο (2), δηλαδή:

 

Παρόντες: :Καμαρινόπουλος  Σωτήριος (Πρόεδρος), Ελαιοτριβάρης Ιωάννης, Τσίρμπας Γεώργιος-Σταύρος, Σπαθαριώτης Εμμανουήλ, Σταφυλάς Παναγιώτης, Καράλης Αντώνιος και Παϊσόπουλος Χρήστος

 

Απόντες: Ζαζόπουλος Ιωάννης και Σκολαρίκος Θεόδωρος

                                   
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Βασιλική Σταγάκη , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2015 και εισηγήθηκε το με αρ. 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά:

 

Τροποποίηση κανονισμού χρήσης κοινοχρήστων χώρων

 

Ο Πρόεδρος, ανέγνωσε τις με αριθ. 8/2015 και 10/2015 αποφάσεις των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίων Αναργύρων και Καματερού αντίστοιχα, με τις οποίες οι δύο Δημοτικές Κοινότητες γνωμοδότησαν σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων, η οποία είχε εγκριθεί με την αρ. 01/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Συγκεκριμένα, γνωμοδότησαν για τις ακόλουθες τροποποιήσεις (που πρότεινε με το

αριθ.πρωτ. 2300/28-1-2005 έγγραφό της, η δ/νση τεχνικών υπηρεσιών – γραφείο καταστημάτων) :

           
Άρθρο 4
Αρμοδιότητες

Προσθήκη στην παράγραφο 6: “Την τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού, ως προς τη χωροθέτηση των παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων, μπορεί να ζητήσει κάθε ενδιαφερόμενος, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα προς την Τεχνική Υπηρεσία (προκειμένου να εισηγηθεί σχετικά προς τα αρμόδια όργανα για την λήψη απόφασης), στο οποίο θα τεκμηριώνει την αναγκαιότητα που επιβάλλει, κατά την άποψή του, την τροποποίηση του Κανονισμού.

 Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

1. Η Τεχνική Υπηρεσία  εισηγείται προς το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας εντός της οποίας εμπίπτει ο προς εξέταση κοινόχρηστος χώρος, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με απόφασή του, που αποστέλλεται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

2. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, έχοντας υπόψη την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και την απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, λαμβάνει απόφαση, διαμορφώνοντας την εισήγησή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Για την εξέταση θεμάτων τροποποίησης του παρόντος Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων από τα αρμόδια όργανα, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α"/08-06-2006) και του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α"/07-06-2010).

Σε ό,τι αφορά όλες τις λοιπές προβλεπόμενες διαδικασίες που αφορούν τις Κανονιστικές Αποφάσεις (εγκρίσεις, δημοσιεύσεις, αναρτήσεις κ.τ.λ.), εφαρμόζονται οι προαναφερόμενες σχετικές διατάξεις.

Την τροποποίηση του Κανονισμού μπορούν επίσης να εισηγηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, για λόγους ασφαλείας, αισθητικής, δημοσίου συμφέροντος, έκδοσης πρόσθετων διατάξεων,κ.τ.λ (παρ. 15 του αρθ. 13 του Β.Δ/τος της 24-09-1958, όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 3 του Ν.1080/1980).

 

Όλες οι νομοθετικές διατάξεις που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού θα εφαρμόζονται όπως κάθε φορά ισχύουν. Ενδεχόμενη τροποποίηση ή αντικατάστασή τους δεν θα απαιτεί την τροποποίηση του Κανονισμού, παρά μόνον σε περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο για την απρόσκοπτη εφαρμογή του Κανονισμού”.

 
 
Άρθρο 5
Γενικές αρχές παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστων χώρων

Προσθήκη παρ. 21  Για την ετήσια ανανέωση της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου απαιτείται, εκτός από την αίτηση του ενδιαφερόμενου, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 περί μη τροποποίησης των όρων και των προϋποθέσεων της αρχικής άδειας χρήσης του κοινόχρηστου χώρου και η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κοινόχρηστων Χώρων.

Άρθρο 7
Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων

Προσθήκη στην παράγραφο 7 :   “Οι ενδιαφερόμενοι που υποβάλλουν για πρώτη φορά (μετά την ημερομηνία έγκρισης του Κανονισμού στις 23-1-2014) αίτηση χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου προσκομίζουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου τα εξής νόμιμα επικυρωμένα δικαιολογητικά:”

·         Η ισχύουσα άδεια λειτουργίας καταστήματος.

·         Ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης.

·         Τοπογραφικό σκαρίφημα της θέσης του καταστήματος, των παρακειμένων καταστημάτων, του πλάτους της πρόσοψης, του πλάτους του πεζοδρομίου, του πλάτους της οδού, των εισόδων και των παραθύρων των παρακειμένων κατοικιών και της θέσης και τις διαστάσεις του αιτούμενου προς κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.

·         Διάγραμμα κάλυψης, με το οποίο αποτυπώνεται η διαρρύθμιση του χώρου.

 

Προσθήκη στην παράγραφο 8/Πλατείες:   “Για την εκ νέου έκδοση Άδειας Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου, δεν απαιτείται νέα απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά αυτή θα χορηγείται βάσει της προϋπάρχουσας απόφασης του Δ.Σ. κατά την αρχική διαδικασία χορήγησής της,  της προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης περί μη τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων της αρχικής χρήσης και της σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Κοινόχρηστων Χώρων. ”

 
Άρθρο 8Α
Χορήγηση άδειας τοποθέτησης παιχνιδιών ή παιχνιδομηχανών

Η τοποθέτηση παιχνιδιών ή παιχνιδομηχανών σε πλατείες ή πεζοδρόμια θα εξετάζεται κατά περίπτωση και θα εκδίδεται άδεια υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβιάζεται η λειτουργικότητα του κοινόχρηστου χώρου.

Άρθρο 9

Περίπτερα

Α) Τροποποίηση παραγράφου 1: “Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) το οποίο αντικατέστησε την υποπαράγραφο ΣΤ2 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α΄222) καθορίζεται ως μέγιστο εμβαδόν κουβουκλίου τα 8,00 τ.μ., συμπεριλαμβανομένου των αποθηκευτικών χώρων, προκειμένου με την εξελιγμένη και σύγχρονη μορφή τους να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες και προϊόντα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εγκύκλιος 5, Υ1γ/ΓΠ/οικ.45936/21-5-2013). Επιπλέον, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίζεται η χωροθέτησή τους, καθώς και ο περιβάλλων κοινόχρηστος χώρος και η παραχώρηση χρήσης δικαιώματος εκμετάλλευσής τους. Πέραν τούτου και εφόσον υπάρχει επαρκής χώρος για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,00 μ., μετά από έγκριση της Τροχαίας, χορηγείται άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.

Από την τελευταία προϋπόθεση (ύπαρξης ελεύθερου χώρου πλάτους τουλάχιστον 1,00 μ.) εξαιρούνται τα περίπτερα που χωροθετήθηκαν με παλαιότερες διατάξεις”.

 

Β) Προσθήκη στην παράγραφο 3: “Οι διάδρομοι που ευρίσκονται εντός του χώρου των εμπορευμάτων και εξυπηρετούν τη λειτουργία του περιπτέρου προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη κοινόχρηστου χώρου”.

 

Β) Προσθήκη παραγράφου 6: “ Από 1.1.2014 οι δικαιούχοι υφιστάμενων διοικητικών αδειών υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει το κουβούκλιο του περιπτέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγματος, (εφόσον το περίπτερο δεν έχει μισθωθεί).”

 
 
 
 
 
 

Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να πάρει σχετική απόφαση.

 
 

   Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του Ν.

 3852/2010, την εισήγηση της δ//νσης τεχνικών υπηρεσιών – γραφείο καταστημάτων, τις

 σχετικές αποφάσεις των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου μας και μετά από διαλογική

 συζήτηση,
 
 
 
                                          Αποφασίζει ομόφωνα
 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τις τροποποιήσεις στον κανονισμό χρήσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου (σε σχέση με την αρ.1/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου), οι οποίες αναγράφονται αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης, με εξαίρεση την παράγραφο Α του άρθρου 9.

Ο Δ.Σ. κ. Π.Σταφυλάς ψηφίζει το παραπάνω θέμα, με παρατήρηση ενημέρωσης της Επιτροπής, για τις αντίστοιχες αποφάσεις άλλων Δήμων.

 

Επίσης, θέτει τις τροποποιήσεις του Κανονισμού αυτού, σε δημόσια διαβούλευση, όπως προβλέπεται από το άρθρο 79 του Ν. 3463/06, δημοσιοποιώντας τις τροποποιήσεις στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου, προκειμένου όλοι οι πολίτες του δήμου μας, να λάβουν γνώση και εφ"όσον έχουν προτάσεις-παρατηρήσεις, να τις γνωστοποιήσουν γραπτώς στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ως 15-4-2015.

 
 
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20/2015.
 

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ.
 
 
                                          ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ                                  

Μοιράσου την σελίδα