ΑΠΟ 20 ΜΑΙΟΥ ΕΩΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

 
ΣΤΙΣ 20 ΜΑΪΟΥ ΞΕΚΙΝΟΥΝΟΙΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝΣΤΟΥΣΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣΣΤΑΘΜΟΥΣΓΙΑΤΟΣΧΟΛΙΚΟΕΤΟΣ 2015-2016
 
 
Οι εγγραφές/επανεγγραφές νηπίων και βρεφών στους Δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς πραγματοποιούνται κάθε χρόνο από τις 20 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 έως 14.00
Για τη Δημοτική κοινότητα Αγ. Αναργύρων, οι αιτήσεις εγγραφών θα κατατίθενται στους κατά τόπους βρεφονηπιακούς σταθμούς σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας ως εξής:

·        Β΄ Νηπιακός σταθμός, Στουρνάρα 10 – Ανάκασα

      Υπεύθυνη σταθμού, κα. Αλεξανδρή Ελένη
      Τηλ. 210-2631300

·        Γ΄ Βρεφονηπιακός σταθμός, Λ. Δημοκρατίας 63 – Αγ. Ανάργυροι

       Υπεύθυνη σταθμού, κα. Βάσσιου Αικατερίνη
      Τηλ. 210-2620800

·        Δ΄ Βρεφονηπιακός σταθμός – Βίλλα Παλαιού Πενταγώνου & Καζαντζάκη - Μυκονιάτικα Υπεύθυνη σταθμού, κα. Σακελλαρίου Δήμητρα

       Τηλ 210-8543637

·        Ε΄ Βρεφονηπιακός σταθμός, Άρτης 2 & Κων/λεως - τέρμα Ανάκασας

       Υπεύθυνη σταθμού, κα. Τάσσιου Αννα                                                                             

       Τηλ. 210-2388686
 
Για τη Δημοτική Κοινότητα Καματερού οι αιτήσεις εγγραφών καθώς και οι αιτήσεις βρεφών, θα κατατίθενται για όλους τους παιδικούς σταθμούς σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας στο:

·        κεντρικό κτίριο του Α΄ Νηπιακού σταθμού, Καρβούνη 2 & Αλεξάνδρας.

Υπεύθυνη παραλαβής αιτήσεων, κα. Καρκανοραχάκη Μαρία.
Τηλ. 210-2312353
 
 
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι αιτήσεις επανεγγραφής – διαγραφής θα κατατίθενται στους σταθμούς που είναι εγγεγραμμένο το κάθε νήπιο ή βρέφος.
Εμπρόθεσμεςκαιδεκτέςθαείναιοιαιτήσειςοιοποίεςέχουνυποβληθείκατάτιςπαραπάνωημερομηνίεςκαιώρεςκαιοιοποίεςθαπρέπεινασυνοδεύονταιαπόταπαρακάτωδικαιολογητικά.
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΩΝ

1.      ΑίτησηΈντυπο το οποίο συμπληρώνεται από τους γονείς ή κηδεμόνες του παιδιού με πληροφοριακά στοιχεία , όπως διεύθυνση κατοικίας – τηλέφωνα επικοινωνίας κ.λπ., το οποίο μπορεί να αναζητηθεί από τους κατά τόπους βρεφονηπιακούς σταθμούς, την ιστοσελίδα του Δήμου .

2.      Ληξιαρχικήπράξηγέννησης ή Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού από επίσημο φορέα

3.      Πιστοποιητικόυγείας του παιδιού από τον παιδίατρο που παρακολουθεί το παιδί, καθώς και έντυπο ατομικής κάρτας υγείας (αναζήτησηεντύπουαπότουςπαιδικούςσταθμούς) το οποίο συμπληρώνεται από τον παιδίατρο (εμβολιασμοί, τυχόν αλλεργίες, πρόσφατο αποτέλεσμα φυματοαντίδρασης (Mantoux )

4.      Πιστοποιητικόοικογενειακήςκατάστασης

5.      Βεβαίωσηεργασίας μετά αποδοχών και των δύο γονέων , που θα αφορά τον τελευταίο μήνα πριν την αίτηση εγγραφής του παιδιού , στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας καθώς και το ωράριο.

6.      Βεβαίωσηασφαλιστικών εισφορών τρέχοντος έτους.

7.      Αντίγραφοτελευταίουεκκαθαριστικού σημειώματος και αντίγραφο δήλωσης εισοδήματος τρέχοντος έτους.

8.      Άδειαπαραμονήςγιατουςαλλοδαπούς.

9.      ΥπεύθυνηδήλωσητουΝ. 1599/1986 ότιτα στοιχεία που προσκομίζονται με τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι αληθή.

10. Γιατουςάνεργουςγονείς αποδεικτικό τελευταίων ενσήμων και βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ
11. ΑντίγραφολογαριασμούΔ.Ε.Κ.Ο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει την μόνιμη κατοικία.
12. Πληροφοριακά στοιχείατης οικογένειας και του παιδιού (αναζήτησηεντύπουαπό τους παιδικούς σταθμούς)
 
Οινέεςεγγραφέςτωννηπίωνκαιβρεφώνεφόσονεγκριθούνθαγίνονταιανάσταθμόμεαπαράβατητήρησητωνγεωγραφικώνορίωνκαιτααποτελέσματαθααναρτηθούν στηνιστοσελίδατουΔήμουκαθώςεπίσηςθατοιχοκολληθούνστουςπαιδικούςσταθμούς. Ανακοίνωσηαποτελεσμάτωναπό 15 έως 30 Ιουλίου περίπου . Οιεπανεγγραφές θαβεβαιωθούναπότονκάθεβρεφονηπιακόσταθμό.
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ

1.      Αίτησηέντυπο (αναζήτηση από τον παιδικό σταθμό )

2.      Όλαταπαραπάνωδικαιολογητικά εκτός ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού & και του εντύπου των πληροφοριακών στοιχείων

 

v     Για να κατεβάσετε το Έντυπο της αίτησης,  πατήστε εδώ:

https://drive.google.com/file/d/0B1zvSpQ9KJA5RjZueWhMcF9VYkU/view?usp=sharin

v     Για να κατεβάσετε το Έντυπο της ατομικής κάρτας υγείας,  πατήστε εδώ:

https://drive.google.com/file/d/0B1zvSpQ9KJA5aTI2ZnUxSzhQdTA/view?usp=sharin

Share this post