ΞΕΚΙΝΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού σε συνεργασία με την Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο «ΝΟΣΤΟΣ» και την «Εργοερευνητική» στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχιας», ανακοινώνουν την έναρξη λειτουργίας του Δημοτικού Λαχανόκηπου. H κατασκευή του λαχανόκηπου χρηματοδοτήθηκε από τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας.
Σκοπός του Δημοτικού Λαχανόκηπου είναι η υποστήριξη της σίτισης 100 άπορων οικογενειών με οπωροκηπευτικά προϊόντα που θα προέρχονται από την καλλιέργεια      συγκεκριμένου τεμαχίου/οικογένεια  σε  έκταση  που  παραχωρείται  από  το  Δήμο Αγ.  Αναργύρων  -  Καματερού, καθώς  και  η  προσφορά  ποσοστού  10%  της  ετήσιας  παραγωγής  στο  Κοινωνικό  Παντοπωλείο.  Η  ίδρυση και λειτουργία του Λαχανόκηπου έχει επίσης ως στόχο να προτείνει και να αναδείξει ένα πρωτοποριακό μοντέλο γεωργικής  παραγωγής  που  θα  στηρίζεται  στην  καινοτομία και  στον συνεργατισμό  και  θα  υλοποιεί τις  αρχές  της  βιολογικής  καλλιέργειας  ή  και  της  οργανικής γεωργίας, καθώς και την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων.


Μέσω του Δημοτικού Λαχανόκηπου προσφέρονται επίσης υπηρεσίες ενδυνάμωσης και  υποστήριξης στις οικογένειες που θα συμμετάσχουν, με σκοπό να βοηθηθούν και να βγουν από τη δυσάρεστη κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Προκειμένου να επιτύχει τους παραπάνω σκοπούς ο Δημοτικός Λαχανόκηπος αναπτύσσει επίσης δράσεις προς την  τοπική κοινωνία με σκοπό να προσελκύσει εθελοντές, να κινητοποιήσει τοπικούς  συλλογικούς  φορείς  ώστε να γίνει  η  λειτουργία του  «υπόθεση» όλων,  καθώς επίσης  ενημερωτικές εκστρατείες και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις.


Δικαιούχοι: ποια άτομα μπορούν να εξυπηρετηθούν από το δημοτικό λαχανόκηπο.
Από το Δημοτικό λαχανόκηπο θα   ωφελούνται 100 οικογένειες με οπωροκηπευτικά  προϊόντα που θα προέρχονται από την καλλιέργεια του τεμαχίου/οικογένεια,   προσφέροντας ταυτόχρονα ποσοστό 10% της ετήσιας παραγωγής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Η παραχώρηση του τεμαχίου  στο  δημοτικό  λαχανόκηπο  ισχύει  για  ένα  χρόνο.  Οι  συμμετέχοντες  θα  έχουν  τεχνική υποστήριξη  από  τη  Δομή,  καθώς  επίσης  τη  δυνατότητα  συνεργασίας  με  την  κοινωνική  υπηρεσία του  Λαχανόκηπου, ώστε να  εξευρεθούν  τρόποι  επίλυσης  των  προβλημάτων  που  αντιμετωπίζουν σήμερα.
 

Η  λίστα  των  δικαιούχων θα  επαναξιολογείται  ανά  έτος. Ωφελούμενοι του  προγράμματος είναι  άτομα  ευρισκόμενα  σε  κατάσταση  φτώχειας  ή  απειλούμενα  από  φτώχεια.  Για  να  ενταχθεί κάποιος  στη  λίστα  των  δικαιούχων  θα  λαμβάνονται  υπ’  όψιν  αντικειμενικά κριτήρια: εισόδημα, οικογενειακή κατάσταση (π.χ.  μονογονεϊκές  ή  πολύτεκνες  οικογένειες), ανεργία και  κατάσταση υγείας.


Συγκεκριμένα, τα κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων, επιπλέον της εντοπιότητας, θα είναι:

Το εισόδημα.
Τα οικονομικά κριτήρια για τη συγκεκριμένη παροχή είναι τα εξής:
 1. για μοναχικά άτομα το εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 5.500 €, δηλαδή να λαμβάνουν ή το  επίδομα βαριάς αναπηρίας από την Πρόνοια ή σύνταξη υπερήλικων ΟΓΑ  ή  να  είναι χαμηλοσυνταξιούχοι άλλων ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ). Οι συνταξιούχοι των άλλων ασφαλιστικών ταμείων θα πρέπει, για να είναι δικαιούχοι να διαμένουν σε ενοικιαζόμενη κατοικία και να προσκομίζουν το μισθωτήριο συμβόλαιο.
 2. για   ζευγάρια ή  οικογένειες με κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, ανεργία, τρίτεκνες    ή πολύτεκνες οικογένειες το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται αθροιστικά κατά 1.200 €     για τα προστατευόμενα μέλη, σύζυγο ή τέκνα. 
 3. για Άτομα με Ειδικές ανάγκες ή με αναπηρία 67% και άνω το ποσό να μην υπερβαίνει τις 9.000.€. 

Οικογενειακή κατάσταση 

 1. μονογονεϊκές οικογένειες
 2. πολύτεκνες οικογένειες
 3. τρίτεκνες οικογένειες
 4. μοναχικοί ηλικιωμένοι
 5. ζευγάρια με ένα ή δύο τέκνα
 6. τρείς και περισσότεροι ενήλικοι που κατοικούν μαζί

Ανεργία 

 1. Μακροχρόνια άνεργοι/ες
 2. Άνεργοι/ες
 3. Επιδοτούμενοι άνεργοι/ες

Προβλήματα υγείας, διαπιστωμένα από υγειονομική επιτροπή. 

Στη συνέχεια, και κατά τη διάρκεια της κατάθεσης των αιτήσεων, με ευθύνη του Συντονιστή φορέα εξετάζονται τα δικαιολογητικά  και  σε  εβδομαδιαία  βάση  δημιουργούνται  πίνακες  «Εγκριθέντων» και «Απορριπτέων», βάσει της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης και το αν πληρούνται τα τυπικά κριτήρια της πρόσκλησης. Οι αιτήσεις θα εξετάζονται από ειδική Επιτροπή που θα συσταθεί για το  λόγο αυτό  με απόφαση του ΔΣ της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. Οι τελικοί πίνακες θα δημοσιοποιούνται σε  εβδομαδιαία βάση, τηρουμένων των προβλέψεων του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα και θα υπάρχει δυνατότητα ένστασης.


Δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
 1. Αίτηση 
 2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατήριο ή Άδεια Παραμονής
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. Λογαριασμός ΔΕΚΟ  ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο που βεβαιώνει τη διεύθυνση κατοικίας
 5. Εκκαθαριστικό εφορίας (οικονομικού έτους 2013) ή υπεύθυνη δήλωση από την εφορία ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση (οικονομικού έτους 2013)
 6. Ε9 (αν έχει κατατεθεί)
 7. Κάρτα ανεργίας 
 8. Γνωμάτευση Υγειονομικής επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας (σε περίπτωση αναπηρίας).

Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε πρωτότυπη μορφή ή σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα  
Προθεσμία  υποβολής  αιτήσεων:  13/11/2013  -  27/11/2013.
  Θα  τηρηθεί  σειρά  προτεραιότητας μέχρι την πλήρωση των υπολειπόμενων 90  θέσεων για τα άτομα που πληρούν τα κριτήρια της πρόσκλησης. 

 
Κατάθεση αιτήσεων 
Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά και να τα καταθέσετε στη δομή του Δημοτικού Λαχανόκηπου Λ. Δημοκρατίας 61, Αγ. Ανάργυροι και ώρες 09.00 – 13.00 τις εργάσιμες ημέρες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 2690899

Κατεβάστε την αίτηση

Share this post