ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Προκήρυξη για την επιλογή
Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης
14.2.2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
            
Άγιοι Ανάργυροι-Καματερό, 14/02/2011
Αριθ. Πρωτ. οικ. 4752
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Έδρα: Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα Τ.Κ.13561
Τηλ. Κέντρο:   213 20 39 900 – 1
Πληροφορίες: 210 2633800 – 210 2616359       

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης
Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού
Βάσει  του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 14 και 91 αυτού και της Εγκυκλίου 59/74896/30-12-2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.ΗΔ. γνωστοποιείται προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίων Αναργύρων-Καματερού με απόφασή του που θα ληφθεί με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, θα προβεί στην επιλογή του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης.
Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας. Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου, Περιφέρειας ή Βουλευτής. Ως  προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/2010. Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία της δημοτικής αρχής.
Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του Δήμου, δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους.
Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ.,  εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής  διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ΄ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων  κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον Δήμαρχο και κοινοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του Δήμου. Τόσο  η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα  των δημοτικών υπηρεσιών. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους.
Όσοι επιθυμούν να επιλεγούν ως Συμπαραστάτες του Δημότη και της Επιχείρησης μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση – δήλωση στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας της επιλογής.
Για διευκόλυνση της διαδικασίας, τα βιογραφικά που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις- δηλώσεις προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορούν να κατατεθούν και από 14-02-2011 μέχρι και την 27-02-2011 προκειμένου να διαβιβαστούν την 28-02-2011 στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς αυτό, δηλ. η κατάθεση αυτών προ της ημερομηνίας συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή, να αποτελεί και λόγο ακυρότητας της υποψηφιότητας.
Όλες  οι υποψηφιότητες πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως  από σύντομο βιογραφικό σημείωμα που να περιλαμβάνει  ολοκληρωμένα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση, email).
Πληροφορίες παρέχονται στον Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Διεύθυνση: Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα 7, ΤΚ 13561, στο Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κατά τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 – 14:00, αρμόδια  υπάλληλος:  Ιωάννα Λεγάκη, τηλ. 213-2039900-1, 210-2616359, 210-2633800.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (https:// www.agan.gov.gr). Στην ίδια ιστοσελίδα θα ανακοινωθεί και η Πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα αφορά την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΣ Α. ΣΑΡΑΝΤΗΣ

Share this post