ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
     ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 
                   
 
                                ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
                   ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Κ.Λ.Π.)ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1Ο
Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού προκηρύσσει φανερή και προφορική μειοδοτική δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου προκειμένου να στεγαστεί το παράρτημα των υπηρεσιών της Κοινωνικής Υπηρεσίας (κοινωνικό παντοπωλείο κ.λ.π.) στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού.
 
 
ΑΡΘΡΟ 2Ο 
          Το προσφερόμενο μίσθιο θα πρέπει να ευρίσκεται στον Δήμο Καματερού και ειδικότερα στη περιοχή Κέντρου του Δήμου.
Το προσφερόμενο ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση και λειτουργία του παραρτήματος των υπηρεσιών της Κοινωνικής Υπηρεσίας (κοινωνικό παντοπωλείο κ.λ.π.)του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού και θα πρέπει να είναι χώρος ισόγειος εμβαδού 70-120 τ.μ. με συνδέσεις όλων των δικτύων παροχών κοινής ωφέλειας (φωτισμός, ύδρευση, αποχέτευση ακαθάρτων, αερισμός, τηλέφωνο, θέρμανση κ.λ.π.). Διευκρινίζεται ότι η καταλληλότητα του προσφερόμενου ακινήτου ή ομόρων συνεχόμενων ακινήτων που δύναται να συνενωθούν αποτελούντων όμως ενιαίο ακίνητο, επιφάνειας 70-120 τ. μ., εναπόκειται στην κρίση της Οικονομικής Επιτροπής, χωρίς αυτή να είναι υποχρεωμένη να λάβει υπόψη της μόνο την προσφερόμενη κατωτέρα τιμή.  
 
ΑΡΘΡΟ 3Ο 
          Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τον σκοπό που προορίζεται, δηλ. την στέγαση και λειτουργία του παραρτήματος της Κοινωνικής Υπηρεσίας (κοινωνικό παντοπωλείο κ.λ.π.) του Δήμου θα πρέπει να είναι έτοιμο, ελεύθερο και σε άριστη κατάσταση, με συνδέσεις όλων των δικτύων παροχών κοινής ωφέλειας (φωτισμός, ύδρευση, αποχέτευση ακαθάρτων, αερισμός, τηλέφωνο, θέρμανση κ.λ.π.) σε άριστη κατάσταση για πλήρη και ασφαλή λειτουργία.
          Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού θα έχει το δικαίωμα για τις ανάγκες του εν λόγω γραφείου, να προβαίνει σε πρόσθετες εγκαταστάσεις για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικών συνδέσεων, κ.λ.π. και μάλιστα άνευ προηγούμενης άδειας του εκμισθωτού.
 
 
ΑΡΘΡΟ 4Ο 
          Η δημοπρασία θα είναι φανερή και μειοδοτική και θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Ι. Μέρλα και Δημοκρατίας αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΑΑ-Κ, την ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, με δημοσίευση διακήρυξης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 254 του ΠΔ/τος 410/95 και του ΠΔ/τος 270/81 (αρθ. 9 παρ. 2,5 επ. ΠΔ 270/81).
 
ΑΡΘΡΟ 5Ο 
          Ως ανώτατο όριο προσφοράς από το οποίο θα αρχίσει η μειοδοσία ορίζεται το ποσό των 400 ευρώ για ολόκληρο το ακίνητο μηνιαίως, αναπροσαρμοζόμενο κατά ποσοστό 2% τον χρόνο.
          Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για πέντε (5) έτη και αρχίζει από της εγκαταστάσεως του ΔΑΑ-Κ στο μίσθιο ακίνητο, πιστοποιούμενης αποδεικνυόμενης και βεβαιούμενης δια της υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής και παράδοσης και εγκαταστάσεως του παραρτήματος των υπηρεσιών της Κοινωνικής Υπηρεσίας (κοινωνικό παντοπωλείο κ.λ.π.) του ΔΑΑ-Κ και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά πάροδο 5 ετών.
          Η μίσθωση αυτή λύεται αυτοδικαίως και αζημίως για τον Δήμο σε περίπτωση που αποκτήσει δικό του ακίνητο, χωρίς ένεκα τούτου να δημιουργείται δικαίωμα αποζημιώσεως του εκμισθωτού, υπό τον όρο ειδοποιήσεως του εκμισθωτού δύο (2) μήνες προηγουμένως.
ΑΡΘΡΟ 6Ο 
          Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσει μαζί με την προσφορά ενδιαφέροντος:
α) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα που θα περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή του ακινήτου τη θέση στην οποία ευρίσκεται και τα λοιπά στοιχεία, μετά πλήρους σειράς τίτλων ιδιοκτησίας και πιστ/κων αυτών (μεταγραφές, βαρών ιδιοκτησίας, μη διεκδικήσεων), καθώς επίσης και κάτοψη των χώρων.
β) θα πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού αντιστοιχούντος προς το 10% του αιτούμενου ετήσιου μισθώματος δηλ. ίσο προς το 10% των απαιτούμενων μισθωμάτων ενός έτους.
γ) να μην οφείλει στο ΔΑΑ-Κ προσκομίζοντας για αυτό βεβαίωση στο ΔΑΑ-Κ από το Δημόσιο Ταμείο Αγ. Αναργύρων-Καματερού ή της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού.
δ) να προσκομίσει βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.
ε) σε περίπτωση προσφοράς ομόρων συνεχόμενων ακινήτων αποτελούντων όμως ενιαίο ακίνητο, να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 των ιδιοκτητών αυτού ως και των ιδιοκτητών των λοιπών διαμερισμάτων της πολυωρόφου οικοδομής όπου το προσφερόμενο ακίνητο, ότι ρητώς και ανεπιφυλάκτως δηλούν, εγκρίνουν και συγκατατίθεται εις την υπό των άνω ιδιοκτητών εκμίσθωση του άνω ακινήτου για την στέγαση του του παραρτήματος των υπηρεσιών της Κοινωνικής Υπηρεσίας (κοινωνικό παντοπωλείο κ.λ.π.) Αγίων Αναργύρων-Καματερού, ότι η παραπάνω μίσθωση δεν απαγορεύεται από τον ισχύοντα κανονισμό της πολυκατοικίας, άλλως επιτρέπουν ρητά και ανεπιφύλακτα την παραπάνω χρήση, ότι συναινούν και συγκατατίθενται εις την ενοποίηση των άνω ομόρων ιδιοκτησιών και ότι σε περίπτωση εκπονήσεως ή μεταβιβάσεως δια οιανδήποτε λόγο και αιτία των εις την υπό του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού μίσθωση του άνω ακινήτου και για την παραπάνω χρήση η οποία εν πάση περιπτώσει δεν απαγορεύεται από τον Κανονισμό της πολυκατοικίας. 
          Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εις την δημοπρασία αντικαθίσταται από τον τελευταίο μειοδότη κατά την υπογραφή της συμβάσεως μισθώσεως με άλλη εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων καλής εκτελέσεως των όρων του παρόντος και ακριβούς τηρήσεως των όρων της συμβάσεως, ποσού ίσου προς το 10% του επιτευχθησομένου ετήσιου μισθώματος, με ημερομηνία λήξεως αυτής, δηλ. της εγγυητικής επιστολής 6 μήνες μετά το χρόνο λήξεως της συμβάσεως που θα υπογραφεί.           Η ανωτέρω εγγύηση σε καμία περίπτωση δεν δύναται να συμψηφισθεί προς τις αξιώσεις του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού κατά αυτού.  
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εις την δημοπρασία επιστρέφεται στον αναδειχθησόμενο τελευταίο μειοδότη κατά την υπογραφή της συμβάσεως μισθώσεως και την εγκατάσταση του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού εις το μίσθιο ακίνητο, εις τους λοιπούς που θα λάβουν μέρος στη δημοπρασία η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται μετά το πέρας αυτής.
 
ΑΡΘΡΟ 7Ο 
          Ο Τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει το πρακτικό δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως, παραιτούμενος του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως.
 
ΑΡΘΡΟ 8Ο
          Ο αναδειχθησόμενος τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα αποζημιώσεως από τυχόν μη έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας από την εποπτεύουσα αρχή. Επίσης ο αναδειχθησόμενος τελευταίος μειοδότης ουδεμία αξίωση υφίσταται να εγείρει κατά του Αγ. Αναργύρων-Καματερού εις τη περίπτωση κατά την οποία ήθελε τυχόν απαγορευτεί ή διακοπεί ή ανασταλεί για οιονδήποτε λόγο η λειτουργία του παραρτήματος των υπηρεσιών της Κοινωνικής Υπηρεσίας (κοινωνικό παντοπωλείο κ.λ.π.) ή κάποιας υπηρεσίας και παρ΄ οιασδήποτε αρχής.
 
ΑΡΘΡΟ 9Ο 
 
          Εάν ο προς ον κατεκυρώθη η δημοπρασία ο τελευταίος μειοδότης αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό αυτής, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, της εγγυήσεως αυτού καταπιπτούσης υπέρ του ΔΑΑ-Κ λόγω ειδικής προς τούτο ποινής και επαναλαμβάνεται η δημοπρασία σε βάρος αυτού και του εγγυητή του, που θα είναι υπεύθυνοι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έκαστος έναντι του ΔΑΑ-Κ δια την επί πλέον διαφορά του νέου μισθώματος, διατηρουμένου του δικαιώματος του ΔΑΑ-Κ να αξιώσει την αποκατάσταση της ζημιάς, την οποία υπέστη ο ΔΑΑ-Κ εκ της επαναλήψεως της δημοπρασίας σε βάρος του αρνηθέντος να υπογράψει το πρακτικό τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή του.
          Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από της κοινοποιήσεως εις αυτόν, με αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της συμβάσεως κατά τα εις το άρθρο 5 και 6 του παρόντος οριζόμενα και την εγκατάσταση του ΔΑΑ-Κ εις το μίσθιο ακίνητο.
          Διαφορετικά αν αρνηθεί ή δεν προσέλθει να υπογράψει ή δεν εγκαταστήσει τον μισθωτή ΔΑΑ-Κ εις το μίσθιο, κηρύσσεται έκπτωτος κατόπιν αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής μη απαιτούμενης στην περίπτωση αυτή κοινοποιήσεως ειδικής προσκλήσεως στον μειοδότη, η δε κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του ΔΑΑ-Κ χωρίς καμία δικαστική παρέμβαση, η μίσθωση λύεται δια αποφάσεως της ΔΕ υπαιτιότητι του εκμισθωτή, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του που θα είναι και οι υπεύθυνοι έναντι του ΔΑΑ-Κ αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έκαστος για την επιπλέον διαφορά του μισθώματος.
          Η διαφορά αυτή βεβαιούται ως δημόσιο έσοδο και εις βάρος του εκμισθωτή (τελευταίου μειοδότη) και του εγγυητή του και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.         Εν πάση δε περιπτώσει ο ΔΑΑ-Κ διατηρεί το δικαίωμα, να ζητήσει την αποκατάσταση πάσης τυχόν ζημιάς που ήθελε τυχόν υποστεί εκ της επαναλήψεως της δημοπρασίας σε βάρος του αρνηθέντος να υπογράψει το πρακτικό τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή αυτού, ευθυνόμενων αλληλεγγύως και εις ολόκληρο εκάστου παραιτούμενου των ευεργετημάτων της διαιρέσεως και της διζήσεως.
          Μη εμφάνιση του μειοδότη συνιστά και η μη εμπρόθεσμος και μη προσήκουσα προσκόμιση της απαιτούμενης δια την υπογραφή της σύμβασης εγγυήσεως.
 
ΑΡΘΡΟ 10Ο 
          Από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 8 της παρούσης η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά.
 
ΑΡΘΡΟ 11Ο 
          Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για πέντε (5) έτη και αρχίζει από της εγκαταστάσεως του ΔΑΑ-Κ στο μίσθιο ακίνητο, πιστοποιούμενης αποδεικνυόμενης και βεβαιούμενης δια της υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής και παράδοσης και παραλαβής και εγκαταστάσεως του ΔΑΑ-Κ εις το μίσθιο ακίνητο που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του του παραρτήματος των υπηρεσιών της Κοινωνικής Υπηρεσίας (κοινωνικό παντοπωλείο κ.λ.π.) ΔΑΑ-Κ και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο 5 ετών.
          Το πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής υπογράφεται από τον εκμισθωτή και τον μισθωτή ΔΑΑ-Κ (νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον Δήμαρχο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του) ως και την αρμόδια προς τούτο επιτροπή.
 
ΑΡΘΡΟ 12Ο 
          Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική φανερή και θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με τις δ/ξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 270/81 σε δύο φάσεις ως εξής:
 
Α. διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
          Ο Δήμαρχος δημοσιεύει σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 4 του ΠΔ 270/81, λεπτομερή διακήρυξη βάσει των όρων που καθορίστηκαν από το αρμόδιο όργανο του ΔΑΑ-Κ πλην του τιμήματος με την οποία καλεί του ενδιαφερόμενους όπως μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από της δημοσιεύσεως εκδηλώσουν ενδιαφέρον.    Οι προσφορές αποστέλλονται στην Επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81 η οποία μετά από επιτόπιο έρευνα κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως και συντάσσει σχετική έκθεση εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών ενδιαφέροντος.
          Οι λόγοι αποκλεισμού κάποιου ακινήτου πρέπει να αιτιολογούνται επαρκώς εις την έκθεση.           Η συνταχθείσα παραπάνω έκθεση αξιολογήσεως μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται εις την Οικονομική Επιτροπή, με τη φροντίδα της οποίας κοινοποιεί σε αυτούς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον.
 
Β. Διενέργεια δημοπρασίας.
          Μετά από τα ανωτέρω ο Δήμαρχος ΔΑΑ-Κ ορίζει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας και καλεί με απόδειξη να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνον εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου και όπως λεπτομερέστατα με τις δ/ξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 270/81 ορίζεται.
 
 
ΑΡΘΡΟ 13Ο
          Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει εις τη δημοπρασία ως μη πληρούντος τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους αναγράφεται εις τα πρακτικά.      
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 14Ο 
          Τα τέλη χαρτοσήμου οι φόροι και νόμιμες κρατήσεις ως και τα κηρύκεια τα έξοδα δημοσιεύσεως της διακηρύξεως και όλα γενικά τα έξοδα δημοπρασίας και συντάξεως του οικείου συμφωνητικού μισθώσεως βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον εκμισθωτή.
 
 
ΑΡΘΡΟ 15Ο 
          Το μίσθιο ακίνητο πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας για το σκοπό που προορίζεται δηλ. την στέγαση και λειτουργία του παραρτήματος των υπηρεσιών της Κοινωνικής Υπηρεσίας (κοινωνικό παντοπωλείο κ.λ.π.) του ΔΑΑ-Κ σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και τους όρους εις την παρούσα διακήρυξη αναγραφέντας και πρέπει να είναι έτοιμο προς άμεσον χρήσιν κατά ανώτατο όριο μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από τις κατακυρώσεως της δημοπρασίας στον τελευταίο μειοδότη, άλλως η μίσθωση λύεται υπαιτιότητι του εκμισθωτού και αζημίως για τον ΔΑΑ-Κ και καταπίπτει η κατατεθείσα εγγύηση υπέρ του ΔΑΑ-Κ άνευ δικαστικής παρεμβάσεως, ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του μειοδότη και του εγγυητή του, υποχρεωμένων έναντι του ΔΑΑ-Κ αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος εις αποζημίωση, για τη μη έγκαιρο ή κατάλληλο η προσήκουσα παράδοση του μισθίου προς χρήσιν, εις αποκατάστασιν πάσης ζημίας την οποίαν υπέστη ο ΔΑΑ-Κ (θετική, αποθετική, ζημία ως και το διαφυγόν κέρδος) ως και εις την πληρωμή της τυχόν επιπλέον διαφοράς του μισθώματος.
 
 
ΑΡΘΡΟ 16Ο 
          Η πληρωμή του μισθώματος θα αρχίσει από της εγκαταστάσεως του ΔΑΑ-Κ εις το μίσθιο ακίνητο.
          Το μίσθωμα θα καταβάλλεται εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μισθωτικού μήνα από το Ταμείο Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού και εις βάρος της οικείας πιστώσεως του προϋπολογισμού μετά την αφαίρεση των νομίμων και των υπέρ τρίτων κρατήσεων.
 
ΑΡΘΡΟ 17Ο 
          Ο μισθωτής ΔΑΑ-Κ δεν ευθύνεται δια φθοράς ή μεταβολάς οφειλόμενος εις την συνήθη χρήση.
          Ο ΔΑΑ-Κ δεν υποχρεούται σε καμία αποζημίωση του εκμισθωτή για τις από τη συνήθη χρήση ή την κακή κατασκευή του κτιρίου, από τυχαίο γεγονός επιγενόμενες στο μίσθιο ακίνητο βλάβες ή ζημιές.
          Η έννοια εν προκειμένω της συνήθους χρήσεως επί της μισθώσεως των διαφόρων υπηρεσιών του του παραρτήματος των υπηρεσιών της Κοινωνικής Υπηρεσίας (κοινωνικό παντοπωλείο κ.λ.π.) του ΔΑΑ-Κ είναι ευρύτερη της επί των κοινών μισθώσεων.
 
 
ΑΡΘΡΟ 18Ο
          Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να επιστρέψει να επέλθουν εις το μίσθιο και μάλιστα πριν από την εγκατάσταση εις αυτό των διαφόρων υπηρεσιών του του παραρτήματος των υπηρεσιών της Κοινωνικής Υπηρεσίας (κοινωνικό παντοπωλείο κ.λ.π.) του ΔΑΑ-Κ και κατόπιν υποδείξεως του Δημάρχου ΔΑΑ-Κ όλες τις απαραίτητες μετατροπές, διαρρυθμίσεις ως προς τους χώρους του ακινήτου και να γίνουν με δαπάνες του μισθωτού, όλες τις εργασίες των εγκαταστάσεων ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος, θερμάνσεως, τηλεφώνου κ.λ.π.
 
 
ΑΡΘΡΟ 19Ο 
          Το μίσθιο θα παραληφθεί από τον μισθωτή ΔΑΑ-Κ σε άριστη κατάσταση και θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας όπως ορίζονται εις το άρθρο 2 της παρούσης.
          Ο εκμισθωτής υποχρεούται διαρκούσης της μισθώσεως να ενεργεί εις το μίσθιο όλες τις αναγκαίες επισκευές και να επανορθώνει τα εκ της συνήθους χρήσεως φθορές εντός ορισμένης προθεσμίας από της σχετικής ειδοποιήσεως του Δήμαρχου ΔΑΑ-Κ.
          Εν περιπτώσει αρνήσεώς του ή μη ενεργείας υπό αυτού των επισκευών εντός της ταχθείσης δια της ειδοποιήσεως προθεσμίας, ο ΔΑΑ-Κ έχει το επιλεκτικό δικαίωμα ή να προβεί εις την μονομερή λύση της σύμβασης μισθώσεως υπαιτιοτήτι του εκμισθωτή και αζημίως για τον ΔΑΑ-Κ και τη διενέργεια δημοπρασίας ή απευθείας μίσθωση ετέρου οικήματος εις βάρος του ιδιοκτήτου.
          Ο ΔΑΑ-Κ θα έχει το δικαίωμα να τοποθετήσει με δαπάνες του εις το μίσθιο και τους ακάλυπτους χώρους του ακινήτου και εις θέσεις της απολύτου επιλογής του παντός είδους οιουδήποτε τύπου και αριθμού κλιματιστικά μηχανήματα (AIR CONDITION) της ελευθέρας και απολύτου επιλογής και αρεσκείας του, τα οποία κατά τη λήξη της μισθώσεως δικαιούται να παραλάβει επαναφέροντας τα πράγματα στην πρότερων αυτών κατάσταση.        
         
ΑΡΘΡΟ 20Ο
          Εάν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, άλλως θεωρείται ότι μετέχει δι΄ ίδιον λογαριασμό.
 
ΑΡΘΡΟ 21Ο 
          Πάσα προσφορά είναι υποχρεωτική για τον μειοδότη η δε υποχρέωση αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο εις τους ακόλουθους και βαρύνει τελικά τον τελευταίο μειοδότη.
 
ΑΡΘΡΟ 22ο
          Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο ασφαλισμένο κατά του πυρός απαλλασσομένου του ΔΑΑ-Κ σε ενάντια περίπτωση για τις τυχόν από έκρηξη πυρκαγιάς ζημιές που θα προξενηθούν εις το μίσθιο.  
 
ΑΡΘΡΟ 23ο
          Σε περίπτωση εκποιήσεως του μίσθιου ο εκμισθωτής με το συμβόλαιο της αγοροπωλησίας θα υποχρεώσει τον αγοραστή να δηλώσει ότι θα σεβαστεί την παρούσα μίσθωση.
 
ΑΡΘΡΟ 24ο
          Επιτρέπεται η παράταση της μίσθωσης ο δε μισθωτής μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια της μίσθωσης για χρονικό διάστημα ίσο με το αρχικό ή μέρος αυτού μόνο με γραπτή δήλωση η οποία θα κοινοποιηθεί στον εκμισθωτή δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της σύμβασης.
          Εν πάση περιπτώσει η υπό του ΔΑΑ-Κ δι΄ οιονδήποτε λόγο χρησιμοποίησης του μίσθιου ακινήτου πέραν του χρόνου της συμβάσεως θεωρείται ως σιωπηρά παράταση της μισθώσεως καταβαλλόμενου δια την τοιαύτην χρησιμοποίησιν μισθώματος ίσου προς το μίσθωμα της ληξάσης μισθώσεως και αναλόγου προς τον χρόνο καθ΄ ον εχρησιμοποιήθη το μίσθιο.
 
 
ΑΡΘΡΟ 25ο
          Ο ΔΑΑ-Κ δύναται κατά την διάρκεια της μισθώσεως να εγκαταστήσει εις το μίσθιο και ετέρας υπηρεσίας ή να συστεγάσει μετά των δι΄ ους θέλει μισθωθεί το ακίνητο υπηρεσιών και ετέρας τοιαύτας ή γραφεία υπηρεσιών εξαρτωμένων ή εποπτευόμενων ή επιχορηγούμενων υπό του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού χωρίς δια τούτο να δύναται ο εκμισθωτής ή ο ιδιοκτήτης να εγείρει αξίωση αποζημιώσεως ή πρόσθετου μισθώματος.
 
ΑΡΘΡΟ 26ο
          Ο εκμισθωτής ουδεμίας αποζημιώσεως παρά του ΔΑΑ-Κ δικαιούται εάν αυτός (ο ΔΑΑ-Κ) προ της λήξεως της μισθώσεως μεταφέρει τας υπηρεσίας του δι΄ ας προωρίσθηκε το μίσθιο ακίνητο σε οίκημα της ιδιοκτησίας του ή εάν ήθελε προσφερθεί εις αυτόν η δωρεάν χρήση κατάλληλου, ή ήθελον μεταφερθεί οι εγκαταστημένες εις το μίσθιο υπηρεσίες δια τον υπόλοιπο χρόνο της μισθώσεως ή εάν ήθελον καταργηθεί οι σχετικές υπηρεσίες, έστω και προσωρινώς ή ήθελον οργανωθεί κατά τρόπον ώστε το μίσθιο να μην δύναται να εξυπηρετήσουν τας ανάγκας των.
          Δια την τελευταία περίπτωσιν απαιτείται απόφασις του Δημοτικού Συμβουλίου.
          Εις όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ο ΔΑΑ-Κ δύναται αζημίως δι΄ αυτό να λύει μονομερώς την μίσθωση, ειδοποιώντας εγγράφως τον εκμισθωτή τριάκοντα τουλάχιστον ημέρες προ της λύσεως της μισθώσεως αφ΄ ης παύει και πάσα υποχρέωση αυτού προς καταβολήν μισθώματος.
 
ΑΡΘΡΟ 27ο
          Δια την παραλαβήν του μισθίου ως και την απόδοσιν αυτού μετά τη λήξην της μισθώσεως θα συνταχθεί πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής περί της γενικής καταστάσεως του μισθίου ως και της ειδικής τοιαύτης, ελλείψεων βλαβών κ.λ.π. Παρά της αρμόδιας προς τούτο επιτροπής του Δήμου.
 
ΑΡΘΡΟ 28ο
          Ο εκμισθωτής δεν αποκτά κανένα δικαίωμα αποζημιώσεως υπό τυχόν μη έγκριση των σχετικών αποφάσεων της Ο.Ε. από την εποπτεύουσα αρχή.
          Επίσης ο εκμισθωτής ουδεμίαν αξίωσιν δύναται να εγείρει κατά του ΔΑΑ-Κ εις περίπτωσιν καθ΄ ην ήθελε τυχόν απαγορευθεί δι΄ οιανδήποτε λόγον και αιτία η λειτουργία αυτού ή κάποιας υπηρεσίας του και παρ΄ οιασδήποτε αρχής. 
 
ΑΡΘΡΟ 29ο
          Σε περίπτωση που το μίσθιο ευρίσκεται σε πολυκατοικία ο ΔΑΑ-Κ θα επιβαρύνεται μόνο με την αναλογούσα δαπάνη κεντρικής θερμάνσεως κατά τον κανονισμό της πολυκατοικίας.
          Οι λοιπές δαπάνες συντήρησης λειτουργίας και επισκευής των κοινόχρηστων χώρων θα βαρύνει τον εκμισθωτή.
 
ΑΡΘΡΟ 30ο
          Το μίσθιο θα πρέπει απαραίτητα να έχει αυτοτελείς παροχές ύδατος κα ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και εγκαταστάσεις (παροχές) για τοποθέτηση τηλεφωνικών συσκευών.
          Ο ΔΑΑ-Κ έχει το δικαίωμα για τις ανάγκες της υπηρεσίας να προβαίνει εις πρόσθετους εγκαταστάσεις για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ύδατος και τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, τοποθετήσεως συστημάτων αερισμού κ.λ.π.
 
 
ΑΡΘΡΟ 31ο
          Η μη έγκαιρος και προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του τελευταίου μειοδότη (εκμισθωτή) ως και η μη εκτέλεση υπ΄ αυτού των όρων της παρούσης και της συμβάσεως άμα δε και μη συμμόρφωση του εκμισθωτή προς οιανδήποτε όρο του παρόντος θεωρουμένων και συνομολογουμένων απάντων ως ουσιωδών έχει σαν συνέπεια εκτός των άλλων και μάλιστα σωρευτικά, την κατάπτωση εις βάρος αυτού κα του εγγυητή του, αποκλειστική αυτών υπαιτιότητα και εις όφελος του ΔΑΑ-Κ της κατατεθείσης εγγυήσεως ως και την καταβολή ημερησίως ποσού ίσου προς το 1/10 του εγκριθησομένου μηνιαίου μισθώματος λόγω ποινικής ρήτρας για κάθε ημέρα καθυστέρησης άνευ δικαστικής παρεμβάσεως υποχρεούμενου δ΄ άμα του τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή του για την καταβολή αποζημίωσης για κάθε θετική, αποθετική ζημιά ή δια διαφυγόν κέρδος που υπέστη ο ΔΑΑ-Κ συνεπεία της αυθαιρέτου και αντισυμβατικής συμπεριφοράς ή παραλείψεως των βεβαιούμενων και εισπραττόμενων κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
          Εν πάση περιπτώσει η συνέπεια της ατελούς ή πλημμελούς εκτελέσεως των καθηκόντων των εντεταλμένων δημοτικών οργάνων ή και της ανοχής αυτών, μεταβολή ή παράβαση των όρων του παρόντος υπό του εκμισθωτή ή του εγγυητή του, ουδόλως δεσμεύει τον ΔΑΑ-Κ.       
 
ΑΡΘΡΟ 32ο
          Οιασδήποτε τροποποίηση των όρων της σύμβασης γίνεται ΜΟΝΟ εγγράφως.
 
ΑΡΘΡΟ 33ο
          Ο ΔΑΑ-Κ δικαιούται να αναρτήσει επιγραφή εις την πρόσοψη του κτιρίου ως και εις την είσοδο του κτιρίου.   
 
 
ΑΡΘΡΟ 34ο
          Η μη άσκηση ή μη έγκαιρος άσκηση δικαιώματος του μισθωτή ΔΑΑ-Κ που αναγνωρίζεται από το νόμο ή την παρούσα διακήρυξη και σύμβαση μισθώσεως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.
 
ΑΡΘΡΟ 35ο
          Ο τελευταίος μειοδότης εφόσον δεν διαμένει στην περιφέρεια της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης οφείλει να διορίσει υποχρεωτικά δια προφορικής δηλώσεως του καταχωριζόμενης εις τα πρακτικά, αντίκλητον διαμένοντα εις την περιφέρεια της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης προς τον οποίον θα γίνεται η κοινοποίηση της εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας ως και παντός εγγράφου.
 
ΑΡΘΡΟ 36ο
          Η υποβολή της αιτήσεως και η συμμετοχή εις τη δημοπρασία κατ΄ αμάχητον τεκμήριον αποδεικνύει ότι, ούτος έλαβε γνώση όλων των όρων ως ουσιωδών, τους οποίους και ανεπιφύλακτα αποδέχεται και προς τους οποίους προσχωρεί άνευ ουδεμίας αντιρρήσεως.
 
ΑΡΘΡΟ 37ο
          Αντίγραφο της διακηρύξεως που θα εκδοθεί βάσει της παρούσης θα τοιχοκολληθεί εις την εξώθυρα του Δημαρχείου Αγίων Αναργύρων-Καματερού στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού, στην ιστοσελίδα του Δήμου και τα δημοσιώτερα μέρη του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού συντασσόμενου αποδεικτικού δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 270/81.
         
                                                          Αγιοι Ανάργυροι   12/4/2011
    
                                                                Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                             ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ
 
 
 
                                              
 
 

Μοιράσου την σελίδα