ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2015

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αγιοι Ανάργυροι-Καματερό 13/3/2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       Α.Π. 598

Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»

Λεωφ.Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα

Αγιοι Ανάργυροι, Τ.Κ.13561
 
 
                                                                                                                                                           
 
 
 
 

ΘΕΜΑ: Συνοπτική οικονομική κατάσταση εγκεκριμένου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού έτους 2015.

Σχετ. : Ν. 3463/2006 αρ. 159 παρ. 5 & Ν. 3852/2010 αρ. 266 παρ. 6

 

            Σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω σχετικών, παρατίθεται ακολούθως η συνοπτική οικονομική κατάσταση του Π/Υ του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού έτους 2015, όπως ψηφίσθηκε με την υπ’ αρ. 140/2014 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 74ΣΞΟΡΑΜ-7ΡΕ), καθώς και με την 479/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω9ΖΞΩ62-ΟΗ9) και επικυρώθηκε με την υπ’ αρ. Πρωτ. 3964/2335/13-3-2015 εγκριτική Απόφαση του Γενικού Γραμματέα  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»

 
 
 
 
ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
 
Οικ.Ετος 2015
Κωδικός
Περιγραφή Κωδικού
Προϋπολογισθέντα
0
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
1.122.679,52
01
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
1.040,40
02
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
69,12
04
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
271.570,00
06
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
850.000,00
4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

467.300,00
41
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
456.200,00
42
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
11.100,00
5
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
20.000,00
51
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
20.000,00
 
Σύνολα:
1.609.979,52
 
 
 
ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
 
Οικ. έτος 2015
Κωδικός
Περιγραφή Κωδικού
Προϋπολογισθέντα
6
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

976.831,00

60
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
639.600,00
61
Αμοιβές αιρετών και τρίτων
260.881,00
62
Παροχές τρίτων
41.400,00
63
Φόροι - Τέλη
100,00
64
Λοιπά γενικά έξοδα
23.050,00
65
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης
200,00
66
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
11.600,00
7
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

5.900,00

71
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
5.900,00
8
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

626.700,00

81
Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
160.500,00
82
Λοιπές αποδόσεις
466.200,00
9
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

548,52

91

Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό

548,52
 
Σύνολο

1.609.979,52

 
                                                                                   
                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
                                                                           ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Share this post