ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ Α.Μ. 115/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ διακηρύσσει την με ανοικτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με Α.Μ. 115/2016 "Κατασκευή οδού Χανίων Δ.Κ. Καματερού για την απορροή των ομβρίων υδάτων στο διευθετημένο ρέμα της Εσχατιάς", προϋπολογισμού 80.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

κατεβάστε τα τεύχη δημοπράτησης

κατεβάστε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

δείτα τα σχετικά σχέδια

Share this post