ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ Α.Μ. 53/17

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την «Προμήθεια: Εκτυπώσεις έντυπου υλικού για τις ανάγκες των Δ/νσεων Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής  Πολιτικής του Δήμου» (A.M. 53/2017), ενδεικτικού προϋπολογισμού 26.910,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

δείτε την μελέτη

δείτε τον προϋπολογισμό της μελέτης

κατεβάστε τα Τεύχη Δημοπράτησης

κατεβάστε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Share this post