ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Μ 62/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για «Προμήθεια ειδών καθαριότητος και ευπρεπισμού» (A.M. 62/2017), ενδεικτικού προϋπολογισμού 48.934,53 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. (60.678,82 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Μοιράσου την σελίδα