Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αγ.Αναργύρων

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιοι Ανάργυροι 22/05/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’ ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 26/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Του Διοικητικού Συμβουλίου

Του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολικής Επιτροπής A/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγ.Αναργύρων-Καματερού»

 

Στις 22 Μαΐου τους έτους 2017 ημέρα Δευτέρα στις 13:00μμ στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού του Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού» κατόπιν της με αρ.πρωτ.10/16-05-2017, νόμιμης πρόσκλησης του Προέδρου, κ. Ιωάννη Ρέππα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του Ν. 3852/2010, προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

 

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (15) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα (10) και ονομαστικά οι :

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 • ΠΑΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ.

 1. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜ.

 • ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ Μ.

 1. ΔΡΟΣΟΣ ΕΛ.

 • ΚΑΡΑΤΟΣΙΟΥ Ε.

 1. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Ν.

 • ΜΙΧΑΗΛ ΑΝ.

 1. ΒΑΛΒΗΣ ΔΗΜ.

 • ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α.

 1. ΣΙΜΟΣ ΕΜ.

 

 1. ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜ.

 

 1. ΣΤΙΓΚΑ Μ.

 

 1. ΚΟΥΝΟΥΠΑΣ ΣΤ.

 

 1. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ.

 

 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αγ.Αναργύρων .»

 

Η Σχολική Επιτροπή

άκουσε τον Πρόεδρό της που κήρυξε την έναρξη της 6ης συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι,

 

η κ. Κουτσουρελάκη Μαρίνα συμπληρώνοντας από τον νόμο τον προβλεπόμενο χρόνο εκμίσθωσης του Κυλικείου στο 3ο Δημ. Σχολείο Αγ. Αναργύρων καλείται η Σχολική Επιτροπή να προβεί σε νέα προκήρυξη διαγωνισμού εκμίσθωσης του ως άνω κυλικείου & να επιστρέψει στην μισθώτρια την εγγύηση που είχε καταβάλει κατά την υπογραφή της σύμβασης εφόσον συμπλήρωσε τον απαιτούμενο χρόνο μίσθωσης & δεν προκύπτει καμία οφειλή .

 

 

 

 

 

Έτσι σύμφωνα με τις εγκυκλίους του ΥΠΕΠΘ & την ΚΥΑ 64321/Δ4/16-05-2008 (ΦΕΚ 1003Β/30-05-2008) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016 (ΦΕΚ 2646Β/25-08-2016) σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης λειτουργίας και εκμετάλλευσης των σχολικών κυλικείων στις σχολικές μονάδες , δύναται να προχωρήσουμε σε προκήρυξη εκμίσθωσης των κυλικείων που εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει η επιτροπή αρμοδιότητας έκδοσης προκηρύξεων & αξιολόγησης προσφορών πλειοδοτικών διαγωνισμών εκμίσθωσης κυλικείων της α΄θμιας εκπαίδευσης του Δήμου να ενεργήσει για προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του παραπάνω κυλικείου.

Το Σώμα αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και μετά από διαλογική συζήτηση,

 

Αποφάσισε Ομόφωνα

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι

Ανοιχτό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αγ.Αναργύρων (Γ. Παπανδρεόυ 98, Αγ. Ανάργυροι, τηλ.: 210-2611305, & φαξ ), για εννέα (9) χρόνια. (ΚΥΑ αρ.64321/Δ4/16.05/2008 (ΦΕΚ1003/30-05-2008 τεύχος Β') όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016 (ΦΕΚ 2646Β/25-08-2016).

 

 Τα  δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό είναι:

 α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

 β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο.

γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή και βεβαίωση περί μη οφειλής μισθωμάτων από την εκμετάλλευση του αντίστοιχου σχολικού κυλικείου .

δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.

ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.

ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

η) Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.

θ) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή . (20 % του ετήσιου μισθώματος καταβάλλεται από τον τελευταίο πλειοδότη με την υπογραφή της σύμβασης . Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής α΄θμιας Εκπαίδευσης.)

ι) Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογενείας,

ια) πιστοποιητικό ΕΦΕΤ

ιβ) ότι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.

 

 

 

 

 

 

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-προσφορών καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό από τους ενδιαφερόμενους είναι μέχρι και τη Δευτέρα 26/06/2017 και ώρα 09:00 π.μ., στο γραφείο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού (Κάδμου & Κιλελέρ (πρώην Ολύμπου_ - Καματερό ΤΚ 13451 τηλ.: 2132039950-3).

 

Η αποσφράγιση  των κλειστών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας  του Διαγωνισμού τη Δευτέρα 26η Ιουνίου 2017 και ώρα 09:30΄ π.μ. στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής ( Κάδμου & Κιλελέρ (πρώην Ολύμπου) Καματερό, α΄όροφος τηλ. 2132039950-3).

 

 

Για την παραλαβή της προκήρυξης και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, να απευθύνονται στη Σχολική Επιτροπή τις εργάσιμες ημέρες και στις ώρες από 9:30΄ π.μ. έως 13:30΄ μ.μ..

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26 / 2017.

 

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μοιράσου την σελίδα