ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61, ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, Τ.Κ.13561

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Τηλ:213 2023647-649

email: esoda@agankam.gov.gr

Ημερομηνία: 12/10/2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ- ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΊΝΗΤΑ ΕΚΕΊΝΑ ΣΤΑ ΟΠΟΊΑ ΈΧΕΙ ΕΠΈΛΘΕΙ ΜΕΤΑΒΟΛΉ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΉΣ ΔΉΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΌΣ ΔΙΜΉΝΟΥ ΑΠΌ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΉΣ.

 

Προσκαλούμε όλους τους δημότες να υποβάλουν δήλωση ακινήτων, ώστε να προσδιοριστεί το τέλος ακίνητης περιουσίας τους. Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική για όλους του ιδιοκτήτες ακινήτων εντός των ορίων του Δήμου μας με βάση τις διατάξεις του Ν.2130/1993.

1. Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 88/2011 απόφαση του καθόρισε όπως ορίζει ο Ν. 2130/93, το συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας σε 0,35 %. Ο συντελεστής αυτός είναι ενιαίος για όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου.

2. Συμπλήρωση δηλώσεων


 

Ηλεκτροδοτούμενα Ακίνητα (κτίσματα ή οικόπεδα) η συμπλήρωση της δήλωσης γίνεται στο ειδικό έντυπο δήλωσης που αποστέλλεται από τη ΔΕΗ. Η δήλωση συμπληρώνεται μόνο για το συγκεκριμένο ηλεκτροδοτούμενο κτίσμα ή μόνο για το συγκεκριμένο ηλεκτροδοτούμενο οικόπεδο (όπου υπάρχει τέτοια περίπτωση), το οποίο αφορά το έντυπο δήλωσης που έστειλε η ΔΕΗ σύμφωνα με τα στοιχεία του Αρχείου της.

Για κάθε ακίνητο που έχει ένα μετρητή της ΔΕΗ θα υποβάλλεται μία δήλωση, αν το ακίνητο έχει πάνω από ένα μετρητή θα υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση για το τμήμα που αντιστοιχεί ο κάθε μετρητής (π.χ. σε διώροφο κτίσμα όπου το ισόγειο και ο πρώτος όροφος έχουν χωριστό μετρητή, θα

υποβληθούν δύο δόσεις).

Μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα (κτίσματα ή οικόπεδα) η δήλωση συμπληρώνεται στο ειδικό έντυπο μη ηλεκτροδοτουμένων ακινήτων που χορηγείται δωρεάν και μπορείτε να προμηθευτείτε από το site ή από το γραφείο εσόδων του Δήμου Αγ. Αναργύρων – Καματερού.


 

3. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί δήλωση ή υποβληθεί ανακριβής δήλωση μετά τη λήξη της προθεσμίας, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του οφειλόμενου ποσού του τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2130/1993 παραγρ. 12 και του άρθρου 61 του Ν.4483/17 ΦΕΚ Α΄107(τροποποίηση του άρθρου 32 του Ν.4304/14 ΦΕΚ Α΄234.


4. Εάν δεν καταβληθεί η οφειλή του ΤΑΠ δεν είναι δυνατή η έκδοση οικοδομικής άδειας ή η μεταβίβαση του ακινήτου.

Εάν δεν πληρωθεί γίνεται διακοπή της παροχής ρεύματος.


5. Ο Δήμος δικαιούται να διενεργεί έλεγχο των δηλώσεων που υποβάλλουν οι υπόχρεοι με αυτοψία και καταμέτρηση του χώρου από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του.

6. Στο δημοτικό ή κοινοτικό τέλος ακίνητης περιουσίας δεν υπόκεινται τα πάσης φύσεως ακίνητα που ανήκουν

α) Στο Ελληνικό Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., στους Ο.Τ.Α. και στις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις.

β) Στους Ναούς, στις lερές Μονές, στο Ιερό Κοινό του Παναγίου Τάφου, στην Ιερά Μονή του Όρους Σινά, στο Άγιον Όρος, στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και στα θρησκευτικά γενικά ιδρύματα.

γ) Στα αναγνωρισμένα ξένα θρησκεύματα και δόγματα, που τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την άσκηση δημόσιας λατρείας και τη διεξαγωγή υπηρεσιών Θρησκευτικής φύσεως.

δ) Στα φιλανθρωπικά ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα.

ε) Στα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που υπάρχουν ή Θα συσταθούν και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, καθώς και οι περιουσίες του άρθρου 96 του α.ν. 2039/11939 (ΦΕΚ 455 Α') "Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών", εφόσον επιδιώκονται από αυτά αποδεδειγμένα σκοποί εθνωφελείς ή Θρησκευτικοί ή σε ευρύτερο κύκλο φιλανθρωπικοί ή εκπαιδευτικοί ή καλλιτεχνικοί ή κοινωφελείς ή εκκλησιαστικοί, καθώς και ξένα που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς, με τον όρο της αμοιβαιότητας.

στ) Στα αθλητικά σωματεία, ενώσεις, ομοσπονδίες που έχουν νόμιμα αναγνωρισθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών τους σκοπών.

ζ) Στα ξένα κράτη όταν αυτά χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων αυτών με τον όρο της αμοιβαιότητας.

Επίσης απαλλάσσονται του ανωτέρω τέλους:

α) Τα κτίσματα οικοδομής που ανεγείρεται, για μια επταετία από τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας ή μέχρι να εκμισθωθούν ή κατά οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθούν αυτά πριν από την πάροδο της επταετίας.
Μετά την πάροδο της επταετίας από τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας ή από την εκμίσθωση ή τη χρησιμοποίησή τους με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την πάροδο της επταετίας τα διαμερίσματα πολυκατοικίας που ανεγείρεται και δεν έχουν πωληθεί, τα οποία συμφωνήθηκε να μεταβιβασθούν στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα πoυ αυτός Θα υποδείξει, για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, θεωρούνται, κατ' αμάχητο τεκμήριο, ότι έχουν μεταβιβασθεί στον εργολάβο μαζί με το ποσοστό του οικοπέδου που τους αναλογεί.

β) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και

γ) Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί:

- Ως δημόσιοι χώροι ταφής (νεκροταφεία).

- Ως διατηρητέα, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα.

- Ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων.


δ) Τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός οικισμού ή σε αγροτικές περιοχές και χρησιμοποιούνται για το σταυλισμό ολιγάριθμων οικόσιτων ζώων για οικιακές ανάγκες του υπόχρεου. (παρ. 7 άρθρου 11 Ν. 2503/97,ΦΕΚ-107 Α').


7. Η είσπραξη των οφειλών για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα θα γίνεται από τη ΔΕΗ (ή από τον εκάστοτε εναλλακτικό προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.). Η είσπραξη για τα υπόλοιπα ακίνητα θα γίνεται από το ταμείο του Δήμου Αγ. Αναργύρων-Καματερού.


 


 


 

 

 

Share this post