ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 23-3-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61, ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, Τ.Κ.13561

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Τηλ:213 2023647-649

email: esoda@agankam.gov.gr


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ


 

ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΗΛΩΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΚΕΙΝΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΠΕΛΘΕΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΤΜ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ε.Η. Η ΑΛΛΟ ΠΑΡΟΧΟ, ΑΛΛΑΓΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ, κλπ).


 

Προσκαλούμε όλους τους δημότες να υποβάλουν δήλωση ακινήτων, ώστε να προσδιοριστεί το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) τους. Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική για όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων εντός των ορίων του Δήμου μας με βάση τις διατάξεις του Ν.2130/1993.


 

1. Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 88/2011 απόφασή του καθόρισε, όπως ορίζει ο Ν. 2130/93, τον συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας σε 0,35 %0.

Ο συντελεστής αυτός είναι ενιαίος για όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου.

 

2. Συμπλήρωση δηλώσεων

α) Ηλεκτροδοτούμενα Ακίνητα (κτίσματα ή οικόπεδα) : η συμπλήρωση της δήλωσης γίνεται στο ειδικό έντυπο δήλωσης που παρέχεται από την Υπηρεσία του Δήμου.

Για κάθε ακίνητο που έχει ένα μετρητή της ΔΕΗ θα υποβάλλεται μία δήλωση, αν το κτίσμα έχει πάνω από ένα μετρητή θα υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση για κάθε ανεξάρτητο ηλεκτροδοτούμενο χώρο.
β) Μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα (κτίσματα, οικόπεδα, υπόλοιπο συντελεστή δόμησης, κλπ.) :

η δήλωση συμπληρώνεται στο ειδικό έντυπο μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων που χορηγείται από το Τμήμα Εσόδων του Δήμου Αγ. Αναργύρων – Καματερού ή από το site του Δήμου.

 

3. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί δήλωση ή υποβληθεί ανακριβής δήλωση μετά τη λήξη της δίμηνης προθεσμίας, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του οφειλόμενου ποσού του τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2130/1993 παραγρ. 12 και του άρθρου 61 του Ν.4483/17 ΦΕΚ Α΄107 (τροποπ. του άρθρου 32 του Ν.4304/14 ΦΕΚ Α΄234).

Κατ΄ εξαίρεση για το έτος 2018 οι δηλώσεις μπορούν υποβληθούν χωρίς πρόστιμο μέχρι 31/12/2018.

 

4. Εάν δεν καταβληθεί η οφειλή του ΤΑΠ δεν είναι δυνατή η έκδοση βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ που απαιτείται για τη μεταβίβαση ή πώληση του ακινήτου.

 

5. Ο Δήμος δικαιούται να διενεργεί έλεγχο των δηλώσεων που υποβάλλουν οι υπόχρεοι με αυτοψία και καταμέτρηση του χώρου από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του.

 

6. Στο δημοτικό ή κοινοτικό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας δεν υπόκεινται τα πάσης φύσεως ακίνητα που ανήκουν:

α) Στο Ελληνικό Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., στους Ο.Τ.Α. και στις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις.

β) Στους Ναούς, στις lερές Μονές, στο Ιερό Κοινό του Παναγίου Τάφου, στην Ιερά Μονή του Όρους Σινά, στο Άγιον Όρος, στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και στα θρησκευτικά γενικά ιδρύματα.

γ) Στα αναγνωρισμένα ξένα θρησκεύματα και δόγματα, που τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την άσκηση δημόσιας λατρείας και τη διεξαγωγή υπηρεσιών Θρησκευτικής φύσεως.

δ) Στα φιλανθρωπικά ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα.

ε) Στα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που υπάρχουν ή θα συσταθούν και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, καθώς και οι περιουσίες του άρθρου 96 του α.ν. 2039/11939 (ΦΕΚ 455 Α') "Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών", εφόσον επιδιώκονται από αυτά αποδεδειγμένα σκοποί εθνωφελείς ή Θρησκευτικοί ή σε ευρύτερο κύκλο φιλανθρωπικοί ή εκπαιδευτικοί ή καλλιτεχνικοί ή κοινωφελείς ή εκκλησιαστικοί, καθώς και ξένα που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς, με τον όρο της αμοιβαιότητας.

στ) Στα αθλητικά σωματεία, ενώσεις, ομοσπονδίες που έχουν νόμιμα αναγνωρισθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών τους σκοπών.

ζ) Στα ξένα κράτη όταν αυτά χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων αυτών με τον όρο της αμοιβαιότητας.


 

Επίσης απαλλάσσονται του ανωτέρω τέλους:

α) Τα κτίσματα οικοδομής που ανεγείρεται, για μια επταετία από τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας ή μέχρι να εκμισθωθούν ή κατά οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθούν αυτά πριν από την πάροδο της επταετίας.


β) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και

γ) Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί:

- Ως δημόσιοι χώροι ταφής (νεκροταφεία).

- Ως διατηρητέα, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα.

- Ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων.


δ) Τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός οικισμού ή σε αγροτικές περιοχές και χρησιμοποιούνται για το σταυλισμό ολιγάριθμων οικόσιτων ζώων για οικιακές ανάγκες του υπόχρεου. (παρ. 7 άρθρου 11 Ν. 2503/97,ΦΕΚ-107 Α').

 


7. Η είσπραξη των οφειλών για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα θα γίνεται από τη ΔΕΗ (ή από τον εκάστοτε εναλλακτικό προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.).

Η είσπραξη για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα θα γίνεται από το Ταμείο του Δήμου Αγ. Αναργύρων-Καματερού.


 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Share this post