ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Άρθρο 1: Αντικείμενο και Σκοπός του Κανονισμού

Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για την χρήση των πεζοδρομίων των οδών, των πλατειών, των πεζοδρόμων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, οι οποίοι θα δεσμεύουν τις δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και τους χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών των χώρων. Αφορά δε την προσωρινή ή πλέον μακροχρόνια χρήση ή κατάληψη των κοινόχρηστων χώρων σε όλη την έκταση του δήμου.

Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι:

Ø      Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης.

Ø      Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και της λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων.

Ø      Η διασφάλιση του κοινόχρηστου χαρακτήρα πλατειών, πεζοδρόμων και πεζοδρομίων και η ισορροπημένη οικονομική εκμετάλλευσή τους από τον Δήμο.

Ø      Η ασφάλεια και η προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα των Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ).

Ø      Η ανάπτυξη και η διεύρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 
 Άρθρο 2: Νομικό Πλαίσιο

 Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει της σχετικής νομοθεσίας (Ν. 3463/2006, Ν.3852/10, το Β.Δ.2419/2-0-10-58, όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν.1080/1980, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 26 του Ν.1828/89 & το άρθρο 6 του Ν.1900/90) και των αντίστοιχων κανονιστικών διατάξεων και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη, που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.

Άρθρο 3: Ορισμοί

 1. Κοινόχρηστοι χώροι:  Όλοι οι δρόμοι και τα πεζοδρόμιά τους, οι πλατείες και τα πεζοδρόμιά τους, οι πεζόδρομοι, οι στοές και το υπέδαφος όλων αυτών, οι αποτμήσεις γωνιών οικοδομικών τετραγώνων και το υπέδαφος αυτών, ο δάπεδος χώρος μεταξύ θέσεως των προσόψεων των ισογείων οικοδομών και των εγκεκριμένων οικοδομικών γραμμών, αποτελούντων των χώρων τούτων προεκτάσεις πεζοδρόμων και χώρων αφεθέντων σε κοινή χρήση και γενικά κάθε δημοτικός ή δημόσιος χώρος ή οικόπεδο, που έχει αφεθεί προσωρινά ή μόνιμα σε κοινή χρήση.

2. Τέλος: Η χρηματική παροχή, που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού ανταλλάγματος για την χρησιμοποίηση ορισμένου δημοτικού χώρου, έργου ή υπηρεσίας. Έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα (ΣΤε 140/89, Δι.Δικ. 1990 σελ. 1228) και ανήκει στην κατηγορία των Γενικών ή Ανειδίκευτων Εσόδων.

3. Άδειες χρήσης κοινόχρηστου χώρου: Οι ατομικές διοικητικές πράξεις παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε ιδιώτη, που υπόκεινται σε ανάκληση σύμφωνα με τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Η χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου ειδικά για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπορικά προϋποθέτει την νόμιμη λειτουργία αυτών.

4. Ανάκληση αδείας: Η διοικητική πράξη κύρωσης με την οποία αίρεται η ισχύς προηγούμενης διοικητικής πράξης και αποσκοπεί στην συμμόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθμίσεις του νόμου και του παρόντος κανονισμού.

5. Αυθαίρετη χρήση: Η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς προηγούμενη άδεια του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, καθώς και η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της ήδη χορηγηθείσας άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή την έκταση του παραχωρούμενου χώρου, είτε την διάρκεια της άδειας. 

6. Εμπορικός εξοπλισμός: Κάθε μορφής λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία (τραπεζοκαθίσματα, ομπρέλες, σκίαστρα, προθήκες, πάγκοι, εμπορεύματα και μηχανήματα) που εξυπηρετούν την πελατεία και την λειτουργία των καταστημάτων.                                                                                                                                                                     

7. Αστικός εξοπλισμός:  Ό,τι εξυπηρετεί τις ανάγκες του Δήμου, όπως κάδοι απορριμμάτων, κολωνάκια, ζώνες πράσινου, κιγκλιδώματα, παγκάκια, φωτιστικά, κ.τ.λ..

8. Οδικός εξοπλισμός: Ό,τι εξυπηρετεί τις ανάγκες των οδών και της κυκλοφορίας, όπως φανοστάτες, πινακίδες σήμανσης, σηματοδότες, κ.τ.λ..

 9. Πεζοδρόμιο: Το υπερυψωμένο ή με άλλο τρόπο διαχωριζόμενο τμήμα της οδού, που προορίζεται για τους πεζούς.

10. Πεζόδρομος:   Η οδός που χρησιμοποιείται αποκλειστικά από πεζούς και για την είσοδο-έξοδο οχημάτων προς χώρους στάθμευσης παρόδιων ιδιοκτησιών και οχημάτων εκτάκτου ανάγκης και ανεφοδιασμού.

Άρθρο 4 : Αρμοδιότητες

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού είναι η μόνη αρμόδια αρχή για να εκδίδει άδειες χρήσεις κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού ή έχουν παραχωρηθεί σ’ αυτόν για εκμετάλλευση. Η αρμοδιότητα για την τήρηση και πιστή εφαρμογή του Κανονισμού ανήκει στην Δημοτική Αρχή δια των αρμοδίων υπηρεσιών της,

·         Το τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών συντάσσει σύμφωνα με το Νόμο όλες τις απαραίτητες άδειες για τη χρήση του χώρου (άδεια χρήσης - κατάληψης κοινόχρηστου χώρου), τις οποίες εκδίδει ο Δήμαρχος (παρ. 11 αρ. 3 του Ν. 1080/1980) και τις οποίες ανακαλεί (παρ. 7 αρ. 3 του Ν. 1080/80). Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι επίσης αρμόδια για την είσπραξη των αναλογούντων τελών και προστίμων, που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και από σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

·         Το Γραφείο έκδοσης αδειών καταστημάτων και περιπτέρων χορηγεί όλες τις απαραίτητες άδειες εκτός από την άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου.

·         Η Ελληνική Αστυνομία (Τροχαία) ελέγχει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και γνωμοδοτεί για την χορήγηση της άδειας κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου, αν υφίστανται δηλαδή λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων, που επιβάλλουν τη μη χορήγηση της άδειας. Η γνωμάτευσή της είναι δεσμευτική στη χορήγηση της αιτούμενης άδειας (άρθρο 13 παρ.6 ΒΔ. 24/9-20/10/1958, όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 3 του Ν.1080/80) και εκδίδεται μέσα σε 15 μέρες από την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος του Δήμου.

·         Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών χορηγεί κάθε είδους εγκρίσεις ή «σύμφωνη γνώμη» στο πλαίσιο εσωτερικής υπηρεσιακής διαδικασίας για την άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, για τα λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία που τοποθετούνται στο κοινόχρηστο χώρο, τον οριοθετεί βάσει της χορηγηθείσας άδειας και ελέγχει την εφαρμογή της, καθώς και τη διακοπή και παρεμπόδιση της κυκλοφορίας.

·         Η Επιτροπή Κοινόχρηστων Χώρων γνωμοδοτεί κατά περίπτωση στις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων, σχετικά με την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.

·         Η Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής κατ’ αρχήν εξετάζει και παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που έχουν σχέση με την αναδιατύπωση, συμπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού.

·         Για θέματα που έχουν οικονομικό αντικείμενο (π.χ. επιβολή τελών) την ειδική αρμοδιότητα έχει η Οικονομική Επιτροπή.

Άρθρο 5 : Γενικές αρχές παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστων χώρων

Τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης τους  καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βασική προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας είναι να μη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας .

1. Στα πεζοδρόμια εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών, πλάτους 1,00μ. τουλάχιστον. Για πεζοδρόμια που το πλάτος τους είναι λιγότερο του 1,00μ. απαγορεύεται η παραχώρησή τους.

2. Στους πεζοδρόμους θα μένουν ελεύθερα 2,00μ. τουλάχιστον για τη διέλευση των πεζών και των επιτρεπόμενων οχημάτων. Ειδικά για τους πεζόδρομους ο παραχωρούμενος χώρος δεν θα υπερβαίνει το 50% του πλάτους τους..

3.  Να μην εμποδίζεται η ανάδειξη και η προβολή των μνημείων της πόλης.

4. Η έκθεση των εμπορευμάτων θα περιορίζεται σε απόσταση 1,00μ. από την οικοδομική γραμμή και εφόσον καλύπτει τις πιο πάνω προϋποθέσεις, ενώ η ενδεχόμενη ανάρτηση αυτών επί των προσόψεων των κτηρίων δεν θα μπορεί να υπερβαίνει σε ύψος το 1,50μ.

5. Δεν επιτρέπεται στους παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους η επέκταση των εργασιών των καταστημάτων και των επιτηδευματιών κάθε μορφής (συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, συναρμολογήσεις επίπλων κλπ.).

6. Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου πρέπει να είναι σύμφωνη με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους. (αρθ. 14, Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/2012 Υγειονομική Διάταξη)

7. Ο παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος οριοθετείται με κίτρινη γραμμή με συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής. Κάθε κατάληψη εκτός των ορίων του παραχωρούμενου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις..

8. Δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση που να εμποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του αστικού εξοπλισμού που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος στον κοινόχρηστο χώρο.

9. Στους παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται η τοποθέτηση στοιχείων εξοπλισμού (καθίσματα, τραπέζια, γλάστρες κλπ.) που αποτελούνται μόνο από φυσικά υλικά (πηλός, ξύλο, γυαλί, κλπ.)

10. Η σκίαση των χώρων θα γίνεται, είτε με την τοποθέτηση τέντας στην όψη του κτιρίου σε ύψος τουλάχιστον 2,20μ. από το έδαφος και χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, είτε με ομπρέλες που θα καλύπτουν επιφάνεια το πολύ ίση με αυτή του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου, χωρίς διαφημιστικά μηνύματα.

11. Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφανών και χωρίς κορνίζα ανεμοφρακτών ύψους έως 1,20μ. καθώς και άλλων διακοσμητικών στοιχείων, με διάταξη τέτοια  ώστε να μην καθιστούν τον κοινόχρηστο χώρο περίκλειστο.

12. Δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο (υποστυλώματα, δάπεδα, καθίσματα, ζαρντινιέρες κλπ.). Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια, ώστε να δημιουργούνται διάδρομοι για την απρόσκοπτη κίνηση των επισκεπτών. Η συνολική παρέμβαση θα τυγχάνει πριν από την έκδοση της άδειας, της έγκρισης των υπηρεσιών του Δήμου κατόπιν υποβολής μαζί με την άδεια των αναγκαίων προς τούτο τοπογραφικών και αρχιτεκτονικών σχεδίων. Οποιαδήποτε μεταβολή της διάταξης των λειτουργικών στοιχείων απαιτεί την έγκριση των υπηρεσιών και την ανανέωση της χορηγηθείσας άδειας.

13. Σε χώρους πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και άλλων, που δεν έχουν παραχωρηθεί δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέμβαση.

14. Η καθαριότητα και η τήρηση των υγειονομικών κανονισμών είναι ευθύνη του υπεύθυνου στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου.

15. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων και διαφημιστικών στοιχείων σε κοινόχρηστο χώρο.

16.  Δεν επιτρέπεται οιαδήποτε διαφημιστική πινακίδα, αφίσα ή ανακοίνωση, μόνιμη κατασκευή, ή άλλη επέμβαση για την τοποθέτηση των ειδών επαγγελματικού εξοπλισμού σε κοινόχρηστους χώρους. Γενικά η αφισοκόλληση επιτρέπεται μόνον σε ειδικά πλαίσια, εφόσον αυτά τοποθετηθούν από τον Δήμο και απαγορεύεται σε οιουσδήποτε άλλους κοινόχρηστους χώρους, δημοτικούς στύλους, κλπ.

17. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων προ της εισόδου κατοικίας ή πολυκατοικίας.

18. Όλα τα στοιχεία, στα οποία αναφέρεται η άδεια, τοποθετούνται μέσα στα όρια του παραχωρημένου χώρου και σε καμιά περίπτωση δε δημιουργούν περιχαρακωμένες περιοχές, μετατρέποντας τον κοινόχρηστο χώρο σε ιδιωτικό. Επίσης, δεν επιτρέπεται να τροποποιούν ή να προξενούν φθορές σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο διαμόρφωσης ή φύτευσης.   

19. Για τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, η αστυνομική αρχή μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος του Δήμου, γνωματεύει αν υφίστανται λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας των πεζών ή τροχοφόρων που επιβάλλουν τη μη χορήγηση της αιτούμενης άδειας, οπότε δεν χορηγείται αυτή. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, η άδεια χορηγείται και χωρίς τη γνωμάτευση της αστυνομικής αρχής. (άρθρο 16 παρ. 4 του Ν.3254/2004)

 20. Η χορηγηθείσα άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου ανακαλείται υποχρεωτικά από τη Δημοτική Αρχή μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση της Τροχαίας ότι συντρέχουν λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων ή ένεκα ληφθέντων μέτρων από δημόσια αρχή. Επίσης ανακαλείται η άδεια όταν διαπιστωθεί παράβαση των όρων της κατεχόμενης άδειας, οπότε και επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιο του τέλους και απομάκρυνση των ειδών από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, με επιβάρυνση του υπαιτίου.

Άρθρο 6: Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων.

Οι επιτρεπόμενοι για χρήση κοινόχρηστοι χώροι χωρίζονται εκτός από τις πλατείες σε τέσσερις (4) ζώνες Α, Β, Γ και Δ ανάλογα  με την κεντρικότητα και την εμπορικότητά τους.

ΠΛΑΤΕΙΕΣ

α. Κεντρική πλατεία Αγίων Αναργύρων

β. Πλατεία Ανάκασας

γ. Πλατεία Μυκονιάτικων

δ. Λοιπές πλατείες Αγίων Αναργύρων και Καματερού

 

 Α Ζώνη: Οι δρόμοι:

 Αγ. Αναργύρων
 Δημοκρατίας από εκκλησία έως Μπίμπιζα
 Ηρώων Πολυτεχνείου
 Κύπρου

Σοφοκλή Βενιζέλου από Κυδωνιών έως Ηπείρου

 
Β Ζώνη: Οι δρόμοι:

υπόλοιπο Δημοκρατίας

υπόλοιπο Σoφ. Βεvιζέλoυ

Αγ. Παρασκευ­ής

 Αριστείδου
Αυλώvoς

Β. Παύλου

Δ. Δημητρίου

Δραγατσανίου
Επτανήσου
Καφαντάρη
Κεφαλληνίας
Κλεισoύρας
Κολοκοτρώνη
Κoρυτσάς
Κρυστάλλη

Κων/πόλεως έως Στουρνάρα

Λευκωσίας
 Μπιζαvίoυ
 Μυτιλήνης

Ν. Πλαστήρα

Ούλοφ Πάλμε

Π. Τσαλδάρη

Πλάτωνος
Στoυρvάρα
Τριπόλεως
 Τσιμισκή
Φωκά
 
Γ Ζώνη: Οι δρόμοι:
25ης Μαρτίου

Αγ. Δημητρίου

Αγ. Παντελεήμονος

Γ. Παπανδρέου

Δωδεκανήσου

Ελ. Βενιζέλου

Ηπείρου

Κ. Αγωνιστών

Καζαντζάκη
Κουντουριώτη
Κρυονερίου

Κων/πόλεως από Στουρνάρα έως Κ. Παλαμά

Λ. Κατσώνη

Μ. Αλεξάνδρου

Ναυπάκτoυ
Πλαπoύτα
 
Δ Ζώνη: Οι δρόμοι:

Οι υπόλοιποι δρόμοι της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων και όλοι οι δρόμοι της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού.

 

                                                             

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Άρθρο 7 : Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων

1. Τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζεται επίσης και το ετήσιο τέλος ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ).

2. Το τέλος είναι ετήσιο ανεξάρτητα από τον χρόνο χρήσης και ανάλογα την περιοχή – ζώνη της πόλης και καταβάλλεται εφάπαξ στο Ταμείο του Δήμου. Ο αριθμός του τριπλότυπου είσπραξης του τέλους αναγράφεται στην άδεια. 

3. Οι χορηγούμενες άδειες, τόσο όσον αφορά την κατάληψη του χώρου, όσον και την τοποθέτηση σ’ αυτόν λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων επαγγελματικού εξοπλισμού, έχουν ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους, που εκδόθηκαν. Η αίτηση για νέα άδεια πρέπει να γίνεται το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Μετά την λήξη της άδειας, αν δεν υπάρξει ανανέωση, απομακρύνονται τα τραπεζοκαθίσματα και ο επαγγελματικός εξοπλισμός από τον κοινόχρηστο χώρο.      

4. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων καθώς και διαφημιστικών στοιχείων σε παραχωρούμενους για τραπεζοκαθίσματα κοινόχρηστους χώρους.

5.   Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση τραπεζοκαθισμάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού.

6. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία τηλεοράσεων και λοιπών συσκευών προβολής σε χώρους που παραχωρούνται τραπεζοκαθίσματα                         

7. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου προσκομίζοντας και τα εξής νόμιμα επικυρωμένα δικαιολογητικά:

·         Η ισχύουσα άδεια λειτουργίας καταστήματος.

·         Ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης.

·         Τοπογραφικό σκαρίφημα της θέσης του καταστήματος, των παρακειμένων καταστημάτων, του πλάτους της πρόσοψης, του πλάτους του πεζοδρομίου, του πλάτους της οδού, των εισόδων και των παραθύρων των παρακειμένων κατοικιών και της θέσης και τις διαστάσεις του αιτούμενου προς κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.

·         Διάγραμμα κάλυψης, με το οποίο αποτυπώνεται η διαρρύθμιση του χώρου.

8. Για την χορήγηση άδειας τραπεζοκαθισμάτων και εξοπλισμού στο διάγραμμα κατάληψης σημειώνονται οι προβολές των ομπρελών, φωτιστικών και ανθοδόχων κ.α. και επισυνάπτονται Τεχνικές προδιαγραφές των χρησιμοποιούμενων στοιχείων επαγγελματικού εξοπλισμού.

Υπηρεσιακά θα επισυνάπτεται :

·         Φωτοτυπία της τελευταία χορηγηθείσας άδειας.

·          Βεβαίωση του Ταμείου του Δήμου, ότι δεν υπάρχουν σε βάρος του ενδιαφερομένου βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο ή υπάρχει περίπτωση εκκρεμοδικίας ή διακανονισμού της καταβολής αυτών.

·         Γνωμάτευση της Τροχαίας.

·         Έγκριση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για τα λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία, που τοποθετούνται στον κοινόχρηστο χώρο.

·         Γνωμοδότηση της Επιτροπής Κοινόχρηστων Χώρων.

·         Σε περίπτωση γωνιακού καταστήματος τα στοιχεία που αφορούν στην κατάληψη θα παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε δρόμο.

Ειδικότερα :

 Πεζόδρομοι: α)Η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων γίνεται πάντα εντός της προβολής των ορίων του καταστήματος. Σε κάθε περίπτωση για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη και την νοητή προβολή των ορίων των όμορων ιδιοκτησιών πρέπει να υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση παραχώρησης του ιδιοκτήτη ή της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών που διαμένουν ή χρησιμοποιούν το ακίνητο.

β) Στα καταστήματα που βρίσκονται σε πεζόδρομους, η άδεια θα δίδεται αφού ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου σημείου του πεζόδρομου, δηλαδή η εύρυθμη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, η ομαλή διέλευση των πεζών, η κίνηση των επιτρεπομένων οχημάτων, ο αστικός εξοπλισμός, η γενική αισθητική του χώρου. Η χορήγηση άδειας θα εξετάζεται χωριστά για κάθε κατάστημα από τις υπηρεσίες του Δήμου.

γ) Ο καθορισμός του χώρου που θα καταλαμβάνει κάθε κατάστημα όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα καταστήματα θα δίνεται από τον τύπο: Ε={ (Πα/Πσ) 0,6 + (Εα/Εσ)0,4 } Χ Εθόπου: Πα=μήκος πρόσοψης του καταστήματος, Πσ=άθροισμα μήκους προσόψεων των καταστημάτων, Εα=εμβαδόν καταστήματος, Εσ= σύνολο εμβαδού καταστημάτων, Εθ=εμβαδόν της συγκεκριμένης θέσης, 0,6=συντελεστής πρόσοψης και 0,4 συντελεστής εμβαδού. Επειδή η διάσταση ενός τραπεζοκαθίσματος μετρημένη στην πράξη είναι 1,20τ.μ. ο χώρος κατάληψης για κάθε κατάστημα θα είναι στον πλησιέστερο αριθμό πολλαπλάσιο του 1,20.

δ) Οι κοινόχρηστοι χώροι που βρίσκονται εκτός της προβολής των ορίων του προσώπου των καταστημάτων παραχωρούνται για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έπειτα από δημοπρασία. Στην δημοπρασία παίρνουν μέρος κατά προτεραιότητα όσοι δεν έχουν απέναντι από το κατάστημά τους κοινόχρηστο χώρο.

ε) Οι διάδρομοι, που βρίσκονται εντός του χώρου των τραπαζοκαθισμάτων και εξυπηρετούν την λειτουργία του καταστήματος προσμετρούνται κανονικά σαν κατάληψη.

 Πεζοδρόμια: α) Σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό τα τραπεζοκαθίσματα αναπτύσσονται πάντα στη νοητή προβολή των ορίων του καταστήματος ή όμορων ιδιοκτησιών εφόσον υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση.

β) Όπου υπάρχει αστικός εξοπλισμός, παρτέρια, στάσεις λεωφορείων, ποδηλατόδρομος, κλπ., το πλάτος του πεζοδρομίου περιορίζεται μεταξύ της ρυμοτομικής γραμμής του καταστήματος και της νοητής γραμμής των ανωτέρω.

γ) Οι προεξοχές στις γωνίες των πεζοδρομίων δεν προσμετρούνται στο πλάτος του πεζοδρομίου επειδή κατασκευάστηκαν με σκοπό την διευκόλυνση των πεζών, που διασχίζουν το δρόμο και την αποτροπή παρκαρίσματος στις γωνίες.

 Πλατείες:   Ο παραχωρούμενος προς χρήση κοινόχρηστος χώρος καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας.

 

Άρθρο 8: Χορήγηση άδειας τοποθέτησης εμπορευμάτων

 Τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για έκθεση εμπορευμάτων, καθώς επίσης και ο καθορισμός του ετήσιου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

1. Πριν την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των εμπορευμάτων πρέπει να έχει εκδοθεί άδεια από τον Δήμο με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης της έως το τέλος του τρέχοντος έτους.                                                                                                                                                                  

2. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά: 

·         Ισχύουσα άδεια λειτουργίας του καταστήματος.

·         Απλό τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης του καταστήματος και του κοινόχρηστου χώρου. (Σε περίπτωση γωνιακού καταστήματος το διάγραμμα σχεδιάζεται αναλυτικά για κάθε δρόμο.)

Η αίτηση ανανέωσης της άδειας γίνεται εντός του τελευταίου τριμήνου του προηγούμενου έτους.

 3. Εκτός των περιορισμών του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού, δεν επιτρέπεται η αποθήκευση εμπορευμάτων και άλλων στοιχείων εξοπλισμού στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο. Οι διάδρομοι που βρίσκονται στο χώρο εμπορευμάτων και εξυπηρετούν την λειτουργία του καταστήματος προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη.

 

Άρθρο 9: Περίπτερα  

   Το περίπτερο είναι ένα λειτουργικό και εξυπηρετικό στοιχείο του δημόσιου χώρου και συγχρόνως αποτελεί μια μακρόχρονη ελληνική ιδιαιτερότητα, προερχόμενη από συγκεκριμένες κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. Ως εκ τούτου είναι ένα στοιχείο λαογραφίας, που αναδεικνύει την πολιτιστική και ιστορική φυσιογνωμία της ελληνικής πόλης και πρέπει να παραμείνει ως τέτοιο. Στην σύγχρονη κατάσταση των πόλεων ο παραδοσιακός χαρακτήρας του περιπτέρου αλλοιώνεται, μετατρέποντας την μικρή αυτή χαρακτηριστική κατασκευή σε ένα είδος «λυόμενου πολυκαταστήματος» που διασκορπίζει ανεξέλεγκτα τα εμπορεύματά του στον περιβάλλοντα κοινόχρηστο χώρο, με ενοχλητικές επιπτώσεις στην αισθητική της πόλης γενικότερα. Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, θέλοντας να αποκαταστήσει τον αρχικό χαρακτήρα του περιπτέρου, ώστε αυτό να συμβάλλει στην ανάδειξη της ιδιαιτερότητας της πόλης και να μην εμποδίζει την επιδιωκόμενη αναβάθμιση της εικόνας της, θέτει συγκεκριμένους όρους και περιορισμούς για την ανάπτυξη της λειτουργίας των περιπτέρων στην πόλη.

1.  Σύμφωνα με την νομοθεσία οι επιτρεπόμενες διαστάσεις των περιπτέρων είναι: μέγιστο μήκος 1,70μ Χ 1,50μ.μέγιστο πλάτος, ήτοι εμβαδού 2,55 τ,μ.. Πέραν αυτού -και στο πλαίσιο της κατά περίπτωσης διεύρυνσης της χωροθέτησης των περιπτέρων- παραχωρούνται 1,80 τ.μ. για τα ρολά προκειμένου με την εξελιγμένη και σύγχρονη μορφή τους να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες και προϊόντα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εγκύκλιος 5, Υ1γ/ΓΠ/οικ.45936). Επιπλέον, για τα περίπτερα με τον Ν. 4093/2012 παρ. ΣΤ2, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίζεται η χωροθέτησή τους καθώς και ο περιβάλλων κοινόχρηστος χώρος και η παραχώρηση χρήσης δικαιώματος εκμετάλλευσής τους. Πέραν τούτου και εφόσον υπάρχει επαρκής χώρος για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των πεζών, τουλάχιστον 1,00 τ.μ., μετά από έγκριση της Τροχαίας, χορηγείται άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.

2. Εγκατάσταση ψυκτικών θαλάμων και προθηκών έκθεσης προς πώληση έξω από το περίπτερο εντός των τετραγωνικών μέτρων που παραχωρεί ο Δήμος για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και υπό την προϋπόθεση ότι θα προστατεύονται με κατάλληλη τέντα από την έκθεση στον ήλιο, τη σκόνη και από οποιαδήποτε ανθρώπινη ενέργεια που θα εγκυμονεί κινδύνους.

3. Ο παραχωρούμενος χώρος δεν θα υπερβαίνει τα 25,00τ.μ με την προϋπόθεση ότι η κατασκευή του ή το σύνολο των κατασκευών και εγκαταστάσεων συνολικά δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 20% της επιφάνειας του κοινόχρηστου χώρου, ενώ ισχύει η κατά περίπτωση χωροθέτηση περιπτέρου.

4. Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος (τέντας) χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα σε απόσταση 0,50μ από το ρείθρο του πεζοδρομίου.

5. Απαγορεύεται κάθε άλλη προσθήκη ή τοποθέτηση διαφημιστικών στοιχείων, που μεταβάλλουν τις επιτρεπόμενες διαστάσεις του περιπτέρου, καθώς και κάθε άλλου αντικειμένου γύρω από αυτό (κιβώτια, πρόχειρες κατασκευές, σταντ).                

 

Άρθρο 10 : Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου με οικοδομικά υλικά για κατασκευή ή ανέγερση οικοδομών

1. Ο ιδιοκτήτης ή εργολάβος καταθέτει αίτηση στην Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου για άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου. Για κατάληψη οδοστρώματος, πεζοδρομίου, πεζόδρομου ή πλατείας, χρειάζεται έγκριση της Αστυνομικής Αρχής. Τα τέλη για τους οικοδομούντες είναι μηνιαία ανά τετραγωνικό μέτρο και για την καταβολή τους ευθύνονται εξ ολοκλήρου ο λαβών την άδεια και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.  

2. Οι υπεύθυνοι του έργου είναι υποχρεωμένοι να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων. Ο χώρος πρέπει να έχει κατάλληλη σήμανση ορατή και την νύκτα.

3. Οι άδειες που εκδίδονται διακρίνονται σε:

   α) Άδεια χρήσης κάδου αδρανών υλικών με μηνιαίο τέλος χρήσης ανά τ.μ. και με την υποχρέωση ο κάδος να τοποθετείται σε ξύλα για την προστασία του κοινόχρηστου χώρου.

 β) Άδεια χρήσης προστατευτικής περίφραξης με πανί, λαμαρίνα ή πλέγμα και μηνιαίο τέλος χρήσης.

 γ)   Άδεια τοποθέτησης ικριώματος (σκαλωσιάς) με μηνιαίο τέλος χρήσης.

 δ) Άδεια στάθμευσης ανυψωτικών μηχανημάτων απαραιτήτων για την ανέγερση πολυκατοικίας (πρέσα- μπετονιέρα, κλπ.) 

 ε) Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με διάφορα οικοδομικά υλικά για την εκτέλεση διαφόρων τεχνικών-οικοδομικών εργασιών με μηνιαίο τέλος ανά τετραγωνικό μέτρο (άρθρο 26 παρ. 4 του Ν.1828/89-αρθ.481,482,483 του Α.Κ.)

4. Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει την άδεια οικοδομής στην αρμόδια Δ/νση του Δήμου, είναι δε υποχρεωμένος :

·         Να τοποθετεί ικριώματα (σκαλωσιές) με ασφαλή έδραση και στήριξη στην οικοδομή, με προστατευτική διάταξη (πανί, δίχτυ, κλπ.) για την προστασία των διερχομένων πεζών από την πτώση υλικών.

·         Να τοποθετήσει ταινία σήμανσης με ερυθρό και άσπρο χρώμα..

·         Να τοποθετήσει εμπόδια με φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία που να λειτουργούν και την νύκτα.

5. Ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα καλύπτονται, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος. Τα στερεά υλικά στερεώνονται με ασφαλή τρόπο για την πρόληψη ατυχήματος.   

6. Σε περίπτωση οποιασδήποτε εργασίας ανασκαφής του οδοστρώματος για τη σύνδεση κτιρίων με τα δίκτυα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας η αποκατάσταση της οδού στην αρχική της μορφή με τα αυτά υλικά και την αυτή επιμέλεια είναι υποχρεωτική και βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ιδιοκτήτη του ωφελουμένου ακινήτου.

7. Για οποιανδήποτε καταστροφή του κοινόχρηστου χώρου ο ιδιοκτήτης ή ο εργολάβος του έργου φροντίζει για την άμεση αποκατάσταση της ζημιάς.

Άρθρο 11 : Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για την προσωρινή λειτουργία εργοταξίου και για χρήση εδάφους ή υπεδάφους 

Προϋπόθεση χορήγησης της παραπάνω άδειας είναι η σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας.

1. Στην αίτηση αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα, που είναι υπεύθυνος για την λειτουργία του εργοταξίου, του επιβλέποντος μηχανικού, του τεχνικού ασφαλείας, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της δημιουργίας του εργοταξίου, τα μέτρα σηματοδότησης για την προστασία πεζών και οχημάτων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της άδειας.

2. Η διάρκεια της άδειας είναι δυνατόν να παραταθεί μετά από αιτιολογημένη αίτηση και καταβολή του αντιστοίχου τέλους.

3. Κατά την λειτουργία του εργοταξίου τηρούνται όλες οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ., οι κανονισμοί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οι κανονισμοί, που διέπουν την χρήση του κοινόχρηστου χώρου. Εργασίες που προκαλούν ηχητική όχληση θα πρέπει να γίνονται εκτός των ωρών κοινής ησυχίας.   

 4.   Σε κάθε περίπτωση για την κατασκευή δημοσίων έργων από ιδιώτη ή Υπηρεσία Κοινής Ωφέλειας απαιτείται άδεια τομής ή και άδεια διέλευσης βαρέων οχημάτων από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εντός 20 ημερών από τη υποβολή της αίτησης μαζί με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, που έχει εκδοθεί στο όνομα του ενδιαφερομένου. Το ύψος του ποσού για το οποίο εκδίδεται η εγγυητική επιστολή ορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Κατά τα λοιπά έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των ως άνω παραγράφων.

5. Οι δημόσιοι οργανισμοί για την εγκατάσταση κοινωφελών δικτύων με χρήση υπογείων ή εναερίων εγκαταστάσεων σε κοινόχρηστους χώρους μετά την μετατροπή τους σε ανώνυμες εταιρείες παύουν να έχουν απαλλαγή από την καταβολή του τέλους καταλήψεως κοινοχρήστων χώρων(Ν.Σ.Κ. 268/02). Ως εκ τούτου χρήστες όπως η Δ.Ε.Η. Α.Ε, ο Ο.Τ.Ε. Α.Ε., εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, πρατήρια καυσίμων κ.α., που έχουν την δυνατότητα με την εγκατάστασης καλωδίων, σωληνώσεων, οπτικών ινών, δεξαμενών καυσίμων, τηλεφωνικών θαλάμων, Κ.Φ.Α.Ο., στύλων, ταμειολογιστικών μηχανών(Α.Τ.Μ), να αποκομίζουν και να καρπούνται ειδική ωφέλεια υπέρ αυτών από το παραχωρούμενο ή ήδη χρησιμοποιούμενο κοινόχρηστο χώρο του υπεδάφους ή εδάφους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, χρεώνονται με την επιβολή ανάλογου τέλους.

Άρθρο 12 : Μικροπωλητές-Στάσιμο υπαίθριο εμπόριο-Καντίνες     

1. Με τον Ν. 4038/2012 αρμόδιο όργανο για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού των αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου είναι ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας χορηγείται με άδεια του Δημάρχου και σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, βάσει της σχετικής νομοθεσίας.

3. Οι θέσεις που παραχωρούνται είναι ισάριθμες των αδειών που έχουν χορηγηθεί και καθορίζονται κατά περίπτωση από το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους και ισχύουν για το επόμενο έτος. Για τον καθορισμό των θέσεων λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί της σχετικής νομοθεσίας και η εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.      

4. Ο παραχωρούμενος χώρος (για μικροπωλητές και στάσιμο εμπόριο) δεν είναι πάνω από 2,00τ.μ. και δεν επιτρέπεται η υπέρβαση της παραχωρούμενης επιφάνειας.

5. Οι καθορισμένες θέσεις θα παραχωρούνται με κλήρωση και κατά προτεραιότητα σε φυσικά πρόσωπα, μόνιμους κατοίκους και δημότες Αγίων Αναργύρων-Καματερού, ανέργους, ΑΜΕΑ, πολύτεκνους, γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες.

6. Παραχωρείται επίσης χώρος για δύο (2) ημέρες, την παραμονή και την ημέρα του εορτασμού των Ιερών Ναών του Δήμου, στους γύρω από τον ναό δρόμους ή και σε μεγαλύτερη έκταση ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων και την σπουδαιότητα του εορτασμού, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .

7. Σε νόμιμους κατόχους άδειας λειτουργίας κινητών καντινών (παρ. 5,αρθρ. 1 του Ν. 3377/2005 Φ.Ε.Κ. 202/19-8-05), χορηγείται άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από το γραφείο έκδοσης αδειών καταστημάτων και περιπτέρων, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει ο παραπάνω νόμος. Οι θέσεις καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

8. Ο ωφέλιμος χώρος των κινητών καντινών πρέπει να είναι 5,00τ.μ. και ο συνολικά παραχωρούμενος χώρος να μην υπερβαίνει τα 10,00τ.μ.  

 

 Άρθρο 13 : Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου  προσωρινού χαρακτήρα

1. Για ημερήσια κατάληψη κοινόχρηστου χώρου κατά τη διάρκεια θρησκευτικών, εθνικών εορτών και λοιπών εκδηλώσεων θα γνωμοδοτεί η Επιτροπή Κοινόχρηστων Χώρων.

 

2. Για τις εκδηλώσεις, που γίνονται από Δημόσιους φορείς ή Πολιτικά κόμματα με εκπαιδευτικό πολιτιστικό ή ενημερωτικό χαρακτήρα εξετάζονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1491/84.

 

3. Στις άδειες, που  χορηγούνται ατελώς, για κοινωνικούς ή πολιτιστικούς σκοπούς, δεν θα επιτρέπεται η διενέργεια εμπορικής διαφήμισης. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται άμεση βεβαίωση της παράβασης στις διαφημιζόμενες επιχειρήσεις.

 

4.Οι φορείς είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της καθαριότητας του παραχωρούμενου χώρου και στις περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών θα ζητείται από τους οργανωτές το κόστος αποκατάσταση.            

 
Άρθρο 14: Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων.
 

Τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων καθορίζονται κατά το είδος και τη ζώνη, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις περιπτώσεις το τέλος ανεξάρτητα από τον χρόνο χρήσεως πληρώνεται εξ ολοκλήρου πριν παραδοθεί στον ενδιαφερόμενο η άδεια χρήσης.

 
 
Άρθρο 15: Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων.
 

Οι χρήστες όπως είναι η Δ.Ε.Η. Α.Ε., ο Ο.Τ.Ε. Α.Ε., οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας κλπ. έχουν τη δυνατότητα με την εγκατάσταση καλωδίων, σωληνώσεων, οπτικών ινών κλπ. να αποκομίζουν και να καρπούνται ειδική ωφέλεια από τον περιορισμό υπέρ αυτών, του παραχωρούμενου ή ήδη χρησιμοποιούμενου κοινόχρηστου χώρου του υπεδάφους ή εδάφους. Με δεδομένη την ωφέλεια που αποκομίζουν οι χρήστες και που έχει μόνιμο χαρακτήρα, δημιουργείται αντίστοιχη επιβάρυνση του Δήμου.

Ο Δήμος επιβαρύνεται με δαπάνες για τη συντήρηση των οδοστρωμάτων και των πεζοδρομίων λόγω χρήσης του υπεδάφους. Ειδικότερα για την εκτέλεση των ως άνω εργασιών επιβαρύνεται με τις δαπάνες των εργατικών ημερομισθίων, του ασφαλτικού σκυροδέματος, των πλακών των πεζοδρομίων, καθώς και με δαπάνες τεχνολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού.

Υπολογίζεται λοιπόν ετήσιο τέλος (ανά κυβικό μέτρο) για χρήση υπεδάφους κατά την υπογειοποίηση καλωδίων των κοινωφελών επιχειρήσεων και εταιρειών κινητής τηλεφωνίας λαμβάνοντας υπόψη την με αριθ. 528/075 ΦΕΚ Β΄1375/10-7-2009 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η οποία καθορίζει τα τέλη διέλευσης και τα τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης, καθώς και τον υπολογισμό τους. Στην ίδια απόφαση αναφέρονται και οι επίγειες καμπίνες, τα υπόγεια καλώδια και τα φρεάτια.

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιβάλλεται ετήσιο τέλος κοινόχρηστου χώρου για χρήση εδάφους και υπεδάφους για :

α. Χρήση υπεδάφους κατά την υπογειοποίηση καλωδίων των κοινωφελών επιχειρήσεων και εταιρειών κινητής τηλεφωνίας

β. Για τοποθέτηση από κοινωφελείς επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδιώτες, τηλεφωνικών θαλάμων καρτοτηλεφώνων, ΚΑΦΑΟ, ΑΤΜ Τραπεζών, ταχυδρομικά κουτιά των ΕΛΤΑ, στύλων (ΔΕΗ, ΟΤΕ), κλπ. εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

 
Άρθρο 16: Ατελώς.
 

Οι δημόσιοι οργανισμοί για την εγκατάσταση των κοινωφελών δικτύων τους με χρήση υπογείων ή εναερίων εγκαταστάσεων σε κοινόχρηστους χώρους (ΔΕΥΑ, κλπ.) απαλλάσσονται από την καταβολή τέλους διέλευσης παροχών χώρων. Μετά την μετατροπή του ΟΤΕ και της ΔΕΗ σε ιδιωτικές ανώνυμες εταιρείες, έπαυσαν να απολαμβάνουν την απαλλαγή τους από την καταβολή του παραπάνω τέλους (ΝΣΚ 268/02).

Οι πεζόδρομοι και οι πλατείες ή τμήματα αυτών, μετά από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ή διακομματικής Επιτροπής, παραχωρούνται δωρεάν για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και ομιλίες πολιτικών κομμάτων, με την υποχρέωση των φορέων-διοργανωτών για την εξασφάλιση της καθαριότητας, την προστασία από κάθε μορφής ρύπανση και την αποκατάσταση τυχόν ζημιών.

 
 
Άρθρο 17: Κυρώσεις και πρόστιμα.
 

Αυθαίρετηθεωρείται η χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δημάρχου, καθώς και η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης, τη θέση ή την έκταση του παραχωρούμενου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας.

 

Σε περιπτώσεις αυθαίρετης χρήσης, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου με απόφαση του Δημάρχου εκτός από το αναλογούν τέλους και πρόστιμο (Ν. 1900/90):

 

1. Σε χώρους που έχει παραχωρηθεί άδεια επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο προς το    αναλογούν τέλος χρήσης.

 

2. Σε περιπτώσεις που δεν έχει παραχωρηθεί άδεια επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο του μεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό που έχει προσδιοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για παραχώρηση χρήσης.

 

3. Εάν συνεχίζεται η αυθαίρετη χρήση ή επαναλαμβάνεται το πρόστιμο διπλασιάζεται κάθε φορά μέχρι και δύο φορές.

 

4. Πέραν τούτου αφαιρείται η χορηγηθείσα άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου και απομακρύνεται από τα συνεργεία του Δήμου κάθε αντικείμενο από τον χώρο με τη συνδρομή της οικείας Αστυνομικής Αρχής και ο υπεύθυνος χρεώνεται τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης.

 

5. Στοιχεία λειτουργικά ή διακοσμητικά, που τοποθετούνται χωρίς άδεια σε χώρους παραχωρημένους για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, θεωρούνται αυθαίρετη κατασκευή-κατάληψη και θα επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με τον Ν.1337/83.

 

6.Οι παραβάτες του παρόντος Κανονισμού τιμωρούνται, επιπλέον, για τις παραβάσεις που αφορούν θέματα κίνησης και στάθμευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΟΚ, για τις παραβάσεις που αφορούν θέματα επισκευής, κατεδάφισης ή ανέγερσης οικοδομών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ, για τις παραβάσεις που αφορούν θέματα εκτέλεσης δημοσίων έργων σύμφωνα με το Ν. 1418/84 και τα εκτελεστικά του Προεδρικά Διατάγματα όπως αυτά συμπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. Σε κάθε περίπτωση και ανάλογα με τη σοβαρότητα των παραβάσεων ισχύουν διοικητικές κυρώσεις που πηγάζουν από την ισχύουσα νομοθεσία, τον Κ.Δ.Δ. και τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής προστίμων. Εάν οι παραβάσεις άπτονται ποινικών αδικημάτων ισχύουν και οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

 
 
 
Άρθρο 18: Μεταβατικές διατάξεις.
 

Ο παρών Κανονισμός ισχύει από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης έγκρισής του από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίων Αναργύρων-Καματερού και την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητάς του από την αρμόδια Αρχή. Από την θέση σε ισχύ του παρόντος όλες οι σχετικές προγενέστερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου καταργούνται.      

 

Όσον αφορά στην παραχώρηση του κοινοχρήστου χώρου, κατά τον πρώτο χρόνο της εφαρμογής του κανονισμού η προθεσμία υποβολής της αίτησης θα ισχύει τρεις (3) μήνες από την ψήφιση του κανονισμού.

 
*****************
                                 
       

 Η διατήρηση της πόλης μας καθαρής, η μείωση του αριθμού και της σοβαρότητας των διαφόρων ατυχημάτων, η απάλειψη της ηχητικής και ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η δημιουργία ελκυστικού ανθρωποκεντρικού περιβάλλοντος σε αρμονία με το φυσικό, η ανάδειξη πολυλειτουργικού και πολυσήμαντου δικτύου πεζοδρόμων κατάλληλου για ανθρώπινη επαφή και επικοινωνία και, τέλος, η καλλιέργεια συνείδησης αλληλεγγύης και αναγνώρισης του απόλυτου χαρακτήρα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε τοπικό επίπεδο είναι βασική ευθύνη της Δημοτικής Αρχής.

Ταυτόχρονα όλοι οι πολίτες οφείλουν να συνδράμουν το έργο του Δήμου προς αυτήν την κατεύθυνση και να αποτρέπουν ενέργειες που θα τους εμποδίζουν να ασκήσουν το αυτονόητο και νόμιμο δικαίωμά τους να χρησιμοποιούν και να απολαμβάνουν τους κοινόχρηστους χώρους της περιοχής τους.

 
 
 
 
                                                                                      

Share this post