ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 01.10.2013
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Mε αριθμό 377
Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού
 
΄Εχοντας υπόψη:
 
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» Α΄ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου, όπως ισχύει σήμερα.
 2. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 & 6 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν έξι (6) Αντιδήμαρχοι.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 σύμφωνα με τις οποίες για το Δήμο μας, ορίστηκαν έξι (6) Αντιδήμαρχοι εκ των οποίων οι τέσερις (4) με αντιμισθία από 1-1-2013.
 4. Την αριθ. 01/02.01.2013 απόφασής μας με την οποία ορίσαμε τους Αντιδημάρχους Αγίων Αναργύρων – Καματερού και αναθέσαμε σε αυτούς την άσκηση αρμοδιοτήτων μας.
 
                                               Αποφασίζουμε

Α. Τροποποιούμε και κωδικοποιούμε τις ανατεθείσες αρμοδιότητες στους ορισθέντες, με την ανωτέρω απόφαση, δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, με θητεία την αναγραφόμενη έναντι ενός εκάστου ως εξής :

 

III. Στον κ. Κατσιμάρδο Σωτήριο, Αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας, Αστικού σχεδιασμού – Δικτύων – Κυκλοφορίας και Σχεδίου Πόλεως, από  01.09.2013 έως 31.08.2014 μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 
 1. Την αρμοδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 74 του Ν. 3852/2010).
 2. Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων των Τεχνικών Υπηρεσιών και ειδικότερα :
  • Μελέτες (Πολεοδομικές, Κυκλοφοριακές Υδραυλικές κλπ)
  • Κυκλοφορικά
  • Στρατηγικό σχεδιασμό
  • Συγκοινωνιακά Έργα
  • Διαφημιστικές Κατασκευές
  • Υπαίθριοι χώροι (συντήρηση πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές κλπ)
  • Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα – Σηματοδότηση
  • Σχολικά κτίρια και Συντήρηση
  • Οδοποίια και Συντήρηση
  • Αποχέτευση
  • Υδραυλικά έργα και συντήρηση
  • Εφαρμογές (Τοπογραφικές κλπ)
  • Εκπόνηση μελετών και εποπτεία Έργων ΕΣΠΑ
  • άδεια εκμίσθωσης περιπτέρων
 3. Τη μέριμνα και ευθύνη για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων.
 4. Τη χορήγηση άδειας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της ΚΥΑ Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245/08.
 5. Τη συγκρότηση κλιμακίων ελέγχου ανελκυστήρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της ΚΥΑ Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245/08.
 6. Την απόφαση διακοπής λειτουργίας ανελκυστήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της ΚΥΑ Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245/08.
 7. Την υπογραφή αδειών λαϊκών αγορών, αδειών και βεβαιώσεων παραγωγών, υπαιθρίου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου.
 8. Την υπογραφή αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων που υπάγονται στο καθεστώς προέγκρισης του άρθρου 80 του ΔΚΚ.
 9. Την υπογραφή αδειών ίδρυσης και λειτουργίας δραστηριοτήτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που εξαιρούνται της προέγκρισης ( κολυμβητικές δεξαμενές, αυτόματοι πωλητές τροφίμων και ποτών, πώληση τυποποιημένων παγωτών κλπ).
 10. Την υπογραφή αδειών καταστημάτων και επιχειρήσεων που εξαιρούνται της προέγκρισης.
 11. Την υπογραφή αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων που αδειοδοτούνται από τους ΟΤΑ και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 80 του ΔΚΚ (πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καταστήματα πώλησης κατοικίδιων ζώων και ωδικών πτηνών κλπ).
 12. Την υπογραφή των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς διαδικτύου και αδειών διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.
 13. Την υπογραφή των αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων, λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων και κυλικείων σε δημόσια κτίρια.
 14. Την υπογραφή των αδειών καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων.
 15. Την υπογραφή αδειών λειτουργίας εκθέσεων (εκτός των διεθνών).
 16. Την υπογραφή αδειών άσκησης επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών καθώς και τη συγκρότηση σχετικής εξεταστικής επιτροπής και πειθαρχικού συμβουλίου.
 17. Την προσωρινή αφαίρεση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και ανάγονται στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.
 18. Την παροχή εντολής για τη σφράγιση των καταστημάτων, επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Δήμου, που λειτουργούν χωρίς την απαιτούμενη από το Νόμο άδεια και ανάγονται στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.
 19. Την υπογραφή των αδειών μουσικής καθώς και της παράτασης αυτών, που αφορούν στο Δήμο μας και οι οποίες θα χορηγούνται μετά από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 20. Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων του.
 21. Την υπογραφή των αδειών των προϊσταμένων των Διευθύνσεων αρμοδιότητάς του.
 22. Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ’ αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.
 
Ο ανωτέρω θα λαμβάνει αντιμισθία.
 
 

VI.  Στον κ. Κουρλέτη Απόστολο, Αντιδήμαρχο   Δημοσίων Σχέσεων Νεότητας, Εμπορικής Ανάπτυξης – Καινοτομιών, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων μας Ζωής από  01.09.2013 έως 31.08.2014 μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες :

 1. Γενικότερα την μέριμνα και των συντονισμό των υπηρεσιών που εμπλέκονται με θέματα δημοσίων σχέσεων, νεότητας, εθελοντισμού, παιδείας και εμπορικής ανάπτυξης – καινοτομιών και εξυπηρέτησης πολιτών.
 2. Την ευθύνη της υποβολής προτάσεων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 3. Την υπογραφή των αδειών των προϊσταμένων των Διευθύνσεων αρμοδιότητάς του.
 4. Την αρμοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς του.
 5. Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ’  

      αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.

 
Ο ανωτέρω δεν  θα λαμβάνει αντιμισθία
 
 

 VII. Στον κ. Τσίρμπα Γιώργο - Σταύρο, Αντιδήμαρχο Σχολικής Μέριμνας  – Δια Βίου Μάθησης και ποιότητα Ζωής από 01.09.2013 έως 31.08.2014 μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες :

 1. Την εποπτεία και ευθύνη  της λειτουργίας

·         Των παιδικών χαρών

·         Συγκοινωνιών

·         Κεραίες κινητής τηλεφωνίας

·         Λαϊκές αγορές, ασφάλεια

·         ΔΕΚΟ

 1. Την εποπτεία και ευθύνη των υπηρεσιών ΚΕΠ του Δήμου μας
 2. Την υπογραφή των αδειών των προϊσταμένων των Διευθύνσεων αρμοδιότητάς του.
 3. Την αρμοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς του.
 4. Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ’  

      αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.

 
Ο ανωτέρω θα λαμβάνει αντιμισθία.
 

- Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μια τουλάχιστον ημερησία εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 
- Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-γισμού του Δήμου.

                                                          

                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 
 
                                                                       ΝΙΚΟΣ Α. ΣΑΡΑΝΤΗΣ
 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Δημάρχου

2. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

3. Οριζόμενους Αντιδημάρχους

4. Πρόεδρους Δημοτικών Κοινοτήτων

5. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

6. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

7. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

8. Διεύθυνση Περιβάλλοντος

9. Ν.Π.Δ.Δ. & Επιχειρήσεις

10. Αρχείο

 
 

Share this post