ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CITYMOBILNET (URBACT III)

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το έργο CITYMOBILNET, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος URBACT III-Φάση Β'. Το έργο διήρκεσε 2 χρόνια και υλοποιήθηκε από δίκτυο 11 ευρωπαϊκών πόλεων, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος ΑΑΚ. Το έργο CITYMOBILNEΤ εστίασε στα θέματα κινητικότητας και μεταφορών των πόλεων-εταίρων και είχε ως αντικείμενο την προσαρμογή των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε τοπικό επίπεδο καθώς και τη δημιουργία κουλτούρας αμοιβαίας μάθησης, ανταλλαγής γνώσης και εμπειριών μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων-πόλεων.

Δεδομένου ότι βασικός άξονας του URBACT III είναι η ενθάρρυνση συμμετοχικών διαδικασιών της τοπικής κοινωνίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, κατά την υλοποίηση του CITYMOBILNET, η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας αποτέλεσε βασικό όρο για την επιτυχή υλοποίηση των στόχων που τέθηκαν σε κάθε πόλη. Στο πλαίσιο αυτό, η Ομάδα Έργου του Δήμου ΑΑΚ, σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις του προγράμματος αλλά και με τις στρατηγικές επιλογές που έχουν διατυπωθεί στο 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στο σχεδιασμό και υλοποίηση των στόχων, επέλεξε τη σχολική κοινότητα και την τρίτη ηλικία ως πεδίο πληροφόρησης για τα θέματα κινητικότητας και μεταφορών στην πόλη.

Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο Μάρτιος-Απρίλιος 2017 εκπονήθηκε έρευνα προκειμένου να διερευνηθεί η υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα της κινητικότητας και μεταφορών στο Δήμο ΑΑΚ. Η έρευνα εκπονήθηκε με την επιστημονική υποστήριξη του Εργαστηρίου Συστημάτων Μεταφορών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ως εργαλείο της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο σχεδιάστηκε ώστε να αποτυπώνει τις συνήθειες μετακίνησης όλης της οικογένειας, στα πρότυπα ερωτηματολογίων που χρησιμοποιήθηκαν σε έρευνες αστικών κέντρων παγκοσμίως και τροποποιήθηκε σύμφωνα με τις ανάγκες αλλά και τις ιδιαιτερότητες του Δήμου.

Συνολικά, άνω των 650 ερωτηματολογίων συλλέχθηκαν εκ των οποίων ο τελικός αριθμός που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν (μετά από την διαδικασία «καθαρισμού» και αποκλεισμού ερωτηματολογίων μερικά συμπληρωμένων ή με ελλιπείς απαντήσεις) έφτασε τα 577 ερωτηματολόγια. Για το είδος και τον σκοπό της έρευνας, ο τελικός αριθμός αυτός θεωρείται ιδιαίτερα ικανοποιητικός.

Ενδεικτικά, τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας, δείχνουν ανεπαρκή διασύνδεση με τα ΜΜΜ, περιοχές εντός της πόλης με χαμηλό επίπεδο ασφάλειας και προστασίας, αυξημένη χρήση επιβατικών οχημάτων, κλπ.

Η γνώση που αντλήθηκε από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής, αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την Κινητικότητα στο Δήμο ΑΑΚ, το οποίο αποτέλεσε και το τελικό παραδοτέο του CITYMOBILNET. Στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εσωτερική οργάνωση του Δήμου ΑΑΚ και σε βραχυπρόθεσμα μέτρα χαμηλού κόστους – υψηλής απόδοσης. Επιπλέον, το Σχέδιο Δράσης διαπνέεται από τις αρχές (α) της ενιαίας προσέγγισης & στρατηγικής αντί μεμονωμένων μέτρων, (β) της αξιοποίησης των δυνατών σημείων της πόλης και (γ) της έμφασης σε μέτρα με μεγάλες πιθανότητες χρηματοδότησης.

Το Σχέδιο Δράσης έχει ένα τολμηρό όραμα, «να αναβαθμιστεί ο Δήμος AAK από Αρχάρια Πόλη (Starting City) σε Ανερχόμενη Πόλη (Advancing City) έως το 2021».

 

Για τις Αρχάριες και Ανερχόμενες Πόλεις βλ. http://eu-advance.eu/docs/file/advance_d2.3_prototype_audit_gr.pdf, σελ.6 

Share this post