ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ (Α.Μ. 130/2018)

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά), για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ» (Α.Μ. 130/2018), ενδεικτικού προϋπολογισμού 64.984,93ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%, την 17-09-2018, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ.

 

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, κάντε κλικ εδώ

Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη, κάντε κλικ εδώ

Για να κατεβάσετε το ΤΕΥΔ, κάντε κλικ εδώ


 

Share this post