ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΠΛΗΝ ΙΑΤΡΩΝ, ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
(ν. 4542/2018 (Α΄95), άρθρο τρίτο)

Οι δημόσιοι Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) μπορούν να προσλαμβάνουν για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών τους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, επικουρικό προσωπικό των κατηγοριών και κλάδων που περιλαμβάνονται στον πίνακα του παραρτήματος της αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.50604 (ΦΕΚ 2607 Β΄2018) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους που τηρούνται στις Δ.Υ.Π.Ε. Τα Νοσοκομεία καλύπτουν τις ανάγκες τους από τους καταλόγους της Δ.Υ.Π.Ε. στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται.
Το Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» υπάγεται στην αρμοδιότητα της Διοίκησης της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (1η Δ.Υ.ΠΕ.),  στην οποία καταρτίζονται και τηρούνται ηλεκτρονικοί κατάλογοι ανά κατηγορία (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΔΜ και ΥΕ) και κλάδο, για όλους τους κλάδους του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, στους οποίους μπορούν να εγγραφούν  όσοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα.
Οι υποψήφιοι για επικουρικό προσωπικό εγγράφονται, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, στους ηλεκτρονικούς καταλόγους μίας μόνο Δ.Υ.ΠΕ., κάθε έτος, μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Οκτωβρίου. Οι κατάλογοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. μέχρι το τέλος του μηνός Νοεμβρίου του ίδιου έτους και παραμένουν σε αυτήν, επικαιροποιούμενοι, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του επόμενου έτους.

Το επικουρικό προσωπικό που προσλαμβάνεται από τους φορείς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είναι προσωπικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και η πρόσληψή του γίνεται με κριτήρια και μοριοδότηση που καθορίζονται στην προαναφερόμενη κοινή υπουργική απόφαση και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ενός (1) έτους και μεγαλύτερο των δύο (2) ετών.

Πληροφορίες από το σύνδεσμο:http://www.1dype.gov.gr/?p=5954 και την ηλεκτρονική εφαρμογή loipoepikouriko.moh.gov.gr

 

Share this post