ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Πρόσκληση του ΙΚΕ για το "Πρόγραμμα Ολιστικής Παροχής Υπηρεσιών
Αποκατάστασης σε Παιδιά με Εγκεφαλική Παράλυση και συνοδά προβλήματα"


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», Άξονας
Προτεραιότητας (09) «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ  ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», με τη συμμετοχή του  ΕΚΤ και τίτλο
«ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ»,  λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ
ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ», με κωδικό ΟΠΣ  5002481


Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι
άτομα με αναπηρία (εγκεφαλική παράλυση και συνοδά προβλήματα) ηλικίας
2.5 έως 12 ετών (στο εξής θα καλούνται «ωφελούμενοι») να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα  απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα:

συνημμένα αρχεία:
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=30169:190122-ike&catid=351:2013-07-17-10-26-51&Itemid=386

 

 

 

 

Share this post