ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΣΜΕ 02/2019

 

 

                             ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 24/2 ΕΩΣ 5/3                 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Άγιοι Ανάργυροι 30.01. 2019

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                               Αριθ. Πρωτ.: 2151

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,

Ταχ. Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 61

Τ.Κ. 13561 Άγιοι Ανάργυροι

Πληρ.: κ. Σοφία Μαυρίδη

Τηλ.: 2132023671

Ηλ. Δ/νση:mavridis@agankam.gov.gr

 

 

 Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΜΕ  02/2019

του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού

για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση μίσθωσης έργου (αμειβόμενο αντίτιμο)

 

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, έχοντας υπόψη:

 

1)  Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009.

3) Τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του Ν. 3833/2010, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ του Ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους».

4) Τις διατάξεις του Ν. 4325/2015.

5) Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980).

6) Την υπ’ αρ. 47/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, με θέμα τον προγραμματισμό προσλήψεων για απασχόληση αναδόχων με συμβάσεις μίσθωσης έργου (με κάλυψη της δαπάνης υπό το μορφή αντιτίμου) για το 2018.

7) Τις υπ’ αρ. πρωτ. 5158,  5161 και  5164/12.06.2018 βεβαιώσεις του ΑΣΕΠ.

8) Το υπ’ αρ. πρωτ. 38362/24.07.2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου» αποκλειστικά και μόνο από την καταβολή αντιτίμου

9) Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 375990/20-07-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν. 4483/2017 και με την οποία εγκρίθηκε η απασχόληση σαράντα δύο (42) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου για το Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού, μέχρι ένα έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (206/Α΄), όπως ισχύει καθώς και των διατάξεων του πδ 524/1980, κατά περίπτωση.

10) Το γεγονός ότι η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω θα αντιμετωπίζεται από την καταβολή αντιτίμου που θα καταβάλλουν οι ωφελούμενοι δημότες.

11) Την υπ’ αρ. 366/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, που αφορά καθορισμό του αριθμού και των ειδικοτήτων τριάντα εννέα (39) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου του Δήμου για το έτος 2019 (έργο με αμιγώς αμειβόμενο αντίτιμο).

12) Τις υπ’ αρ. πρωτ. 23985/13-12-2018 και 1450/21.01.2019 βεβαιώσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού.

13) Την υπ΄ αρ. 116705/36799/24.01.2019 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί «έγκρισης συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού» (ΑΔΑ: 6ΣΡΛΟΡ1Κ-ΩΨΜ).

14) Την με αρ. 429/2016 Απόφαση Δημ. Συμβουλίου «περί καθορισμού ωριαίας αμοιβής συμβασιούχων μίσθωσης έργου με αντίτιμο, για τις υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ: 73Λ3Ω62-ΑΦΑ).

15) Την με αρ. 43/2019 Απόφαση Δημ. Συμβουλίου περί έγκρισης ανακοίνωσης ΣΜΕ 02/2019 για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου δέκα οκτώ (18) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων (καλλιτεχνικό προσωπικό) και ορισμού επιτροπής επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δέκα οκτώ (18) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Κεντρικό και Παράρτημα) και λειτουργία τμημάτων επιμόρφωσης, επαγγελματικού προσανατολισμού και δημιουργικής απασχόλησης: Λάτιν/Τάνγκο, Θέατρο, Κινησιολογία-κινητική αγωγή» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα μήνες (12). Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός

Θέσης

Τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Κεντρικό και Παράρτημα)

Καθηγητής-Μουσικός Πνευστών για διδασκαλία Φλάουτου

12 μήνες

1

102

Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Παράρτημα Καματερού)

Καθηγητής-Μουσικός Πνευστών για διδασκαλία κλαρινέτου

12 μήνες

1

103

Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Κεντρικό και Παράρτημα)

Καθηγητής-Μουσικός Πιάνου για διδασκαλία του οργάνου και συνοδεία πιάνου σχολής Μονωδίας, τάξης σύγχρονου-έντεχνου τραγουδιού,  μαθημάτων μουσικής δωματίου

12 μήνες

1

104

Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Κεντρικό και Παράρτημα)

Καθηγητές-Μουσικοί Κλασικής Κιθάρας

12 μήνες

3

105

Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Κεντρικό και Παράρτημα)

Καθηγητής-Μουσικός για τη διδασκαλία Ηλεκτρικού Οργάνου (Αρμόνιο)  διεύθυνση χορωδιών και υποχρεωτικών θεωρητικών

12 μήνες

1

106

Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Κεντρικό και Παράρτημα)

Καθηγητές-Μουσικοί Μονωδίας για τη διδασκαλία Κλασικού και Σύγχρονου-Έντεχνου Τραγουδιού

12 μήνες

2

107

Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Κεντρικό και Παράρτημα)

Καθηγητής-Μουσικός για τη διδασκαλία Μουσικοκινητικής Αγωγής – Σύστημα ΟΡΦ (για παιδιά 4-6ετών) και υποχρεωτικών θεωρητικών

12 μήνες

1

108

Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Κεντρικό και Παράρτημα)

Καθηγητής-Μουσικός για τη διδασκαλία `Βιολοντσέλου

12 μήνες

1

109

Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Κεντρικό και Παράρτημα)

Καθηγητής-Μουσικός Βυζαντινής Μουσικής

12 μήνες

1

110

Πολιτιστικό Κέντρο “Σπύρος Αποστόλου”

Χορογράφοι-χορευτές κλασικού χορού, για κινητική αγωγή, κινησιολογία σε παιδιά-εφήβους-ενήλικες, τμήματα Θεάτρου και Σχολής Μονωδίας

12 μήνες

2

111

Αίθουσα Α΄ ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων

Χορευτής-Χορογράφος για την διδασκαλία χορών Λάτιν-Τάνγκο

12 μήνες

1

112

Αίθουσες ΚΑΠΗ και αίθουσες εκδηλώσεων σχολείων Δημοτικής Ενότητας Καματερού

Χορευτής-Χορογράφος για τη διδασκαλία λαϊκών – βαλκανικών Χορών, διοργάνωση «Φεστιβάλ Παράδοσης των Βαλκανίων» και ενεργή συμμετοχή στις εκδηλώσεις του φορέα

12 μήνες

1

113

Θέατρο Πολιτιστικού Κέντρου “Σπύρος Αποστόλου”, Αίθουσες ΚΑΠΗ Καματερού

Ηθοποιός (προετοιμασία παραστάσεων σε παιδιά, εφήβους και άτομα τρίτης ηλικίας- μέλη ΚΑΠΗ, Τμήματος Μελοδραματικής Δημοτικού Ωδείου και Τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης)

12 μήνες

2

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα

(τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

1.Πτυχίο ή Δίπλωμα Φλάουτου από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα εσωτερικού ή εξωτερικού

2.Βεβαιωμένη διδακτική προϋπηρεσία πάνω από πέντε (5) έτη σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ιδιωτικά-Δημοσίου-Ο.Τ.Α.

Θα συνεκτιμηθούν συνεργασία με ορχήστρες, διακρίσεις σε διαγωνισμούς, σολιστική δραστηριότητα και συμμετοχή σε σεμινάρια, βραβεία κλπ.

102

1.Πτυχίο ή Δίπλωμα πνευστών οργάνων – κλαρινέτο από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα εσωτερικού ή εξωτερικού

2.Βεβαιωμένη διδακτική προϋπηρεσία πάνω από πέντε (5) έτη σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ιδιωτικά-Δημοσίου-Ο.Τ.Α.

Θα συνεκτιμηθούν συνεργασία με ορχήστρες, διακρίσεις σε διαγωνισμούς, σολιστική δραστηριότητα και συμμετοχή σε σεμινάρια, βραβεία κλπ.

103

1.Πτυχίο ή Δίπλωμα Πιάνου από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα εσωτερικού ή εξωτερικού

2.Βεβαιωμένη διδακτική προϋπηρεσία πάνω από (5) έτη σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ιδιωτικά-Δημοσίου-Ο.Τ.Α.

Θα συνεκτιμηθούν συμμετοχή σε σεμινάρια, σολιστική δραστηριότητα, συνεργασία με ορχήστρες, βραβεία κλπ.

104

1.Πτυχίο ή Δίπλωμα Κλασικής Κιθάρας από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα εσωτερικού ή εξωτερικού

2.Βεβαιωμένη διδακτική προϋπηρεσία πάνω από (5) έτη σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ιδιωτικά-Δημοσίου-Ο.Τ.Α.

Θα συνεκτιμηθούν διεθνής καριέρα και δισκογραφία, συμμετοχή σε σεμινάρια και φεστιβάλ, βραβεία κλπ.

105

1.Πτυχίο πιάνου από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα εσωτερικού ή εξωτερικού

2.Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) έτη στο αντικείμενο που ζητείται από την ανακοίνωση

Θα συνεκτιμηθούν σπουδές σε ανώτερα θεωρητικά, συνοδεία, συμμετοχή σε παρουσιάσεις- σεμινάρια, καλλιτεχνική δραστηριότητα κλπ.

106

1.Δίπλωμα Μονωδίας από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα εσωτερικού ή εξωτερικού

2.Βεβαιωμένη διδακτική προϋπηρεσία πάνω από πέντε (5) έτη σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ιδιωτικά-Δημοσίου-Ο.Τ.Α.

Θα συνεκτιμηθούν σπουδές στα ανώτερα θεωρητικά ή και πιάνο, καλλιτεχνική δραστηριότητα, συμμετοχή σε σεμινάρια, βραβεία κλπ.

107

1.Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) έτη σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ιδιωτικά-Δημοσίου-Ο.Τ.Α.

Θα συνεκτιμηθούν σπουδές σε ανώτερα θεωρητικά, όργανο, καλλιτεχνική δραστηριότητα,  συμμετοχή σε παρουσιάσεις-σεμινάρια κλπ.

108

1.Πτυχίο ή Δίπλωμα Βιολοντσέλου από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα εσωτερικού ή εξωτερικού

2.Βεβαιωμένη διδακτική προϋπηρεσία πάνω από (5) έτη σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ιδιωτικά-Δημοσίου-Ο.Τ.Α.

Θα συνεκτιμηθούν διεθνής καριέρα και δισκογραφία, συμμετοχή σε σεμινάρια και φεστιβάλ, βραβεία κλπ.

109

1.Πτυχίο ή Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα εσωτερικού ή εξωτερικού

2.Βεβαιωμένη διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) έτη σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ιδιωτικά-Δημοσίου-Ο.Τ.Α.

Θα συνεκτιμηθούν σπουδές στα ανώτερα θεωρητικά ή και μουσικό όργανο, καλλιτεχνική δραστηριότητα, συμμετοχή σε σεμινάρια, βραβεία κλπ.

110

1.Δίπλωμα Κλασικού Χορού, αναγνωρισμένης σχολής από το Υπουργείο Πολιτισμού.

2.Προϋπηρεσία σε διδακτικό έργο τουλάχιστον δύο (2) έτη

Θα συνεκτιμηθεί η καλλιτεχνική δραστηριότητα, συμμετοχή σε σεμινάρια, βραβεία κλπ.

111

1. Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) έτη σε διδακτικό έργο

Θα συνεκτιμηθούν σεμινάρια, master classes, γενικότερη καλλιτεχνική δραστηριότητα, συμμετοχή σε παρουσιάσεις, διαγωνισμούς, βραβεία κλπ.

112

1.Προϋπηρεσία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) έτη στο αντικείμενο ως χορευτής ή και ως χοροδιδάσκαλος

2.Γενικότερη καλλιτεχνική δραστηριότητα, συμμετοχή σε παραστάσεις – φεστιβάλ- διαγωνσιμούς κλπ

113

1.Πτυχίο Δραματικής Τέχνης, αναγνωρισμένης σχολής από το Υπουργείο Πολιτισμού.

2.Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) έτη σε διδακτικό έργο

Θα συνεκτιμηθεί η καλλιτεχνική δραστηριότητα, συμμετοχή σε θεατρικές παραστάσεις, οργάνωση και παρουσίαση παραστάσεων

 

 

Εμπειρία ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς απασχόλησης νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των ειδικοτήτων που ζητούνται για την εκτέλεση του έργου.

Για τις θέσεις με κωδικούς: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 113

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών  με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής

Για όλες τις θέσεις

Η καλλιτεχνική δραστηριότητα σε ορχήστρα, ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου, συμμετοχή σε επαγγελματικές εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, διεθνής καλλιτεχνική σταδιοδρομία, ηχογραφήσεις, δισκογραφία, οργάνωση και παρουσίαση εκδηλώσεων-παραστάσεων, συμμετοχή σε διαγωνισμούς κ.τ.λ), θα ληφθούν υπόψη.

 

 

Γενικά προσόντα πρόσληψης

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ενήλικοι έως 65 ετών.

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία,  δικαστική συμπαράσταση).

4. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν:

1. Αίτηση στην οποία να αναφέρεται ο κωδικός απασχόλησης και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άντρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής.

3. Βιογραφικό σημείωμα.

4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.

5. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αυτός πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και πράξη αναγνώρισης αντιστοιχίας ισοτιμίας του τίτλου από το αρμόδιο όργανο στην Ελλάδα.  Οι κάτοχοι συμπληρωματικών τίτλων σπουδών πέραν των προαπαιτούμενων δύνανται να τους συνυποβάλλουν.

6. Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας.  Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα -ειδικότερα για τους Καθηγητές Μουσικής που αναφέρονται στους κωδικούς 101-102-103-104-106-108-109, εργασιακή εμπειρία νοείται η απασχόληση σε μουσικά ιδρύματα εποπτείας Υπουργείου Πολιτισμού, με σχετική απόφαση του ΥΠΠΟΛ σύμφωνα με την οποία ορίζονται ως καθηγητές στο αντικείμενο που αιτούνται (ο αριθμός απόφασης πρέπει να αναφέρεται στις σχετικές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή  να κατατίθεται αντίγραφό της)-, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων

7. Έναρξη επαγγέλματος από την οικεία ΔΟΥ (εφ’ όσον υπάρχει).

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση δηλώνοντας ρητώς την ειδικότητά τους, τον κωδικό θέσης της προκήρυξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα προσόντα τους όπως αναφέρονται στον Πίνακα Β και στην ενότητα «Απαραίτητα δικαιολογητικά» και να την υποβάλουν στo Τμήμα Προσωπικού του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραφείο Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (υπ΄όψιν κας Σοφίας Μαυρίδη),  Λεωφ. Δημοκρατίας 61, Τ. Κ. 13561.  Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση, ή στον δημόσιο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (www.agankam.gov.gr).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογή απασχόλησης μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση επιλογών απασχόλησης διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας στον έντυπο τύπο.

 

Διαδικασία Επιλογής

Όσοι πληρούν τα προσόντα τίθενται υπό την κρίση της Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού του Π.Δ. 524/1980, η οποία και θα συνεδριάσει στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Αγίων Αναργύρων “Σπύρος Αποστόλου” επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 39, Άγιοι Ανάργυροι την έκτη εργάσιμη ημέρα από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.  Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλείονται από την επιτροπή με αιτιολογημένη απόφασή. Για την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων και εφόσον κριθεί αναγκαίο από την επιτροπή ενεργείται πρακτική δοκιμασία κατά τον προσφορότερο τρόπο, ενώπιον αυτής ή από οριζόμενο από αυτή ειδικό εξεταστή.

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

Ο πίνακας επιλεγομένων ισχύει έως δώδεκα (12) μήνες από την κατάρτισή του και η πρόσληψη του προσωπικού ενεργείται κατά την σειρά του πίνακα.

 

Δημοσίευση της προκήρυξης

Περίληψη της παρούσας προκήρυξης να δημοσιευθεί ως ορίζει το Π.Δ. 524/80.

Η προκήρυξη θα είναι διαθέσιμη και στον δημόσιο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (www.agankam.gov.gr).

Ανάρτηση ολόκληρης της προκήρυξης να γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος επί της Λεωφ. Δημοκρατίας 61, στο Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Καματερού επί της Λεωφ. Φυλής 52 και στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο “Σπύρος Αποστόλου” επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 39.

 

Απασχόληση

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες υποψηφίους αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης. Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν και αποκλειστικά για το διάστημα που υπολείπεται έως τη λήξη της σύμβασης. Η αμοιβή των προσληφθέντων θα καλύπτεται από τα έσοδα που θα προέρχονται από την καταβολή αντιτίμου από τους ωφελούμενους και θα πραγματοποιείται τμηματικά, μετά την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών (εκτός και εάν υφίσταται απαλλαγή ΚΒΣ, οπότε δεν υποχρεούνται σε έκδοση στοιχείων), μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

 

                                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

                                                                        ΝΙΚΟΣ Α. ΣΑΡΑΝΤΗΣ

 

        

 

 

 

 

Μοιράσου την σελίδα