Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 01-10-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 40η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2019, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 1η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση  των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση δύο (2) Πρακτικών Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης α) Δικαιολογητικών-Τεχνικών Προσφορών και β) Οικονομικών Προσφορών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων Βρεφονηπιακών Σταθμών και Ειδών διαβίωσης σε άπορους δημότες μέσω Κοινωνικής Υπηρεσίας και Ειδών καντίνας ΚΑΠΗ και Παροχής γάλακτος υπαλλήλων του Δήμου και των Σχολείων για τα έτη 2019-2020», ενδεικτικού προϋπολογισμού 215.807,60 €  χωρίς Φ.Π.Α.,  Αρ. Μελέτης 101/2019 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 78815Λήψη απόφασης για παροχή εντολής στους Νομικούς Συμβούλους για την εκπροσώπηση του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, όπως παραστούν ενώπιον των δικαστηρίων Αθηνών, κατά τις δικασίμους για τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2019
  2. Απαλλαγή υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά δαπάνηγια  μετατόπιση στύλων και τροποποίηση εναέριου δικτύου χαμηλής τάσης
  3. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για προμήθεια φακέλλων με προπληρωμένο τέλος
  4. απόφασης για παροχή εντολής στους Νομικούς Συμβούλους για την εκπροσώπηση του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, όπως παραστούν ενώπιον των δικαστηρίων Αθηνών, κατά τις δικασίμους για τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2019.

Share this post